1000 Names of Dharma Shasta – Sahasranamavali Stotram in English

॥ Dharmasastha Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ sridharmasasta athava srihariharaputrasahasranamavali ॥

Om namo bhagavate bhutanathaya ।

Om sivaputraya namah ।
Om mahatejase namah ।
Om sivakaryadhurandharaya namah ।
Om sivapradaya namah ।
Om sivajnanine namah ।
Om saivadharmarsuraksakaya namah ।
Om samkhadharine namah ।
Om suradhyaksaya namah ।
Om candramaulaye namah ।
Om surottamaya namah ॥ 10 ॥

Om kamesaya namah ।
Om kamatejasvine namah ।
Om kamadi phalasamyutaye namah ।
Om kalyanaya namah ।
Om komalamgaya namah ।
Om kalyanaphaladayakaya namah ।
Om karunabdhaye namah ।
Om karmadaksaya namah ।
Om karunarasasagaraya namah ।
Om jagatpriyaya namah ॥ 20 ॥

Om jagadraksaya namah ।
Om jagadanandadayakaya namah ।
Om jayadisakti samsevyaya namah ।
Om janahladaya namah ।
Om jigisukaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om jitakrodhaya namah ।
Om jitasevari samkhakaya namah ।
Om jaiminyad rsisamsevyaya namah ।
Om jaramarananasakaya namah ॥ 30 ॥

Om janardanasutaya namah ।
Om jyesthaya namah ।
Om jyesthadigana sevitaya namah ।
Om janmahinaya namah ।
Om jitamitraya namah ।
Om janakena’bhipujitaya namah ।
Om paramesthine namah ।
Om pasupataye namah ।
Om pamkajasanapujitaya namah ।
Om purahantaya namah ॥ 40 ॥

Om puratrataye namah ।
Om paramaisvaryadayakaya namah ।
Om pavanadisuraih sevyaya namah ।
Om pamcabrahma parayanaya namah ।
Om parvatitanayaya namah ।
Om brahmane namah ।
Om paranandaya namah ।
Om paratparaya namah ।
Om brahmisthaya namah ।
Om jnananirataya namah 50 ।

Om gunagunanirupakaya namah ।
Om gunadhyaksaya namah ।
Om gunanidhaye namah ।
Om gopalena’bhipujitaya namah ।
Om goraksakaya namah ।
Om godhanaya namah ।
Om gajarudhaya namah ।
Om gajapriyaya namah ।
Om gajagrivaya namah ।
Om gajaskandhaya namah ॥ 60 ॥

Om gabhastaye namah ।
Om gopataye namah ।
Om prabhave namah ।
Om gramapalaya namah ।
Om gajadhyaksaya namah ।
Om diggajena’bhipujitaya namah ।
Om ganadhyaksaya namah ।
Om ganapatiye namah ।
Om gavampataye namah ।
Om aharpataye namah ॥ 70 ॥

Om jatadharaya namah ।
Om jalanibhaya namah ।
Om jaiminyad rsi pujitaya namah ।
Om jalandharanihantre namah ।
Om sonaksaya namah ।
Om sonavasakaya namah ।
Om suradhipaya namah ।
Om sokahantre namah ।
Om sobhaksaya namah ।
Om suryataijasaya namah ॥ 80 ॥

Om surarcitaya namah ।
Om surairvandyaya namah ।
Om sonamgaya namah ।
Om salmalipataye namah ।
Om sujyotise namah ।
Om saraviraghnaya namah ।
Om saradcandranibhananaya namah ।
Om sanakadimunidhyeyaya namah ।
Om sarvajnanapradayaya namah ।
Om vibhave namah ॥ 90 ॥

Om halayudhaya namah ।
Om hamsanibhaya namah ।
Om haha huhu mukhastutaya namah ।
Om haripriyaya namah ।
Om harapriyaya namah ।
Om hamsaya namah ।
Om haryaksasanatatparaya namah ।
Om pavanaya namah ।
Om pavakanibhaye namah ।
Om bhaktapapavinasanaya namah ॥ 100 ॥

Om bhasitamgaya namah ।
Om bhayatratre namah ।
Om bhanumate namah ।
Om bhayanasanaya namah ।
Om tripundrakaya namah ।
Om trinayanaya namah ।
Om tripundramkitamastakaya namah ।
Om tripuraghnaya namah ।
Om devavaraya namah ।
Om devarikulanasakaya namah ॥ 110 ॥

Om devasenadhipaya namah ।
Om tejase namah ।
Om tejorasaye namah ।
Om dasananaya namah ।
Om darunaya namah ।
Om dosahantre namah ।
Om dordandaya namah ।
Om dandanayakaya namah ।
Om dhanuspanaye namah ।
Om dharadhyaksaya namah । 120 ।

Om dhanikaya namah ।
Om dharmavatsalaya namah ।
Om dharmajnaya namah ।
Om dharmanirataya namah ।
Om dhanuhsastra parayanaya namah ।
Om sthulakarnaya namah ।
Om sthulatanave namah ।
Om sthulaksaya namah ।
Om sthulabahukaya namah ।
Om tanuttamaya namah । 130 ।

Om tanutranaya namah ।
Om tarakaya namah ।
Om tejasampataye namah ।
Om yogisvaraya namah ।
Om yoganidhaye namah ।
Om yoginaya namah ।
Om yogasamsthitaya namah ।
Om mandaravatikaya namah ।
Om mattaya namah ।
Om malayalacalavasabhuve namah । 140 ।

Om mandarakusumaprakhyaya namah ।
Om mandamarutasevitaya namah ।
Om mahabhasaya namah ।
Om mahavaksase namah ।
Om manoharamadarcitaya namah ।
Om mahonnataya namah ।
Om mahakayaya namah ।
Om mahanetraya namah ।
Om mahahanuve namah ।
Om marutpujyaya namah । 150 ।

Om manadhanaya namah ।
Om mohanaya namah ।
Om moksadayakaya namah ।
Om mitraya namah ।
Om medhaya namah ।
Om mahaujasvine namah ।
Om mahavarsapradayakaya namah ।
Om bhasakaya namah ।
Om bhasya sastrajnaya namah ।
Om bhanumate namah । 160 ।

Om bhanutaijase namah ।
Om bhisage namah ।
Om bhavaniputraya namah ।
Om bhavatarana karanaya namah ।
Om nilambaraya namah ।
Om nilanibhaya namah ।
Om nilagrivaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om netratrayaya namah ।
Om nisadajnaya namah । 170 ।

Om nanaratnopasobhitaya namah ।
Om ratnaprabhaya namah ।
Om ramaputraya namah ।
Om ramaya paritositaya namah ।
Om rajasevvaya namah ।
Om rajadhanaya namah ।
Om ranadordandamanditaya namah ।
Om ramanaya namah ।
Om renukasevyaya namah ।
Om rajanicaradaranaya namah । 180 ।

Om isanaya namah ।
Om ibharatsevyaya namah ।
Om isanatrayanasanaya namah ।
Om idavasaya namah ।
Om hemanibhaya namah ।
Om haimaprakarasobhitaya namah ।
Om hayapriyaya namah ।
Om hayagrivaya namah ।
Om hamsaya namah ।
Om hariharatmajaya namah । 190 ।

Om hatasphatikaprakhyaya namah ।
Om hamsarudhenasevitaya namah ।
Om vanavasaya namah ।
Om vanadhyaksaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om varananaya namah ।
Om vaivasvatapataye namah ।
Om visnave namah ।
Om virad rupaya namah ।
Om visampatiye namah । 200 ।

Om venunadaya namah ।
Om varagrivaya namah ।
Om varabhayakaranvitaya namah ।
Om varcasvine namah ।
Om vipulagrivaya namah ।
Om vipulaksaya namah ।
Om vinodavane namah ।
Om vainavaranyavasaya namah ।
Om vamadevenasevitaya namah ।
Om vetrahastaya namah । 210 ।

Om vedanidhaye namah ।
Om vamsadevaya namah ।
Om varamgaya namah ।
Om hrimkaraya namah ।
Om hrimmanaya namah ।
Om hristaya namah ।
Om hiranyaya namah ।
Om hemasambhavaya namah ।
Om hutasaya namah ।
Om hutanispannaya namah । 220 ।

Om humkarakrtisuprabhve namah ।
Om havyavahaya namah ।
Om havyakaraya namah ।
Om attahasaya namah ।
Om aparahataya namah ।
Om anurupaya namah ।
Om rupakaraya namah ।
Om acaraya namah ।
Om atanurupakaya namah ।
Om hamsamantraya namah । 230 ।

Om hutabhuge namah ।
Om hemambaraya namah ।
Om sulaksanaya namah ।
Om nipapriyaya namah ।
Om nilavasase namah ।
Om nidhipalaya namah ।
Om niratapaya namah ।
Om krodahastaya namah ।
Om tapastratre namah ।
Om taporaksaya namah । 240 ।

Om tapahvayaya namah ।
Om murdhabhisiktaya namah ।
Om manine namah ।
Om mantrarupaya namah
Om mrudaya namah ।
Om manave namah ।
Om medhaviye namah ।
Om medhasaya namah ।
Om musnave namah ।
Om makaraya namah । 250 ।

Om makaralayaya namah ।
Om martandaya namah ।
Om manjukesaya namah ।
Om masapalaya vanamah ।
Om mahausadhaye namah ।
Om srotriyaya namah ।
Om sobhamanaya namah ।
Om savite namah ।
Om sarvadesikaya namah ।
Om candrahasaya namah । 260 ।

Om samaya namah ।
Om saktaya namah ।
Om sasibhasaya namah ।
Om samadhikaya namah ।
Om sudantaya namah ।
Om sukapolaya namah ।
Om sadvarnaya namah ।
Om sampado’dhipaya namah ।
Om garalaya namah ।
Om kalakanthaya namah । 270 ।

Om gonetaye namah ।
Om gomukhaprabhave namah ।
Om kausikaya namah ।
Om kaladevaya namah ।
Om krosakaya namah ।
Om kraumcabhedakaya namah ।
Om kriyakaraya namah ।
Om krpaluve namah ।
Om karavirakareruhaya namah ।
Om kandarpadarpaharine namah । 280 ।

Om kamadate namah ।
Om kapalakaya namah ।
Om kailasavasaya namah ।
Om varadaya namah ।
Om virocanaya namah ।
Om vibhavasuve namah ।
Om babhruvahaya namah ।
Om baladhyaksaya namah ।
Om phanamanivibhusanaya namah ।
Om sundaraya namah । 290 ।

Om sumukhaya namah ।
Om svacchaya namah ।
Om sabhasade namah ।
Om sabhakaraya namah ।
Om saranivrttaya namah ।
Om sakraptaya namah ।
Om saranagatapalakaya namah ।
Om tiksanadamstraya namah ।
Om dirghajihvaya namah ।
Om pimgalaksaya namah । 300 ।

Om pisacahe namah ।
Om abhedyaya namah ।
Om amgadhadyaya namah ।
Om bhojapalaya namah ।
Om bhupataye namah ।
Om gridhranasaya namah ।
Om avisahyaya namah ।
Om digdehaya namah ।
Om dainyadahakaya namah ।
Om badavapuritamukhaya namah । 310 ।

Om vyapakaya namah ।
Om visamocakaya namah ।
Om vasantaya namah ।
Om samarakruddhaya namah ।
Om pumgavaya namah ।
Om pamkajasanaya namah ।
Om visvadarpaya namah ।
Om niscitajnaya namah ।
Om nagabharanabhusitaya namah ।
Om bharataya namah । 320 ।

Om bhairavakaraya namah ।
Om bharanaya namah ।
Om vamanakriyaya namah ।
Om simhasyaya namah ।
Om simharupaya namah ।
Om senapatiye namah ।
Om sakarakaya namah ।
Om sanatanaye namah ।
Om siddharupine namah ।
Om siddhadharmaparayanaya namah । 330 ।

Om adityarupaya namah ।
Om apadghnaya namah ।
Om amrtabdhinivasabhuve namah ।
Om yuvarajaya namah ।
Om yogivaryaya namah ।
Om usastejase namah ।
Om uduprabhaya namah ।
Om devadidevaya namah ।
Om daivajnaya namah ।
Om tamrostaya namah । 340 ।

Om tamralocanaya namah ।
Om pimgalaksaya namah ।
Om pimchacudaya namah ।
Om phanamanivibhusitaya namah ।
Om bhujamgabhusanaya namah ।
Om bhogaya namah ।
Om bhoganandakaraya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om pamcahastenasampujyaya namah ।
Om pamcabanena sevitaya namah । 350 ।

Om bhavaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om bhanumayaya namah ।
Om prajapatyasvarupakaya namah ।
Om svacchandaya namah ।
Om chandahsastrajnaya namah ।
Om dantaya namah ।
Om devamanuprabhave namah ।
Om dasabhuje namah ।
Om dasadhyaksaya namah । 360 ।

Om danavanam vinasanaya namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om sarotpannaya namah ।
Om satanandasamagamaya namah ।
Om grdhradrivasaya namah ।
Om gambhiraya namah ।
Om gandhagrahaya namah ।
Om ganesvaraya namah ।
Om gomedhaya namah ।
Om gandakavasaya namah । 370 ।

Om gokulaih parivaritaya namah ।
Om parivesaya namah ।
Om padajnanine namah ।
Om priyangudrumavasakaya namah ।
Om guhavasaya namah ।
Om guruvaraya namah ।
Om vandaniyaya namah ।
Om vadanyakaya namah ।
Om vrttakaraya namah ।
Om venupanaye namah । 380 ।

Om vinadandadharaya namah ।
Om haraya namah ।
Om haimidyaya namah ।
Om hotrsubhagaya namah ।
Om hautrajnaya namah ।
Om ojasampataye namah ।
Om pavamanaya namah ।
Om prajatantupradaya namah ।
Om dandavinasanaya namah ।
Om nimidyaya namah । 390 ।

Om nimisardhajnaya namah ।
Om nimisakarakaranaya namah ।
Om ligudabhaya namah ।
Om lidakaraya namah ।
Om laksmivandhyaya namah ।
Om varaprabhave namah ।
Om idajnaya namah ।
Om pimgalavasaya namah ।
Om susumnamadhya sambhavaya namah ।
Om bhiksatanaya namah । 400 ।

Om bhimavarcase namah ।
Om varakirtaye namah ।
Om sabhesvaraya namah ।
Om vaca’titaya namah ।
Om varanidhaye namah ।
Om parivetre namah ।
Om pramanakaya namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om aniruddhaya namah ।
Om anantadityasuprabhaya namah । 410 ।

Om vesapriyaya namah ।
Om visagrahaya namah ।
Om varadanakarottamaya namah ।
Om vipinaya namah ।
Om vedasaraya namah ।
Om vedantaihparitositaya namah ।
Om vakragamaya namah ।
Om varcavacaya namah ।
Om baladatre namah ।
Om vimanavate namah । 420 ।

Om vajrakantaya namah ।
Om vamsakaraya namah ।
Om vaturaksavisaradaya namah ।
Om vaprakridaya namah ।
Om viprapujyaya namah ।
Om velarasaye namah ।
Om calalakaya namah ।
Om kolahalaya namah ।
Om krodanetraya namah ।
Om krodasyaya namah । 430 ।

Om kapalabhrute namah ।
Om kunjaredyaya namah ।
Om mamjuvasase namah ।
Om kriyamanaya namah ।
Om kriyapradaya namah ।
Om kridanadhaya namah ।
Om kilahastaya namah ।
Om krosamanaya namah ।
Om baladhikaya namah ।
Om kanakaya namah । 440 ।

Om hotrubhagine namah ।
Om khavasaya namah ।
Om khacaraya namah ।
Om khagaya namah ।
Om ganakaya namah ।
Om gunanirdustaya namah ।
Om gunatyagine namah ।
Om kusadhipaya namah ।
Om patalaya namah ।
Om patradharine namah । 450 ।

Om palasaya namah ।
Om putravardhanaya namah ।
Om pitrsaccaritaya namah ।
Om prestaya namah ।
Om papabhasmapunassucaye namah ।
Om phalanetraya namah ।
Om phullakesaya namah ।
Om phullakalharabhusitaya namah ।
Om phanisevyaya namah ।
Om pattabhadraya namah । 460 ।

Om patave namah ।
Om vagmine namah ।
Om vayodhikaya namah ।
Om coranatyaya namah ।
Om coravesaya namah ।
Om coraghnaya namah ।
Om sauryavardhanaya namah ।
Om camcalaksaya namah ।
Om camarakaya namah ।
Om maricaye namah । 470 ।

Om madagamikaya namah ।
Om mrdabhaya namah ।
Om mesavahaya namah ।
Om maithilyaya namah ।
Om mocakaya namah ।
Om manase namah ।
Om manurupaya namah ।
Om mantradevaya namah ।
Om mantrarasaye namah ।
Om mahadrdhaya namah । 480 ।

Om sthupijnaya namah ।
Om dhanadatre namah ।
Om devavandyaya namah ।
Om taranaya namah ।
Om yajnapriyaya namah ।
Om yamadhyaksaya namah ।
Om ibhakridaya namah ।
Om ibheksanaya namah ।
Om dadhipriyaya namah ।
Om duradharsaya namah । 490 ।

Om darupalaya namah ।
Om danujahane namah ।
Om damodaraya namah ।
Om damadharaya namah ।
Om daksinamurtirupakaya namah ।
Om sacipujyaya namah ।
Om samkhakarnaya namah ।
Om candracudaya namah ।
Om manupriyaya namah ।
Om gudarupaya namah । 500 ।

Om gudakesaya namah ।
Om kuladharmaparayanaya namah ।
Om kalakanthaya namah ।
Om gadhagatraya namah ।
Om gotrarupaya namah ।
Om kulesvaraya namah ।
Om anandabhairavaradhyaya namah ।
Om hayamedhaphalapradaya namah ।
Om dadhyannasaktahrdayaya namah ।
Om gudannapritamanasaya namah । 510 ।

Om ghrtannasaktahrdayaya namah ।
Om gauramgaya namah ।
Om garvabhamjakaya namah ।
Om ganesapujyaya namah ।
Om gaganaya namah ।
Om gananampataye namah ।
Om urjitaya namah ।
Om chadmahinaya namah ।
Om sasiradaya namah ।
Om satrunampataye namah । 520 ।

Om amgirase namah ।
Om caracaramayaya namah ।
Om santaya namah ।
Om sarabhesaya namah ।
Om satatapaya namah ।
Om viraradhyaya namah ।
Om vakragamaya namah ।
Om vedamgaya namah ।
Om vedaparagaya namah ।
Om parvatarohanaya namah । 530 ।

Om pusne namah ।
Om paramesaya namah ।
Om prajapataye namah ।
Om bhavajnaya namah ।
Om bhavarogaghnaya namah ।
Om bhavasagarataranaya namah ।
Om cidagnidehaya namah ।
Om cidrupaya namah ।
Om cidanandaya namah ।
Om cidakrtaye namah । 540 ।

Om natyapriyaya namah ।
Om narapataye namah ।
Om naranarayanarcitaya namah ।
Om nisadarajaya namah ।
Om niharaya namah ।
Om nestre namah ।
Om nisturabhasanaya namah ।
Om nimnapriyaya namah ।
Om nilanetraya namah ।
Om nilamgaya namah । 550 ।

Om nilakesakaya namah ।
Om simhaksaya namah ।
Om sarvavighnesaya namah ।
Om samavedaparayanaya namah ।
Om sanakadimunidhyeyaya namah ।
Om sarvarisaya namah ।
Om sadananaya namah ।
Om surupaya namah ।
Om sulabhaya namah ।
Om svargaya namah । 560 ।

Om sacinathenapujitaya namah ।
Om kakinaya namah ।
Om kamadahanaya namah ।
Om dagdhapapaya namah ।
Om dharadhipaya namah ।
Om damagrandhine namah ।
Om satastrisaya namah ।
Om tantripalaya namah ।
Om tarakaya namah ।
Om tamraksaya namah । 570 ।

Om tiksanadamstraya namah ।
Om tilabhojyaya namah ।
Om tilodaraya namah ।
Om mandukarnaya namah ।
Om mrdadhisaya namah ।
Om meruvarnaya namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om marttandabhairavaradhyaya namah ।
Om manirupaya namah ।
Om marudvahaya namah । 580 ।

Om masapriyaya namah ।
Om madhupanaya namah ।
Om mrnalaya namah ।
Om mohinipataye namah ।
Om mahakamesatanayaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om madagarvitaya namah ।
Om muladharambujavasaya namah ।
Om mulavidyasvarupakaya namah ।
Om svadhisthanamayaya namah । 590 ।

Om svasthaya namah ।
Om svastivakyaya namah ।
Om sruvayudhaya namah ।
Om manipurabjanilayaya namah ।
Om mahabhairavapujitaya namah ।
Om anahatabjarasikaya namah ।
Om hrimkararasapesalaya namah ।
Om bhumadhyavasaya namah ।
Om bhukantaya namah ।
Om bharadvajaprapujitaya namah । 600 ।

Om sahasrarambujavasaya namah ।
Om savitre namah ।
Om samavacakaya namah ।
Om mukundaya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om gunapujyaya namah ।
Om gunasrayaya namah ।
Om dhanyaya namah ।
Om dhanabhrte namah ।
Om dahaya namah । 610 ।

Om dhanadanakarambujaya namah ।
Om mahasayaya namah ।
Om mahatitaya namah ।
Om mayahinaya namah ।
Om madarcitaya namah ।
Om matharaya namah ।
Om moksaphaladaya namah ।
Om sadvairikulanasanaya namah ।
Om pimgalaya namah ।
Om pinchacudaya namah । 620 ।

Om pisitasapavitrakaya namah ।
Om payasannapriyaya namah ।
Om parvapaksamasavibhajakaya namah ।
Om vajrabhusaya namah ।
Om vajrakayaya namah ।
Om virincaya namah ।
Om varavaksanaya namah ।
Om vijnanakalikabrndaya namah ।
Om visvarupapradarsakaya namah ।
Om dambhaghnaya namah । 630 ।

Om damaghosaghnaya namah ।
Om dasapalaya namah ।
Om tapaujasaya namah ।
Om dronakumbhabhisiktaya namah ।
Om drohinasaya namah ।
Om tapaturaya namah ।
Om mahavirendravaradaya namah ।
Om mahasamsaranasanaya namah ।
Om lakinihakinilabdhaya namah ।
Om lavanambhodhitaranaya namah । 640 ।

Om kakilaya namah ।
Om kalapasaghnaya namah ।
Om karmabandhavimocakaya namah ।
Om mocakaya namah ।
Om mohanirbhinnaya namah ।
Om bhagaradhyaya namah ।
Om brhattanave namah ।
Om aksayaya namah ।
Om akruravaradaya namah ।
Om vakragamavinasanaya namah । 650 ।

Om dakinaya namah ।
Om suryatejasvine namah ।
Om sarpabhusaya namah ।
Om sadgurave namah ।
Om svatantraya namah ।
Om sarvatantresaya namah ।
Om daksinadigadhisvaraya namah ।
Om saccidanandakalikaya namah ।
Om premarupaya namah ।
Om priyamkaraya namah । 660 ।

Om midhyajagadadhistanaya namah ।
Om muktidaya namah ।
Om muktirupakaya namah ।
Om mumuksave namah ।
Om karmaphaladaya namah ।
Om margadaksaya namah ।
Om karmanaya namah ।
Om mahabuddhaya namah ।
Om mahasuddhaya namah ।
Om sukavarnaya namah । 670 ।

Om sukapriyaya namah ।
Om somapriyaya namah ।
Om surapriyaya namah ।
Om parvaradhanatatparaya namah ।
Om ajapaya namah ।
Om janahamsaya namah ।
Om phalapaniprapujitaya namah ।
Om arcitaya namah ।
Om vardhanaya namah ।
Om vagmine namah । 680 ।

Om viravesaya namah ।
Om vidhupriyaya namah ।
Om lasyapriyaya namah ।
Om layakaraya namah ।
Om labhalabhavivarjitaya namah ।
Om pancananaya namah ।
Om pancagudaya namah ।
Om pancayajnaphalapradaya namah ।
Om pasahastaya namah ।
Om pavakesaya namah । 690 ।

Om parjanyasamagarjanaya namah ।
Om paparaye namah ।
Om paramodaraya namah ।
Om prajesaya namah ।
Om pamkanasanaya namah ।
Om nastakarmane namah ।
Om nastavairaya namah ।
Om istasiddhipradayakaya namah ।
Om nagadhisaya namah ।
Om nastapapaya namah । 700 ।

Om istanamavidhayakaya namah ।
Om samarasyaya namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om pasandine namah ।
Om parvatapriyaya namah ।
Om pamcakrutyaparaya namah ।
Om patre namah ।
Om pamjcapamcatisayikaya namah ।
Om padmaksaya namah ।
Om padmavadanaya namah । 710 ।

Om pavakabhaya namah ।
Om priyamkaraya namah ।
Om kartasvaramgaya namah ।
Om gauramgaya namah ।
Om gauriputraya namah ।
Om dhanesvaraya namah ।
Om ganesaslistadehaya namah ।
Om sitamsave namah ।
Om subhadidhitaye namah ।
Om daksadhvamsaya namah । 720 ।

Om daksakaraya namah ।
Om varaya namah ।
Om katyayanisutaya namah ।
Om sumukhaya namah ।
Om marganaya namah ।
Om garbhaya namah ।
Om garvabhamgaya namah ।
Om kusasanaya namah ।
Om kulapalapataye namah ।
Om sresthaya namah । 730 ।

Om pavamanaya namah ।
Om prajadhipaya namah ।
Om darsapriyaya namah ।
Om nirvikaraya namah ।
Om dirghakayaya namah ।
Om divakaraya namah ।
Om bherinadapriyaya namah ।
Om brndaya namah ।
Om brhatsenaya namah ।
Om supalakaya namah । 740 ।

Om subrahmane namah ।
Om brahmarasikaya namah ।
Om rasajnaya namah ।
Om rajatadribhase namah ।
Om timiraghnaya namah ।
Om mihirabhaya namah ।
Om mahanilasamaprabhaya namah ।
Om sricandanaviliptamgaya namah ।
Om sri putraya namah ।
Om sri tarupriyaya namah । 750 ।

Om laksavarnaya namah ।
Om lasatkarnaya namah ।
Om rajanidhvamsisannibhaya namah ।
Om bindupriyaya namah ।
Om ambikaputraya namah ।
Om baindavaya namah ।
Om balanayakaya namah ।
Om apannatarakaya namah ।
Om taptaya namah ।
Om taptakrchraphalapradaye namah । 760 ।

Om marudvrdhaya namah ।
Om mahakharvaya namah ।
Om ciravasaya namah ।
Om sikhipriyaya namah ।
Om ayusmate namah ।
Om anaghaya namah ।
Om dutaya namah ।
Om ayurvedaparayanaya namah ।
Om hamsaya namah ।
Om paramahamsaya namah । 770 ।

Om avadhutasramapriyaya namah ।
Om asvavegaya namah ।
Om asvahrdayaya namah ।
Om hayadhairyayaphalapradaya namah ।
Om sumukhaya namah ।
Om durmukhaya namah ।
Om vighnaya namah ।
Om nirvighnaya namah ।
Om vighnanasanaya namah ।
Om aryaya namah । 780 ।

Om nathaya namah ।
Om aryamabhasaya namah ।
Om phalgunaya namah ।
Om phalalocanaya namah ।
Om aratighnaya namah ।
Om ghanagrivaya namah ।
Om grismasuryasamaprabhaya namah ।
Om kiritine namah ।
Om kalpasastrajnaya namah ।
Om kalpanalavidhayakaya namah । 790 ।

Om jnanavijnanaphaladaya namah ।
Om virincarivinasanaya namah ।
Om viramartandavaradaya namah ।
Om virabahave namah ।
Om purvajaya namah ।
Om virasimhasanaya namah ।
Om vijnaya namah ।
Om virakaryaya namah ।
Om astadanavaya namah ।
Om naravirasuhrudbhratre namah । 800 ।

Om nagaratnavibhusitaya namah ।
Om vacaspataye namah ।
Om purarataye namah ।
Om samvarttaya namah ।
Om samaresvaraya namah ।
Om uruvagmine namah ।
Om umaputraya namah ।
Om udulokasuraksakaya namah ।
Om srumgararasasampurnaya namah ।
Om sinduratilakamgitaya namah । 810 ।

Om kumkumamgita sarvamgaya namah ।
Om kalakeyavinasaya namah ।
Om mattanagapriyaya namah ।
Om netre namah ।
Om nagagandharvapujitaya namah ।
Om susvapnabodhakaya namah ।
Om bodhaya namah ।
Om gauriduhsvapnanasanaya namah ।
Om cintarasiparidhvamsine namah ।
Om cintamanivibhusitaya namah । 820 ।

Om caracarajagatsraste namah ।
Om calat kumdalakarnayuge namah ।
Om mukurasyaya namah ।
Om mulanidhaye namah ।
Om nidhidvayanisevitaya namah ।
Om nirajanapritamanase namah ।
Om nilanetraya namah ।
Om nayapradaya namah ।
Om kedaresaya namah ।
Om kirataya namah । 830 ।

Om kalatmane namah ।
Om kalpavigrahaya namah ।
Om kalpantabhairavaradhyaya namah ।
Om kamgapatrasarayudhaya namah ।
Om kalakastasvarupaya namah ।
Om rtuvarsadimasavane namah ।
Om dinesamamdalavasaya namah ।
Om vasavabhiprapujitaya namah ।
Om bahulastambakarmajnaya namah ।
Om pancasadvarnarupakaya namah । 840 ।

Om cintahinaya namah ।
Om cidakrantaya namah ।
Om carupalaya namah ।
Om halayudhaya namah ।
Om bandhukakusumaprakhyaya namah ।
Om paragarvavibhanjanaya namah ।
Om vidvattamaya namah ।
Om viradhaghnaya namah ।
Om sacitraya namah ।
Om citrakarmakaya namah । 850 ।

Om samgitalolupamanase namah ।
Om snigdhagambhiragarjitaya namah ।
Om tumgavaktraya namah ।
Om stavarasaya namah ।
Om abhrabhaya namah ।
Om bhramareksanaya namah ।
Om lilakamalahastabjaya namah ।
Om balakundavibhusitaya namah ।
Om lodhraprasavasuddhabhaya namah ।
Om sirisakusumapriyaya namah । 860 ।

Om trastatranakaraya namah ।
Om tatvaya namah ।
Om tatvavakyardhabodhakaya namah ।
Om varsiyase namah ।
Om vidhistutyaya namah ।
Om vedantapratipadakaya namah ।
Om mulabhutaya namah ।
Om mulatatvaya namah ।
Om mulakaranavigrahaya namah ।
Om adinathaya namah । 870 ।

Om aksayaphalaya namah ।
Om panijanmane namah ।
Om aparajitaya namah ।
Om ganapriyaya namah ।
Om ganalolaya namah ।
Om mahesaya namah ।
Om vijnamanasaya namah ।
Om girijastanyarasikaya namah ।
Om girirajavarastutaya namah ।
Om piyusakumbhahastabjaya namah । 880 ।

Om pasatyagine namah ।
Om cirantanaya namah ।
Om sudhalalasavaktrabjaya namah ।
Om suradramaphalepsitaya namah ।
Om ratnahatakabhusamgaya namah ।
Om ravanabhiprapujitaya namah ।
Om kanatkaleyasupritaya namah ।
Om krauncagarvavinasanaya namah ।
Om asesajanasammohanaya namah ।
Om ayurvidyaphalapradaya namah । 890 ।

Om avabaddhadukulamgaya namah ।
Om haralamkrtakandharaya namah ।
Om ketakikusumapriyaya namah ।
Om kalabhaihparivaritaya namah ।
Om kekapriyaya namah ।
Om kartikeyaya namah ।
Om saramganinadapriyaya namah ।
Om catakalapasantustaya namah ।
Om camarimrgasevitaya namah ।
Om amrakutadrisamcaraya namah । 900 ।

Om amnayaphaladayakaya namah ।
Om dhrtaksasutrapanaye namah ।
Om aksirogavinasanaya namah ।
Om mukundapujyaya namah ।
Om mohamgaya namah ।
Om munimanasatositaya namah ।
Om tailabhisiktasusirase namah ।
Om tarjanimudrikayutaya namah ।
Om tatatakamanahpritaya namah ।
Om tamogunavinasanaya namah । 910 ।

Om anamayaya namah ।
Om anadarsaya namah ।
Om arjunabhaya namah ।
Om hutapriyaya namah ।
Om sadgunyaparisampurnaya namah ।
Om saptasvadigrahaistutaya namah ।
Om vitasokaya namah ।
Om prasadajnaya namah ।
Om saptapranavarapradaya namah ।
Om saptarcise namah । 920 ।

Om trinayanaya namah ।
Om triveniphaladayakaya namah ।
Om krsnavartmane namah ।
Om devamukhaya namah ।
Om darumandalamadhyakaya namah ।
Om viranupurapadabjaya namah ।
Om virakamkanapanimate namah ।
Om visvamurtaye namah ।
Om suddhamukhaya namah ।
Om suddhabhasmanulepanaya namah । 930 ।

Om sumbhadhvamsinyasampujyaya namah ।
Om raktabijakulantakaya namah ।
Om nisadadisurapritaya namah ।
Om namaskaraphalapradaya namah ।
Om bhaktaripancatadayine namah ।
Om sajjikrtasarayudhaya namah ।
Om abhayamkaramantrajnaya namah ।
Om kubjikamantravigrahaya namah ।
Om dhumrasvaya namah ।
Om ugratejasvine namah । 940 ।

Om dasakanthavinasanaya namah ।
Om asugayudhahastabjaya namah ।
Om gadayudhakarambujaya namah ।
Om pasayudhasupanaye namah ।
Om kapalayudhasadbhujaya namah ।
Om sahasrasirsavadanaya namah ।
Om sahasradvayalocanaya namah ।
Om nanahetaye namah ।
Om danuspanaye namah ।
Om nanasraje namah । 950 ।

Om bhusanapriyaya namah ।
Om asyamakomalatanave namah ।
Om araktapamgalocanaya namah ।
Om dvadasahakratupriyaya namah ।
Om paundarikaphalapradaya namah ।
Om aptoryamakratumayaya namah ।
Om cayanadiphalapradaya namah ।
Om pasubandhasyaphaladaya namah ।
Om vajapeyatmadaivataya namah ।
Om abrahmakitajananavanatmane namah । 960 ।

Om campakapriyaya namah ।
Om pasupasavibhagajnaya namah ।
Om parijnanapradayakaya namah ।
Om kalpesvaraya namah ।
Om kalpavaryaya namah ।
Om jatavedaprabhakaraya namah ।
Om kumbhisvaraya namah ।
Om kumbhapanaye namah ।
Om kumkumakttalalatakaya namah ।
Om silidhrapatrasamkasaya namah । 970 ।

Om simhavaktrapramardanaya namah ।
Om kokilakvananakarnine namah ।
Om kalanasanatatparaya namah ।
Om naiyayikamataghnaya namah ।
Om bauddhasanghavinasanaya namah ।
Om dhrutahemabjapanaye namah ।
Om homasantustamanasaya
Om pitryajnasyaphaladaya namah ।
Om pitrvajjanaraksakaya namah ।
Om padatikarmanirataya namah । 980 ।

Om prsadajyapradayakaya namah ।
Om mahasuravadhodyuktaya namah ।
Om svastrapratyastravarsakaya namah ।
Om mahavarsatirodhanaya namah ।
Om nagabhrtakarambujaya namah ।
Om namahsvahavasadvausatvallavapratipadakaya namah ।
Om mahirasadrsagrivaya namah ।
Om mahirasadrsastavaye namah ।
Om tantrivadanahastagraya namah ।
Om samgitapriyamanasaya namah । 990 ।

Om cidamsamukuravasaya namah ।
Om manikutadrisamcaraya namah ।
Om lilasamcaratanukaya namah ।
Om lingasastrapravartakaya namah ।
Om rakendudyutisampannaya namah ।
Om yagakarmaphalapradaya namah ।
Om mainakagirisanacarine namah ।
Om madhuvamsavinasanaya namah ।
Om talakhamdapuravasaya namah ।
Om tamalanibhatejase namah । 1000 ।

Om purnapuskalambasameta srihariharaputrasvamine namah ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Ayyappa Swamy:
1000 Names of Sri Dharma Shasta। Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *