1000 Names Of Goddess Durga Mantra English

1) Om Mahavidyayai Namah।
2) Om Jaganmatre Namah।
3) Om Mahalakshmyai Namah।
4) Om Shivapriyayai Namah।
5) Om Vishnumayayai Namah।
6) Om Shubhayai Namah।
7) Om Shantayai Namah।
8) Om Siddhayai Namah।
9) Om Siddhasaraswatyai Namah।
10) Om Kshamayai Namah।
11) Om Kantyai Namah।
12) Om Prabhayai Namah।
13) Om Jyotsnayai Namah।
14) Om Parvatyai Namah।
15) Om Sarvamangalayai Namah।
16) Om Hingulayai Namah।
17) Om Chandikayai Namah।
18) Om Dantayai Namah।
19) Om Padmayai Namah।
20) Om Lakshmyai Namah।
21) Om Haripriyayai Namah।
22) Om Tripurayai Namah।
23) Om Nandinyai Namah।
24) Om Nandayai Namah।
25) Om Sunandayai Namah।
26) Om Suravanditayai Namah।
27) Om Yajnavidyayai Namah।
28) Om Mahamayayai Namah।
29) Om Vedamatre Namah।
30) Om Sudhayai Namah।
31) Om Dhrityai Namah।
32) Om Pritaye Namah।
33) Om Prathayai Namah।
34) Om Prasiddhayai Namah।
35) Om Mridanyai Namah।
36) Om Vindhyavasinyai Namah।
37) Om Siddhavidyayai Namah।
38) Om Mahashaktaye Namah।
39) Om Prithvyai Namah।
40) Om Naradasevitayai Namah।
41) Om Puruhutapriyayai Namah।
42) Om Kantayai Namah।
43) Om Kaminyai Namah।
44) Om Padmalochanayai Namah।
45) Om Prahladinyai Namah।
46) Om Mahamatre Namah।
47) Om Durgayai Namah।
48) Om Durgatinashinyai Namah।
49) Om Jvalamukhyai Namah।
50) Om Sugotrayai Namah।

51) Om Jyotishe Namah।
52) Om Kumudavasinyai Namah।
53) Om Durgamayai Namah।
54) Om Durlabhayai Namah।
55) Om Vidyayai Namah।
56) Om Svargatyai Namah।
57) Om Puravasinyai Namah।
58) Om Aparnayai Namah।
59) Om Shambarimayayai Namah।
60) Om Madirayai Namah।
61) Om Mriduhasinyai Namah।
62) Om Kulavagishwaryai Namah।
63) Om Nityayai Namah।
64) Om Nityaklinnayai Namah।
65) Om Krishodaryai Namah।
66) Om Kameshwaryai Namah।
67) Om Nilayai Namah।
68) Om Bhirundayai Namah।
69) Om Vahnivasinyai Namah।
70) Om Lambodaryai Namah।
71) Om Mahakalyai Namah।
72) Om Vidyavidyeshvaryai Namah।
73) Om Nareshvarayai Namah।
74) Om Satyayai Namah।
75) Om Sarvasaubhagyavardhinyai Namah।
76) Om Sankarshanyai Namah।
77) Om Narasimhyai Namah।
78) Om Vaishnavyai Namah।
79) Om Mahodaryai Namah।
80) Om Katyayanyai Namah।
81) Om Champayai Namah।
82) Om Sarvasampattikarinyai Namah।
83) Om Narayanyai Namah।
84) Om Mahanidrayai Namah।
85) Om Yoganidrayai Namah।
86) Om Prabhavatyai Namah।
87) Om Prajnaparamitayai Namah।
88) Om Prajnayai Namah।
89) Om Tarayai Namah।
90) Om Madhumatyai Namah।
91) Om Madhuve Namah।
92) Om Kshirarnavasudhaharayai Namah।
93) Om Kalikayai Namah।
94) Om Simhavahinyai Namah।
95) Om Omkarayai Namah।
96) Om Vasudhakarayai Namah।
97) Om Chetanayai Namah।
98) Om Kopanakrityai Namah।
99) Om Ardhabindudharayai Namah।
100) Om Dharayai Namah।

101) Om Vishvamatre Namah।
102) Om Kalavatyai Namah।
103) Om Padmavatyai Namah।
104) Om Suvastrayai Namah।
105) Om Prabuddhayai Namah।
106) Om saraswatyai Namah।
107) Om Kundasanayai Namah।
108) Om Jagaddhatryai Namah।
109) Om Buddhamatre Namah।
110) Om Jineshwaryai Namah।
111) Om Jinamatre Namah।
112) Om Jinendrayai Namah।
113) Om Sharadayai Namah।
114) Om Hansavahanayai Namah।
115) Om Rajyalakshmyai Namah।
116) Om Vashatkarayai Namah।
117) Om Sudhakarayai Namah।
118) Om Sudhatmikayai Namah।
119) Om Rajanitaye Namah।
120) Om Trayyai Namah।
121) Om Vartayai Namah।
122) Om Dandanitaye Namah।
123) Om Kiyavatyai Namah।
124) Om Sadbhutyai Namah।
125) Om Tarinyai Namah।
126) Om Shraddhayai Namah।
127) Om Sadgataye Namah।
128) Om Satparayanayai Namah।
129) Om Sindhave Namah।
130) Om Mandakinyai Namah।
131) Om Gangayai Namah।
132) Om Yamunayai Namah।
133) Om saraswatyai Namah।
134) Om Godavaryai Namah।
135) Om Vipashayai Namah।
136) Om Kaveryai Namah।
137) Om Shatahandayai Namah।
138) Om Sarayvai Namah।
139) Om Chandrabhagayai Namah।
140) Om Kaushikyai Namah।
141) Om Gandakyai Namah।
142) Om Shuchaye Namah।
143) Om Narmadayai Namah।
144) Om Karmanashaya Namah।
145) Om Charmanvatyai Namah।
146) Om Devikayai Namah।
147) Om Vetravatyai Namah।
148) Om Vitastayai Namah।
149) Om Varadayai Namah।
150) Om Naravahanayai Namah।
151) Om Satyai Namah।
152) Om Pativratayai Namah।
153) Om Sadhvyai Namah।
154) Om Suchakshushe Namah।
155) Om Kundavasinyai Namah।
156) Om Ekachakshushe Namah।
157) Om Sahastrakshyai Namah।
158) Om Sushronyai Namah।
159) Om Bhagamalinyai Namah।
160) Om Sena Namah।
161) Om Shronyai Namah।
162) Om Patakayai Namah।
163) Om Suvyuhayai Namah।
164) Om Yuddhakankshinyai Namah।
165) Om Patakinyai Namah।
166) Om Dayarambhayai Namah।
167) Om Vipanchipanchamapriyayai Namah।
168) Om Paraparakalakantayai Namah।
169) Om Trishaktaye Namah।
170) Om Mokshadayinyai Namah।
171) Om Aindrayai Namah।
172) Om Maheshwaryai Namah।
173) Om Brahmayai Namah।
174) Om Kaumaryai Namah।
175) Om Kulavasinyai Namah।
176) Om Ichchhayai Namah।
177) Om Bhagawatyai Namah।
178) Om Shaktaye Namah।
179) Om Kamadhenave Namah।
180) Om Kripavatyai Namah।
181) Om Vajrayudhayai Namah।
182) Om Vajrahastayai Namah।
183) Om Chandyai Namah।
184) Om Chandaparakramayai Namah।
185) Om Gauryai Namah।
186) Om Suvarnavarnayai Namah।
187) Om Sthitisamharakarinyai Namah।
188) Om Ekayai Namah।
189) Om Anekayai Namah।
190) Om Mahejyayai Namah।
191) Om Shatabahave Namah।
192) Om Mahabhujayai Namah।
193) Om Bhujangabhushanayai Namah।
194) Om Bhushayai Namah।
195) Om Shatchakrakramavasinyai Namah।
196) Om Shatchakrabhedinyai Namah।
197) Om Shyamayai Namah।
198) Om Kayasthayai Namah।
199) Om Kayavarjitayai Namah।
200) Om Susmitayai Namah।

201) Om Sumukhyai Namah।
202) Om Kshamayai Namah।
203) Om Mulaprakrityai Namah।
204) Om Ishvaryai Namah।
205) Om Ajayai Namah।
206) Om Bahuvarnayai Namah।
207) Om Purusharthapravartinyai Namah।
208) Om Raktayai Namah।
209) Om Nilayai Namah।
210) Om Sitayai Namah।
211) Om Shyamayai Namah।
212) Om Krishnayai Namah।
213) Om Pitayai Namah।
214) Om Karburayai Namah।
215) Om Kshudhayai Namah।
216) Om Trishnayai Namah।
217) Om JaraVriddhayai Namah।
218) Om Tarunyai Namah।
219) Om Karunalayayai Namah।
220) Om Kalayai Namah।
221) Om Kashthayai Namah।
222) Om Muhurtayai Namah।
223) Om Nimishayai Namah।
224) Om Kalarupinyai Namah।
225) Om Sukarnarasanayai Namah।
226) Om Nasayai Namah।
227) Om Chakshushe Namah।
228) Om Sparshavatyai Namah।
229) Om Rasayai Namah।
230) Om Gandhapriyayai Namah।
231) Om Sugandhayai Namah।
232) Om Susparshayai Namah।
233) Om Manogataye Namah।
234) Om Mriganabhaye Namah।
235) Om Mrigakshyai Namah।
236) Om Karpuramodadharinyai Namah।
237) Om Padmayonaye Namah।
238) Om Sukeshyai Namah।
239) Om Sulingayai Namah।
240) Om Bhagarupinyai Namah।
241) Om Yonimudrayai Namah।
242) Om Mahamudrayai Namah।
243) Om Khecharyai Namah।
244) Om Khagagaminyai Namah।
245) Om Madhushriyai Namah।
246) Om Madhavivallayai Namah।
247) Om Madhumattayai Namah।
248) Om Madoddhatayai Namah।
249) Om Matangyai Namah।
250) Om Shukahastayai Namah।
251) Om Pushpabanayai Namah।
252) Om Ikshuchapinyai Namah।
253) Om Raktambaradharayai Namah।
254) Om Kshivayai Namah।
255) Om Raktapushpavatamsinyai Namah।
256) Om Shubhrambaradharayai Namah।
257) Om Dhirayai Namah।
258) Om Mahashvetayai Namah।
259) Om Vasupriyayai Namah।
260) Om Suvenaye Namah।
261) Om Padmahastayai Namah।
262) Om Muktaharavibhushanayai Namah।
263) Om Karpuramodanihshvasayai Namah।
264) Om Padminyai Namah।
265) Om Padmamandirayai Namah।
266) Om Khadginyai Namah।
267) Om Chakrahastayai Namah।
268) Om Bhusundyai Namah।
269) Om Parighayudhayai Namah।
270) Om Chapinyai Namah।
271) Om Pashahastayai Namah।
272) Om Trishulavaradharinyai Namah।
273) Om Subanayai Namah।
274) Om Shaktihastayai Namah।
275) Om Mayuravaravahanayai Namah।
276) Om Varayudhadharayai Namah।
277) Om Virayai Namah।
278) Om Virapanamadotkatayai Namah।
279) Om Vasudhayai Namah।
280) Om Vasudharayai Namah।
281) Om Jayayai Namah।
282) Om Shakambharyai Namah।
283) Om Shivayai Namah।
284) Om Vijayayai Namah।
285) Om Jayantyai Namah।
286) Om Sustanyai Namah।
287) Om Shatrunashinyai Namah।
288) Om Antarvatnyai Namah।
289) Om Vedashaktaye Namah।
290) Om Varadayai Namah।
291) Om Varadharinyai Namah।
292) Om Shitalayai Namah।
293) Om Sushilayai Namah।
294) Om Balagrahavinashinyai Namah।
295) Om Kumaryai Namah।
296) Om Suparvayai Namah।
297) Om Kamakhyayai Namah।
298) Om Kamavanditayai Namah।
299) Om Jalandharadharayai Namah।
300) Om Anantayai Namah।

See Also  108 Names Of Mahakala Kakaradi – Ashtottara Shatanamavali In English

301) Om Kamarupanivasinyai Namah।
302) Om Kamabijavatyai Namah।
303) Om Satyayai Namah।
304) Om Satyadharmaparayanayai Namah।
305) Om Sthulamargasthitayai Namah।
306) Om Sukshmayai Namah।
307) Om Sukshmabuddhiprabodhinyai Namah।
308) Om Shatkonayai Namah।
309) Om Trikonayai Namah।
310) Om Trinetrayai Namah।
311) Om Tripurasundaryai Namah।
312) Om Vrishapriyayai Namah।
313) Om Vrisharudhayai Namah।
314) Om Mahishasuraghatinyai Namah।
315) Om Shumbhadarpaharayai Namah।
316) Om Diptayai Namah।
317) Om Diptapavakasannibhayai Namah।
318) Om Kapalabhushanayai Namah।
319) Om Kalyai Namah।
320) Om Kapalamalyadharinyai Namah।
321) Om Kapalakundalayai Namah।
322) Om Dirghayai Namah।
323) Om Shivadutyai Namah।
324) Om Ghanadhvanaye Namah।
325) Om Siddhidayai Namah।
326) Om Buddhidayai Namah।
327) Om Nityayai Namah।
328) Om Satyamargaprabodhinyai Namah।
329) Om Kambugrivayai Namah।
330) Om Vasumatyai Namah।
331) Om Chhatrachchhayakritalayayai Namah।
332) Om Jagadgarbhayai Namah।
333) Om Kundalinyai Namah।
334) Om Bhujagakarashayinyai Namah।
335) Om Prollasatsaptapadmayai Namah।
336) Om Nabhinalamrinalinyai Namah।
337) Om Muladharayai Namah।
338) Om Nirakarayai Namah।
339) Om Vahnikundakritalayayai Namah।
340) Om Vayukundasukhasinayai Namah।
341) Om Niradharayai Namah।
342) Om Nirashrayayai Namah।
343) Om Shvasochchhvasagatyai Namah।
344) Om Jivayai Namah।
345) Om Grahinyai Namah।
346) Om Vahnisamshrayai Namah।
347) Om Vahnitantusamutthanayai Namah।
348) Om Shadrasasvadalolupayai Namah।
349) Om Tapasvinyai Namah।
350) Om Tapahsiddhaye Namah।
351) Om Tapasyai Namah।
352) Om Tapahpriyayai Namah।
353) Om Taponishthayai Namah।
354) Om Tapoyuktayai Namah।
355) Om Tapasah Siddhidayinyai Namah।
356) Om Saptadhatumayimurtaye Namah।
357) Om Saptadhatvantarashrayayai Namah।
358) Om Dehapushtaye Namah।
359) Om Manah Tushtaye Namah।
360) Om Annapushtaye Namah।
361) Om Baloddhatayai Namah।
362) Om Oshadhaye Namah।
363) Om Vaidyamatre Namah।
364) Om Dravyashaktaye Namah।
365) Om Prabhavinyai Namah।
366) Om Vaidyayai Namah।
367) Om Vaidyachikitsayai Namah।
368) Om Supathyayai Namah।
369) Om Roganashinyai Namah।
370) Om Mrigayayai Namah।
371) Om Mrigamamsadayai Namah।
372) Om Mrigatvache Namah।
373) Om Mrigalochanayai Namah।
374) Om Vagurayai Namah।
375) Om Bandharupayai Namah।
376) Om Vadharupayai Namah।
377) Om Vadhoddhatayai Namah।
378) Om Bandyai Namah।
379) Om Vandistutakarayai Namah।
380) Om Karabandhavimochanyai Namah।
381) Om Shrinkhalayai Namah।
382) Om Khalahayai Namah।
383) Om Vidyute Namah।
384) Om Dridhabandhavimochanyai Namah।
385) Om Ambikayai Namah।
386) Om Ambalikayai Namah।
387) Om Ambayai Namah।
388) Om Svakshayai Namah।
389) Om Sadhujanarchitayai Namah।
390) Om Kaulikyai Namah।
391) Om Kulavidyayai Namah।
392) Om Sukulayai Namah।
393) Om Kulapujitayai Namah।
394) Om Kalachakrabhramayai Namah।
395) Om Bhrantayai Namah।
396) Om Vibhramayai Namah।
397) Om Bhramanashinyai Namah।
398) Om Vatyalyai Namah।
399) Om Meghamalayai Namah।
400) Om Suvrishtyai Namah।

401) Om Sasyavardhinyai Namah।
402) Om Akarayai Namah।
403) Om Ikarayai Namah।
404) Om Ukarayai Namah।
405) Om Aikararupinyai Namah।
406) Om Hrimkaryai Namah।
407) Om Bijarupayai Namah।
408) Om Klimkarayai Namah।
409) Om Ambaravasinyai Namah।
410) Om Sarvaksharamayishaktaye Namah।
411) Om Aksharayai Namah।
412) Om Varnamalinyai Namah।
413) Om Sindurarunavaktrayai Namah।
414) Om Sinduratilakapriyayai Namah।
415) Om Vashyayai Namah।
416) Om Vashyabijayai Namah।
417) Om Lokavashyavibhavinyai Namah।
418) Om Nripavashyayai Namah।
419) Om Nripaihsevyayai Namah।
420) Om Nripavashyakaryai Namah।
421) Om Priyayai Namah।
422) Om Mahishyai Namah।
423) Om Nripamanyayai Namah।
424) Om Nrimanyayai Namah।
425) Om Nripanandinyai Namah।
426) Om Nripadharmamayyai Namah।
427) Om Dhanyayai Namah।
428) Om Dhanadhanyavivardhinyai Namah।
429) Om Chaturvarnamayimurtaye Namah।
430) Om Chaturvarnaih Supujitayai Namah।
431) Om Sarvadharmamayisiddhaye Namah।
432) Om Chaturashramavasinyai Namah।
433) Om Brahmanyai Namah।
434) Om Kshatriyayai Namah।
435) Om Vaishyayai Namah।
436) Om Shudrayai Namah।
437) Om Avaravarnajayai Namah।
438) Om Vedamargaratayai Namah।
439) Om Yajnayai Namah।
440) Om Vedavishvavibhavinyai Namah।
441) Om Astrashastramayividyayai Namah।
442) Om Varashastrastradharinyai Namah।
443) Om Sumedhayai Namah।
444) Om Satyamedhayai Namah।
445) Om Bhadrakalyai Namah।
446) Om Aparajitayai Namah।
447) Om Gayatryai Namah।
448) Om Satkritaye Namah।
449) Om Sandhyayai Namah।
450) Om Savitryai Namah।
451) Om Tripadashrayayai Namah।
452) Om Trisandhyayai Namah।
453) Om Tripadyai Namah।
454) Om Dhatryai Namah।
455) Om Suparvayai Namah।
456) Om Samagayanyai Namah।
457) Om Panchalyai Namah।
458) Om Balikayai Namah।
459) Om Balayai Namah।
460) Om Balakridayai Namah।
461) Om Sanatanyai Namah।
462) Om Grarbhadharadharayai Namah।
463) Om Shunyayai Namah।
464) Om Garbhashayanivasinyai Namah।
465) Om Surarighatinikrityayai Namah।
466) Om Putanayai Namah।
467) Om Tilottamayai Namah।
468) Om Lajjayai Namah।
469) Om Rasavatyai Namah।
470) Om Nandayai Namah।
471) Om Bhavanyai Namah।
472) Om Papanashinyai Namah।
473) Om Pattambaradharayai Namah।
474) Om Gitaye Namah।
475) Om Sugitaye Namah।
476) Om Jnanalochanayai Namah।
477) Om Saptasvaramayitantryai Namah।
478) Om Shadjamadhyamadhaivatayai Namah।
479) Om Murchchhanagramasamsthanayai Namah।
480) Om Svasthayai Namah।
481) Om Svasthanavasinyai Namah।
482) Om Attatahasinyai Namah।
483) Om Pretayai Namah।
484) Om Pretasananivasinyai Namah।
485) Om Gitanrityapriyayai Namah।
486) Om Akamayai Namah।
487) Om Tushtidayai Namah।
488) Om Pushtidayai Namah।
489) Om Akshayayai Namah।
490) Om Nishthayai Namah।
491) Om Satyapriyayai Namah।
492) Om Prajnayai Namah।
493) Om Lokeshyai Namah।
494) Om Surottamayai Namah।
495) Om Savishayai Namah।
496) Om Jwalinyai Namah।
497) Om Jwalayai Namah।
498) Om Vishamohartinashinyai Namah।
499) Om Visharaye Namah।
500) Om Nagadamanyai Namah।

See Also  Taraka Mantramu In English – Sri Ramadasu Keerthanalu

501) Om Kurukullayai Namah।
502) Om Amritodbhavayai Namah।
503) Om Bhutabhitihararakshayai Namah।
504) Om Bhutaveshavinashinyai Namah।
505) Om Rakshoghnyai Namah।
506) Om Rakshasyai Namah।
507) Om Ratraye Namah।
508) Om Dirghanidrayai Namah।
509) Om Divagataye Namah।
510) Om Chandrikayai Namah।
511) Om Chandrakantaye Namah।
512) Om Suryakantaye Namah।
513) Om Nishacharyai Namah।
514) Om Dakinyai Namah।
515) Om Shakinyai Namah।
516) Om Shishyayai Namah।
517) Om Hakinyai Namah।
518) Om Chakravakinyai Namah।
519) Om Sitasitapriyayai Namah।
520) Om Svangayai Namah।
521) Om Sakalayai Namah।
522) Om Vanadevatayai Namah।
523) Om Gururupadharayai Namah।
524) Om Gurvyai Namah।
525) Om Mrityave Namah।
526) Om Maryai Namah।
527) Om Visharadayai Namah।
528) Om Mahamaryai Namah।
529) Om Vinidrayai Namah।
530) Om Tandrayai Namah।
531) Om Mrityuvinashinyai Namah।
532) Om Chandramandalasankashayai Namah।
533) Om Chandramandalavasinyai Namah।
534) Om Animadigunopetayai Namah।
535) Om Susprihayai Namah।
536) Om Kamarupinyai Namah।
537) Om Ashtasiddhipradayai Namah।
538) Om Praudhayai Namah।
539) Om Dushtadanavaghatinyai Namah।
540) Om Anadinidhanapushtaye Namah।
541) Om Chaturbahave Namah।
542) Om Chaturmukhyai Namah।
543) Om Chatuhsamudrashayanayai Namah।
544) Om Chaturvargaphalapradayai Namah।
545) Om Kashapushpapratikashayai Namah।
546) Om Sharatkumudalochanayai Namah।
547) Om Bhutayai Namah।
548) Om Bhavyayai Namah।
549) Om Bhavishyayai Namah।
550) Om Shailajayai Namah।
551) Om Shailavasinyai Namah।
552) Om Vamamargaratayai Namah।
553) Om Vamayai Namah।
554) Om Shivavamangavasinyai Namah।
555) Om Vamacharapriyayai Namah।
556) Om Tushtayai Namah।
557) Om Lopamudrayai Namah।
558) Om Prabodhinyai Namah।
559) Om Bhutatmane Namah।
560) Om Paramatmane Namah।
561) Om Bhutabhavivibhavinyai Namah।
562) Om Mangalayai Namah।
563) Om Sushilayai Namah।
564) Om Paramarthaprabodhinyai Namah।
565) Om Dakshinayai Namah।
566) Om Dakshinamurtaye Namah।
567) Om Sudakshinayai Namah।
568) Om Haripriyayai Namah।
569) Om Yoginyai Namah।
570) Om Yogayuktayai Namah।
571) Om Yogangayai Namah।
572) Om Dhyanashalinyai Namah।
573) Om Yogapattadharayai Namah।
574) Om Muktayai Namah।
575) Om Muktanamparamagataye Namah।
576) Om Narasimhyai Namah।
577) Om Sujanmayai Namah।
578) Om Trivargaphaladayinyai Namah।
579) Om Dharmadayai Namah।
580) Om Dhanadayai Namah।
581) Om Kamadayai Namah।
582) Om Mokshadayai Namah।
583) Om Dyutaye Namah।
584) Om Sakshinyai Namah।
585) Om Kshanadayai Namah।
586) Om Dakshayai Namah।
587) Om Dakshajayai Namah।
588) Om Kotirupinyai Namah।
589) Om Kratave Namah।
590) Om Katyayanyai Namah।
591) Om Svachchhayai Namah।
592) Om Svachchhandayai Namah।
593) Om Kavipriyayai Namah।
594) Om Satyagamayai Namah।
595) Om Bahihsthayai Namah।
596) Om Kavyashaktaye Namah।
597) Om Kavitvadayai Namah।
598) Om Menaputryai Namah।
599) Om Satimatre Namah।
600) Om Mainakabhaginyai Namah।

601) Om Tadite Namah।
602) Om Saudaminyai Namah।
603) Om Svadhamayai Namah।
604) Om Sudhamayai Namah।
605) Om Dhamashalinyai Namah।
606) Om Saubhagyadayinyai Namah।
607) Om Dive Namah।
608) Om Subhagayai Namah।
609) Om Dyutivardhinyai Namah।
610) Om Shriye Namah।
611) Om Krittivasanayai Namah।
612) Om Kankalyai Namah।
613) Om Kalinashinyai Namah।
614) Om Raktabijavadhoddriptayai Namah।
615) Om Sutantave Namah।
616) Om Bijasantatyai Namah।
617) Om Jagajjivayai Namah।
618) Om Jagadbijayai Namah।
619) Om Jagattrayahitaishinyai Namah।
620) Om Chamikararuchaye Namah।
621) Om Chandrisakshayashodashikalayai Namah।
622) Om Yattatpadanubandhayai Namah।
623) Om Yakshinyai Namah।
624) Om Dhanadarchitayai Namah।
625) Om Chitrinyai Namah।
626) Om Chitramayayai Namah।
627) Om Vichitrayai Namah।
628) Om Bhuvaneshwaryai Namah।
629) Om Chamundayai Namah।
630) Om Mundahastayai Namah।
631) Om Chandamundavadhoddhurayai Namah।
632) Om Ashtamyai Namah।
633) Om Ekadashyai Namah।
634) Om Purnayai Namah।
635) Om Navamyai Namah।
636) Om Chaturdashyai Namah।
637) Om Amayai Namah।
638) Om Kalashahastayai Namah।
639) Om Purnakumbhadharayai Namah।
640) Om Dharayai Namah।
641) Om Abhirave Namah।
642) Om Bhairavyai Namah।
643) Om Bhirayai Namah।
644) Om Bhimayai Namah।
645) Om Tripurabhairavyai Namah।
646) Om Maharundayai Namah।
647) Om Raudryai Namah।
648) Om Mahabhairavapujitayai Namah।
649) Om Nirmundayai Namah।
650) Om Hastinyai Namah।
651) Om Chandayai Namah।
652) Om Karaladashanananayai Namah।
653) Om Karalayai Namah।
654) Om Vikaralayai Namah।
655) Om Ghoraghurghuranadinyai Namah।
656) Om Raktadantayai Namah।
657) Om Urdhvakeshyai Namah।
658) Om Bandhukakusumarunayai Namah।
659) Om Kadambaryai Namah।
660) Om Patasayai Namah।
661) Om Kashmiryai Namah।
662) Om Kumkumapriyayai Namah।
663) Om Kshantaye Namah।
664) Om Bahusuvarnayai Namah।
665) Om Rataye Namah।
666) Om Bahusuvarnadayai Namah।
667) Om Matanginyai Namah।
668) Om Vararohayai Namah।
669) Om Mattamatangagaminyai Namah।
670) Om Himsayai Namah।
671) Om Hansagataye Namah।
672) Om Hansyai Namah।
673) Om Hansojjvalashiroruhayai Namah।
674) Om Purnachandramukhyai Namah।
675) Om Shyamayai Namah।
676) Om Smitasyayai Namah।
677) Om Shyamakundalayai Namah।
678) Om Mashyai Namah।
679) Om Lekhinyai Namah।
680) Om Lekhyayai Namah।
681) Om Sulekhayai Namah।
682) Om Lekhakapriyayai Namah।
683) Om Shankhinyai Namah।
684) Om Shankhahastayai Namah।
685) Om Jalasthayai Namah।
686) Om Jaladevatayai Namah।
687) Om Kurukshetravanaye Namah।
688) Om Kashyai Namah।
689) Om Mathurayai Namah।
690) Om Kanchyai Namah।
691) Om Avantikayai Namah।
692) Om Ayodhyayai Namah।
693) Om Dwarakayai Namah।
694) Om Mayayai Namah।
695) Om Tirthayai Namah।
696) Om Tirthakarapriyayai Namah।
697) Om Tripushkarayai Namah।
698) Om Aprameyayai Namah।
699) Om Koshasthayai Namah।
700) Om Koshavasinyai Namah।

701) Om Kaushikyai Namah।
702) Om Kushavartayai Namah।
703) Om Kaushambyai Namah।
704) Om Koshavardhinyai Namah।
705) Om Koshadayai Namah।
706) Om Padmakoshakshyai Namah।
707) Om Kusumayai Namah।
708) Om Kusumapriyayai Namah।
709) Om Totulayai Namah।
710) Om Tulakotayai Namah।
711) Om Kutasthayai Namah।
712) Om Kotarashrayayai Namah।
713) Om Svayambhuve Namah।
714) Om Surupayai Namah।
715) Om Svarupayai Namah।
716) Om Rupavardhinyai Namah।
717) Om Tejasvinyai Namah।
718) Om Subhikshayai Namah।
719) Om Baladayai Namah।
720) Om Baladayinyai Namah।
721) Om Mahakoshyai Namah।
722) Om Mahavartayai Namah।
723) Om Buddhisadasadatmikayai Namah।
724) Om Mahagrahaharayai Namah।
725) Om Saumyayai Namah।
726) Om Vishokayai Namah।
727) Om Shokanashinyai Namah।
728) Om Sattvikyai Namah।
729) Om Sattvasamsthayai Namah।
730) Om Rajasyai Namah।
731) Om Rajovritayai Namah।
732) Om Tamasyai Namah।
733) Om Tamoyuktayai Namah।
734) Om Gunatrayavibhavinyai Namah।
735) Om Avyaktayai Namah।
736) Om Vyaktarupayai Namah।
737) Om Vedavidyayai Namah।
738) Om Shambhavyai Namah।
739) Om Shankarakalpinikalpayai Namah।
740) Om Manahsankalpasantataye Namah।
741) Om Sarvalokamayishaktaye Namah।
742) Om Sarvashravanagocharayai Namah।
743) Om Sarvajnanavativanchhayai Namah।
744) Om Sarvatattvanubodhinyai Namah।
745) Om Jagrityai Namah।
746) Om Sushuptaye Namah।
747) Om Svapnavasthayai Namah।
748) Om Turiyakayai Namah।
749) Om Tvarayai Namah।
750) Om Mandagataye Namah।
751) Om Mandayai Namah।
752) Om Mandiramodadharinyai Namah।
753) Om Panabhumaye Namah।
754) Om Panapatrayai Namah।
755) Om Panadanakarodyatayai Namah।
756) Om Aghurnarunanetrayai Namah।
757) Om Kinchidavyaktabhashinyai Namah।
758) Om Ashapurayai Namah।
759) Om Dikshayai Namah।
760) Om Dakshayai Namah।
761) Om Dikshitapujitayai Namah।
762) Om Nagavallyai Namah।
763) Om Nagakanyayai Namah।
764) Om Bhoginyai Namah।
765) Om Bhogavallabhayai Namah।
766) Om Sarvashastravatividyayai Namah।
767) Om Susmritaye Namah।
768) Om Dharmavadinyai Namah।
769) Om Shrutaye Namah।
770) Om Shrutidharayai Namah।
771) Om Jyeshthayai Namah।
772) Om Shreshthayai Namah।
773) Om Patalavasinyai Namah।
774) Om Mimamsayai Namah।
775) Om Tarkavidyayai Namah।
776) Om Subhaktaye Namah।
777) Om Bhaktavatsalayai Namah।
778) Om Sunabhaye Namah।
779) Om Yatanayai Namah।
780) Om Jataye Namah।
781) Om Gambhirayai Namah।
782) Om Bhavavarjitayai Namah।
783) Om Nagapashadharamurtaye Namah।
784) Om Agadhayai Namah।
785) Om Nagakundalayai Namah।
786) Om Suchakrayai Namah।
787) Om Chakramadhyasthayai Namah।
788) Om Chakrakonanivasinyai Namah।
789) Om Sarvamantramayividyayai Namah।

See Also  Shuka Ashtakam – Vyasa Putra Ashtakam In English

790) Om Sarvamantraksharavalaye Namah।
791) Om Madhusravayai Namah।
792) Om Sravantyai Namah।
793) Om Bhramaryai Namah।
794) Om Bhramaralakayai Namah।
795) Om Matrimandalamadhyasthayai Namah।
796) Om Matrimandalavasinyai Namah।
797) Om Kumarajananyai Namah।
798) Om Krurayai Namah।
799) Om Sumukhyai Namah।
800) Om Jvaranashinyai Namah।

801) Om Atitayai Namah।
802) Om Vidyamanayai Namah।
803) Om Bhavinyai Namah।
804) Om Pritimanjaryai Namah।
805) Om Sarvasaukhyavatiyuktaye Namah।
806) Om Aharaparinaminyai Namah।
807) Om Panchabhutanamnidhanayai Namah।
808) Om Bhavasagaratarinyai Namah।
809) Om Akrurayai Namah।
810) Om Grahavatyai Namah।
811) Om Vigrahayai Namah।
812) Om Grahavarjitayai Namah।
813) Om Rohinyai Namah।
814) Om Bhumigarbhayai Namah।
815) Om Kalabhuve Namah।
816) Om Kalavartinyai Namah।
817) Om Kalankarahitanaryai Namah।
818) Om Chatushshashtyabhidhavatyai Namah।
819) Om Jirnayai Namah।
820) Om Jirnavastrayai Namah।
821) Om Nutanayai Namah।
822) Om Navavallabhayai Namah।
823) Om Arajayai Namah।
824) Om Rataye Namah।
825) Om Pritaye Namah।
826) Om Ratiragavivardhinyai Namah।
827) Om Panchavatagatirbhinnayai Namah।
828) Om Panchashleshmashayadharayai Namah।
829) Om Panchapittavatishaktaye Namah।
830) Om Panchasthanavibodhinyai Namah।
831) Om Udakyayai Namah।
832) Om Vrishasyantyai Namah।
833) Om Tryahambahihprasravinyai Namah।
834) Om Rajahshukradharashaktaye Namah।
835) Om Jarayave Namah।
836) Om Garbhadharinyai Namah।
837) Om Trikalajnayai Namah।
838) Om Trilingayai Namah।
839) Om Trimurtaye Namah।
840) Om Tripuravasinyai Namah।
841) Om Aragayai Namah।
842) Om Shivatattvayai Namah।
843) Om Kamatattvanuraginyai Namah।
844) Om Prachyai Namah।
845) Om Avachyai Namah।
846) Om Pratichyai Namah।
847) Om Udichyai Namah।
848) Om Vidigdishayai Namah।
849) Om Ahankritaye Namah।
850) Om Ahankarayai Namah।
851) Om Balimayayai Namah।
852) Om Balipriyayai Namah।
853) Om Sruche Namah।
854) Om Sruvayai Namah।
855) Om Samidhenyai Namah।
856) Om Sashraddhayai Namah।
857) Om Shraddhadevatayai Namah।
858) Om Matre Namah।
859) Om Matamahyai Namah।
860) Om Triptaye Namah।
861) Om Pitrimatre Namah।
862) Om Pitamahyai Namah।
863) Om Snushayai Namah।
864) Om Dauhitrinyai Namah।
865) Om Putryai Namah।
866) Om Pautryai Namah।
867) Om Naptryai Namah।
868) Om Shishupriyayai Namah।
869) Om Stanadayai Namah।
870) Om Stanadharayai Namah।
871) Om Vishvayonaye Namah।
872) Om Stanandhayyai Namah।
873) Om Shishutsangadharayai Namah।
874) Om Dolayai Namah।
875) Om Dolakridabhinandinyai Namah।
876) Om Urvashyai Namah।
877) Om Kadalyai Namah।
878) Om Kekayai Namah।
879) Om Vishikhayai Namah।
880) Om Shikhivartinyai Namah।
881) Om Khatvangadharinyai Namah।
882) Om Khatvayai Namah।
883) Om Banapunkhanuvartinyai Namah।
884) Om Lakshyapraptaye Namah।
885) Om Kalayai Namah।
886) Om Alakshyayai Namah।
887) Om Lakshyayai Namah।
888) Om Shubhalakshanayai Namah।
889) Om Vartinyai Namah।
890) Om Supathacharayai Namah।
891) Om Parikhayai Namah।
892) Om Khanaye Namah।
893) Om Vritaye Namah।
894) Om Prakaravalayayai Namah।
895) Om Velayai Namah।
896) Om Mahodadhaumaryadayai Namah।
897) Om Poshanishaktaye Namah।
898) Om Shoshanishaktaye Namah।
899) Om Dirghakeshyai Namah।
900) Om Sulomashayai Namah।

901) Om Lalitayai Namah।
902) Om Mamsalayai Namah।
903) Om Tanvyai Namah।
904) Om Vedavedangadharinyai Namah।
905) Om Narasrikpanamattayai Namah।
906) Om Naramundasthibhushanayai Namah।
907) Om Akshakridarataye Namah।
908) Om Sharyai Namah।
909) Om Sharikashukabhashinyai Namah।
910) Om Shambaryai Namah।
911) Om Garudividyayai Namah।
912) Om Varunyai Namah।
913) Om Varunarchitayai Namah।
914) Om Varahyai Namah।
915) Om Mundahastayai Namah।
916) Om Damshtroddhritavasundharayai Namah।
917) Om Minamurtidharayai Namah।
918) Om Murtayai Namah।
919) Om Vadanyayai Namah।
920) Om Pratimashrayayai Namah।
921) Om Amurtayai Namah।
922) Om Nidhirupayai Namah।
923) Om Shalagramashilashuchaye Namah।
924) Om Smritaye Namah।
925) Om Samskararupayai Namah।
926) Om Susamskarayai Namah।
927) Om Sanskritaye Namah।
928) Om Prakritayai Namah।
929) Om Deshabhashayai Namah।
930) Om Gathayai Namah।
931) Om Gitaye Namah।
932) Om Prahelikayai Namah।
933) Om Idayai Namah।
934) Om Pingalayai Namah।
935) Om Pingayai Namah।
936) Om Sushumnayai Namah।
937) Om Suryavahinyai Namah।
938) Om Shashisravayai Namah।
939) Om Talusthayai Namah।
940) Om Kakinyai Namah।
941) Om Amritajivinyai Namah।
942) Om Anurupayai Namah।
943) Om Brihadrupayai Namah।
944) Om Laghurupayai Namah।
945) Om Gurusthirayai Namah।
946) Om Sthavarayai Namah।
947) Om Jangamayai Namah।
948) Om Devyai Namah।
949) Om Kritakarmaphalapradayai Namah।
950) Om Vishayakrantadehayai Namah।
951) Om Nirvisheshayai Namah।
952) Om Jitendriyayai Namah।
953) Om Vishvarupayai Namah।
954) Om Chidanandayai Namah।
955) Om Parabrahmaprabodhinyai Namah।
956) Om Nirvikarayai Namah।
957) Om Nirvairayai Namah।
958) Om Virataye Namah।
959) Om Satyavardhinyai Namah।
960) Om Purushajnayai Namah।
961) Om Bhinnayai Namah।
962) Om Kshantihkaivalyadayinyai Namah।
963) Om Viviktasevinyai Namah।
964) Om Prajnajanayitryai Namah।
965) Om Bahushrutaye Namah।
966) Om Nirihayai Namah।
967) Om Samastaikayai Namah।
968) Om Sarvalokaikasevitayai Namah।
969) Om Sevayai Namah।
970) Om Sevapriyayai Namah।
971) Om Sevyayai Namah।
972) Om Sevaphalavivardhinyai Namah।
973) Om Kalaukalkipriyakalyai Namah।
974) Om Dushtamlechchhavinashinyai Namah।
975) Om Pratyanchayai Namah।
976) Om Dhanuryashtaye Namah।
977) Om Khadgadharayai Namah।
978) Om Duranataye Namah।
979) Om Ashvaplutaye Namah।
980) Om Valgayai Namah।
981) Om Srinaye Namah।
982) Om Sanmattavaranayai Namah।
983) Om Virabhuve Namah।
984) Om Viramatre Namah।
985) Om Virasuve Namah।
986) Om Viranandinyai Namah।
987) Om Jayashriyai Namah।
988) Om Jayadikshayai Namah।
989) Om Jayadayai Namah।
990) Om Jayavardhinyai Namah।
991) Om Saubhagyasubhagakarayai Namah।
992) Om Sarvasaubhagyavardhinyai Namah।
993) Om Kshemankaryai Namah।
994) Om Siddhirupayai Namah।
995) Om Satkirtaye Namah।
996) Om Pathidevatayai Namah।
997) Om Sarvatirthamayimurtaye Namah।
998) Om Sarvadevamayiprabhayai Namah।
999) Om Sarvasiddhipradashaktaye Namah।
1000) Om Sarvamangalamangalayai Namah।