1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 in Malayalam

॥ Medha Dakshinamurti 1 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമാവലിഃ 1 ॥ 
ശ്രീഃ
അസ്യ ശ്രീ മേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ
ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । ഗായത്രീ ഛന്ദഃ । ദക്ഷിണാമൂര്‍തിര്‍ദേവതാ ।
ഓം ബീജം । സ്വാഹാ ശക്തിഃ । നമഃ കീലകം ।
മേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഹ്രാം ഇത്യാദിനാ അങ്ഗന്യാസഃ ।
ധ്യാനം ।
സിദ്ധിതോയനിധേര്‍മധ്യേ രത്നഗ്രീവേ മനോരമേ ।
കദംബവനികാമധ്യേ ശ്രീമദ്വടതരോരധഃ ॥ 1 ॥

ആസീനമാദ്യം പുരുഷമാദിമധ്യാന്തവര്‍ജിതം ।
ശുദ്ധസ്ഫടികഗോക്ഷീരശരത്പൂര്‍ണേന്ദുശേഖരം ॥ 2 ॥

ദക്ഷിണേ ചാക്ഷമാലാം ച വഹ്നിം വൈ വാമഹസ്തകേ ।
ജടാമണ്ഡലസംലഗ്നശീതാംശുകരമണ്ഡിതം ॥ 3 ॥

നാഗഹാരധരം ചാരുകങ്കണൈഃ കടിസൂത്രകൈഃ ।
വിരാജമാനവൃഷഭം വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരാവൃതം ॥ 4 ॥

ചിന്താമണിമഹാബൃന്ദൈഃ കല്‍പകൈഃ കാമധേനുഭിഃ ।
ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാവിദ്യാമൂര്‍തിഭിഃ ശ്രുതിമസ്തകൈഃ ॥ 5 ॥

രത്നസിംഹാസനേ സാധുദ്വീപിചര്‍മസമായുതം ।
തത്രാഷ്ടദലപദ്മസ്യ കര്‍ണികായാം സുശോഭനേ ॥ 6 ॥

വീരാസനേ സമാസീനം ലംബദക്ഷപദാംബുജം ।
ജ്ഞാനമുദ്രാം പുസ്തകം ച വരാഭീതിധരം ഹരം ॥ 7 ॥

പാദമൂലസമാക്രാന്തമഹാപസ്മാരവൈഭവം ।
രുദ്രാക്ഷമാലാഭരണഭൂഷിതം ഭൂതിഭാസുരം ॥ 8 ॥

ഗജചര്‍മോത്തരീയം ച മന്ദസ്മിതമുഖാംബുജം ।
സിദ്ധബൃന്ദൈര്യോഗിബൃന്ദൈര്‍മുനിബൃന്ദൈര്‍നിഷേവിതം ॥ 9 ॥

ആരാധ്യമാനവൃഷഭം അഗ്നീന്ദുരവിലോചനം ।
പൂരയന്തം കൃപാദൃഷ്ട്യാ പുമര്‍ഥാനാശ്രിതേ ജനേ ॥ 10 ॥

ഏവം വിഭാവയേദീശം സര്‍വവിദ്യാകലാനിധിം ॥ 11 ॥

ലം ഇത്യാദിനാ പഞ്ചോപചാരാഃ ॥

॥ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ।
അഥ ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമാവലിഃ ।
ഓം നാംനേ നമഃ ।
ഓം ദേവദേവായ നമഃ ।
ഓം മഹാദേവായ നമഃ ।
ഓം ദേവാനാമപി ദേശികായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ഈശാനായ നമഃ ।
ഓം ദയാപൂരിതദിങ്മുഖായ നമഃ ।
ഓം കൈലാസശിഖരോത്തുങ്ഗകമനീയനിജാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം വടദ്രുമതടീദിവ്യകനകാസനസംസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം കടീതടപടീഭൂതകരിചര്‍മോജ്ജ്വലാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം പാടീരപാണ്ഡുരാകാരപരിപൂര്‍ണസുധാധിപായ നമഃ ।
ഓം ജടാകോടീരഘടിതസുധാകരസുധാപ്ലുതായ നമഃ ।
ഓം പശ്യല്ലലാടസുഭഗസുന്ദരഭ്രൂവിലാസവതേ നമഃ ।
ഓം കടാക്ഷസരണീനിര്യത്കരുണാപൂര്‍ണലോചനായ നമഃ ।
ഓം കര്‍ണാലോലതടിദ്വര്‍ണകുണ്ഡലോജ്ജ്വലഗണ്ഡഭുവേ നമഃ ।
ഓം തിലപ്രസൂനസംകാശനാസികാപുരഭാസുരായ നമഃ ।
ഓം മന്ദസ്മിതസ്ഫുരന്‍മുഗ്ധമഹനീയമുഖാംബുജായ നമഃ ।
ഓം കുന്ദകുഡ്മലസംസ്ഫര്‍ധിദന്തപങ്ക്തിവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം സിന്ദൂരാരുണസുസ്നിഗ്ധകോമലാധരപല്ലവായ നമഃ ।
ഓം ശങ്ഖാടോപഗലദ്ദിവ്യഗളവൈഭവമഞ്ജുലായ നമഃ ।
ഓം കരകന്ദലിതജ്ഞാനമുദ്രാരുദ്രാക്ഷമാലികായ നമഃ ।
ഓം അന്യഹസ്തതലന്യസ്തവീണാപുസ്തോല്ലസദ്വപുഷേ നമഃ ।
ഓം വിശാലരുചിരോരസ്കബലിമത്പല്ലവോദരായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹത്കടിനിതംബാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം പീവരോരുദ്വയാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം ജങ്ഘാവിജിതതൂണീരായ നമഃ ।
ഓം തുങ്ഗഗുല്‍ഫയുഗോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം മൃദുപാടലപാദാബ്ജായ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രാഭനഖദീധിതയേ നമഃ ।
ഓം അപസവ്യോരുവിന്യസ്തസവ്യപാദസരോരുഹായ നമഃ ।
ഓം ഘോരാപസ്മാരനിക്ഷിപ്തധീരദക്ഷപദാംബുജായ നമഃ ।
ഓം സനകാദിമുനിധ്യേയായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാഭരണഭൂഷിതായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യചന്ദനലിപ്താങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം ചാരുഹാസപരിഷ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം കര്‍പൂരധവലാകാരായ നമഃ ।
ഓം കന്ദര്‍പശതസുന്ദരായ നമഃ ।
ഓം കാത്യായനീപ്രേമനിധയേ നമഃ ।
ഓം കരുണാരസവാരിധയേ നമഃ ।
ഓം കാമിതാര്‍ഥപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമത്കമലാവല്ലഭപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം കടാക്ഷിതാത്മവിജ്ഞാനായ നമഃ ।
ഓം കൈവല്യാനന്ദകന്ദലായ നമഃ ।
ഓം മന്ദഹാസസമാനേന്ദവേ നമഃ ।
ഓം ഛിന്നാജ്ഞാനതമസ്തതയേ നമഃ ।
ഓം സംസാരാനലസംതപ്തജനതാമൃതസാഗരായ നമഃ ।
ഓം ഗംഭീരഹൃദയാംഭോജനഭോമണിനിഭാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം നിശാകരകരാകാരവശീകൃതജഗത്ത്രയായ നമഃ ।
ഓം താപസാരാധ്യപാദാബ്ജായ നമഃ ।
ഓം തരുണാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതിഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗായ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം ഭൂതാധിപതയേ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരായ നമഃ ।
ഓം വദനേന്ദുസ്മിതജ്യോത്സ്നാനിലീനത്രിപുരാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം താപത്രയതമോഭാനവേ നമഃ ।
ഓം പാപാരണ്യദവാനലായ നമഃ ।
ഓം സംസാരസാഗരോദ്ധര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഹംസാഗ്ര്യോപാസ്യവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ലലാടഹുതഭുഗ്ദഗ്ധമനോഭവശുഭാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം തുച്ഛീകൃതജഗജ്ജാലായ നമഃ ।
ഓം തുഷാരകരശീതലായ നമഃ ।
ഓം അസ്തംഗതസമസ്തേഛായ നമഃ ।
ഓം നിസ്തുലാനന്ദമന്ഥരായ നമഃ ।
ഓം ധീരോദാത്തഗുണാധാരായ നമഃ ।
ഓം ഉദാരവരവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം അപാരകരുണാമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം അജ്ഞാനധ്വാന്തഭാസ്കരായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തമാനസഹംസാഗ്ര്യായ നമഃ ।
ഓം ഭവാമയഭിഷക്തമായ നമഃ ।
ഓം യോഗീന്ദ്രപൂജ്യപാദാബ്ജായ നമഃ ।
ഓം യോഗപട്ടോല്ലസത്കടയേ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശായ നമഃ ।
ഓം ബദ്ധപന്നഗഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം നാനാമുനിസമാകീര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം നാസാഗ്രന്യസ്തലോചനായ നമഃ ।
ഓം വേദമൂര്‍ധൈകസംവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം നാദധ്യാനപരായണായ നമഃ ।
ഓം ധരാധരേന്ദവേ നമഃ ।
ഓം ആനന്ദസംദോഹരസസാഗരായ നമഃ ।
ഓം ദ്വൈതബൃന്ദവിമോഹാന്ധ്യപരാകൃതദൃഗദ്ഭുതായ നമഃ ।
ഓം പ്രത്യഗാത്മനേ നമഃ ।
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം പുരാണായ നമഃ ।
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം പ്രപഞ്ചോപശമായ നമഃ ।
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യകീര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം പുരാതനായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാധിഷ്ഠാനസന്‍മാത്രായ നമഃ ।
ഓം സ്വാത്മബന്ധഹരായ നമഃ ।
ഓം ഹരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വപ്രേമനിജാഹാസായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാനുഗ്രഹകൃതേ നമഃ ।
ഓം ശിവായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വേന്ദ്രിയഗുണാഭാസായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭൂതഗുണാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം സച്ചിദാനന്ദപൂര്‍ണാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സ്വേ മഹിംനി പ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭൂതാന്തരായ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്ഞായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം സര്‍വകാമദായ നമഃ ।
ഓം സനകാദിമഹായോഗിസമാരാധിതപാദുകായ നമഃ ।
ഓം ആദിദേവായ നമഃ ।
ഓം ദയാസിന്ധവേ നമഃ ।
ഓം ശിക്ഷിതാസുരവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം യക്ഷകിന്നരഗന്ധര്‍വസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മാദിദേവവിനുതായ നമഃ ।
ഓം യോഗമായാനിയോജകായ നമഃ ।
ഓം ശിവയോഗിനേ നമഃ ।
ഓം ശിവാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം ശിവഭക്തസമുദ്ധരായ നമഃ ।
ഓം വേദാന്തസാരസന്ദോഹായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസത്ത്വാവലംബനായ നമഃ ।
ഓം വടമൂലാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ ।
ഓം മാന്യായ നമഃ ।
ഓം മലയജപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സുശീലായ നമഃ ।
ഓം വാഞ്ഛിതാര്‍ഥജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നവദനേക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം നൃത്തഗീതകലാഭിജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മവിദേ നമഃ ।
ഓം കര്‍മമോചകായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മസാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം കര്‍മമയായ നമഃ ।
ഓം കര്‍മണാം ഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനദാത്രേ നമഃ ।
ഓം സദാചാരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വോപദ്രവമോചകായ നമഃ ।
ഓം അനാഥനാഥായ നമഃ ।
ഓം ഭഗവതേ നമഃ ।
ഓം ആശ്രിതാമരപാദപായ നമഃ ।
ഓം വരപ്രദായ നമഃ ।
ഓം പ്രകാശാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭൂതഹിതേ രതായ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രചര്‍മാസനാസീനായ നമഃ ।
ഓം ആദികര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സുവിക്രമായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഗതായ നമഃ ।
ഓം വിശിഷ്ടജനവത്സലായ നമഃ ।
ഓം ചിന്താശോകപ്രശമനായ നമഃ ।
ഓം ജഗദാനന്ദകാരകായ നമഃ ।
ഓം രശ്മിമതേ നമഃ ।
ഓം ഭുവനേശായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ ।
ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ ।
ഓം ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസങ്ഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം അജ്ഞാതസംഭവായ നമഃ ॥ 150 ॥

ഓം ഭിക്ഷവേ നമഃ ।
ഓം അദ്വിതീയായ നമഃ ।
ഓം ദിഗംബരായ നമഃ ।
ഓം സമസ്തദേവതാമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസാംരാജ്യനിപുണായ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വാധികായ നമഃ ।
ഓം പശുപതയേ നമഃ ।
ഓം പശുപാശവിമോചകായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ദീപ്തമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം നാമോച്ചാരണമുക്തിദായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാദിത്യസംകാശായ നമഃ ।
ഓം സദാഷോഡശവാര്‍ഷികായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യകേലീസമായുക്തായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യമാല്യാംബരാവൃതായ നമഃ ।
ഓം അനര്‍ഘരത്നസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം മല്ലികാകുസുമപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം തപ്തചാമീകരാകാരായ നമഃ ।
ഓം ജിതദാവാനലാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വികാരായ നമഃ ।
ഓം നിജാവാസായ നമഃ ।
ഓം നിരാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ ।
ഓം ജഗത്കര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ജഗദീശായ നമഃ ।
ഓം ജഗത്പതയേ നമഃ ।
ഓം കാമഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം കാമമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം കല്യാണവൃഷവാഹനായ നമഃ ।
ഓം ഗങ്ഗാധരായ നമഃ ।
ഓം മഹാദേവായ നമഃ ।
ഓം ദീനബന്ധവിമോചകായ നമഃ ।
ഓം ധൂര്‍ജതയേ നമഃ ।
ഓം ഖണ്ഡപരശവേ നമഃ ।
ഓം സദ്ഗുണായ നമഃ ।
ഓം ഗിരിജാസഖായ നമഃ ।
ഓം അവ്യയായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതസേനേശായ നമഃ ।
ഓം പാപഘ്നായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യദായകായ നമഃ ।
ഓം ഉപദേഷ്ട്രേ നമഃ ।
ഓം ദൃഢപ്ര്‍ജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം രുദ്രായ നമഃ ।
ഓം രോഗവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം നിത്യാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം നിരാധാരായ നമഃ ।
ഓം ഹരായ നമഃ ॥ 200 ॥

ഓം ദേവശിഖാമണയേ നമഃ ।
ഓം പ്രണതാര്‍തിഹരായ നമഃ ।
ഓം സോമായ നമഃ ।
ഓം സാന്ദ്രാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം മഹാമതയേ നമഃ ।
ഓം ആശ്ചര്യവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം ദേവായ നമഃ ।
ഓം സംസാരാര്‍ണവതാരകായ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞേശായ നമഃ ।
ഓം രാജരാജേശായ നമഃ ।
ഓം ഭസ്മരുദ്രാക്ഷലാഞ്ഛനായ നമഃ ।
ഓം അനന്തായ നമഃ ।
ഓം താരകായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവിദ്യേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ഹരയേ നമഃ ।
ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ ।
ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം പരിബൃഡായ നമഃ ।
ഓം ദൃഢായ നമഃ ।
ഓം ഭവ്യായ നമഃ ।
ഓം ജിതാരിഷഡ്വര്‍ഗായ നമഃ ।
ഓം മഹോദാരായ നമഃ ।
ഓം വിഷാശനായ നമഃ ।
ഓം സുകീര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ആദിപുരുഷായ നമഃ ।
ഓം ജരാമരണവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രമാണഭൂതായ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍ജ്ഞേയായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യായ നമഃ ।
ഓം പരപുരഞ്ജയായ നമഃ ।
ഓം ഗുണാകരായ നമഃ ।
ഓം ഗുണശ്രേഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം സുഖദായ നമഃ ।
ഓം കാരണായ നമഃ ।
ഓം കര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഭവബന്ധവിമോചകായ നമഃ ।
ഓം അനിര്‍വിണ്ണായ നമഃ ।
ഓം ഗുണഗ്രാഹിണേ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലങ്കായ നമഃ ।
ഓം കലങ്കഘ്നേ നമഃ ।
ഓം പുരുഷായ നമഃ ।
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ ।
ഓം യോഗിനേ നമഃ ।
ഓം വ്യക്താവ്യക്തായ നമഃ ।
ഓം സനാതനായ നമഃ ।
ഓം ചരാചരാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മാത്മനേ നമഃ ॥ 250 ॥

ഓം വിശ്വകര്‍മണേ നമഃ ।
ഓം തമോഽപഹൃതേ നമഃ ।
ഓം ഭുജങ്ഗഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം ഭര്‍ഗായ നമഃ ।
ഓം തരുണായ നമഃ ।
ഓം കരുണാലയായ നമഃ ।
ഓം അണിമാദിഗുണോപേതായ നമഃ ।
ഓം ലോകവശ്യവിധായകായ നമഃ ।
ഓം യോഗപട്ടധരായ നമഃ ।
ഓം മുക്തായ നമഃ ।
ഓം മുക്താനം പരമായൈ ഗതയേ നമഃ ।
ഓം ഗുരുരൂപധരായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമത്പരമാനന്ദസാഗരായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രബാഹവേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വേശായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാവയവാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രമൂര്‍ധ്നേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രപദേ നമഃ ।
ഓം നിരാഭാസായ നമഃ ।
ഓം സുക്ഷ്മതനവേ നമഃ ।
ഓം ഹൃദി ജ്ഞാതായ നമഃ ।
ഓം പരാത്പരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാത്മഗായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം നിഃസങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം നിരുപദ്രവായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലായ നമഃ ।
ഓം സകലാധ്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ചിന്‍മയായ നമഃ ।
ഓം തമസഃ പരായ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസമ്പന്നായ നമഃ ।
ഓം യോഗാനന്ദമയായ ശിവായ നമഃ ।
ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം മഹായോഗീശ്വരേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രശക്തിസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യകായായ നമഃ ।
ഓം ദുരാസദായ നമഃ ।
ഓം താരകബ്രഹ്മസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിജനസംവൃതായ നമഃ ।
ഓം വിധീന്ദ്രാമരസമ്പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം ഉത്തമായ നമഃ ।
ഓം നിരക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം നിരാലംബായ നമഃ ।
ഓം സ്വാത്മാരാമായ നമഃ ।
ഓം വികര്‍തനായ നമഃ ।
ഓം നിരവദ്യായ നമഃ ।
ഓം നിരാതങ്കായ നമഃ ॥ 300 ॥

ഓം ഭീമായ നമഃ ।
ഓം ഭീമപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം വീരഭദ്രായ നമഃ ।
ഓം പുരാരാതയേ നമഃ ।
ഓം ജലന്ധരശിരോഹരായ നമഃ ।
ഓം അന്ധകാസുരസംഹര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഭഗനേത്രഭിദേ നമഃ ।
ഓം അദ്ഭുതായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വഗ്രാസായ നമഃ ।
ഓം അധര്‍മശത്രവേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മജ്ഞാനൈകമന്ഥരായ നമഃ ।
ഓം അഗ്രേസരായ നമഃ ।
ഓം തീര്‍ഥഭൂതായ നമഃ ।
ഓം സിതഭസ്മാവകുണ്ഠനായ നമഃ ।
ഓം അകുണ്ഠമേധസേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ ।
ഓം വൈകുണ്ഠപരമപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ലലാടോജ്ജ്വലനേത്രാബ്ജായ നമഃ ।
ഓം തുഷാരകരശേഖരായ നമഃ ।
ഓം ഗജാസുരശിരശ്ഛേത്രേ നമഃ ।
ഓം ഗങ്ഗോദ്ഭാസിതമൂര്‍ധജായ നമഃ ।
ഓം കല്യാണാചലകോദണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം കമലാപതിസായകായ നമഃ ।
ഓം വാരാംശേവധിതൂണീരായ നമഃ ।
ഓം സരോജാസനസാരഥയേ നമഃ ।
ഓം ത്രയീതുരങ്ഗസംക്രാന്തായ നമഃ ।
ഓം വാസുകിജ്യാവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം രവീന്ദുചരണാചാരിധരാരഥവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം ത്രയ്യന്തപ്രഗ്രഹോദാരചാരുഘണ്ടാരവോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം ഉത്താനപര്‍വലോമാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം ലീലാവിജിതമന്‍മഥായ നമഃ ।
ഓം ജാതുപ്രപന്നജനതാജീവനോപായനോത്സുകായ നമഃ ।
ഓം സംസാരാര്‍ണവനിര്‍മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം മദദ്വിരദധിക്കാരിഗതിമഞ്ജുലവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം മത്തകോകിലമാധുര്യരസനിര്‍ഭരഗീര്‍ഗണായ നമഃ ।
ഓം കൈവല്യോദധികല്ലോലലീലാതാണ്ഡവപണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം വാസുദേവായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം പുരാതനായ നമഃ ।
ഓം വര്‍ധിഷ്ണവേ നമഃ ।
ഓം വരദായ നമഃ ।
ഓം വൈദ്യായ നമഃ ।
ഓം ഹരയേ നമഃ ।
ഓം നാരായണായ നമഃ ।
ഓം അച്യുതായ നമഃ ।
ഓം അജ്ഞാനവനദാവാഗ്നയേ നമഃ ।
ഓം പ്രജ്ഞാപ്രാസാദഭൂപതയേ നമഃ ।
ഓം സര്‍പഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗായ നമഃ ॥ 350 ॥

ഓം കര്‍പൂരോജ്ജ്വലിതാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം അനാദിമധ്യനിധനായ നമഃ ।
ഓം ഗിരീശായ നമഃ ।
ഓം ഗിരിജാപതയേ നമഃ ।
ഓം വീതരാഗായ നമഃ ।
ഓം വിനീതായ്മനേ നമഃ ।
ഓം തപസ്വിനേ നമഃ ।
ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരഗുരുധ്യേയായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരനമസ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം ദേവാദിദേവായ നമഃ ।
ഓം ദേവര്‍ഷയേ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരവരപ്രദായയ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദേവമയായ നമഃ ।
ഓം അചിന്ത്യായ നമഃ ।
ഓം ദേവാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ആത്മസംഭവായ നമഃ ।
ഓം നിര്ലേപായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചാത്മനേ നമഃ ।
ഓം നിവിഘ്നായ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നനാശകായ നമഃ ।
ഓം ഏകജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം നിരാതങ്കായ നമഃ ।
ഓം വ്യാപ്തമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം അനാകുലായ നമഃ ।
ഓം നിരവദ്യപദോപാധയേ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാരാശയേ നമഃ ।
ഓം അനുത്തമായ നമഃ ।
ഓം നിത്യാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം നിഃസംകല്‍പായ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്കലങ്കായ നമഃ ।
ഓം നിരാകാരായ നമഃ ।
ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നമഃ ।
ഓം നിരാമയായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാധരായ നമഃ ।
ഓം വിതത്കേശായ നമഃ ।
ഓം മാര്‍കണ്ഡേയവരപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവീനാഥായ നമഃ ।
ഓം കാമദായ നമഃ ।
ഓം കമലാസനായ നമഃ ।
ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം സുരാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം ലസജ്ജ്യോതിഷേ നമഃ ।
ഓം പ്രഭാകരായ നമഃ ।
ഓം ചൂഡാമണയേ നമഃ ।
ഓം സുരാധീശായ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞഗേയായ നമഃ ॥ 400 ॥

ഓം ഹരിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം നിര്ലേപായ നമഃ ।
ഓം നീതിമതേ നമഃ ।
ഓം സൂത്രിണേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീഹാലാഹലസുന്ദരായ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മദക്ഷായ നമഃ ।
ഓം മഹാരാജായ നമഃ ।
ഓം കിരീടിണേ നമഃ ।
ഓം വന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം ഗുഹായ നമഃ ।
ഓം മാധവായ നമഃ ।
ഓം യാമിനീനാഥായ നമഃ ।
ഓം ശംബരായ നമഃ ।
ഓം ശബരീപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സങ്ഗീതവേത്രേ നമഃ ।
ഓം ലോകജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ശാന്തായ നമഃ ।
ഓം കലശസംഭവായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ ।
ഓം വരദായ നമഃ ।
ഓം നിത്യായ നമഃ ।
ഓം ശൂലിനേ നമഃ ।
ഓം ഗുരുവരായ ഹരായ നമഃ ।
ഓം മാര്‍താണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം പുണ്ഡരീകാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ലോകനായകവിക്രമായ നമഃ ।
ഓം മുകുന്ദാര്‍ച്യായ നമഃ ।
ഓം വൈദ്യനാഥായ നമഃ ।
ഓം പുരന്ദരവരപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷാവിഹീനായ നമഃ ।
ഓം ഭാഷാജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നേശായ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നനാശനായ നമഃ ।
ഓം കിന്നരേശായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹദ്ഭാനവേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ ।
ഓം കപാലഭൃതേ നമഃ ।
ഓം വിജയായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതഭാവജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ഭീമസേനായ നമഃ ।
ഓം ദിവാകരായ നമഃ ।
ഓം ബില്വപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം വസിഷ്ഠേശായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ നമഃ ।
ഓം ഓഷധീശായ നമഃ ।
ഓം വാമദേവായ നമഃ ।
ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ ।
ഓം നീലലോഹിതായ നമഃ ।
ഓം ഷദര്‍ധനയനായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമന്‍മഹാദേവായ നമഃ ॥ 450 ॥

ഓം വൃഷധ്വജായ നമഃ ।
ഓം കര്‍പൂരദീപികാലോലായ നമഃ ।
ഓം കര്‍പൂരരസചര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം അവ്യാജകരുണാമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ത്യാഗരാജായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷപാകരായ നമഃ ।
ഓം ആശ്ചര്യവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധേശായ നമഃ ।
ഓം സ്വര്‍ണഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം ദേവരാജായ നമഃ ।
ഓം കൃപാസിന്ധവേ നമഃ ।
ഓം അദ്വയായ നമഃ ।
ഓം അമിതവിക്രമായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഭേദായ നമഃ ।
ഓം നിത്യസത്ത്വസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം നിര്യോഗക്ഷേമായ നമഃ ।
ഓം ആത്മവതേ നമഃ ।
ഓം നിരപായായ നമഃ ।
ഓം നിരാസങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം നിഃശബ്ദായ നമഃ ।
ഓം നിരുപാധികായ നമഃ ।
ഓം ഭവായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സ്വാമിനേ നമഃ ।
ഓം ഭവഭീതിവിഭഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യതൃണകൂടാഗ്നയേ നമഃ ।
ഓം ദാരിതാസുരസന്തതയേ നമഃ ।
ഓം മുക്തിദായ നമഃ ।
ഓം മുദിതായ നമഃ ।
ഓം അകുബ്ജായ നമഃ ।
ഓം ധാര്‍മികായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ ।
ഓം അഭ്യാസാതിശയജ്ഞേയായ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രമൌലയേ നമഃ ।
ഓം കലാധരായ നമഃ ।
ഓം മഹാബലായ നമഃ ।
ഓം മഹാവീര്യായ നമഃ ।
ഓം വിഭവേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീശായ നമഃ ।
ഓം ശുഭപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധായ നമഃ ।
ഓം പുരാണപുരുഷായ നമഃ ।
ഓം രണമണ്ഡലഭൈരവായ നമഃ ।
ഓം സദ്യോജാതായ നമഃ ।
ഓം വടാരണ്യവാസിനേ നമഃ ।
ഓം പുരുഷവല്ലഭായ നമഃ ।
ഓം ഹരികേശായ നമഃ ।
ഓം മഹാത്രാത്രേ നമഃ ।
ഓം നീലഗ്രീവായ നമഃ ॥ 500 ॥

ഓം സുമങ്ഗലായ നമഃ ।
ഓം ഹിരണ്യബാഹവേ നമഃ ।
ഓം തീക്ഷ്ണാംശവേ നമഃ ।
ഓം കാമേശായ നമഃ ।
ഓം സോമവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വകര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം താണ്ഡവായ നമഃ ।
ഓം മുണ്ഡമാലികായ നമഃ ।
ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ ।
ഓം സുഗംഭീരായ നമഃ ।
ഓം ദേശികായ നമഃ ।
ഓം വൈദികോത്തമായ നമഃ ।
ഓം പ്രസന്നദേവായ നമഃ ।
ഓം വാഗീശായ നമഃ ।
ഓം ചിന്താതിമിരഭാസ്കരായ നമഃ ।
ഓം ഗൌരീപതയേ നമഃ ।
ഓം തുങ്ഗമൌലയേ നമഃ ।
ഓം മഖരാജായ നമഃ ।
ഓം മഹാകവയേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസിദ്ധേശായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വനാഥായ നമഃ ।
ഓം ദയാനിധയേ നമഃ ।
ഓം അന്തര്‍മുഖായ നമഃ ।
ഓം ബഹിര്‍ദൃഷ്ടയേ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധവേഷമനോഹരായ നമഃ ।
ഓം കൃത്തിവാസസേ നമഃ ।
ഓം കൃപാസിന്ധവേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രസിദ്ധായ നമഃ ।
ഓം മതിപ്രദായ നമഃ ।
ഓം മഹോത്കൃഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യകരായ നമഃ ।
ഓം ജഗത്സാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം സദാശിവായ നമഃ ।
ഓം മഹാക്രതവേ നമഃ ।
ഓം മഹായജ്വനേ നമഃ ।
ഓം വിശ്വകര്‍മണേ നമഃ ।
ഓം തപോനിധയേ നമഃ ॥
ഓം ഛന്ദോമയായ നമഃ ।
ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം ദേവവന്ദിതായ നമഃ ।
ഓം സാര്‍വഭൌമായ നമഃ ।
ഓം സദാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം കരുണാമൃതവാരിധയേ നമഃ ।
ഓം കാലകാലായ നമഃ ।
ഓം കലിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം ജരാമരണനാശകായ നമഃ ।
ഓം ശിതികണ്ഠായ നമഃ ॥ 550 ॥

ഓം ചിദാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം യോഗിനീഗണസേവിതായ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡീശായ നമഃ ।
ഓം ശുകസംവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ ।
ഓം ദിവസ്പതയേ നമഃ ।
ഓം സ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം സകലതത്ത്വാത്മനേ നമഃ ।
ഓം സദാസേവകവര്‍ധനായ നമഃ ।
ഓം രോഹിതാശ്വായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമാരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം തപ്തചാമീകരപ്രഭായ നമഃ ।
ഓം ത്രിയംബകായ നമഃ ।
ഓം വരരുചയേ നമഃ ।
ഓം ദേവദേവായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ഭുജായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വംഭരായ നമഃ ।
ഓം വിചിത്രാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം വിധാത്രേ നമഃ ।
ഓം പുരുശാസനായ നമഃ ।
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ ।
ഓം ജഗത്സ്വാമിനേ നമഃ ।
ഓം രോഹിതാക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ശിവോത്തമായ നമഃ ।
ഓം നക്ഷത്രമാലാഭരണായ നമഃ ।
ഓം മഘവതേ നമഃ ।
ഓം അഘനാശനായ നമഃ ।
ഓം വിധികര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം വിധാനജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം പ്രധാനപുരുഷേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ചിന്താമണയേ നമഃ ।
ഓം സുരഗുരവേ നമഃ ।
ഓം ധ്യേയായ നമഃ ।
ഓം നീരാജനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ ।
ഓം രാജരാജേശായ നമഃ ।
ഓം ബഹുപുഷ്പാര്‍ചനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം ദയാരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം ശൈലജാസുമനോഹരായ നമഃ ।
ഓം സുവിക്രമായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഗതായ നമഃ ।
ഓം ഹേതുസാധനവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം വൃഷാങ്കായ നമഃ ।
ഓം രമണീയാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം സദങ്ഘ്രയേ നമഃ ।
]ഓം സാമപാരഗായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രാത്മനേ നമഃ ।
ഓം കോടികന്ദര്‍പസൌന്ദര്യരസവാരിധയേ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞേശായ നമഃ ॥ 600 ॥

ഓം യജ്ഞപുരുഷായ നമഃ ।
ഓം സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകാരണായ നമഃ ।
ഓം പരഹംസൈകജിജ്ഞാസ്യായ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്രകാശസ്വരൂപവതേ നമഃ ।
ഓം മുനിമൃഗ്യായ നമഃ ।
ഓം ദേവമൃഗ്യായ നമഃ ।
ഓം മൃഗഹസ്തായ നമഃ ।
ഓം മൃഗേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം മൃഗേന്ദ്രചര്‍മവസനായ നമഃ ।
ഓം നരസിംഹനിപാതനായ നമഃ ।
ഓം മുനിവന്ദ്യായ നമഃ ।
ഓം മുനിശ്രേഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം മുനിബൃന്ദനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടമൃത്യവേ നമഃ ।
ഓം അദുഷ്ടേഹായ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുഘ്നേ നമഃ ।
ഓം മൃത്യുപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ ।
ഓം അംബുജജന്‍മാദികോടികോടിസുപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ലിങ്ഗമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം അലിങ്ഗാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ലിങ്ഗാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ലിങ്ഗവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം യജുര്‍മൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം സാമമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം ഋങ്മൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം മൂര്‍തിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വേശായ നമഃ ।
ഓം ഗജചര്‍മൈകചേലാഞ്ചിതകടീതടായ നമഃ ।
ഓം പാവനാന്തേവസദ്യോഗിജനസാര്‍ഥസുധാകരായ നമഃ ।
ഓം അനന്തസോമസൂര്യാഗ്നിമണ്ഡലപ്രതിമപ്രഭായ നമഃ ।
ഓം ചിന്താശോകപ്രശമനായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തവിജ്ഞപ്തിസംധാത്രേ നമഃ ।
ഓം കര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഗിരിവരാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ ।
ഓം മനോവാസായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേംയായ നമഃ ।
ഓം മോഹവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം സുരോത്തമായ നമഃ ।
ഓം ചിത്രഭാനവേ നമഃ ।
ഓം സദാവൈഭവതത്പരായ നമഃ ।
ഓം സുഹൃദഗ്രേസരായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധജ്ഞാനമുദ്രായ നമഃ ।
ഓം ഗണാധിപായ നമഃ ।
ഓം ആഗമായ നമഃ ।
ഓം ചര്‍മവസനായ നമഃ ।
ഓം വാഞ്ഛിതാര്‍ഥഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം അന്തര്‍ഹിതായ നമഃ ।
ഓം അസമാനായ നമഃ ।
ഓം ദേവസിംഹാസനാധിപായ നമഃ ।
ഓം വിവാദഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാത്മനേ നമഃ ।
ഓം കാലായ നമഃ ।
ഓം കാലവിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വാതീതായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വകര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം വിശ്വേശായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വകാരണായ നമഃ ।
ഓം യോഗിധ്യേയായ നമഃ ।
ഓം യോഗനിഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം യോഗാത്മനേ നമഃ ।
ഓം യോഗവിത്തമായ നമഃ ।
ഓം ഓംകാരരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഭഗവതേ നമഃ ।
ഓം ബിന്ദുനാദമയായ ശിവായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍മുഖാദിസംസ്തുതായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സഹ്യാചലഗുഹാവാസിനേ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷാന്‍മോക്ഷരസാമൃതായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷാധ്വരസമുച്ഛേത്രേ നമഃ ।
ഓം പക്ഷപാതവിവര്‍ജിതായ നമഃ
ഓം ഓംകാരവാചകായ നമഃ ।
ഓം ശംഭവേ നമഃ ।
ഓം ശങ്കരായ നമഃ ।
ഓം ശശിശീതലായ നമഃ ।
ഓം പങ്കജാസനസംസേവ്യായ നമഃ ।
ഓം കിങ്കരാമരവത്സലായ നമഃ ।
ഓം നതദൌര്‍ഭാഗ്യതൂലാഗ്രയേ നമഃ ।
ഓം കൃതകൌതുകമങ്ഗലായ നമഃ ।
ഓം ത്രിലോകമോഹനായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമത്ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകായ നമഃ ।
ഓം ക്രൌഞ്ചാരിജനകായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമദ്ഗണനാഥസുതാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം അദ്ഭുതാനന്തവരദായ നമഃ ।
ഓം അപരിച്ഛിന്നാത്മവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടാപൂര്‍തപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ശര്‍വായ നമഃ ।
ഓം ഏകവീരായ നമഃ ।
ഓം പ്രിയംവദായ നമഃ ।
ഓം ഊഹാപോഹവിനിര്‍മുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഓംകാരേശ്വരപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം രുദ്രാക്ഷവക്ഷസേ നമഃ ।
ഓം രുദ്രാക്ഷരൂപായ നമഃ ।
ഓം രുദ്രാക്ഷപക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം ഭുജഗേന്ദ്രലസത്കണ്ഠായ നമഃ ।
ഓം ഭുജങ്ഗാഭരണപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം കല്യാണരൂപായ നമഃ ।
ഓം കല്യാണായ നമഃ ॥ 700 ॥

ഓം കല്യാണഗുണസംശ്രയായ നമഃ ।
ഓം സുന്ദരഭ്രുവേ നമഃ ।
ഓം സുനയനായ നമഃ ।
ഓം സുലലാടായ നമഃ ।
ഓം സുകന്ധരായ നമഃ ।
ഓം വിദ്വജ്ജനാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം വിദ്വജ്ജനസ്തവ്യപരാക്രമായ നമഃ ।
ഓം വിനീതവത്സലായ നമഃ ।
ഓം നീതിസ്വരൂപായ നമഃ ।
ഓം നീതിസംശ്രയായ നമഃ ।
ഓം അതിരാഗിണേ നമഃ ।
ഓം വീതരാഗിണേ നമഃ ।
ഓം രാഗഹേതവേ നമഃ ।
ഓം വിരാഗവിദേ നമഃ ।
ഓം രാഗഘ്നേ നമഃ ।
ഓം രാഗശമനായ നമഃ ।
ഓം രാഗദായ നമഃ ।
ഓം രാഗിരാഗവിദേ നമഃ ।
ഓം മനോന്‍മനായ നമഃ ।
ഓം മനോരൂപായ നമഃ ।
ഓം ബലപ്രമഥനായ നമഃ ।
ഓം ബലായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാകരായ നമഃ ।
ഓം മഹാവിദ്യായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാവിദ്യാവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം വസന്തകൃതേ നമഃ ।
ഓം വസന്താത്മനേ നമഃ ।
ഓം വസന്തേശായ നമഃ ।
ഓം വസന്തദായ നമഃ ।
ഓം പ്രാവൃട്കൃതേ നമഃ ।
ഓം പ്രാവൃഡാകാരായ നമഃ ।
ഓം പ്രാവൃട്കാലപ്രവര്‍തകായ നമഃ ।
ഓം ശരന്നാഥായ നമഃ ।
ഓം ശരത്കാലനാശകായ നമഃ ।
ഓം ശരദാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം കുന്ദമന്ദാരപുഷ്പൌഘലസദ്വായുനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യദേഹപ്രഭാകൂടസംദീപിതദിഗന്തരായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരഗുരുസ്തവ്യായ നമഃ ।
ഓം ദേവാസുരനമസ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം വാമാങ്ഗഭാഗവിലസച്ഛ്യാമലാവീക്ഷണപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം കീര്‍ത്യാധാരായ നമഃ ।
ഓം കീര്‍തികരായ നമഃ ।
ഓം കീര്‍തിഹേതവേ നമഃ ।
ഓം അഹേതുകായ നമഃ ।
ഓം ശരണാഗതദീനാര്‍തപരിത്രാണപരായണായ നമഃ ।
ഓം മഹാപ്രേതാസനാസീനായ നമഃ ।
ഓം ജിതസര്‍വപിതാമഹായ നമഃ ।
ഓം മുക്താദാമപരീതാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം നാനാഗാനവിശാരദായ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുബ്രഹ്മാദിവന്ദ്യാങ്ഘ്രയേ നമഃ ॥ 750 ॥

ഓം നാനാദേശൈകനായകായ നമഃ ।
ഓം ധീരോദാത്തായ നമഃ ।
ഓം മഹാധീരായ നമഃ ।
ഓം ധൈര്യദായ നമഃ ।
ഓം ധൈര്യവര്‍ധകായ നമഃ ।
ഓം വിജ്ഞാനമയായ നമഃ ।
ഓം ആനന്ദമയായ നമഃ ।
ഓം പ്രാണമയായ നമഃ ।
ഓം അന്നദായ നമഃ ।
ഓം ഭവാബ്ധിതരണോപായായ നമഃ ।
ഓം കവയേ നമഃ ।
ഓം ദുഃസ്വപ്നനാശനായ നമഃ ।
ഓം ഗൌരീവിലാസസദനായ നമഃ ।
ഓം പിശാചാനുസരാവൃതായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണാപ്രേമസംതുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യവഡവാനലായ നമഃ ।
ഓം അദ്ഭുതാനന്തസംഗ്രാമായ നമഃ ।
ഓം ഢക്കാവാദനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം പ്രാച്യാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണാകാരായ നമഃ ।
ഓം പ്രതീച്യാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ഉത്തരാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം ഊര്‍ധ്വാദ്യന്യദിഗാകാരായ നമഃ ।
ഓം മര്‍മജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വശിക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം യുഗാവഹായ നമഃ ।
ഓം യുഗാധീശായ നമഃ ।
ഓം യുഗാത്മനേ നമഃ ।
ഓം യുഗനായകായ നമഃ ।
ഓം ജങ്ഗമായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാവരാകാരായ നമഃ ।
ഓം കൈലാസശിഖരപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തരാജത്പുണ്ഡരീകായ നമഃ ।
ഓം പുണ്ഡരീകനിഭേക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം ലീലാവിഡംബിതവപുഷേ നമഃ ।
ഓം ഭക്തമാനസമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം ബൃന്ദാരകപ്രിയതമായ നമഃ ।
ഓം ബൃന്ദാരകവരാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം നാനാവിധാനേകരത്നലസത്കുണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം നിഃസീമമഹിംനേ നമഃ ।
ഓം നിത്യലീലാവിഗ്രഹരൂപധൃതേ നമഃ ।
ഓം ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം ചാമ്പേയകുസുമാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം സമസ്തഭക്തസുഖദായ നമഃ ।
ഓം പരമാണവേ നമഃ ।
ഓം മഹാഹ്രദായ നമഃ ।
ഓം അലൌകികായ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്പ്രധര്‍ഷായ നമഃ ।
ഓം കപിലായ നമഃ ।
ഓം കാലകന്ധരായ നമഃ ॥ 800 ॥

ഓം കര്‍പൂരഗൌരായ നമഃ ।
ഓം കുശലായ നമഃ ।
ഓം സത്യസന്ധായ നമഃ ।
ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യവിഭവായ നമഃ ।
ഓം പോഷകായ നമഃ ।
ഓം സുസമാഹിതായ നമഃ ।
ഓം മഹര്‍ഷിനാഥിതായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മയോനയേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വോത്തമോത്തമായ നമഃ ।
ഓം ഭൂമിഭാരാര്‍തിസംഹര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഷഡൂര്‍മിരഹിതായ നമഃ ।
ഓം മൃഡായ നമഃ ।
ഓം ത്രിവിഷ്ടപേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഹൃദയാംബുജമധ്യഗായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവര്‍ണോപശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം പുണ്യലഭ്യായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനായ നമഃ ।
ഓം സൂര്യമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗായ നമഃ ।
ഓം സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗലായ നമഃ ।
ഓം ശരണാഗതപാലകായ നമഃ ।
ഓം ശ്വേതാതപത്രരുചിരായ നമഃ ।
ഓം ശ്വേതചാമരവീജിതായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാവയവസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വലക്ഷണലക്ഷിതായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വകാരണകാരണായ നമഃ ।
ഓം ആമോദായ നമഃ ।
ഓം മോദജനകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍പരാജോത്തരീയകായ നമഃ ।
ഓം കപാലിനേ നമഃ ।
ഓം കോവിദായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധകാന്തിസംവലിതാനനായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസദ്ഗുരുസംസേവ്യായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യചന്ദനചര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം വിലാസിനീകൃതോല്ലാസായ നമഃ ।
ഓം ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം അനന്താനന്ദസുഖദായ നമഃ ।
ഓം നന്ദനായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീനികേതനായ നമഃ ।
ഓം അമൃതാബ്ധികൃതാവാസായ നമഃ ।
ഓം നിത്യക്ലീബായ നമഃ ।
ഓം നിരാമയായ നമഃ ।
ഓം അനപായായ നമഃ ।
ഓം അനന്തദൃഷ്ടയേ നമഃ ।
ഓം അപ്രമേയായ നമഃ ।
ഓം അജരായ നമഃ ॥ 850 ॥

ഓം അമരായ നമഃ ।
ഓം തമോമോഹപ്രതിഹതയേ നമഃ ।
ഓം അപ്രതര്‍ക്യായ നമഃ ।
ഓം അമൃതായ നമഃ ।
ഓം അക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം അമോഘബുദ്ധയേ നമഃ ।
ഓം ആധാരായ നമഃ ।
ഓം ആധാരാധേയവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം ഈഷണാത്രയനിര്‍മുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഇഹാമുത്രവിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം ഋഗ്യജുഃസാമനയനായ നമഃ ।
ഓം ബുദ്ധിസിദ്ധിസമൃദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ഔദാര്യനിധയേ നമഃ ।
ഓം ആപൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം ഐഹികാമുഷ്മികപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധസന്‍മാത്രസംവിദ്ധീ-സ്വരൂപസുഖവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ദര്‍ശനപ്രഥമാഭാസായ നമഃ ।
ഓം ദൃഷ്ടിദൃശ്യവിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ ।
ഓം അചിന്ത്യരൂപായ നമഃ ।
ഓം കലികല്‍മഷനാശനായ നമഃ ।
ഓം വിമര്‍ശരൂപായ നമഃ ।
ഓം വിമലായ നമഃ ।
ഓം നിത്യരൂപായ നമഃ ।
ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം നിത്യശുദ്ധായ നമഃ ।
ഓം നിത്യബുദ്ധായ നമഃ ।
ഓം നിത്യമുക്തായ നമഃ ।
ഓം അപരാകൃതായ നമഃ ।
ഓം മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യായ നമഃ ।
ഓം മഹാപ്രലയസംസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം മഹാകൈലാസനിലയായ നമഃ ।
ഓം പ്രജ്ഞാനഘനവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം വ്യാഘ്രപുരാവാസായ നമഃ ।
ഓം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായകായ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്യോനയേ നമഃ ।
ഓം ജഗത്സാക്ഷിണേ നമഃ ।
ഓം ജഗദീശായ നമഃ ।
ഓം ജഗന്‍മയായ നമഃ ।
ഓം ജപായ നമഃ ।
ഓം ജപപരായ നമഃ ।
ഓം ജപ്യായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാസിംഹാസനപ്രഭവേ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വാനാം പ്രകൃതയേ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വായ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വമ്പദനിരൂപിതായ നമഃ ।
ഓം ദിക്കാലാദ്യനവച്ഛിന്നായ നമഃ ।
ഓം സഹജാനന്ദസാഗരായ നമഃ ।
ഓം പ്രകൃതയേ നമഃ ॥ 900 ॥

ഓം പ്രാകൃതാതീതായ നമഃ ।
ഓം വിജ്ഞാനൈകരസാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം നിഃശങ്കമതിദൂരസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ചൈത്യചേതനചിന്തനായ നമഃ ।
ഓം താരകാണാം ഹൃദന്തസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം താരകായ നമഃ ।
ഓം താരകാന്തകായ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനൈകപ്രകടായ നമഃ ।
ഓം ധ്യേയായ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനിനേ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനവിഭൂഷണായ നമഃ ।
ഓം പരസ്മൈ വ്യോംനേ നമഃ ।
ഓം പരസ്മൈ ധാംനേ നമഃ ।
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ ।
ഓം പരസ്മൈ പദായ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍ണാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം സദാനന്ദായ നമഃ ।
ഓം നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രഭാവിപര്യയാതീതായ നമഃ ।
ഓം പ്രണതാജ്ഞാനനാശകായ നമഃ ।
ഓം ബാണാര്‍ചിതാങ്ഘ്രയേ നമഃ ।
ഓം ബഹുദായ നമഃ ।
ഓം ബാലകേലികുതൂഹലിനേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മപദായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവിദേ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഭൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകായ നമഃ ।
ഓം ഭൂമധ്യധ്യാനലക്ഷിതായ നമഃ ।
ഓം യശസ്കരായ നമഃ ।
ഓം രത്നഗര്‍ഭായ നമഃ ।
ഓം മഹാരാജ്യസുഖപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ശബ്ദബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ഓം ശമപ്രാപ്യായ നമഃ ।
ഓം ലാഭകൃതേ നമഃ ।
ഓം ലോകവിശ്രുതായ നമഃ ।
ഓം ശാസ്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ശിവാദ്രിനിലയായ നമഃ ।
ഓം ശരണ്യായ നമഃ ।
ഓം യാജകപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം സ്ംസാരവൈദ്യായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്ഞായ നമഃ ।
ഓം സഭേഷജവിഭേഷജായ നമഃ ।
ഓം മനോവചോഭിരഗ്രാഹ്യായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചകോശവിലക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം അവസ്ഥാത്രയനിര്‍മുക്തായ നമഃ ।
ഓം അവസ്ഥാസാക്ഷിതുര്യകായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചഭൂതാദിദൂരസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം പ്രത്യഗേകരസായ നമഃ ।
ഓം അവ്യയായ നമഃ ॥ 950 ॥

ഓം ഷട്ചക്രാന്തര്‍ഗതോല്ലാസിനേ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്വികാരവിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം വിജ്ഞാനഘനസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം വീണാവാദനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം നീഹാരാകാരഗൌരാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം മഹാലാവണ്യവാരിധയേ നമഃ ।
ഓം പരാഭിചാരശമനായ നമഃ ।
ഓം ഷഡധ്വോപരിസംസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം സുഷുംനാമാര്‍ഗസംചാരിണേ നമഃ ।
ഓം ബിസതന്തുനിഭാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം പിനാകിനേ നമഃ ।
ഓം ലിങ്ഗരൂപശ്രിയേ നമഃ ।
ഓം മങ്ഗലാവയവോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷേത്രാധിപായ നമഃ ।
ഓം സുസംവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീപ്രദായ നമഃ ।
ഓം വിഭവപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവശ്യകരായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വദോഷഘ്നേ നമഃ ।
ഓം പുത്രപൌത്രദായ നമഃ ।
ഓം തൈലദീപപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം തൈലപക്വാന്നപ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ഓം തൈലാഭിഷേകസംതുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം തിലഭക്ഷണതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ആപാദകണികാമുക്താഭൂഷാശതമനോഹരായ നമഃ ।
ഓം ശാണോല്ലീഢമണിശ്രേണീരംയാങ്ഘ്രിനഖമണ്ഡലായ നമഃ ।
ഓം മണിമഞ്ജീരകിരണകിഞ്ജല്‍കിതപദാംബുജായ നമഃ ।
ഓം അപസ്മാരോപരിന്യസ്തസവ്യപാദസരോരുഹായ നമഃ ।
ഓം കന്ദര്‍പതൂണാഭജങ്ഘായ നമഃ ।
ഓം ഗുല്‍ഫോദഞ്ചിതനൂപുരായ നമഃ ।
ഓം കരിഹസ്തോപമേയോരവേ നമഃ ।
ഓം ആദര്‍ശോജ്ജ്വലജാനുഭൃതേ നമഃ ।
ഓം വിശംകടകടിന്യസ്തവാചാലമണിമേഖലായ നമഃ ।
ഓം ആവര്‍തനാഭിരോമാലിവലിമത്പല്ലവോദരായ നമഃ ।
ഓം മുക്താഹാരലസത്തുങ്ഗവിപുലോരസ്കരഞ്ജിതായ നമഃ ।
ഓം വീരാസനസമാസീനായ നമഃ ।
ഓം വീണാപുസ്തോല്ലസത്കരായ നമഃ ।
ഓം അക്ഷമാലാലസത്പാണയേ നമഃ ।
ഓം ചിന്‍മുദ്രിതകരാംബുജായ നമഃ ।
ഓം മാണിക്യകങ്കണോല്ലാസികരാംബുജവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം അനര്‍ഘരത്നഗ്രൈവേയവിലസത്കംബുകന്ധരായ നമഃ ।
ഓം അനാകലിതസാദൃശ്യചുബുകശ്രീവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം മുഗ്ധസ്മിതപരീപാകപ്രകാശിതരദാങ്കുരായ നമഃ ।
ഓം ചാരുചാമ്പേയപുഷ്പാഭനാസികാപുടരഞ്ജിതായ നമഃ ।
ഓം വരവജ്രശിലാദര്‍ശപരിഭാവികപോലഭുവേ നമഃ ।
ഓം കര്‍ണദ്വയോല്ലസദ്ദിവ്യമണികുണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം കരുണാലഹരീപൂര്‍ണകര്‍ണാന്തായതലോചനായ നമഃ ।
ഓം അര്‍ധചന്ദ്രാഭനിടിലപാടീരതിലകോജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം ചാരുചാമീകരാകാരജടാചര്‍ചിതചന്ദനായ നമഃ ।
ഓം ഓം കൈലാസശിഖരസ്ഫര്‍ധികമനീയനിജാകൃതയേ നമഃ ॥ 10000 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്‍തി സഹസ്രനാമാവലിഃ സമാപ്താ ॥

॥ ഓം തത് സത് ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 in Malayalam
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top