1000 Names Of Lord Krishna Mantra In English

1) Om Haraye Swaha।
2) Om Devakinandanaya Swaha।
3) Om Kansahantre Swaha।
4) Om Paratmane Swaha।
5) Om Pitambaraya Swaha।
6) Om Purnadevaya Swaha।
7) Om Rameshaya Swaha।
8) Om Krishnaya Swaha।
9) Om Pareshaya Swaha।
10) Om Puranaya Swaha।
11) Om Sureshaya Swaha।
12) Om Achyutaya Swaha।
13) Om Vasudevaya Swaha।
14) Om Devaya Swaha।
15) Om Dharabharahartre Swaha।
16) Om Kritine Swaha।
17) Om Radhikeshaya Swaha।
18) Om Parasmai Swaha।
19) Om Bhuvaraya Swaha।
20) Om Divyagolokanathaya Swaha।
21) Om Sudamnastatharadhikashapahetave Swaha।
22) Om Ghrinine Swaha।
23) Om Maninimanadaya Swaha।
24) Om Divyalokaya Swaha।
25) Om Lasadgopaveshaya Swaha।
26) Om Ajaya Swaha।
27) Om Radhikatmane Swaha।
28) Om Chalatkundalaya Swaha।
29) Om Kuntaline Swaha।
30) Om Kuntalasraje Swaha।
31) Om Kadachid-Radhaya Rathasthaya Swaha।
32) Om Divyaratnaya Swaha।
33) Om Sudhasaudhabhucharanaya Swaha।
34) Om Divyavasase Swaha।
35) Om Kadavrindakaranyacharine Swaha।
36) Om Swaloke Maharatnasimhasanasthaya Swaha।
37) Om Prashantaya Swaha।
38) Om Mahahansabhaishchamarairvijyamanaya Swaha।
39) Om Chalachchhatramuktavalishobhamanaya Swaha।
40) Om Sukhine Swaha।
41) Om Kotikandarpalilabhiramaya Swaha।
42) Om Kvanannupuralankritanghraye Swaha।
43) Om Shubhanghraye Swaha।
44) Om Sujanave Swaha।
45) Om Rambhashubhorave Swaha।
46) Om Krishangaya Swaha।
47) Om Pratapine Swaha।
48) Om Ibhashundasudordandakhandaya Swaha।
49) Om Japapushpahastaya Swaha।
50) Om Shatodarashriye Swaha।

51) Om Mahapadmavakshah Sthalaya Swaha।
52) Om Chandrahasaya Swaha।
53) Om Lasatkundadantaya Swaha।
54) Om Vimbadharashriye Swaha।
55) Om Sharatpadmanetraya Swaha।
56) Om Kiritojjvalabhaya Swaha।
57) Om Sakhikotibhirvarttamanaya Swaha।
58) Om Nikunje Priyaradhayarasa Saktaya Swaha।
59) Om Navangaya Swaha।
60) Om Dharabrahmarudradiprarthitasandhara Bharadurikriyartham Prajataya Swaha।
61) Om Yadave Swaha।
62) Om Devakisaukhyadaya Swaha।
63) Om Bandhanachchhide Swaha।
64) Om Sasheshaya Swaha।
65) Om Vibhave Swaha।
66) Om Yogamayine Swaha।
67) Om Vishnave Swaha।
68) Om Vraje Nandaputraya Swaha।
69) Om Yashodasutakhyaya Swaha।
70) Om Mahasaukhyadaya Swaha।
71) Om Balarupaya Swaha।
72) Om Shubhangaya Swaha।
73) Om Putanamokshadaya Swaha।
74) Om Shyamarupaya Swaha।
75) Om Dayalave Swaha।
76) Om Anobhanjanaya Swaha।
77) Om Pallavanghraye Swaha।
78) Om Trinavarttasamharakarine Swaha।
79) Om Gopaya Swaha।
80) Om Yashodayashase Swaha।
81) Om Vishvarupadarshine Swaha।
82) Om Gargadishtaya Swaha।
83) Om Bhagyodayashriye Swaha।
84) Om Lasadvalakelaye Swaha।
85) Om Saramaya Swaha।
86) Om Suvachaya Swaha।
87) Om Kvanannupuraih Shabdayuje Swaha।
88) Om Januhastairvrajashanganeringamanaya Swaha।
89) Om Dadhisprishe Swaha।
90) Om Haiyangavidugdhabhoktre Swaha।
91) Om Dadhisteyakrite Swaha।
92) Om Dugdhabhuje Swaha।
93) Om Bhandabhetre Swaha।
94) Om Maridbhuktavate Swaha।
95) Om Gopajaya Swaha।
96) Om Vishvarupaya Swaha।
97) Om Prachandanshuchandaprabhamanditangaya Swaha।
98) Om Yashodakarairbandhanapraptaya Swaha।
99) Om Adyaya Swaha।
100) Om Manigrivamuktipradaya Swaha।

101) Om Damabaddhaya Swaha।
102) Om Kada Vraje Gopikabhih Nrityamanaya Swaha।
103) Om Kadanandasannandakairlalyamanaya Swaha।
104) Om Kadagopanandankaya Swaha।
105) Om Gopalarupine Swaha।
106) Om Kalindangajakulagaya Swaha।
107) Om Vartamanaya Swaha।
108) Om Ghanairmaruteshchhannabhandiradeshe Nandahastad Radhaya Gritavaraya Swaha।
109) Om Golokalokagate Maharatnasanghairyutaikadambavritanikunje Radhikasadvivahe Brahmana Pratishthanagataya Swaha।
110) Om Samamantrapujitaya Swaha।
111) Om Rasine Swaha।
112) Om Malatinam Vaneapi Priyaradhaya Saha Radhikartham Rasayuje Swaha।
113) Om Rameshah Dharanathaya Swaha।
114) Om Anandadaya Swaha।
115) Om Aniketaya Swaha।
116) Om Vaneshaya Swaha।
117) Om Dhanine Swaha।
118) Om Sundaraya Swaha।
119) Om Gopikeshaya Swaha।
120) Om Kada Radhaya Nandagehe Prapitaya Swaha।
121) Om Yashodakarairlalitaya Swaha।
122) Om Mandahasaya Swaha।
123) Om Kvapi Bhayine Swaha।
124) Om Brindarakaranyavasine Swaha।
125) Om Mahamandiravasakrite Swaha।
126) Om Devapujyaya Swaha।
127) Om Vane Vatsacharine Swaha।
128) Om Mahavatsaharine Swaha।
129) Om Bakaraye Swaha।
130) Om Surapujitaya Swaha।
131) Om Agharinamne Swaha।
132) Om Vane Vatsakrite Swaha।
133) Om Gopakrite Swaha।
134) Om Gopaveshaya Swaha।
135) Om Kadabrahmana Samstutaya Swaha।
136) Om Padmanabhaya Swaha।
137) Om Viharine Swaha।
138) Om Talabhuje Swaha।
139) Om Dhenukaraye Swaha।
140) Om Sada Rakshakaya Swaha।
141) Om Govisharti-Pranashikalindangajakulagaya Swaha।
142) Om Kaliyasya Damine Swaha।
143) Om Phaneshu Nrityakarine Swaha।
144) Om Prasiddhaya Swaha।
145) Om Salilaya Swaha।
146) Om Shamine Swaha।
147) Om Jnanadaya Swaha।
148) Om Kamapuraya Swaha।
149) Om Gopayuje Swaha।
150) Om Gopaya Swaha।
151) Om Anandakarine Swaha।
152) Om Sthiraya Swaha।
153) Om Agniyuje Swaha।
154) Om Palakaya Swaha।
155) Om Balalilaya Swaha।
156) Om Suragaya Swaha।
157) Om Vanshidharaya Swaha।
158) Om Pushpashilaya Swaha।
159) Om Pralambaprabhanashakaya Swaha।
160) Om Gauravarnaya Swaha।
161) Om Balaya Swaha।
162) Om Rohinijaya Swaha।
163) Om Ramaya Swaha।
164) Om Sheshaya Swaha।
165) Om Baline Swaha।
166) Om Padmanetraya Swaha।
167) Om Krishnagrajaya Swaha।
168) Om Dhareshaya Swaha।
169) Om Phanishaya Swaha।
170) Om Mahasaukhyadaya Nilambarabhaya Swaha।
171) Om Agniharakaya Swaha।
172) Om Brajeshaya Swaha।
173) Om Sharadgrishmavarshakaraya Swaha।
174) Om Krishnavarnaya Swaha।
175) Om Braje Gopikapujitaya Swaha।
176) Om Chirahartre Swaha।
177) Om Kadambasthitaya Swaha।
178) Om Chiradaya Swaha।
179) Om Sundarishaya Swaha।
180) Om Sudhanashakrite Swaha।
181) Om Yajnapatnimanah Sprishe Swaha।
182) Om Kripakarakaya Swaha।
183) Om Kelikartre Swaha।
184) Om Avanishaya Swaha।
185) Om Brajeshakrayagapranashaya Swaha।
186) Om Amitashine Swaha।
187) Om Shunasiramohapradaya Swaha।
188) Om Balarupine Swaha।
189) Om Giripujakaya Swaha।
190) Om Nandaputraya Swaha।
191) Om Agadhaya Swaha।
192) Om Kripakrite Swaha।
193) Om Govarddhanoddharinamne Swaha।
194) Om Vatavarshaharaya Swaha।
195) Om Rakshakaya Swaha।
196) Om Vrajadhishagopanganashankitaya Swaha।
197) Om Agendroparishakrapujyaya Swaha।
198) Om Prakstutaya Swaha।
199) Om Mrishashikshakaya Swaha।
200) Om Govindadevanamne Swaha।

201) Om Vrajadhisharakshakaraya Swaha।
202) Om Pashipujyaya Swaha।
203) Om Anugairgopajairdivyavaikunthadarshine Swaha।
204) Om Chalachcharu-Vanshi-Kvanaya Swaha।
205) Om Kaminishaya Swaha।
206) Om Vraje Kaminimohadaya Swaha।
207) Om Kamarupaya Swaha।
208) Om Rasaktaya Swaha।
209) Om Rasi-Rasakrite Swaha।
210) Om Radhikeshaya Swaha।
211) Om Mahamohadaya Swaha।
212) Om Maninimanaharine Swaha।
213) Om Viharivaraya Swaha।
214) Om Manahritaya Swaha।
215) Om Radhikangaya Swaha।
216) Om Dharadvipagaya Swaha।
217) Om Khandacharine Swaha।
218) Om Vanasthaya Swaha।
219) Om Priyaya Swaha।
220) Om Ashtavakrarshidrashtre Swaha।
221) Om Saradhaya Swaha।
222) Om Mahamokshadaya Swaha।
223) Om Priyartha-Padmaharine Swaha।
224) Om Vatasthaya Swaha।
225) Om Suraya Swaha।
226) Om Chandanaktaya Swaha।
227) Om Prasaktaya Swaha।
228) Om Radhaya Vrajamagataya Swaha।
229) Om Mohinishumahamohakrite Swaha।
230) Om Gopikagitakirttaye Swaha।
231) Om Rasasthaya Swaha।
232) Om Patine Swaha।
233) Om Duhkhitakaminishaya Swaha।
234) Om Vane Gopikatyagakrite Swaha।
235) Om Padachihnapradarshine Swaha।
236) Om Kalakarakaya Swaha।
237) Om Kamamohine Swaha।
238) Om Vashine Swaha।
239) Om Gopikamadhyagaya Swaha।
240) Om Peshavachaya Swaha।
241) Om Priyapritikrite Swaha।
242) Om Rasaraktaya Swaha।
243) Om Kaleshaya Swaha।
244) Om Rasaraktachittaya Swaha।
245) Om Anantasvarupaya Swaha।
246) Om Srajasamvritaya Swaha।
247) Om Vallavimadhyasansthaya Swaha।
248) Om Subahave Swaha।
249) Om Supadaya Swaha।
250) Om Suveshaya Swaha।
251) Om Sukeshavrajeshaya Swaha।
252) Om Sakhye Swaha।
253) Om Vallabheshaya Swaha।
254) Om Sudeshaya Swaha।
255) Om Kvanatkinkinijalabhrite Swaha।
256) Om Nupuradhyaya Swaha।
257) Om Lasatkankanaya Swaha।
258) Om Angadine Swaha।
259) Om Harabharaya Swaha।
260) Om Kiritine Swaha।
261) Om Chalatkundalaya Swaha।
262) Om Anguliyasphuratkaustubhaya Swaha।
263) Om Malatimanditangaya Swaha।
264) Om Mahanrityakrite Swaha।
265) Om Rasarangaya Swaha।
266) Om Kaladhyaya Swaha।
267) Om Chaladdharabhaya Swaha।
268) Om Bhamininrityayuktaya Swaha।
269) Om Kalindangajakelikrite Swaha।
270) Om Kumkumashriye Swaha।
271) Om Nayikanayakasurairgiyamanaya Swaha।
272) Om Sukhadhyaya Swaha।
273) Om Radhapataye Swaha।
274) Om Purnabodhaya Swaha।
275) Om Kutilakatakshasmitine Swaha।
276) Om Valgitabhruvilasaya Swaha।
277) Om Suramyaya Swaha।
278) Om Alibhihkuntalalolakeshaya Swaha।
279) Om Sphuradvarhakundasrajacharuveshaya Swaha।
280) Om Mahasarpatonandarakshaparanghriye Swaha।
281) Om Sada Mokshadaya Swaha।
282) Om Shankhachudapranashine Swaha।
283) Om Prajarakshakaya Swaha।
284) Om Gopikagiyamanaya Swaha।
285) Om Kudmipranashaprayasaya Swaha।
286) Om Surejyaya Swaha।
287) Om Kalaye Swaha।
288) Om Krodhakrite Swaha।
289) Om Kansamantropadeshtre Swaha।
290) Om Akruramantropadeshine Swaha।
291) Om Surarthaya Swaha।
292) Om Keshighne Swaha।
293) Om Pushpavarshamalashriye Swaha।
294) Om Amalashriye Swaha।
295) Om Naradadeshato Vyomahantre Swaha।
296) Om Akrurasevaparaya Swaha।
297) Om Sarvadarshine Swaha।
298) Om Vraje Gopikamohadaya Swaha।
299) Om Kulavarttine Swaha।
300) Om Satiradhikabodhadaya Swaha।

See Also  Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram In Kannada And English

301) Om Svapnakartre Swaha।
302) Om Vilasine Swaha।
303) Om Mahamohanashine Swaha।
304) Om Svabodhaya Swaha।
305) Om Vraje Shapatastyaktaradhasakashaya Swaha।
306) Om Mahamohadavagnidagdhapataye Swaha।
307) Om Sakhibandhananmochitakruraya Swaha।
308) Om Aratsakhikankanaistaditakrurarakshine Swaha।
309) Om Vraje Radhaya Rathasthaya Swaha।
310) Om Krishnachandraya Swaha।
311) Om Gopakaihsuguptagamine Swaha।
312) Om Charulilaya Swaha।
313) Om Jale Akrurasandarshitaya Swaha।
314) Om Divyarupaya Swaha।
315) Om Didrikshave Swaha।
316) Om Purimohinichittamohine Swaha।
317) Om Rangakarapranashine Swaha।
318) Om Suvastraya Swaha।
319) Om Srajine Swaha।
320) Om Vayakapritikrite Swaha।
321) Om Malipujyaya Swaha।
322) Om Mahakirttidaya Swaha।
323) Om Kubjavinodine Swaha।
324) Om Sphurachchandakodandarugnaya Swaha।
325) Om Prachandaya Swaha।
326) Om Bhatarttipradaya Swaha।
327) Om Kansaduhsvapnakarine Swaha।
328) Om Mahamallaveshaya Swaha।
329) Om Karindrapraharine Swaha।
330) Om Mahamatyaghne Swaha।
331) Om Rangabhumipraveshine Swaha।
332) Om Rasadhyaya Swaha।
333) Om Yashahsprishe Swaha।
334) Om Balivakpatushriye Swaha।
335) Om Mahamallaghne Swaha।
336) Om Yuddhakrite Swaha।
337) Om Strivachoarthine Swaha।
338) Om Dharanayakakansahantre Swaha।
339) Om Pragyadave Swaha।
340) Om Sadapujitaya Swaha।
341) Om Ugrasenaprasiddhaya Swaha।
342) Om Dhararajyadaya Swaha।
343) Om Yadavairmanditangaya Swaha।
344) Om Guroh Putradaya Swaha।
345) Om Brahmavide Swaha।
346) Om Brahmapathine Swaha।
347) Om Mahashankhagne Swaha।
348) Om Dandadhrikripujyaya Swaha।
349) Om Vraje Uddhavapreshitaya Swaha।
350) Om Gopamohine Swaha।
351) Om Yashodaghrinine Swaha।
352) Om Gopikajnanadeshine Swaha।
353) Om Sadasnehakrite Swaha।
354) Om Kubjapujitangaya Swaha।
355) Om Akruragehagamine Swaha।
356) Om Mantravetre Swaha।
357) Om Pandavapreshitakruraya Swaha।
358) Om Sukhisarvadarshine Swaha।
359) Om Nripanandakarine Swaha।
360) Om Mahakshauhinighne Swaha।
361) Om Jarasandhamanoddharaya Swaha।
362) Om Dvarakakarakaya Swaha।
363) Om Mokshakartre Swaha।
364) Om Ranine Swaha।
365) Om Sarvabhaumastutaya Swaha।
366) Om Jnanadatre Swaha।
367) Om Jarasandhasankalpakrite Swaha।
368) Om Dhavadangaghriye Swaha।
369) Om Nagadutpandwarakamadhyavartine Swaha।
370) Om Revatibhushanaya Swaha।
371) Om Talachihnayadave Swaha।
372) Om Rukminiharakaya Swaha।
373) Om Chaidyabhedyaya Swaha।
374) Om Rukmirupapranashine Swaha।
375) Om Sukhashine Swaha।
376) Om Anantaya Swaha।
377) Om Maraya Swaha।
378) Om Karshnine Swaha।
379) Om Kamaya Swaha।
380) Om Manojaya Swaha।
381) Om Shambararaye Swaha।
382) Om Ratishaya Swaha।
383) Om Rathine Swaha।
384) Om Manmathaya Swaha।
385) Om Minaketave Swaha।
386) Om Sharine Swaha।
387) Om Smaraya Swaha।
388) Om Darpakaya Swaha।
389) Om Managhne Swaha।
390) Om Panchabanaya Swaha।
391) Om Priyasatyabhamapataye Swaha।
392) Om Yadaveshaya Swaha।
393) Om Satrajit Premapuraya Swaha।
394) Om Prahasaya Swaha।
395) Om Maharatnadaya Swaha।
396) Om Jambavadyuddhakarine Swaha।
397) Om Mahachakradhrishe Swaha।
398) Om Khangadhrishe Swaha।
399) Om Ramasandhaye Swaha।
400) Om Viharasthitaya Swaha।

401) Om Pandavapremakarine Swaha।
402) Om Kalindangagajamohanaya Swaha।
403) Om Khandavarthine Swaha।
404) Om Phalgunapritikritsakhye Swaha।
405) Om Namnakartre Swaha।
406) Om Mitravindapataye Swaha।
407) Om Kridanarthine Swaha।
408) Om Nripapremakrite Swaha।
409) Om Saptarupagojayine Swaha।
410) Om Satyapataye Swaha।
411) Om Paribarhine Swaha।
412) Om Yatheshtaya Swaha।
413) Om Nripaih Samvritaya Swaha।
414) Om Bhadrapataye Swaha।
415) Om Madhorvilasine Swaha।
416) Om Maninishaya Swaha।
417) Om Janeshaya Swaha।
418) Om Shunasiramohavritaya Swaha।
419) Om Satyabharyaya Swaha।
420) Om Satarkshyaya Swaha।
421) Om Muraraye Swaha।
422) Om Purisanghabhetre Swaha।
423) Om Suvirashirahkhandanaya Swaha।
424) Om Daityanashine Swaha।
425) Om Sharine Bhaumaghne Swaha।
426) Om Chandavegaya Swaha।
427) Om Praviraya Swaha।
428) Om Dharasamstutaya Swaha।
429) Om Kundalachhatrahartre Swaha।
430) Om Maharatnayuje Swaha।
431) Om Rajakanyabhiramaya Swaha।
432) Om Shachipujitaya Swaha।
433) Om Shakrajite Swaha।
434) Om Manahartre Swaha।
435) Om Parijatapaharirameshaya Swaha।
436) Om Grihichamaraih Shobhitaya Swaha।
437) Om Bhishmakakanyapataye Swaha।
438) Om Hasyakrite Swaha।
439) Om Maninimanakarine Swaha।
440) Om Rukminivakpatave Swaha।
441) Om Premagehaya Swaha।
442) Om Satimohanaya Swaha।
443) Om Kamadevaparashriye Swaha।
444) Om Sudeshnaya Swaha।
445) Om Sucharave Swaha।
446) Om Charudeshnaya Swaha।
447) Om Charudehaya Swaha।
448) Om Balicharuguptaya Swaha।
449) Om Sutibhadracharave Swaha।
450) Om Charuchandraya Swaha।
451) Om Vicharave Swaha।
452) Om Charave Swaha।
453) Om Rathiputrarupaya Swaha।
454) Om Subhanave Swaha।
455) Om Prabhanave Swaha।
456) Om Chandrabhanave Swaha।
457) Om Brihadbhanave Swaha।
458) Om Ashtabhanave Swaha।
459) Om Sambaya Swaha।
460) Om Sumitraya Swaha।
461) Om Kratave Swaha।
462) Om Chitraketave Swaha।
463) Om Vira-Ashvasenaya Swaha।
464) Om Vrishaya Swaha।
465) Om Chitragave Swaha।
466) Om Chandrabimbaya Swaha।
467) Om Vishangave Swaha।
468) Om Vasave Swaha।
469) Om Shrutaya Swaha।
470) Om Bhadraya Swaha।
471) Om Subahavevrishaya Swaha।
472) Om Purnamasaya Swaha।
473) Om Somavaraya Swaha।
474) Om Shantaye Swaha।
475) Om Praghoshaya Swaha।
476) Om Simhaya Swaha।
477) Om Balordhvaraya Swaha।
478) Om Vardhanaya Swaha।
479) Om Unnadaya Swaha।
480) Om Mahashaya Swaha।
481) Om Vrikaya Swaha।
482) Om Pavanaya Swaha।
483) Om Vahnimitraya Swaha।
484) Om Kshudhaye Swaha।
485) Om Harshakaya Swaha।
486) Om Anilaya Swaha।
487) Om Amitrajite Swaha।
488) Om Subhadraya Swaha।
489) Om Jayoya Swaha।
490) Om Satyakaya Swaha।
491) Om Vamaya Swaha।
492) Om Ayushe Yadave Swaha।
493) Om Kotishah Putrapautraprasiddhaya Swaha।
494) Om Halidandadhrishe Swaha।
495) Om Rukmaghne Swaha।
496) Om Aniruddhaya Swaha।
497) Om Rajabhirhasyagaya Swaha।
498) Om Dyutakartre Swaha।
499) Om Madhave Swaha।
500) Om Brahmasuve Swaha।

See Also  Om Sivoham Om Sivoham Rudra Namam In English – Naan Kadavul

501) Om Banaputripataye Swaha।
502) Om Mahasundaraya Swaha।
503) Om Kamaputraya Swaha।
504) Om Balishaya Swaha।
505) Om Mahadaityasangramakrid-Yada-Veshaya Swaha।
506) Om Puribhanjanaya Swaha।
507) Om Bhutasantrasakarine Swaha।
508) Om Mridhe Rudrajite Swaha।
509) Om Rudramohine Swaha।
510) Om Mridharthine Swaha।
511) Om Skandajite Swaha।
512) Om Kupakarnapraharine Swaha।
513) Om Dhanurbhanjanaya Swaha।
514) Om Banamanapraharine Swaha।
515) Om Jvarotpattikrite Swaha।
516) Om Jvarenasamstutaya Swaha।
517) Om Bhujachchhedakrite Swaha।
518) Om Banasantrasakartre Swaha।
519) Om Mrinaprastutaya Swaha।
520) Om Yuddhakrite Swaha।
521) Om Bhumibhartre Swaha।
522) Om Nrigamuktidaya Swaha।
523) Om Yadavanam Jnandaya Swaha।
524) Om Rathasthaya Swaha।
525) Om Vrajapremapaya Swaha।
526) Om Gopamukhyaya Swaha।
527) Om Mahasundarikriditaya Swaha।
528) Om Pushpamaline Swaha।
529) Om Kalindangagajabhedanaya Swaha।
530) Om Sirapanaye Swaha।
531) Om Mahadambhighne Swaha।
532) Om Paundramanapraharine Swaha।
533) Om Shirashchhedakaya Swaha।
534) Om Kashirajapranashine Swaha।
535) Om Mahaakshauhinidhvansakrite Swaha।
536) Om Chakrahastaya Swaha।
537) Om Puridipakaya Swaha।
538) Om Rakshasinashakartre Swaha।
539) Om Anantaya Swaha।
540) Om Mahidhraya Swaha।
541) Om Phanine Swaha।
542) Om Vanararaye Swaha।
543) Om Sphurad-Gauravarnaya Swaha।
544) Om Mahapadminetraya Swaha।
545) Om Kurugramatiryaggataye Swaha।
546) Om Gauravarthakauravastutaya Swaha।
547) Om Sasambaparibarhine Swaha।
548) Om Mahavaibhavine Swaha।
549) Om Dvarakeshaya Swaha।
550) Om Anekaya Swaha।
551) Om Chalannaradaya Swaha।
552) Om Shriprabhadarshakaya Swaha।
553) Om Maharshistutaya Swaha।
554) Om Brahmadevaya Swaha।
555) Om Puranaya Swaha।
556) Om Sadashodashastrisahasthitaya Swaha।
557) Om Grihine Swaha।
558) Om Lokarakshaparaya Swaha।
559) Om Lokaritaye Swaha।
560) Om Prabhave Swaha।
561) Om Ugrasenavritaya Swaha।
562) Om Durgayuktaya Swaha।
563) Om Rajadutastutaya Swaha।
564) Om Bandhabhetristhitaya Swaha।
565) Om Naradaprastutaya Swaha।
566) Om Pandavavarthine Swaha।
567) Om Nripairmantrakrite Swaha।
568) Om Uddhavapritipurnaya Swaha।
569) Om Putrapautrairvritaya Swaha।
570) Om Kurugramagantaghrinine Swaha।
571) Om Dharmarajastutaya Swaha।
572) Om Bhimayuktaya Swaha।
573) Om Paranandadaya Swaha।
574) Om Dharmajena Mantrakrite Swaha।
575) Om Dishajitabaline Swaha।
576) Om Rajasuyarthakarine Swaha।
577) Om Jarasandhaghne Swaha।
578) Om Bhimasenasvarupaya Swaha।
579) Om Viprarupaya Swaha।
580) Om Gadayuddhakartre Swaha।
581) Om Kripalave Swaha।
582) Om Mahabandhanachchhedakarine Swaha।
583) Om Nripaih Samstutaya Swaha।
584) Om Dharmagehamagataya Swaha।
585) Om Dvijaih Samvritaya Swaha।
586) Om Yajnasambharakartre Swaha।
587) Om Janaih Pujitaya Swaha।
588) Om Chaidyadurvakkshamaya Swaha।
589) Om Mahamokshadaya Swaha।
590) Om Areh Shirachchhedakarine Swaha।
591) Om Mahayajnashobhakaraya Swaha।
592) Om Chakravarttinripanandakarine Swaha।
593) Om Suharine Viharine Swaha।
594) Om Sabhasamvritaya Swaha।
595) Om Kauravasya Swaha।
596) Om Shalvasamharakaya Swaha।
597) Om Yanahantre Swaha।
598) Om Sabhojaya Swaha।
599) Om Vrishnine Swaha।
600) Om Madhave Swaha।

601) Om Shurasenaya Swaha।
602) Om Dasharhaya Swaha।
603) Om Yadave Andhakaya Swaha।
604) Om Lokajite Swaha।
605) Om Dyumanmanaharine Swaha।
606) Om Varmadhrishe Swaha।
607) Om Divyashastrine Swaha।
608) Om Svabodhaya Swaha।
609) Om Sadarakshakaya Swaha।
610) Om Daityahantre Swaha।
611) Om Dantavaktrapranashine Swaha।
612) Om Gadadhrishe Swaha।
613) Om Jagattirthayatrakaraya Swaha।
614) Om Padmaharaya Swaha।
615) Om Kushisutahantra Swaha।
616) Om Kripakrite Swaha।
617) Om Smritishaya Swaha।
618) Om Amalaya Swaha।
619) Om Balvalangaprabhakhandakarine Swaha।
620) Om Bhimaduryodhanajnanadatre Swaha।
621) Om Aparaya Swaha।
622) Om Rohinisaukhyadaya Swaha।
623) Om Revatishaya Swaha।
624) Om Mahadanakrite Swaha।
625) Om Vipradaridryaghne Swaha।
626) Om Sadapremayuje Swaha।
627) Om Shrisudamnah Sahayaya Swaha।
628) Om Saramaya Bhargavakshetragantre Swaha।
629) Om Shrutesuryoparagesarvadarshine Swaha।
630) Om Mahasenaaasthitaya Swaha।
631) Om Snanayuktaya Mahadanakrite Swaha।
632) Om Mitrasammelanarthine Swaha।
633) Om Pandavapritidaya Swaha।
634) Om Kuntijarthine Swaha।
635) Om Vishalakshamohapradaya Swaha।
636) Om Shantidaya Swaha।
637) Om Sakhikotibhirgopikabhihsahavate Radhikaaaradhanaya Swaha।
638) Om Radhikaprananathaya Swaha।
639) Om Sakhimohadavagnighne Swaha।
640) Om Vaibhavaveshaya Swaha।
641) Om Sphuratkotikandarpalilavisheshaya Swaha।
642) Om Sakhiradhikaduhkhanashine Swaha।
643) Om Vilasine Swaha।
644) Om Sakhimadhyagaya Swaha।
645) Om Shapaghne Swaha।
646) Om Madhavishaya Swaha।
647) Om Shatavarshavikshepahrite Swaha।
648) Om Nandaputraya Swaha।
649) Om Nandavakshogataya Swaha।
650) Om Shitalangaya Swaha।
651) Om Yashodashuchah Snanakrite Swaha।
652) Om Duhkhahantre Swaha।
653) Om Sadagopikanetralagnavajreshaya Swaha।
654) Om Devakirohinistutaya Swaha।
655) Om Surendraya Swaha।
656) Om Raho Gopikajnanadaya Swaha।
657) Om Manadaya Swaha।
658) Om Pattarajnibhih Arasamstutaya Dhanine Swaha।
659) Om Sadalakshmanaprananathaya Swaha।
660) Om Sadashodashastrisahasrastutangaya Swaha।
661) Om Shukaya Swaha।
662) Om Vyasadevaya Swaha।
663) Om Sumantave Swaha।
664) Om Sitaya Swaha।
665) Om Bharadvajakaya Swaha।
666) Om Gautamaya Swaha।
667) Om Asuraye Swaha।
668) Om Sadvashishthaya Swaha।
669) Om Shatanandaya Swaha।
670) Om Adyaramaya Swaha।
671) Om Parvatamunaye Swaha।
672) Om Naradaya Swaha।
673) Om Dhaumyaya Swaha।
674) Om Indraya Swaha।
675) Om Asitaya Swaha।
676) Om Atraye Swaha।
677) Om Vibhandaya Swaha।
678) Om Prachetase Swaha।
679) Om Kripaya Swaha।
680) Om Kumaraya Swaha।
681) Om Sanandaya Swaha।
682) Om Yajnavalkyaya Swaha।
683) Om Ribhave Swaha।
684) Om Angirase Swaha।
685) Om Devalaya Swaha।
686) Om Shrimrikandaya Swaha।
687) Om Marichaye Swaha।
688) Om Kratave Swaha।
689) Om Aurvakaya Swaha।
690) Om Lomashaya Swaha।
691) Om Pulastyaya Swaha।
692) Om Bhrigave Swaha।
693) Om Brahmaratavashishthaya Swaha।
694) Om Naranarayanaya Swaha।
695) Om Dattaya Swaha।
696) Om Paninaye Swaha।
697) Om Pingalaya Swaha।
698) Om Bhashyakaraya Swaha।
699) Om Katyayanaya Swaha।
700) Om Viprapatanjaline Swaha।

701) Om Gargaya Swaha।
702) Om Gurave Swaha।
703) Om Gishpataye Swaha।
704) Om Gautamishaya Swaha।
705) Om Munijajaline Swaha।
706) Om Kashyapaya Swaha।
707) Om Galavaya Swaha।
708) Om Dvijasaubharaye Swaha।
709) Om Rishyashringaya Swaha।
710) Om Kanvaya Swaha।
711) Om Dvitaya Swaha।
712) Om Ekataya Swaha।
713) Om Jatudbhavaya Swaha।
714) Om Ghanaya Swaha।
715) Om Kardamatmajaya Swaha।
716) Om Kardamaya Swaha।
717) Om Bhargavaya Swaha।
718) Om Kautsaya Swaha।
719) Om Arunaye Swaha।
720) Om Shuchipippaladaya Swaha।
721) Om Mrikandaputraya Swaha।
722) Om Pailaya Swaha।
723) Om Jaiminaye Swaha।
724) Om Satsumantave Swaha।
725) Om Varo Gangalaya Swaha।
726) Om Sphotagehaphaladaya Swaha।
727) Om Sadapujitabrahmanaya Swaha।
728) Om Sarvarupine Swaha।
729) Om Mahamohanashamunishaya Swaha।
730) Om Pragamaraya Swaha।
731) Om Munishastutaya Swaha।
732) Om Shaurivijnanadatre Swaha।
733) Om Mahayajnakrite Swaha।
734) Om Avabhrithasnanapujyaya Swaha।
735) Om Sadadakshinadaya Swaha।
736) Om Nripaih Parivarhishe Swaha।
737) Om Vrajanandadaya Swaha।
738) Om Dvarakagehadarshine Swaha।
739) Om Mahajnanadaya Swaha।
740) Om Devakiputradaya Swaha।
741) Om Asuraih Pujitaya Swaha।
742) Om Indrasenadritaya Swaha।
743) Om Sadaphalgunapritikrite Swaha।
744) Om Satyasubhadravivahadvipashva Pradaya Swaha।
745) Om Manayanaya Swaha।
746) Om Bhuve Swaha।
747) Om Maithilena Prayuktaya Swaha।
748) Om Ashu Brahmanaih Saha Rajna Sthita-Brahmanaishcha Sthitaya Swaha।
749) Om Maithile Kritine Swaha।
750) Om Lokavedopadeshine Swaha।
751) Om Sadavedavakyaih Stutaya Swaha।
752) Om Sheshashayine Swaha।
753) Om Amareshu Brahmanaih Pariksha Vritaya Swaha।
754) Om Bhriguprarthitaya Swaha।
755) Om Daityaghne Swaha।
756) Om Isharakshine Swaha।
757) Om Arjunasakhye Swaha।
758) Om Arjunasyapi Manapraharine Swaha।
759) Om Vipraputrapradaya Swaha।
760) Om Dhamagantre Swaha।
761) Om Madhavibhirviharasthitaya Swaha।
762) Om Kalangaya Swaha।
763) Om Mahamohadavagnidagdhamiramaya Swaha।
764) Om Yadaveugrasenanripaya Swaha।
765) Om Akruraya Swaha।
766) Om Uddhavaya Swaha।
767) Om Shurasenaya Swaha।
768) Om Shuraya Swaha।
769) Om Hridikaya Swaha।
770) Om Satrajite Swaha।
771) Om Aprameyaya Swaha।
772) Om Gadaya Swaha।
773) Om Saranaya Swaha।
774) Om Satyakaye Swaha।
775) Om Devabhagaya Swaha।
776) Om Manasaya Swaha।
777) Om Sanjayaya Swaha।
778) Om Shyamakaya Swaha।
779) Om Vrikaya Swaha।
780) Om Vatsakaya Swaha।
781) Om Devakaya Swaha।
782) Om Bhadrasenaya Swaha।
783) Om Nripaajatashatrave Swaha।
784) Om Jayaya Swaha।
785) Om Madriputraya Swaha।
786) Om Bhishmaya Swaha।
787) Om Kripaya Swaha।
788) Om Buddhichakshushe Swaha।
789) Om Pandave Swaha।
790) Om Shantanave Swaha।
791) Om Devavahlikaya Swaha।
792) Om Bhurishravase Swaha।
793) Om Chitraviryaya Swaha।
794) Om Vichitraya Swaha।
795) Om Shalaya Swaha।
796) Om Duryodhanaya Swaha।
797) Om Karnaya Swaha।
798) Om Subhadrasutaya Swaha।
799) Om Prasiddhavishnurataya Swaha।
800) Om Janamejayaya Swaha।

See Also  1000 Names Of Sri Gopala – Sahasranamavali Stotram In English

801) Om Pandavaya Swaha।
802) Om Kauravaya Swaha।
803) Om Sarvatejaharaye Swaha।
804) Om Sarvarupine Radhayavrajam Hyagataya Swaha।
805) Om Purnadevaya Swaha।
806) Om Varaya Swaha।
807) Om Rasalilaparaya Swaha।
808) Om Divyarupine Swaha।
809) Om Rathasthaya Swaha।
810) Om Navadvipakhandapradarshine Swaha।
811) Om Mahamanadaya Swaha।
812) Om Gopajaya Swaha।
813) Om Vishvarupaya Swaha।
814) Om Sanandaya Swaha।
815) Om Nandaya Swaha।
816) Om Vrishaya Swaha।
817) Om Vallaveshaya Swaha।
818) Om Sudamne Swaha।
819) Om Arjunaya Swaha।
820) Om Saubalaya Swaha।
821) Om Sakrishnastokaya Swaha।
822) Om Anshukaya Swaha।
823) Om Sadvishalarshabhakhyaya Swaha।
824) Om Sutejasvikaya Swaha।
825) Om Krishnamitrabaruthaya Swaha।
826) Om Kusheshaya Swaha।
827) Om Vaneshaya Swaha।
828) Om Vrindavaneshaya Swaha।
829) Om Mathureshadhipaya Swaha।
830) Om Gokuleshaya Swaha।
831) Om Sadagoganaya Swaha।
832) Om Gopataye Swaha।
833) Om Gopikeshaya Swaha।
834) Om Govardhanaya Swaha।
835) Om Gopataye Swaha।
836) Om Kanyakeshaya Swaha।
837) Om Anadaye Swaha।
838) Om Atmane Swaha।
839) Om Haraye Swaha।
840) Om Parasmai Purushaya Swaha।
841) Om Nirgunaya Swaha।
842) Om Jyotihrupaya Swaha।
843) Om Nirihaya Swaha।
844) Om Sada Nirvikaraya Swaha।
845) Om Prapanchatparaya Swaha।
846) Om Sasatyaya Swaha।
847) Om Purnaya Swaha।
848) Om Pareshaya Swaha।
849) Om Sukshmaya Swaha।
850) Om Dvarakayam Nripena Ashvamedhakartre Swaha।
851) Om Api Pautrena Bhubharahartre Swaha।
852) Om Punah Shrivraje Radhaya Rasarangakartre Haraye Swaha।
853) Om Gopikanam Cha Bharte Swaha।
854) Om Sadaikasmai Swaha।
855) Om Anekaya Swaha।
856) Om Prabhapuritangaya Swaha।
857) Om Yogamayakaraya Swaha।
858) Om Kalajite Swaha।
859) Om Sudrishtaye Swaha।
860) Om Mahattattvarupaya Swaha।
861) Om Prajataya Swaha।
862) Om Kutasthaya Swaha।
863) Om Adyankuraya Swaha।
864) Om Vriksharupaya Swaha।
865) Om Vikarasthitaya Swaha।
866) Om Vaikarikastaijastamasashchahankaraya Swaha।
867) Om Nabhase Swaha।
868) Om Dishe Swaha।
869) Om Samiraya Swaha।
870) Om Suryaya Swaha।
871) Om Prachetoashvihnaye Swaha।
872) Om Shakraya Swaha।
873) Om Upendraya Swaha।
874) Om Mitraya Swaha।
875) Om Shrutaye Swaha।
876) Om Tvache Swaha।
877) Om Drigbhyam Swaha।
878) Om Ghranaya Swaha।
879) Om Jihvayai Swaha।
880) Om Gire Swaha।
881) Om Bhujabhyam Swaha।
882) Om Medharakaya Swaha।
883) Om Payave Swaha।
884) Om Anghraye Swaha।
885) Om Sacheshtaya Swaha।
886) Om Dharayai Swaha।
887) Om Vyo Swaha।
888) Om Vare Swaha।
889) Om Marutaya Swaha।
890) Om Tejase Swaha।
891) Om Rupaya Swaha।
892) Om Rasaya Swaha।
893) Om Gandhaya Swaha।
894) Om Shabdaya Swaha।
895) Om Sparshaya Swaha।
896) Om Sachittaya Swaha।
897) Om Buddhyai Swaha।
898) Om Viraje Swaha।
899) Om Kalarupaya Swaha।
900) Om Vasudevaya Swaha।

901) Om Jagatkrite Swaha।
902) Om Andeshayanaya Swaha।
903) Om Sasheshaya Swaha।
904) Om Sahasrasvarupaya Swaha।
905) Om Ramanathaya Swaha।
906) Om Adyoavataraya Swaha।
907) Om Sadasargakrite Swaha।
908) Om Padmajaya Swaha।
909) Om Karmakartre Swaha।
910) Om Nabhipadmodbhavaya Swaha।
911) Om Divyavarnaya Swaha।
912) Om Kavaye Swaha।
913) Om Lokakrite Swaha।
914) Om Kalakrite Swaha।
915) Om Suryarupaya Swaha।
916) Om Animeshaya Swaha।
917) Om Abhavaya Swaha।
918) Om Vatsarantaya Swaha।
919) Om Mahiyase Swaha।
920) Om Tithibhyo Swaha।
921) Om Varebhyo Swaha।
922) Om Nakshatrebhyo Swaha।
923) Om Yogebhyo Swaha।
924) Om Lagnebhyo Swaha।
925) Om Masebhyo Swaha।
926) Om Ghatibhyo Swaha।
927) Om Kshanebhyo Swaha।
928) Om Kashthikabhyo Swaha।
929) Om Muhurttebhyo Swaha।
930) Om Yamebhyo Swaha।
931) Om Grahebhyo Swaha।
932) Om Yaminibhyo Swaha।
933) Om Dinebhyo Swaha।
934) Om Rikshamalagataya Swaha।
935) Om Devaputraya Swaha।
936) Om Kritebhyo Swaha।
937) Om Tretabhyo Swaha।
938) Om Dvaparebhyo Swaha।
939) Om Asaukalaye Swaha।
940) Om Yuganam Sahasraya Swaha।
941) Om Manvantarebhyo Swaha।
942) Om Layaya Swaha।
943) Om Palanaya Swaha।
944) Om Satkritaye Swaha।
945) Om Pararddhabhyam Swaha।
946) Om Sadotpattikrite Swaha।
947) Om Dvyaksharabrahmarupaya Swaha।
948) Om Rudrasargaya Swaha।
949) Om Kaumarasargaya Swaha।
950) Om Muneh Sargakrite Swaha।
951) Om Devakrite Swaha।
952) Om Prakritaya Swaha।
953) Om Shrutibhyo Swaha।
954) Om Smritibhyo Swaha।
955) Om Stotrebhyo Swaha।
956) Om Puranebhyo Swaha।
957) Om Dhanurvedaya Swaha।
958) Om Ijjayai Swaha।
959) Om Gandharvavedaya Swaha।
960) Om Vidhatre Swaha।
961) Om Narayanaya Swaha।
962) Om Sanatkumaraya Swaha।
963) Om Varaha-Naradabhyam Swaha।
964) Om Dharmaputraya Swaha।
965) Om Munikardamasyatmajaya Swaha।
966) Om Sa Yajnadattaya Swaha।
967) Om Amaraya Nabhijaya Swaha।
968) Om Shriprithave Swaha।
969) Om Sumatsyaya Swaha।
970) Om Kurmaya Swaha।
971) Om Dhanvantaraye Swaha।
972) Om Mohinyai Swaha।
973) Om Pratanarasimhaya Swaha।
974) Om Dvijavamanaya Swaha।
975) Om Renukaputrarupaya Swaha।
976) Om Shrutistotramunivyasadevaya Swaha।
977) Om Dhanurvedabhag-Ramachandravataraya Swaha।
978) Om Sitapataye Swaha।
979) Om Bharahrite Swaha।
980) Om Ravanaraye Swaha।
981) Om Nripasetukrite Swaha।
982) Om Vanarendrapraharine Swaha।
983) Om Mahayajnakrite Swaha।
984) Om Prachandaraghavendraya Swaha।
985) Om Balaya Krishnachandraya Swaha।
986) Om Kalkikaleshaya Swaha।
987) Om Prasiddhabuddhaya Swaha।
988) Om Hansaya Swaha।
989) Om Ashvaya Swaha।
990) Om Rishindroajitaya Swaha।
991) Om Devavaikunthanathaya Swaha।
992) Om Amurttaye Swaha।
993) Om Manvantarasyavataraya Swaha।
994) Om Gajoddharanaya Swaha।
995) Om Brahmaputrashrimanave Swaha।
996) Om Danashilaya Swaha।
997) Om Dushyantajayanripendraya Swaha।
998) Om Samdrishtayashrutaya Bhutaya Bhavishyadbhavate Swaha।
999) Om Sthavarajangamaya Swaha।
1000) Om Alpamahate Swaha।