1000 Names of Goddess Gayatri Devi in English

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Goddess Gayatri Devi Lyrics in Sanskrit

॥ 1000 Names of Maa Gayatri English Lyrics ॥

Om Achintyalakshanayai Namah।
Om Avyaktayai Namah।
Om Arthamatrimaheshvaryai Namah।
Om Amritarnavamadhyasthayai Namah।
Om Ajitayai Namah।
Om Aparajitayai Namah।
Om Animadigunadharayai Namah।
Om Arkamandalasamsthitayai Namah।
Om Ajarayai Namah।
Om Ajayai Namah ॥ 10 ॥

Om Aparayai Namah।
Om Adharmayai Namah।
Om Akshasutradharayai Namah।
Om Adharayai Namah।
Om Akaradikshakarantayai Namah।
Om Arishadvargabhedinyai Namah।
Om Anjanadripratikashayai Namah।
Om Anjanadrinivasinyai Namah।
Om Adityai Namah।
Om Ajapayai Namah ॥ 20 ॥

Om Avidyayai Namah।
Om Arvindanibhekshanayai Namah।
Om Antarbahisthitayai Namah।
Om Avidyadhvansinyai Namah।
Om Antaratmikayai Namah।
Om Ajayai Namah।
Om Ajamukhavasayai Namah।
Om Arvindanibhananayai Namah।
Om Ardhamatrayai/Vyanjanavarnatmikayai Namah।
Om Arthadanagyayai Namah ॥ 30 ॥

Om Arimandalamardinyai Namah।
Om Asuraghnyai Namah।
Om Amavasyayai Namah।
Om Alakshighnyai Namah।
Om Antyajarchitayai Namah।
Om Adilakshmyai Namah।
Om Adishaktyai Namah।
Om Akrityai Namah।
Om Ayatananayai Namah।
Om Adityapadavicharayai Namah ॥ 40 ॥

Om Adityaparisevitayai Namah।
Om Acharyayai Namah।
Om Avartanayai Namah।
Om Acharayai Namah।
Om Adimurtinivasinyai Namah।
Om Agneyyai Namah।
Om Amaryai Namah।
Om Adyayai Namah।
Om Aradhyayai Namah।
Om Asanasthitayai Namah ॥ 50 ॥

Om Adharanilayayai Namah।
Om Adharayai Namah।
Om Akashantanivasinyai Namah।
Om Adyakshara Samayuktayai Namah।
Om Antarakasharupinyai Namah।
Om Adityamandalagatayai Namah।
Om Antaradhvantanashinyai Namah।
Om Indirayai Namah।
Om Ishtadayai Namah।
Om Ishtayai Namah ॥ 60 ॥

Om Indivaranivekshanayai Namah।
Om Iravatyai Namah।
Om Indrapdayai Namah।
Om Indranyai Namah।
Om Indurupinyai Namah।
Om Ikshukodandasanyuktayai Namah।
Om Ishusandhanakarinyai Namah।
Om Indranilasamakarayai Namah।
Om Idapingalarupinyai Namah।
Om Indrakshyai Namah ॥ 70 ॥

Om Ishwaryai Namah।
Om Ihatrayavivarjitayai Namah।
Om Umayai Namah।
Om Ushayai Namah।
Om Udunibhayai Namah।
Om Urvarukaphalananayai Namah।
Om Uduprabhayai Namah।
Om Udumatyai Namah।
Om Udupayai Namah।
Om Udumadhyagayai Namah ॥ 80 ॥

Om Urdhayai Namah।
Om Urdhakeshyai Namah।
Om Urdhadhogatibhedinyai Namah।
Om Urdhvavahupriyayai Namah।
Om Urmilalavaggranthadayinyai Namah।
Om Ritayai Namah।
Om Rishyai Namah।
Om Ritumatyai Namah।
Om Rishidevanamasakritayai Namah।
Om Rigvedayai Namah ॥ 90 ॥

Om Rinahartryai Namah।
Om Rishimandalacharinyai Namah।
Om Riddhidayai Namah।
Om Rijumargasthayai Namah।
Om Rijudharmayai Namah।
Om Rijupradayai Namah।
Om Rigvedanilayayai Namah।
Om Rijvyai Namah।
Om Luptadharmapravartinyai Namah।
Om Lutarivarasambhutayai Namah ॥ 100 ॥

Om Lutadivishaharinyai Namah।
Om Ekaksharayai Namah।
Om Ekamatrayai Namah।
Om Ekayai Namah।
Om Ekaikanishthitayai Namah।
Om Endryai Namah।
Om Eravatarudhayai Namah।
Om Ehikamushmikapradayai Namah।
Om Omkarayai Namah।
Om Oshadhyai Namah ॥ 110 ॥

Om Otayai Namah।
Om Otaprotanivasinyai Namah।
Om Aurbhayai Namah।
Om Aushadhasampannayai Namah।
Om Aupasanaphalapradayai Namah।
Om Andamadhyasthitayai Namah।
Om Ahkaramanurupinyai/Visargarupinyai Namah।
Om Katyayanyai Namah।
Om Kalaratryai Namah।
Om Kamakshyai Namah ॥ 120 ॥

Om Kamasundaryai Namah।
Om Kamalayai Namah।
Om Kaminyai Namah।
Om Kantayai Namah।
Om Kamadayai Namah।
Om Kalakanthinyai Namah।
Om Karikumbhastanabharayai Namah।
Om Karavirasuvasinyai Namah।
Om Kalyanyai Namah।
Om Kundalavatyai Namah ॥ 130 ॥

Om Kurukshetranivasinyai Namah।
Om Kuruvindadalakarayai Namah।
Om Kundalyai Namah।
Om Kumudalayayai Namah।
Om Kalajihvayai Namah।
Om Karalasyayai Namah।
Om Kalikayai Namah।
Om Kalarupinyai Namah।
Om Kamaniyagunayai Namah।
Om Kantyai Namah ॥ 140 ॥

Om Kaladharayai Namah।
Om Kumudvatyai Namah।
Om Kaushikyai Namah।
Om Kamalakarayai Namah।
Om Kamacharaprabhanjinyai Namah।
Om Kaumaryai Namah।
Om Karunapangyai Namah।
Om Kakuvantayai Namah।
Om Karipriyayai Namah।
Om Kesharyai Namah ॥ 150 ॥

Om Keshavanutayai Namah।
Om Kadambayai Namah।
Om Kusumapriyayai Namah।
Om Kalindyai Namah।
Om Kalikayai Namah।
Om Kanchyai Namah।
Om Kalashodbhavasamstutayai Namah।
Om Kamamatayai Namah।
Om Kratumatyai Namah।
Om Kamarupayai Namah ॥ 160 ॥

Om Kripavatyai Namah।
Om Kumaryai Namah।
Om Kundanilayayai Namah।
Om Kiratyai Namah।
Om Kiravahanayai Namah।
Om Kaikeyyai Namah।
Om Kokilalapayai Namah।
Om Ketukikusumapriyayai Namah।
Om Kamandaludhrayai Namah।
Om Kalyai Namah ॥ 170 ॥

Om Karmanirmulakarinyai Namah।
Om Kalahansagatyai Namah।
Om Kakshayai Namah।
Om Kritakautukamangalayai Namah।
Om Kasturitilakayai Namah।
Om Kamarayai Namah।
Om Karindragamanayai Namah।
Om Kuhvai Namah।
Om Karpuralepanayai Namah।
Om Krishnayai Namah ॥ 180 ॥

Om Kapilayai Namah।
Om Kuharashrayayai Namah।
Om Kutasthayai Namah।
Om Kudharayai Namah।
Om Kamarayai Namah।
Om Kukshisthakhilavishtapayai Namah।
Om Khagakhetadharayai Namah।
Om Kharvayai Namah।
Om Khecharyai Namah।
Om Khagavahanayai Namah ॥ 190 ॥

Om Khattangadharinyai Namah।
Om Khyatayai Namah।
Om Khagorajoparisthitayai Namah।
Om Khalaghnyai Namah।
Om Khanditajarayai Namah।
Om Khadakshyanapradayinyai Namah।
Om Khandendutilakayai Namah।
Om Gangayai Namah।
Om Ganeshaguhapujitayai Namah।
Om Gayatryai Namah ॥ 200 ॥

Om Gomatyai Namah।
Om Gitayai Namah।
Om Gandharyai Namah।
Om Ganalolupayai Namah।
Om Gautamyai Namah।
Om Gaminyai Namah।
Om Gadhayai Namah।
Om Gandharvapsarasevitayai Namah।
Om Govindacharanakrantayai Namah।
Om Gunatrayavibhavitayai Namah ॥ 210 ॥

Om Gandharvyai Namah।
Om Gahvyai Namah।
Om Gotrayai Namah।
Om Girishayai Namah।
Om Gahanayai Namah।
Om Gamyai Namah।
Om Guhavasayai Namah।
Om Gunavatyai Namah।
Om Gurupapapranasinyai Namah।
Om Gurvyai Namah ॥ 220 ॥

Om Gunavatyai Namah।
Om Guhyayai Namah।
Om Goptavyayai Namah।
Om Gunadayinyai Namah।
Om Girijayai Namah।
Om Guhyamatangyai Namah।
Om Garudadhvajavallabhayai Namah।
Om Garvapaharinyai Namah।
Om Godayai Namah।
Om Gokularabhayai Namah ॥ 230 ॥

Om Gadadharayai Namah।
Om Gokarnanilayasaktayai Namah।
Om Guhyamandalavartinyai Namah।
Om Gharmadayai Namah।
Om Ghanadayai Namah।
Om Ghantayai Namah।
Om Ghoradanavamardinyai Namah।
Om Ghrinimantramayyai Namah।
Om Gheshayai Namah।
Om Ghanasampatadayinyai Namah ॥ 240 ॥

Om Ghantaravapriyayai Namah।
Om Ghranayai Namah।
Om Ghrinisantushtikarinyai Namah।
Om Ghanarimandalayai Namah।
Om Ghurnayai Namah।
Om Ghritachyai Namah।
Om Ghanaveginyai Namah।
Om Gyanadhatumayyai Namah।
Om Charchayai Namah।
Om Charchitayai Namah ॥ 250 ॥

Om Charuhasinyai Namah।
Om Chatulayai Namah।
Om Chandikayai Namah।
Om Chitrayai Namah।
Om Chitramalyavibhushitayai Namah।
Om Chaturbhujayai Namah।
Om Charudantayai Namah।
Om Chaturyai Namah।
Om Charitapradayai Namah।
Om Chulikayai Namah ॥ 260 ॥

Om Chitravastrantayai Namah।
Om Chandramahkarnakundalayai Namah।
Om Chandrahasayai Namah।
Om Charudatryai Namah।
Om Chakoryai Namah।
Om Chandrahasinyai Namah।
Om Chandrikayai Namah।
Om Chandradhatryai Namah।
Om Chauryai Namah।
Om Chorayai Namah ॥ 270 ॥

Om Chandikayai Namah।
Om Chanchadvagavadinyai Namah।
Om Chandrachudayai Namah।
Om Choravinashinyai Namah।
Om Charuchandanaliptangyai Namah।
Om Chanchachchamaravijitayai Namah।
Om Charumadhyayai Namah।
Om Charugatyai Namah।
Om Chandilayai Namah।
Om Chandrarupinyai Namah ॥ 280 ॥

Om Charuhomapriyayai Namah।
Om Charvayai Namah।
Om Charitayai Namah।
Om Chakrabahukayai Namah।
Om Chandramandalamadhyasthayai Namah।
Om Chandramandaladarpanayai Namah।
Om Chakravakastanyai Namah।
Om Cheshtayai Namah।
Om Chitrayai Namah।
Om Charuvilasinyai Namah ॥ 290 ॥

Om Chitsvarupayai Namah।
Om Chandavatyai Namah।
Om Chandramayai Namah।
Om Chandanapriyayai Namah।
Om Chodayitryai Namah।
Om Chirapragyayai Namah।
Om Chatakayai Namah।
Om Charuhetukyai Namah।
Om Chhatrayatayai Namah।
Om Chhatradharayai Namah ॥ 300 ॥

Om Chhayayai Namah।
Om Chhandaparichchhadayai Namah।
Om Chhayadevyai Namah।
Om Chhidranakhayai Namah।
Om Chhannendriyavisarpinyai Namah।
Om Chhandonushtuppratishthantayai Namah।
Om Chhidropadravabhedinyai Namah।
Om Chhedayai Namah।
Om Chhatreshvaryai Namah।
Om Chhinnayai Namah ॥ 310 ॥

Om Chhurikayai Namah।
Om Chhelanpriyayai Namah।
Om Jananyai Namah।
Om Janmarahitayai Namah।
Om Jatavedayai Namah।
Om Jaganmayyai Namah।
Om Jahnavyai Namah।
Om Jatilayai Namah।
Om Jetryai Namah।
Om Jaramaranavarjitayai Namah ॥ 320 ॥

Om Jambudvipavatyai Namah।
Om Jvalayai Namah।
Om Jayantyai Namah।
Om Jalashalinyai Namah।
Om Jitendriyayai Namah।
Om Jitakrodhayai Namah।
Om Jitamitrayai Namah।
Om Jagatpriyayai Namah।
Om Jatarupamayyai Namah
Om Jihvayai Namah ॥ 330 ॥

Om Janakyai Namah।
Om Jagatyai Namah।
Om Jayayai Namah।
Om Janitryai Namah।
Om Jahnutanayayai Namah।
Om Jagattrayahitaishinyai Namah।
Om Jvalamulyai Namah।
Om Japavatyai Namah।
Om Jvaraghnyai Namah।
Om Jitavishtapayai Namah ॥ 340 ॥

Om Jitakrantamayyai Namah।
Om Jvalayai Namah।
Om Jagratyai Namah।
Om Jvaradevatayai Namah।
Om Jvalantyai Namah।
Om Jaladayai Namah।
Om Jyeshthayai Namah।
Om Jyaghoshasphotadingmukhyai Namah।
Om Jambhinyai Namah।
Om Jrimbhanayai Namah ॥ 350 ॥

Om Jrimbhayai Namah।
Om Jvalanmanikyakundalayai Namah।
Om Jhinjhikayai Namah।
Om Jhananirghoshayai Namah।
Om Jhanjhamarutaveginyai Namah।
Om Jhallakivadyakushalayai Namah।
Om Narupayai Namah।
Om Nabhujayai Namah।
Om Tankabhedinyai Namah।
Om Tankabanasamayuktayai Namah ॥ 360 ॥

Om Tankinyai Namah।
Om Tankabhedinyai Namah।
Om Tankiganakritaghoshayai Namah।
Om Tankaniyamahorasayai Namah।
Om Tankarakarinyai Namah।
Om Tha Tha Shabdaninadinyai Namah।
Om Damaryai Namah।
Om Dakinyai Namah।
Om Dimbhayai Namah।
Om Dundamaraikanirjitayai Namah ॥ 370 ॥

Om Damaritantramargasthayai Namah।
Om Dandadamarunadinyai Namah।
Om Dindiravasahayai Namah।
Om Dimbhalasakridaparayanayai Namah।
Om Dhundhivighneshajananyai Namah।
Om Dhakahastayai Namah।
Om Dhilivrajayai Namah।
Om Nityagyanayai Namah।
Om Nirupanayai Namah।
Om Nirgunayai Namah ॥ 380 ॥

Om Narmadayai Namah।
Om Trigunayai Namah।
Om Tripadayai Namah।
Om Tantryai Namah।
Om Tulasyai Namah।
Om Tarunadityasankashayai Namah।
Om Tamasyai Namah।
Om Tuhinayai Namah।
Om Turayai Namah।
Om Trikalagyanasampannayai Namah ॥ 390 ॥

Om Trivalyai Namah।
Om Trilochanayai Namah।
Om Trishaktyai Namah।
Om Tripurayai Namah।
Om Tungayai Namah।
Om Turangavadanayai Namah।
Om Timingilagilayai Namah।
Om Tivrayai Namah।
Om Trishrotayai Namah।
Om Tamasadinyai Namah ॥ 400 ॥

Om Tantramantravisheshagyayai Namah।
Om Tanumadhyayai Namah।
Om Trivishtapayai Namah।
Om Trisandhyayai Namah।
Om Tristanyai Namah।
Om Toshasamsthayai Namah।
Om Talapratapinyai Namah।
Om Tatankinyai Namah।
Om Tusharabhayai Namah।
Om Tuhinachalavasinyai Namah ॥ 410 ॥

Om Tantujalasamayuktayai Namah।
Om Taraharavalipriyayai Namah।
Om Tilahomapriyayai Namah।
Om Tirthayai Namah।
Om Tamalakusumakrityai Namah।
Om Taptakanchanasankashayai Namah।
Om Tarakayai Namah।
Om Triyutayai Namah।
Om Tanvyai Namah।
Om Trishankuparivaritayai Namah ॥ 420 ॥

Om Talodaryai Namah।
Om Tirobhasayai Namah।
Om Tatankapriyavadinyai Namah।
Om Trijatayai Namah।
Om Tittiryai Namah।
Om Trishnayai Namah।
Om Trividhayai Namah।
Om Tarunakrityai Namah।
Om Taptakanchanabhushanayai Namah।
Om Trayambakayai Namah ॥ 430 ॥

Om Trivargayai Namah।
Om Trikalagyanadayinyai Namah।
Om Tarpanayai Namah।
Om Triptidayai Namah।
Om Triptayai Namah।
Om Tamasyai Namah।
Om Tumbarustutayai Namah।
Om Tarkshyasthayai Namah।
Om Trigunakarayai Namah।
Om Tribhangyai Namah ॥ 440 ॥

Om Tanuvallaryai Namah।
Om Thatkaryai Namah।
Om Tharavayai Namah।
Om Thantayai Namah।
Om Dohinyai Namah।
Om Dinavatsalayai Namah।
Om Danavantakaryai Namah।
Om Durgayai Namah।
Om Durgasuranivahrinyai Namah।
Om Devarityai Namah ॥ 450 ॥

Om Divaratryai Namah।
Om Draupadyai Namah।
Om Dundubhisvanayai Namah।
Om Devayanyai Namah।
Om Duravasayai Namah।
Om Daridryabhedinyai Namah।
Om Divayai Namah।
Om Damodarapriyayai Namah।
Om Diptayai Namah।
Om Digvasayai Namah ॥ 460 ॥

Om Digvimohinyai Namah।
Om Dandakaranyanilayayai Namah।
Om Dandinyai Namah।
Om Devapujitayai Namah।
Om Devavandyayai Namah।
Om Divishadayai Namah।
Om Dveshinyai Namah।
Om Danavakrityai Namah।
Om Dinanathastutayai Namah।
Om Dikshayai Namah ॥ 470 ॥

Om Daivatadisvarupinyai Namah।
Om Dhatryai Namah।
Om Dhanurdharayai Namah।
Om Dhanurdharinyai Namah।
Om Dharmacharinyai Namah।
Om Dhurandharayai Namah।
Om Dharadharayai Namah।
Om Dhanadayai Namah।
Om Dhanyadohinyai Namah।
Om Dharmashilayai Namah ॥ 480 ॥

Om Dhanadhyakshayai Namah।
Om Dhanurvedavisharadayai Namah।
Om Dhrityai Namah।
Om Dhanyayai Namah।
Om Dhritapadayai Namah।
Om Dharmarajapriyayai Namah।
Om Dhruvayai Namah।
Om Dhumavatyai Namah।
Om Dhumakeshyai Namah।
Om Dharmashastraprakashinyai Namah ॥ 490 ॥

Om Nandayai Namah।
Om Nandapriyayai Namah।
Om Nidrayai Namah।
Om Nrinutayai Namah।
Om Nandanatmikayai Namah।
Om Narmadayai Namah।
Om Nalinyai Namah।
Om Nilayai Namah।
Om Nilakanthasamashrayarudranyai Namah।
Om Narayanapriyayai Namah ॥ 500 ॥

Om Nityayai Namah।
Om Nirmalayai Namah।
Om Nirgunayai Namah।
Om Nidhyai Namah।
Om Niradharayai Namah।
Om Nirupamayai Namah।
Om Nityashuddhayai Namah।
Om Niranjanayai Namah।
Om Nadabindukalatitayai Namah।
Om Nadabindukalatmikayai Namah ॥ 510 ॥

Om Nrisinhinyai Namah।
Om Nagadharayai Namah।
Om Nripanagavibhushitayai Namah।
Om Narakakleshanashinyai Namah।
Om Narayanapadodbhavayai Namah।
Om Niravaddyai Namah।
Om Nirakarayai Namah।
Om Naradapriyakarinyai Namah।
Om Nanajyotih Namah।
Om Nidhidayai Namah ॥ 520 ॥

Om Nirmalatmikayai Namah।
Om Navasutradhrayai Namah।
Om Nityai Namah।
Om Nirupadravakarinyai Namah।
Om Nandajayai Namah।
Om Navaratnadhyayai Namah।
Om Naimisharanyavasinyai Namah।
Om Navanitapriyayai Namah।
Om Naryai Namah।
Om Nilajimutanisvanayai Namah ॥ 530 ॥

Om Nimeshinyai Namah।
Om Nadirupayai Namah।
Om Nilagrivayai Namah।
Om Nishishvaryai Namah।
Om Namavalyai Namah।
Om Nishumbhagnyai Namah।
Om Nagalokanivasinyai Namah।
Om Navajambunadaprakhyayai Namah।
Om Nagalokadhidevatayai Namah।
Om Nupurakrantacharanayai Namah ॥ 540 ॥

Om Narachittapramodinyai Namah।
Om Nimagnaraktanayanayai Namah।
Om Nirghatasamnisvanayai Namah।
Om Nandanodyanilayayai Namah।
Om Parvatyai Namah।
Om Paramodarayai Namah।
Om Parabrahmatmikayai Namah।
Om Parayai Namah।
Om Panchakoshavinirmuktayai Namah।
Om Panchapatakanashinyai Namah ॥ 550 ॥

Om Parachittavidhanagyayai Namah।
Om Panchikayai Namah।
Om Pancharupinyai Namah।
Om Purnimayai Namah।
Om Paramayai Namah।
Om Prityai Namah।
Om Paratejahprakashinyai Namah।
Om Puranyai Namah।
Om Pourushyai Namah।
Om Punyayai Namah ॥ 560 ॥

Om Pundarikanibhakshanayai Namah।
Om Patalatalanirmagnayai Namah।
Om Pritayai Namah।
Om Prithivivardhinyai Namah।
Om Pavanyai Namah।
Om Padasahitayai Namah।
Om Peshalayai Namah।
Om Pavanashinyai Namah।
Om Prajapatyai Namah।
Om Parishrantayai Namah ॥ 570 ॥

Om Parvatastanamandalayai Namah।
Om Padmapriyayai Namah।
Om Padmasamsthayai Namah।
Om Padmakshyai Namah।
Om Padmasambhavayai Namah।
Om Padmapatrayai Namah।
Om Padmapadayai Namah।
Om Padminyai Namah।
Om Priyabhashinyai Namah।
Om Pashupashavinirmuktayai Namah ॥ 580 ॥

Om Purandhryai Namah।
Om Puravasinyai Namah।
Om Pushkalayai Namah।
Om Purushayai Namah।
Om Parvayai Namah।
Om Parijatakusumapriyayai Namah।
Om Pativratayai Namah।
Om Pativratayai Namah।
Om Pavitranggyai Namah।
Om Pushpahasaparayanayai Namah ॥ 590 ॥

Om Pragyavatisutayai Namah।
Om Pautryai Namah।
Om Putrapujyayai Namah।
Om Payaswinyai Namah।
Om Pattipashadharayai Namah।
Om Pangktyai Namah।
Om Pitrilokapradayinyai Namah।
Om Puranyai Namah।
Om Punyashilayai Namah।
Om Pranatartivinashinyai Namah ॥ 600 ॥

Om Pradyumnajananyai Namah।
Om Pushtayai Namah।
Om Pitamahaparigrahayai Namah।
Om Pundarikapuravasayai Namah।
Om Pundarikasamananayai Namah।
Om Prithujangghayai Namah।
Om Prithubhujayai Namah।
Om Prithupadayai Namah।
Om Prithudaryai Namah।
Om Pravalashobhayai Namah ॥ 610 ॥

Om Pinggakshyai Namah।
Om Pitavasah Namah।
Om Prachapalayai Namah।
Om Prasavayai Namah।
Om Pushtidayai Namah।
Om Punyayai Namah।
Om Pratishthayai Namah।
Om Pranavayai Namah।
Om Patyai Namah।
Om Panchavarnayai Namah ॥ 620 ॥

Om Panchavanyai Namah।
Om Panchikayai Namah।
Om Panjarasthitayai Namah।
Om Paramayayai Namah।
Om Parajyotiah Namah।
Om Paraprityai Namah।
Om Paragatyai Namah।
Om Parakashthayai Namah।
Om Pareshanyai Namah।
Om Pavanyai Namah ॥ 630 ॥

Om Pavakadyutyai Namah।
Om Punyabhadrayai Namah।
Om Parichchedyayai Namah।
Om Pushpahasayai Namah।
Om Prithudarayai Namah।
Om Pitanggyai Namah।
Om Pitavasanayai Namah।
Om Pitashayayai Namah।
Om Pishachinyai Namah।
Om Pitakriyayai Namah ॥ 640 ॥

Om Pishachaghnyai Namah।
Om Patalakshyai Namah।
Om Patukriyayai Namah।
Om Panchabhakshapriyacharayai Namah।
Om Putanapranaghatinyai Namah।
Om Punnagavanamadhyasthayai Namah।
Om Punyatirthanishevitayai Namah।
Om Panchanggyai Namah।
Om Parashaktyai Namah।
Om Paramahladakarinyai Namah ॥ 650 ॥

Om Pushpakandasthitayai Namah।
Om Pushayai Namah।
Om Poshitakhilavishtapayai Namah।
Om Panapriyayai Namah।
Om Panchashikhayai Namah।
Om Pannagoparishayinyai Namah।
Om Panchamatratmikayai Namah।
Om Prithvyai Namah।
Om Pathikayai Namah।
Om Prithudohinyai Namah ॥ 660 ॥

Om Purananyayamimansayai Namah।
Om Patalyai Namah।
Om Pushpagandhinyai Namah।
Om Punyaprajayai Namah।
Om Paradatryai Namah।
Om Paramargaikagocharayai Namah।
Om Pravalashobhayai Namah।
Om Purnashayai Namah।
Om Pranavayai Namah।
Om Pallavodaryai Namah ॥ 670 ॥

Om Phalinyai Namah।
Om Phaladayai Namah।
Om Phalgvai Namah।
Om Phutkaryai Namah।
Om Phalakakrityai Namah।
Om Phanindrabhogashayanayai Namah।
Om Phanimandalamanditayai Namah।
Om Balabalayai Namah।
Om Bahumatayai Namah।
Om Balatapanibhanshukayai Namah ॥ 680 ॥

Om Balabhadrapriyayai Namah।
Om Badavayai Namah।
Om Buddhisamstutayai Namah।
Om Bandidevyai Namah।
Om Bilavatyai Namah।
Om Badishaghinyai Namah।
Om Balipriyayai Namah।
Om Bandhavyai Namah।
Om Bodhitayai Namah।
Om Buddhibandhukakusumapriyayai Namah ॥ 690 ॥

Om Balabhanuprabhakarayai Namah।
Om Brahmyai Namah।
Om Brahmanadevatayai Namah।
Om Brihaspatistutayai Namah।
Om Brindayai Namah।
Om Brindavanaviharinyai Namah।
Om Balakinyai Namah।
Om Bilaharayai Namah।
Om Bilavasayai Namah।
Om Bahudakayai Namah ॥ 700 ॥

Om Bahunetrayai Namah।
Om Bahupadayai Namah।
Om Bahukarnavatansikayai Namah।
Om Bahubahuyutayai Namah।
Om Bijarupinyai Namah।
Om Bahurupinyai Namah।
Om Bindunadakalatitayai Namah।
Om Bindunadasvarupinyai Namah।
Om Baddhagodhanggulipranayai Namah।
Om Badaryashramavasinyai Namah ॥ 710 ॥

Om Brindarakayai Namah।
Om Brihatskandhayai Namah।
Om Brihatyai Namah।
Om Banapatinyai Namah।
Om Brindadhyakshayai Namah।
Om Bahunutayai Namah।
Om Bahuvikramayai Namah।
Om Baddhapadmasnasinayai Namah।
Om Bilvapatratalasthitayai Namah।
Om Bodhidrumanijavasayai Namah ॥ 720 ॥

Om Badishthayai Namah।
Om Bindudarpanayai Namah।
Om Balayai Namah।
Om Banasanavatyai Namah।
Om Badavanalaveginyai Namah।
Om Brahmandabahirantasthayai Namah।
Om Brahmakangkanasutrinyai Namah।
Om Bhavanyai Namah।
Om Bhishnavatyai Namah।
Om Bhavinyai Namah ॥ 730 ॥

Om Bhayaharinyai Namah।
Om Bhadrakalyai Namah।
Om Bhujanggakshyai Namah।
Om Bharatyai Namah।
Om Bharatashayayai Namah।
Om Bhairavyai Namah।
Om Bhishanakarayai Namah।
Om Bhutidayai Namah।
Om Bhutimalinyai Namah।
Om Bhaminyai Namah ॥ 740 ॥

Om Bhoganiratayai Namah।
Om Bhadradayai Namah।
Om Bhurivikramayai Namah।
Om Bhutavasayai Namah।
Om Bhrigulatayai Namah।
Om Bhargavyai Namah।
Om Bhusurarchitayai Namah।
Om Bhagirathyai Namah।
Om Bhogavatyai Namah।
Om Bhavanasthayai Namah ॥ 750 ॥

Om Bhishagvarayai Namah।
Om Bhaminyai Namah।
Om Bhoginyai Namah।
Om Bhashayai Namah।
Om Bhavanyai Namah।
Om Bhurudakshinayai Namah।
Om Bhargatmikayai Namah।
Om Bhimavatyai Namah।
Om Bhavabandhavimochinyai Namah।
Om Bhajaniyayai Namah ॥ 760 ॥

Om Bhutadhatriranjitayai Namah।
Om Bhuvaneshvaryai Namah।
Om Bhujanggavalayayai Namah।
Om Bhimayai Namah।
Om Bherundayai Namah।
Om Bhagadheyinyai Namah।
Om Matayai Namah।
Om Mayayai Namah।
Om Madhumatyai Namah।
Om Madhujihvayai Namah ॥ 770 ॥

Om Manupriyayai Namah।
Om Mahadevyai Namah।
Om Mahabhagyayai Namah।
Om Malinyai Namah।
Om Minalochanayai Namah।
Om Mayatitayai Namah।
Om Madhumatyai Namah।
Om Madhumansayai Namah।
Om Madhudravayai Namah।
Om Manavyai Namah ॥ 780 ॥

Om Madhusambhutayai Namah।
Om Mithilapuravasinyai Namah।
Om Madhukaitabhasanhartryai Namah।
Om Medinyai Namah।
Om Meghamalinyai Namah।
Om Mandodaryai Namah।
Om Mahamayayai Namah।
Om Maithilyai Namah।
Om Masrinapriyayai Namah।
Om Mahalakshmyai Namah ॥ 790 ॥

Om Mahakalyai Namah।
Om Mahakanyayai Namah।
Om Maheshwaryai Namah।
Om Mahendryai Namah।
Om Merutanayayai Namah।
Om Mandarakusumarchitayai Namah।
Om Manjumanjiracharanayai Namah।
Om Mokshadayai Namah।
Om Manjubhashinyai Namah।
Om Madhuradravinyai Namah ॥ 800 ॥

Om Mudrayai Namah।
Om Malayayai Namah।
Om Malayanvitayai Namah।
Om Medhayai Namah।
Om Marakatashyamayai Namah।
Om Magadhyai Namah।
Om Menakatmajayai Namah।
Om Mahamaryai Namah।
Om Mahavirayai Namah।
Om Mahashyamayai Namah ॥ 810 ॥

Om Manustutayai Namah।
Om Matrikayai Namah।
Om Mihirabhasayai Namah।
Om Mukundapadavikramayai Namah।
Om Muladharasthitayai Namah।
Om Mugdhayai Namah।
Om Manipuranivasinyai Namah।
Om Mrigakshyai Namah।
Om Mahisharudhayai Namah।
Om Mahishasuramardinyai Namah ॥ 820 ॥

Om Yogasanayai Namah।
Om Yogagamyayai Namah।
Om Yogayai Namah।
Om Yauvanakashrayayai Namah।
Om Yauvanyai Namah।
Om Yuddhamadhyasthayai Namah।
Om Yamunayai Namah।
Om Yugadharinyai Namah।
Om Yakshinyai Namah।
Om Yogayuktayai Namah ॥ 830 ॥

Om Yaksharajaprasutinyai Namah।
Om Yatrayai Namah।
Om Yanavidhanagyayai Namah।
Om Yaduvanshasamudbhavayai Namah।
Om Yakaradihakarantayai Namah।
Om Yajushyai Namah।
Om Yagyarupinyai Namah।
Om Yaminyai Namah।
Om Yoganiratayai Namah।
Om Yatudhanabhayankaryai Namah ॥ 840 ॥

Om Rukminyai Namah।
Om Ramanyai Namah।
Om Ramayai Namah।
Om Revatyai Namah।
Om Renukayai Namah।
Om Ratyai Namah।
Om Raudryai Namah।
Om Raudrapriyakarayai Namah।
Om Ramamatayai Namah।
Om Ratipriyayai Namah ॥ 850 ॥

Om Rohinyai Namah।
Om Rajyadayai Namah।
Om Revayai Namah।
Om Rasayai Namah।
Om Rajivalochanayai Namah।
Om Rakeshyai Namah।
Om Rupasampannayai Namah।
Om Ratnasinhasanasthitayai Namah।
Om Raktamalyambaradharayai Namah।
Om Raktagandhanulepanayai Namah ॥ 860 ॥

Om Rajahansasamarudhayai Namah।
Om Rambhayai Namah।
Om Raktavalipriyayai Namah।
Om Ramaniyayugadharayai Namah।
Om Rajitakhilabhutalayai Namah।
Om Rudranyai Namah।
Om Rurucharmaparidhanayai Namah।
Om Rathinyai Namah।
Om Ratnamalikayai Namah।
Om Rogeshyai Namah ॥ 870 ॥

Om Rogashamanyai Namah।
Om Ravinyai Namah।
Om Romaharshinyai Namah।
Om Ramachandrapadakrantayai Namah।
Om Ravanachchhedakarinyai Namah।
Om Ratnavastraparichchhinvayai Namah।
Om Rathasthayai Namah।
Om Rukmabhushanayai Namah।
Om Lajjadhidevatayai Namah।
Om Lolayai Namah ॥ 880 ॥

Om Lalitayai Namah।
Om Lingadharinyai Namah।
Om Lakshmyai Namah।
Om Lolayai Namah।
Om Luptavishayai Namah।
Om Lokinyai Namah।
Om Lokavishrutayai Namah।
Om Lajjayai Namah।
Om Lambodaryai Namah।
Om Lalanayai Namah ॥ 890 ॥

Om Lokadharinyai Namah।
Om Varadayai Namah।
Om Vanditayai Namah।
Om Vandyayai Namah।
Om Vanitayai Namah।
Om Vidyayai Namah।
Om Vaishnavyai Namah।
Om Vimalakrityai Namah।
Om Varahyai Namah।
Om Virajayai Namah ॥ 900 ॥

Om Varshayai Namah।
Om Varalakshmyai Namah।
Om Vikramayai Namah।
Om Vilasinyai Namah।
Om Vinatayai Namah।
Om Vyomamadhyasthayai Namah।
Om Varijasanasamsthitayai Namah।
Om Varunyai Namah।
Om Venusambhutayai Namah।
Om Vitihotrayai Namah ॥ 910 ॥

Om Virupinyai Namah।
Om Vayumandalamadhyasthayai Namah।
Om Vishnurupayai Namah।
Om Vidhikriyayai Namah।
Om Vishnupatnyai Namah।
Om Vishnumatyai Namah।
Om Vishalakshyai Namah।
Om Vasundharayai Namah।
Om Vamadevapriyayai Namah।
Om Velayai Namah ॥ 920 ॥

Om Vajrinyai Namah।
Om Vasudohinyai Namah।
Om Vedaksharaparitangyai Namah।
Om Vajapeyaphalapradayai Namah।
Om Vasavyai Namah।
Om Vamajananyai Namah।
Om Vaikunthanilayayai Namah।
Om Varayai Namah।
Om Vyasapriyayai Namah।
Om Varmadharayai Namah ॥ 930 ॥

Om Valmikiparisevitayai Namah।
Om Shakambharyai Namah।
Om Shivayai Namah।
Om Shantayai Namah।
Om Sharadayai Namah।
Om Sharanagatyai Namah।
Om Shatodaryai Namah।
Om Shubhacharayai Namah।
Om Shumbhasuranardinyai Namah।
Om Shobhavatyai Namah ॥ 940 ॥

Om Shivakarayai Namah।
Om Shankarardhasharirinyai Namah।
Om Shonayai Namah।
Om Shubhashayayai Namah।
Om Shubhrayai Namah।
Om Shirahsandhanakarinyai Namah।
Om Sharavatyai Namah।
Om Sharanandayai Namah।
Om Sharajjyotsnayai Namah।
Om Shubhananayai Namah ॥ 950 ॥

Om Sharabhayai Namah।
Om Shulinyai Namah।
Om Shuddhayai Namah।
Om Sharvanyai Namah।
Om Sharvarivandyayai Namah।
Om Shabaryai Namah।
Om Shukavahanayai Namah।
Om Shrimatyai Namah।
Om Shridharanandayai Namah।
Om Shravananandadayinyai Namah ॥ 960 ॥

Om Shadbhashayai Namah।
Om Shadritupriyayai Namah।
Om Shadadharasthitadevyai Namah।
Om Shanmukhapriyakarinyai Namah।
Om Shadangarupasumatyai Namah।
Om Shurasuranamaskritayai Namah।
Om Saraswatyai Namah।
Om Sadadharayai Namah।
Om Sarvamangalakarinyai Namah।
Om Samaganapriyayai Namah ॥ 970 ॥

Om Sukshmayai Namah।
Om Savitryai Namah।
Om Samasambhavayai Namah।
Om Sarvavasayai Namah।
Om Sadanandayai Namah।
Om Sustanyai Namah।
Om Sagarambarayai Namah।
Om Sarvaishyaryapriyayai Namah।
Om Siddhyai Namah।
Om Sadhubandhuparakramayai Namah ॥ 980 ॥

Om Saptarshimandalagatayai Namah।
Om Somamandalavasinyai Namah।
Om Sarvagyayai Namah।
Om Sandrakarunayai Namah।
Om Samanadhikavarjitayai Namah।
Om Sarvottungayai Namah।
Om Sangahinayai Namah।
Om Sadgunayai Namah।
Om Sakaleshtadayai Namah।
Om Saraghayai Namah ॥ 990 ॥

Om Suryatanayayai Namah।
Om Sukeshyai Namah।
Om Somasanhatyai Namah।
Om Hiranyavarnayai Namah।
Om Harinyai Namah।
Om Hrinkaryai Namah।
Om Hansavahinyai Namah।
Om Kshaumavastraparitangyai Namah।
Om Kshirabdhitanayayai Namah।
Om Kshamayai Namah ॥ 1000 ॥

Om Gayatryai Namah।
Om Savitryai Namah।
Om Parvatyai Namah।
Om Saraswatyai Namah।
Om Vedagarbhayai Namah।
Om Vararohayai Namah।
Om Shrigayatryai Namah।
Om Paranvikayai Namah ॥ 1008 ॥

1000 Names of Goddess Gayatri Devi in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top