1000 Names of Goddess Gayatri Devi in Sanskrit

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Goddess Gayatri Devi Lyrics in English

॥ 1000 Names of Maa Gayatri in Sanskrit ॥

ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः।
ॐ अव्यक्तायै नमः।
ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः।
ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः।
ॐ अजितायै नमः।
ॐ अपराजितायै नमः।
ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः।
ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः।
ॐ अजरायै नमः।
ॐ अजायै नमः ॥ 10 ॥

ॐ अपरायै नमः।
ॐ अधर्मायै नमः।
ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः।
ॐ अधरायै नमः।
ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः।
ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः।
ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः।
ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः।
ॐ अदित्यै नमः।
ॐ अजपायै नमः ॥ 20 ॥

ॐ अविद्यायै नमः।
ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः।
ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः।
ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः।
ॐ अन्तरात्मिकायै नमः।
ॐ अजायै नमः।
ॐ अजमुखवासायै नमः।
ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः।
ॐ अर्धमात्रायै/व्यञ्जनवर्णात्मिकायै नमः।
ॐ अर्थदानज्ञायै नमः ॥ 30 ॥

ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः।
ॐ असुराघ्न्यै नमः।
ॐ अमावास्यायै नमः।
ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः।
ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः।
ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः।
ॐ आदिशक्त्यै नमः।
ॐ आकृत्यै नमः।
ॐ आयताननायै नमः।
ॐ आदित्यपदविचारायै नमः ॥ 40 ॥

ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः।
ॐ आचार्यायै नमः।
ॐ आवर्तनायै नमः।
ॐ आचारायै नमः।
ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः।
ॐ आग्नेय्यै नमः।
ॐ आमर्यै नमः।
ॐ आद्यायै नमः।
ॐ आराध्यायै नमः।
ॐ आसनस्थितायै नमः ॥ 50 ॥

ॐ आधारनिलयायै नमः।
ॐ आधारायै नमः।
ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः।
ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः।
ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः।
ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः।
ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः।
ॐ इन्दिरायै नमः।
ॐ इष्टदायै नमः।
ॐ इष्टायै नमः ॥ 60 ॥

ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः।
ॐ इरावत्यै नमः।
ॐ इन्द्रपदायै नमः।
ॐ इन्द्राण्यै नमः।
ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः।
ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः।
ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः।
ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः।
ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः।
ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ॥ 70 ॥

ॐ ईश्वर्यै नमः।
ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः।
ॐ उमायै नमः।
ॐ उषायै नमः।
ॐ उडुनिभायै नमः।
ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः।
ॐ उडुप्रभायै नमः।
ॐ उडुमत्यै नमः।
ॐ उडुपायै नमः।
ॐ उडुमध्यगायै नमः ॥ 80 ॥

ॐ ऊर्धायै नमः।
ॐ ऊर्धकेश्यै नमः।
ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः।
ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः।
ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः।
ॐ ऋतायै नमः।
ॐ ऋष्यै नमः।
ॐ ऋतुमत्यै नमः।
ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः।
ॐ ऋग्वेदायै नमः ॥ 90 ॥

ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः।
ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः।
ॐ ऋद्धिदायै नमः।
ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः।
ॐ ऋजुधर्मायै नमः।
ॐ ऋजुप्रदायै नमः।
ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः।
ॐ ऋज्व्यै नमः।
ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः।
ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः ॥ 100 ॥

ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः।
ॐ एकाक्षरायै नमः।
ॐ एकमात्रायै नमः।
ॐ एकायै नमः।
ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः।
ॐ ऐन्द्र्यै नमः।
ॐ ऐरावतारूढायै नमः।
ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः।
ॐ ओङ्कारायै नमः।
ॐ ओषध्यै नमः ॥ 110 ॥

ॐ ओतायै नमः।
ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः।
ॐ और्भायै नमः।
ॐ औषधसम्पन्नायै नमः।
ॐ औपासनफलप्रदायै नमः।
ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः।
ॐ अःकारमनुरूपिण्यै/विसर्गरूपिण्यै नमः।
ॐ कात्यायन्यै नमः।
ॐ कालरात्र्यै नमः।
ॐ कामाक्ष्यै नमः ॥ 120 ॥

ॐ कामसुन्दर्यै नमः।
ॐ कमलायै नमः।
ॐ कामिन्यै नमः।
ॐ कान्तायै नमः।
ॐ कामदायै नमः।
ॐ कालकण्ठिन्यै नमः।
ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः।
ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः।
ॐ कल्याण्यै नमः।
ॐ कुण्डलवत्यै नमः ॥ 130 ॥

ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः।
ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः।
ॐ कुण्डल्यै नमः।
ॐ कुमुदालयायै नमः।
ॐ कालजिह्वायै नमः।
ॐ करालास्यायै नमः।
ॐ कालिकायै नमः।
ॐ कालरूपिण्यै नमः।
ॐ कामनीयगुणायै नमः।
ॐ कान्त्यै नमः ॥ 140 ॥

ॐ कलाधारायै नमः।
ॐ कुमुद्वत्यै नमः।
ॐ कौशिक्यै नमः।
ॐ कमलाकारायै नमः।
ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः।
ॐ कौमार्यै नमः।
ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः।
ॐ ककुवन्तायै नमः।
ॐ करिप्रियायै नमः।
ॐ केशर्यै नमः ॥ 150 ॥

ॐ केशवनुतायै नमः।
ॐ कदम्बायै नमः।
ॐ कुसुमप्रियायै नमः।
ॐ कालिन्द्यै नमः।
ॐ कालिकायै नमः।
ॐ काञ्च्यै नमः।
ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः।
ॐ काममातायै नमः।
ॐ क्रतुमत्यै नमः।
ॐ कामरूपायै नमः ॥ 160 ॥

ॐ कृपावत्यै नमः।
ॐ कुमार्यै नमः।
ॐ कुण्डनिलयायै नमः।
ॐ किरात्यै नमः।
ॐ कीरवाहनायै नमः।
ॐ कैकेय्यै नमः।
ॐ कोकिलालापायै नमः।
ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः।
ॐ कमण्डलुधरायै नमः।
ॐ काल्यै नमः ॥ 170 ॥

ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः।
ॐ कलहंसगत्यै नमः।
ॐ कक्षायै नमः।
ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः।
ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः।
ॐ कमरायै नमः।
ॐ करिन्द्रगमनायै नमः।
ॐ कुह्वै नमः।
ॐ कर्पूरलेपनायै नमः।
ॐ कृष्णायै नमः ॥ 180 ॥

ॐ कपिलायै नमः।
ॐ कुहराश्रयायै नमः।
ॐ कूटस्थायै नमः।
ॐ कुधरायै नमः।
ॐ कमरायै नमः।
ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः।
ॐ खड्गखेटधरायै नमः।
ॐ खर्वायै नमः।
ॐ खेचर्यै नमः।
ॐ खगवाहनायै नमः ॥ 190 ॥

ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः।
ॐ ख्यातायै नमः।
ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः।
ॐ खलघ्न्यै नमः।
ॐ खण्डितजरायै नमः।
ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः।
ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः।
ॐ गङ्गायै नमः।
ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः।
ॐ गायत्र्यै नमः ॥ 200 ॥

ॐ गोमत्यै नमः।
ॐ गीतायै नमः।
ॐ गान्धार्यै नमः।
ॐ गानलोलुपायै नमः।
ॐ गौतम्यै नमः।
ॐ गामिन्यै नमः।
ॐ गाधायै नमः।
ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः।
ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः।
ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः ॥ 210 ॥

ॐ गन्धर्व्यै नमः।
ॐ गह्वर्यै नमः।
ॐ गोत्रायै नमः।
ॐ गिरीशायै नमः।
ॐ गहनायै नमः।
ॐ गम्यै नमः।
ॐ गुहावासायै नमः।
ॐ गुणवत्यै नमः।
ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः।
ॐ गुर्व्यै नमः ॥ 220 ॥

ॐ गुणवत्यै नमः।
ॐ गुह्यायै नमः।
ॐ गोप्तव्यायै नमः।
ॐ गुणदायिन्यै नमः।
ॐ गिरिजायै नमः।
ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः।
ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः।
ॐ गर्वापहारिण्यै नमः।
ॐ गोदायै नमः।
ॐ गोकुलरभायै नमः ॥ 230 ॥

ॐ गदाधरायै नमः।
ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः।
ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः।
ॐ घर्मदायै नमः।
ॐ घनदायै नमः।
ॐ घण्टायै नमः।
ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः।
ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः।
ॐ घेषायै नमः।
ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः ॥ 240 ॥

ॐ घण्टारवप्रियायै नमः।
ॐ घ्राणायै नमः।
ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः।
ॐ घनारिमण्डलायै नमः।
ॐ घूर्णायै नमः।
ॐ घृताच्यै नमः।
ॐ घणवेगिन्यै नमः।
ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः।
ॐ चर्चायै नमः।
ॐ चर्चितायै नमः ॥ 250 ॥

ॐ चारुहासिन्यै नमः।
ॐ चटुलायै नमः।
ॐ चण्डिकायै नमः।
ॐ चित्रायै नमः।
ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः।
ॐ चतुर्भुजायै नमः।
ॐ चारुदन्तायै नमः।
ॐ चातुर्यै नमः।
ॐ चरितप्रदायै नमः।
ॐ चूलिकायै नमः ॥ 260 ॥

ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः।
ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः।
ॐ चन्द्रहासायै नमः।
ॐ चारुदात्र्यै नमः।
ॐ चकोर्यै नमः।
ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः।
ॐ चन्द्रिकायै नमः।
ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः।
ॐ चौर्यै नमः।
ॐ चोरायै नमः ॥ 270 ॥

ॐ चण्डिकायै नमः।
ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः।
ॐ चन्द्रचूडायै नमः।
ॐ चोरविनाशिन्यै नमः।
ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः।
ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः।
ॐ चारुमध्यायै नमः।
ॐ चारुगत्यै नमः।
ॐ चण्डिलायै नमः।
ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः ॥ 280 ॥

ॐ चारुहोमप्रियायै नमः।
ॐ चार्वायै नमः।
ॐ चरितायै नमः।
ॐ चक्रबाहुकायै नमः।
ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः।
ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः।
ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः।
ॐ चेष्टायै नमः।
ॐ चित्रायै नमः।
ॐ चारुविलासिन्यै नमः ॥ 290 ॥

ॐ चित्स्वरूपायै नमः।
ॐ चन्दवत्यै नमः।
ॐ चन्द्रमायै नमः।
ॐ चन्दनप्रियायै नमः।
ॐ चोदयित्र्यै नमः।
ॐ चिरप्रज्ञायै नमः।
ॐ चातकायै नमः।
ॐ चारुहेतुक्यै नमः।
ॐ छत्रयातायै नमः।
ॐ छत्रधरायै नमः ॥ 300 ॥

ॐ छायायै नमः।
ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः।
ॐ छायादेव्यै नमः।
ॐ छिद्रनखायै नमः।
ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः।
ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः।
ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः।
ॐ छेदायै नमः।
ॐ छत्रेश्वर्यै नमः।
ॐ छिन्नायै नमः ॥ 310 ॥

ॐ छुरिकायै नमः।
ॐ छेलन्प्रियायै नमः।
ॐ जनन्यै नमः।
ॐ जन्मरहितायै नमः।
ॐ जातवेदायै नमः।
ॐ जगन्मय्यै नमः।
ॐ जाह्नव्यै नमः।
ॐ जटिलायै नमः।
ॐ जेत्र्यै नमः।
ॐ जरामरणवर्जितायै नमः ॥ 320 ॥

ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः।
ॐ ज्वालायै नमः।
ॐ जयन्त्यै नमः।
ॐ जलशालिन्यै नमः।
ॐ जितेन्द्रियायै नमः।
ॐ जितक्रोधायै नमः।
ॐ जितामित्रायै नमः।
ॐ जगत्प्रियायै नमः।
ॐ जातरूपमय्यै नमः।
ॐ जिह्वायै नमः ॥ 330 ॥

ॐ जानक्यै नमः।
ॐ जगत्यै नमः।
ॐ जयायै नमः।
ॐ जनित्र्यै नमः।
ॐ जह्नुतनयायै नमः।
ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः।
ॐ ज्वालमुल्यै नमः।
ॐ जपवत्यै नमः।
ॐ ज्वरघ्न्यै नमः।
ॐ जितविष्टपायै नमः ॥ 340 ॥

ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः।
ॐ ज्वालायै नमः।
ॐ जाग्रत्यै नमः।
ॐ ज्वरदेवतायै नमः।
ॐ ज्वलन्त्यै नमः।
ॐ जलदायै नमः।
ॐ ज्येष्ठायै नमः।
ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः।
ॐ जम्भिन्यै नमः।
ॐ जृम्भनायै नमः ॥ 350 ॥

ॐ जृम्भायै नमः।
ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः।
ॐ झिञ्झिकायै नमः।
ॐ झणनिर्घोषायै नमः।
ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः।
ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः।
ॐ ञरूपायै नमः।
ॐ ञभुजायै नमः।
ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः।
ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः ॥ 360 ॥

ॐ टङ्किन्यै नमः।
ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः।
ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः।
ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः।
ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः।
ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः।
ॐ डामर्यै नमः।
ॐ डाकिन्यै नमः।
ॐ डिम्भायै नमः।
ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः ॥ 370 ॥

ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः।
ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः।
ॐ डिण्डिरवसहायै नमः।
ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः।
ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः।
ॐ ढकाहस्तायै नमः।
ॐ ढिलिव्रजायै नमः।
ॐ नित्यज्ञानायै नमः।
ॐ निरुपणायै नमः।
ॐ निर्गुणायै नमः ॥ 380 ॥

ॐ नर्मदायै नमः।
ॐ त्रिगुणायै नमः।
ॐ त्रिपदायै नमः।
ॐ तन्त्र्यै नमः।
ॐ तुलस्यै नमः।
ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः।
ॐ तामस्यै नमः।
ॐ तुहिनायै नमः।
ॐ तुरायै नमः।
ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ॥ 390 ॥

ॐ त्रिवल्यै नमः।
ॐ त्रिलोचनायै नमः।
ॐ त्रिशक्त्यै नमः।
ॐ त्रिपुरायै नमः।
ॐ तुङ्गायै नमः।
ॐ तुरङ्गवदनायै नमः।
ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः।
ॐ तीव्रायै नमः।
ॐ त्रिश्रोतायै नमः।
ॐ तामसादिन्यै नमः ॥ 400 ॥

ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः।
ॐ तनुमध्यायै नमः।
ॐ त्रिविष्टपायै नमः।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः।
ॐ त्रिस्तन्यै नमः।
ॐ तोषासंस्थायै नमः।
ॐ तालप्रतापिन्यै नमः।
ॐ ताटङ्किन्यै नमः।
ॐ तुषाराभायै नमः।
ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः ॥ 410 ॥

ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः।
ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः।
ॐ तिलहोमप्रियायै नमः।
ॐ तीर्थायै नमः।
ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः।
ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः।
ॐ तारकायै नमः।
ॐ त्रियुतायै नमः।
ॐ तन्व्यै नमः।
ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः ॥ 420 ॥

ॐ तलोदर्यै नमः।
ॐ तिरोभासायै नमः।
ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः।
ॐ त्रिजटायै नमः।
ॐ तित्तिर्यै नमः।
ॐ तृष्णायै नमः।
ॐ त्रिविधायै नमः।
ॐ तरुणाकृत्यै नमः।
ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः।
ॐ त्रयम्बकायै नमः ॥ 430 ॥

ॐ त्रिवर्गायै नमः।
ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः।
ॐ तर्पणायै नमः।
ॐ तृप्तिदायै नमः।
ॐ तृप्तायै नमः।
ॐ तमस्यै नमः।
ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः।
ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः।
ॐ त्रिगुणाकारायै नमः।
ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः ॥ 440 ॥

ॐ तनुवल्लर्यै नमः।
ॐ थात्कार्यै नमः।
ॐ थारवायै नमः।
ॐ थान्तायै नमः।
ॐ दोहिन्यै नमः।
ॐ दीनवत्सलायै नमः।
ॐ दानवान्तकर्यै नमः।
ॐ दुर्गायै नमः।
ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः।
ॐ देवरीत्यै नमः ॥ 450 ॥

ॐ दिवारात्र्यै नमः।
ॐ द्रौपद्यै नमः।
ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः।
ॐ देवयान्यै नमः।
ॐ दुरावासायै नमः।
ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः।
ॐ दिवायै नमः।
ॐ दामोदरप्रियायै नमः।
ॐ दीप्तायै नमः।
ॐ दिग्वासायै नमः ॥ 460 ॥

ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः।
ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः।
ॐ दण्डिन्यै नमः।
ॐ देवपूजितायै नमः।
ॐ देववन्द्यायै नमः।
ॐ दिविषादायै नमः।
ॐ द्वेषिण्यै नमः।
ॐ दानावाकृत्यै नमः।
ॐ दीननाथस्तुतायै नमः।
ॐ दीक्षायै नमः ॥ 470 ॥

ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ धात्र्यै नमः।
ॐ धनुर्धरायै नमः।
ॐ धनुर्धारिण्यै नमः।
ॐ धर्मचारिण्यै नमः।
ॐ धुरन्धरायै नमः।
ॐ धराधारायै नमः।
ॐ धनदायै नमः।
ॐ धान्यदोहिन्यै नमः।
ॐ धर्मशीलायै नमः ॥ 480 ॥

ॐ धनाध्यक्षायै नमः।
ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः।
ॐ धृत्यै नमः।
ॐ धन्यायै नमः।
ॐ धृतपदायै नमः।
ॐ धर्मराजप्रियायै नमः।
ॐ ध्रुवायै नमः।
ॐ धूमावत्यै नमः।
ॐ धूमकेश्यै नमः।
ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः ॥ 490 ॥

ॐ नन्दायै नमः।
ॐ नन्दप्रियायै नमः।
ॐ निद्रायै नमः।
ॐ नृनुतायै नमः।
ॐ नन्दनात्मिकायै नमः।
ॐ नर्मदायै नमः।
ॐ नलिन्यै नमः।
ॐ नीलायै नमः।
ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः।
ॐ नारायणप्रियायै नमः ॥ 500 ॥

ॐ नित्यायै नमः।
ॐ निर्मलायै नमः।
ॐ निर्गुणायै नमः।
ॐ निध्यै नमः।
ॐ निराधारायै नमः।
ॐ निरुपमायै नमः।
ॐ नित्यशुद्धायै नमः।
ॐ निरञ्जनायै नमः।
ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः।
ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः ॥ 510 ॥

ॐ नृसिंहिन्यै नमः।
ॐ नगधरायै नमः।
ॐ नृपनागविभूषितायै नमः।
ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः।
ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः।
ॐ निरवद्यायै नमः।
ॐ निराकारायै नमः।
ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः।
ॐ नानाज्योतिः नमः।
ॐ निधिदायै नमः ॥ 520 ॥

ॐ निर्मलात्मिकायै नमः।
ॐ नवसूत्रधरायै नमः।
ॐ नीत्यै नमः।
ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः।
ॐ नन्दजायै नमः।
ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः।
ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः।
ॐ नवनीतप्रियायै नमः।
ॐ नार्यै नमः।
ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः ॥ 530 ॥

ॐ निमेषिण्यै नमः।
ॐ नदीरूपायै नमः।
ॐ नीलग्रीवायै नमः।
ॐ निशिश्वर्यै नमः।
ॐ नामावल्यै नमः।
ॐ निशुम्भग्न्यै नमः।
ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः।
ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः।
ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः।
ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः ॥ 540 ॥

ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः।
ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः।
ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः।
ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः।
ॐ पार्वत्यै नमः।
ॐ परमोदारायै नमः।
ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः।
ॐ परायै नमः।
ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः।
ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः ॥ 550 ॥

ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः।
ॐ पञ्चिकायै नमः।
ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः।
ॐ पूर्णिमायै नमः।
ॐ परमायै नमः।
ॐ प्रीत्यै नमः।
ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः।
ॐ पुराण्यै नमः।
ॐ पौरुष्यै नमः।
ॐ पुण्यायै नमः ॥ 560 ॥

ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः।
ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः।
ॐ प्रीतायै नमः।
ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः।
ॐ पावन्यै नमः।
ॐ पादसहितायै नमः।
ॐ पेशलायै नमः।
ॐ पवनाशिन्यै नमः।
ॐ प्रजापत्यै नमः।
ॐ परिश्रान्तायै नमः ॥ 570 ॥

ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः।
ॐ पद्मप्रियायै नमः।
ॐ पद्मसंस्थायै नमः।
ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
ॐ पद्मसम्भवायै नमः।
ॐ पद्मपत्रायै नमः।
ॐ पद्मपदायै नमः।
ॐ पद्मिन्यै नमः।
ॐ प्रियभाषिण्यै नमः।
ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः ॥ 580 ॥

ॐ पुरन्ध्र्यै नमः।
ॐ पुरवासिन्यै नमः।
ॐ पुष्कलायै नमः।
ॐ पुरुषायै नमः।
ॐ पर्वायै नमः।
ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः।
ॐ पतिव्रतायै नमः।
ॐ पतिव्रतायै नमः।
ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः।
ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः ॥ 590 ॥

ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः।
ॐ पौत्र्यै नमः।
ॐ पुत्रपूज्यायै नमः।
ॐ पयस्विन्यै नमः।
ॐ पत्तिपाशधरायै नमः।
ॐ पङ्क्त्यै नमः।
ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः।
ॐ पुराण्यै नमः।
ॐ पुण्यशिलायै नमः।
ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः ॥ 600 ॥

ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः।
ॐ पुष्टायै नमः।
ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः।
ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः।
ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः।
ॐ पृथुजङ्घायै नमः।
ॐ पृथुभुजायै नमः।
ॐ पृथुपादायै नमः।
ॐ पृथूदर्यै नमः।
ॐ प्रवालशोभायै नमः ॥ 610 ॥

ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः।
ॐ पीतवासाः नमः।
ॐ प्रचापलायै नमः।
ॐ प्रसवायै नमः।
ॐ पुष्टिदायै नमः।
ॐ पुण्यायै नमः।
ॐ प्रतिष्ठायै नमः।
ॐ प्रणवायै नमः।
ॐ पत्यै नमः।
ॐ पञ्चवर्णायै नमः ॥ 620 ॥

ॐ पञ्चवाण्यै नमः।
ॐ पञ्चिकायै नमः।
ॐ पञ्जरास्थितायै नमः।
ॐ परमायायै नमः।
ॐ परज्योतिः नमः।
ॐ परप्रीत्यै नमः।
ॐ परागत्यै नमः।
ॐ पराकाष्ठायै नमः।
ॐ परेशन्यै नमः।
ॐ पावन्यै नमः ॥ 630 ॥

ॐ पावकद्युत्यै नमः।
ॐ पुण्यभद्रायै नमः।
ॐ परिच्छेद्यायै नमः।
ॐ पुष्पहासायै नमः।
ॐ पृथूदरायै नमः।
ॐ पीताङ्ग्यै नमः।
ॐ पीतवसनायै नमः।
ॐ पीतशयायै नमः।
ॐ पिशाचिन्यै नमः।
ॐ पीतक्रियायै नमः ॥ 640 ॥

ॐ पिशाचघ्न्यै नमः।
ॐ पाटलाक्ष्यै नमः।
ॐ पटुक्रियायै नमः।
ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः।
ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः।
ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः।
ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः।
ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः।
ॐ पराशक्त्यै नमः।
ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः ॥ 650 ॥

ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः।
ॐ पूषायै नमः।
ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः।
ॐ पानप्रियायै नमः।
ॐ पञ्चशिखायै नमः।
ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः।
ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः।
ॐ पृथ्व्यै नमः।
ॐ पथिकायै नमः।
ॐ पृथुदोहिन्यै नमः ॥ 660 ॥

ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः।
ॐ पाटल्यै नमः।
ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः।
ॐ पुण्यप्रजायै नमः।
ॐ पारदात्र्यै नमः।
ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः।
ॐ प्रवालशोभायै नमः।
ॐ पूर्णाशायै नमः।
ॐ प्रणवायै नमः।
ॐ पल्लवोदर्यै नमः ॥ 670 ॥

ॐ फलिन्यै नमः।
ॐ फलदायै नमः।
ॐ फल्ग्वै नमः।
ॐ फुत्कार्यै नमः।
ॐ फलकाकृत्यै नमः।
ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः।
ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः।
ॐ बालबालायै नमः।
ॐ बहुमतायै नमः।
ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः ॥ 680 ॥

ॐ बलभद्रप्रियायै नमः।
ॐ बडवायै नमः।
ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः।
ॐ बन्दीदेव्यै नमः।
ॐ बिलवत्यै नमः।
ॐ बडिशघिन्यै नमः।
ॐ बलिप्रियायै नमः।
ॐ बान्धव्यै नमः।
ॐ बोधितायै नमः।
ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः ॥ 690 ॥

ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः।
ॐ ब्राह्म्यै नमः।
ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः।
ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः।
ॐ बृन्दायै नमः।
ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः।
ॐ बालाकिन्यै नमः।
ॐ बिलाहारायै नमः।
ॐ बिलवसायै नमः।
ॐ बहुदकायै नमः ॥ 700 ॥

ॐ बहुनेत्रायै नमः।
ॐ बहुपदायै नमः।
ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः।
ॐ बहुबाहुयुतायै नमः।
ॐ बीजरूपिण्यै नमः।
ॐ बहुरूपिण्यै नमः।
ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः।
ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः।
ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः ॥ 710 ॥

ॐ बृन्दारकायै नमः।
ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः।
ॐ बृहत्यै नमः।
ॐ बाणपातिन्यै नमः।
ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः।
ॐ बहुनुतायै नमः।
ॐ बहुविक्रमायै नमः।
ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः।
ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः।
ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः ॥ 720 ॥

ॐ बडिष्ठायै नमः।
ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः।
ॐ बालायै नमः।
ॐ बाणासनवत्यै नमः।
ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः।
ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः।
ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः।
ॐ भवान्यै नमः।
ॐ भीष्णवत्यै नमः।
ॐ भाविन्यै नमः ॥ 730 ॥

ॐ भयहारिण्यै नमः।
ॐ भद्रकाल्यै नमः।
ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः।
ॐ भारत्यै नमः।
ॐ भारताशयायै नमः।
ॐ भैरव्यै नमः।
ॐ भीषणाकारायै नमः।
ॐ भूतिदायै नमः।
ॐ भूतिमालिन्यै नमः।
ॐ भामिन्यै नमः ॥ 740 ॥

ॐ भोगनिरतायै नमः।
ॐ भद्रदायै नमः।
ॐ भूरिविक्रमायै नमः।
ॐ भूतवासायै नमः।
ॐ भृगुलतायै नमः।
ॐ भार्गव्यै नमः।
ॐ भूसुरार्चितायै नमः।
ॐ भागीरथ्यै नमः।
ॐ भोगवत्यै नमः।
ॐ भवनस्थायै नमः ॥ 750 ॥

ॐ भिषग्वरायै नमः।
ॐ भामिन्यै नमः।
ॐ भोगिन्यै नमः।
ॐ भाषायै नमः।
ॐ भवान्यै नमः।
ॐ भूरुदक्षिणायै नमः।
ॐ भर्गात्मिकायै नमः।
ॐ भीमावत्यै नमः।
ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः।
ॐ भजनीयायै नमः ॥ 760 ॥

ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
ॐ भुजङ्गवलयायै नमः।
ॐ भीमायै नमः।
ॐ भेरुण्डायै नमः।
ॐ भागधेयिन्यै नमः।
ॐ मातायै नमः।
ॐ मायायै नमः।
ॐ मधुमत्यै नमः।
ॐ मधुजिह्वायै नमः ॥ 770 ॥

ॐ मनुप्रियायै नमः।
ॐ महादेव्यै नमः।
ॐ महाभाग्यायै नमः।
ॐ मालिन्यै नमः।
ॐ मीनलोचनायै नमः।
ॐ मायातीतायै नमः।
ॐ मधुमत्यै नमः।
ॐ मधुमांसायै नमः।
ॐ मधुद्रवायै नमः।
ॐ मानव्यै नमः ॥ 780 ॥

ॐ मधुसम्भूतायै नमः।
ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः।
ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः।
ॐ मेदिन्यै नमः।
ॐ मेघमालिन्यै नमः।
ॐ मन्दोदर्यै नमः।
ॐ महामायायै नमः।
ॐ मैथिल्यै नमः।
ॐ मसृणप्रियायै नमः।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॥ 790 ॥

ॐ महाकाल्यै नमः।
ॐ महाकन्यायै नमः।
ॐ महेश्वर्यै नमः।
ॐ माहेन्द्र्यै नमः।
ॐ मेरुतनयायै नमः।
ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः।
ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः।
ॐ मोक्षदायै नमः।
ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।
ॐ मधुरद्राविण्यै नमः ॥ 800 ॥

ॐ मुद्रायै नमः।
ॐ मलयायै नमः।
ॐ मलयान्वितायै नमः।
ॐ मेधायै नमः।
ॐ मरकतश्यामायै नमः।
ॐ मगध्यै नमः।
ॐ मेनकात्मजायै नमः।
ॐ महामार्यै नमः।
ॐ महावीरायै नमः।
ॐ महाश्यामायै नमः ॥ 810 ॥

ॐ मनुस्तुतायै नमः।
ॐ मातृकायै नमः।
ॐ मिहिराभासायै नमः।
ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः।
ॐ मूलाधारस्थितायै नमः।
ॐ मुग्धायै नमः।
ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः।
ॐ मृगाक्ष्यै नमः।
ॐ महिषारूढायै नमः।
ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ॥ 820 ॥

ॐ योगासनायै नमः।
ॐ योगगम्यायै नमः।
ॐ योगायै नमः।
ॐ यौवनकाश्रयायै नमः।
ॐ यौवन्यै नमः।
ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः।
ॐ यमुनायै नमः।
ॐ युगधारिण्यै नमः।
ॐ यक्षिण्यै नमः।
ॐ योगयुक्तायै नमः ॥ 830 ॥

ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः।
ॐ यात्रायै नमः।
ॐ यानविधानज्ञायै नमः।
ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः।
ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः।
ॐ याजुष्यै नमः।
ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः।
ॐ यामिन्यै नमः।
ॐ योगनिरतायै नमः।
ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः ॥ 840 ॥

ॐ रुक्मिण्यै नमः।
ॐ रमण्यै नमः।
ॐ रामायै नमः।
ॐ रेवत्यै नमः।
ॐ रेणुकायै नमः।
ॐ रत्यै नमः।
ॐ रौद्र्यै नमः।
ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः।
ॐ राममातायै नमः।
ॐ रतिप्रियायै नमः ॥ 850 ॥

ॐ रोहिण्यै नमः।
ॐ राज्यदायै नमः।
ॐ रेवायै नमः।
ॐ रसायै नमः।
ॐ राजीवलोचनायै नमः।
ॐ राकेश्यै नमः।
ॐ रूपसंपन्नायै नमः।
ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः।
ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः।
ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः ॥ 860 ॥

ॐ राजहंससमारूढायै नमः।
ॐ रंभायै नमः।
ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः।
ॐ रमणीययुगाधारायै नमः।
ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः।
ॐ रुद्राण्यै नमः।
ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः।
ॐ रथिन्यै नमः।
ॐ रत्नमालिकायै नमः।
ॐ रोगेश्यै नमः ॥ 870 ॥

ॐ रोगशमन्यै नमः।
ॐ राविन्यै नमः।
ॐ रोमहर्षिण्यै नमः।
ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः।
ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः।
ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः।
ॐ रथस्थायै नमः।
ॐ रुक्मभूषणायै नमः।
ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः।
ॐ लोलायै नमः ॥ 880 ॥

ॐ ललितायै नमः।
ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः।
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
ॐ लोलायै नमः।
ॐ लुप्तविषायै नमः।
ॐ लोकिन्यै नमः।
ॐ लोकविश्रुतायै नमः।
ॐ लज्जायै नमः।
ॐ लम्बोदर्यै नमः।
ॐ ललनायै नमः ॥ 890 ॥

ॐ लोकधारिण्यै नमः।
ॐ वरदायै नमः।
ॐ वन्दितायै नमः।
ॐ वन्द्यायै नमः।
ॐ वनितायै नमः।
ॐ विद्यायै नमः।
ॐ वैष्णव्यै नमः।
ॐ विमलाकृत्यै नमः।
ॐ वाराह्यै नमः।
ॐ विरजायै नमः ॥ 900 ॥

ॐ वर्षायै नमः।
ॐ वरलक्ष्म्यै नमः।
ॐ विक्रमायै नमः।
ॐ विलासिन्यै नमः।
ॐ विनतायै नमः।
ॐ व्योममध्यस्थायै नमः।
ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः।
ॐ वारुण्यै नमः।
ॐ वेणुसम्भूतायै नमः।
ॐ वितिहोत्रायै नमः ॥ 910 ॥

ॐ विरूपिण्यै नमः।
ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः।
ॐ विष्णुरूपायै नमः।
ॐ विधिक्रियायै नमः।
ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।
ॐ विष्णुमत्यै नमः।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः।
ॐ वसुन्धरायै नमः।
ॐ वामदेवप्रियायै नमः।
ॐ वेलायै नमः ॥ 920 ॥

ॐ वज्रिण्यै नमः।
ॐ वसुदोहिन्यै नमः।
ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः।
ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः।
ॐ वासव्यै नमः।
ॐ वामजनन्यै नमः।
ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः।
ॐ वरायै नमः।
ॐ व्यासप्रियायै नमः।
ॐ वर्मधरायै नमः ॥ 930 ॥

ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः।
ॐ शाकम्भर्यै नमः।
ॐ शिवायै नमः।
ॐ शान्तायै नमः।
ॐ शारदायै नमः।
ॐ शरणागत्यै नमः।
ॐ शतोदर्यै नमः।
ॐ शुभाचारायै नमः।
ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः।
ॐ शोभावत्यै नमः ॥ 940 ॥

ॐ शिवाकारायै नमः।
ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः।
ॐ शोणायै नमः।
ॐ शुभाशयायै नमः।
ॐ शुभ्रायै नमः।
ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः।
ॐ शरावत्यै नमः।
ॐ शरानन्दायै नमः।
ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः।
ॐ शुभाननायै नमः ॥ 950 ॥

ॐ शरभायै नमः।
ॐ शूलिन्यै नमः।
ॐ शुद्धायै नमः।
ॐ शर्वाण्यै नमः।
ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः।
ॐ शबर्यै नमः।
ॐ शुकवाहनायै नमः।
ॐ श्रीमत्यै नमः।
ॐ श्रीधरानन्दायै नमः।
ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः ॥ 960 ॥

ॐ षड्भाशायै नमः।
ॐ षडृतुप्रियायै नमः।
ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः।
ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः।
ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः।
ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः।
ॐ सरस्वत्यै नमः।
ॐ सदाधारायै नमः।
ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः।
ॐ सामगानप्रियायै नमः ॥ 970 ॥

ॐ सूक्ष्मायै नमः।
ॐ सावित्र्यै नमः।
ॐ सामसम्भवायै नमः।
ॐ सर्ववासायै नमः।
ॐ सदानन्दायै नमः।
ॐ सुस्तन्यै नमः।
ॐ सागराम्बरायै नमः।
ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः।
ॐ सिद्ध्यै नमः।
ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः ॥ 980 ॥

ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः।
ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः।
ॐ सर्वज्ञायै नमः।
ॐ सान्द्रकरुणायै नमः।
ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः।
ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः।
ॐ सङ्गहीनायै नमः।
ॐ सद्गुणायै नमः।
ॐ सकलेष्टदायै नमः।
ॐ सरघायै नमः ॥ 990 ॥

ॐ सूर्यतनयायै नमः।
ॐ सुकेश्यै नमः।
ॐ सोमसंहत्यै नमः।
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः।
ॐ हरिण्यै नमः।
ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः।
ॐ हंसवाहिन्यै नमः।
ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः।
ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः।
ॐ क्षमायै नमः ॥ 1000 ॥

ॐ गायत्र्यै नमः।
ॐ सावित्र्यै नमः।
ॐ पार्वत्यै नमः।
ॐ सरस्वत्यै नमः।
ॐ वेदगर्भायै नमः।
ॐ वरारोहायै नमः।
ॐ श्रीगायत्र्यै नमः।
ॐ परांविकायै नमः ॥ 1008 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *