1000 Names of Sri Dhumavati – Sahasranamavali Stotram in Kannada

॥ Dhumavati Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ವಿವರ್ಣಾ ಚಂಚಲಾ ದುಷ್ಟಾ ದೀರ್ಘಾ ಚ ಮಲಿನಾಮ್ಬರಾ ।
ವಿಮುಕ್ತಕುನ್ತಲಾ ರೂಕ್ಷಾ ವಿಧವಾ ವಿರಲದ್ವಿಜಾ ॥ 1॥

ಕಾಕಧ್ವಜರಥಾರೂಢಾ ವಿಲಮ್ಬಿತಪಯೋಧರಾ ।
ಶೂರ್ಪಹಸ್ತಾತಿರೂಕ್ಷಾಕ್ಷಾ ಧೂತಹಸ್ತಾ ವರಾನ್ವಿತಾ ॥ 2॥

ಪ್ರವೃದ್ಧಘೋಣಾ ತು ಭೃಶಂ ಕುಟಿಲಾ ಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಾ ।
ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾರ್ದಿ ತಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಭಯದಾ ಕಲಹಾಸ್ಪದಾ ॥ 3॥

ಅತ್ಯುಚ್ಚಾ ಮಲಿನಾಮ್ಬರಾಽಖಿಲಜನೋದ್ವೇಗಾವಹಾ ದುರ್ಮನಾ
ರೂಕ್ಷಾಕ್ಷಿತ್ರಿತಯಾ ವಿಶಾಲದಶನಾ ಸೂರ್ಯೋದರೀ ಚಂಚಲಾ ।
ಪ್ರಸ್ವೇದಾಮ್ಬುಚಿತಾ ಕ್ಷುಧಾಕುಲತನುಃ ಕೃಷ್ಣಾಽತಿರೂಕ್ಷಪ್ರಭಾ
ಧ್ಯೇಯಾ ಮುಕ್ತಕಚಾ ಸದಾಪ್ರಿಯಕಲಿರ್ಧೂಮಾವತೀ ಮನ್ತ್ರಿಣಾ ॥ 4॥

ಓಂ ಧೂಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಪಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೌತಾಧೌತಗಿರಾಂ ಧಾಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮೇಶ್ವರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಆನನ್ದದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಾರ್ಥವಾಣೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋಧರ್ಮಪ್ರಿಯೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಭಕ್ತಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಪರ್ವತವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮರಾವಣಸುಗ್ರೀವಮೋಹದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಛನ್ದಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾತುರ್ಯಚಾರುರುಚಿರಾರಂಜನಪ್ರೇಮತೋಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಸಸುಧಾವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಸ್ಮಿತಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಕಾಲಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುನೀರದಾಯೈ ನಮಃ । 31
ಓಂ ಹೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೀರಕವರ್ಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣಾಯತಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮ್ಭಮೋಹಕ್ರೋಧಲೋಭಸ್ನೇಹದ್ವೇಷಹರಾಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರದೇವಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾನನ್ದಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಭೋಗಕ್ರೋಧಲೋಭಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ದಾನಮಾನಜ್ಞಾನಮಾನಪಾನಗಾನಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಗೋಶ್ವಪದಾಗಂಜಾಯೈ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಭಂಗಭಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ತಾಲನಾದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲವಾಲಹಾಲಕಾಲಕಪಾಲಪ್ರಿಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಂಜಶೀಲಗುಂಜಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೂತಾಂಕುರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪನಸಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪನಸೇಶಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಸುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಜಗನ್ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿನಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಜ್ಞಾನಧ್ಯಾನಮಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ದಾನವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಜಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾವಿಜ್ಞಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾವರೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾದರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾಮದನಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಗಾಯೈ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶುಮ್ಭಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭುಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಸುಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾತ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಶೈಲರಾಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬರ್ಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಶಮ್ಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಧವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗುಣಾಗುಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೀರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮತ್ಯೈ ಗುರವೇ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಗವೇ ಗವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗವ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಗಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣ್ಯಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರವವಾಂಛಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕೋಟಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ದುರ್ಜನಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಜನಪ್ರೀತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಾದೀನದಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾದುಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೌಸ್ಥ್ಯಭಂಜನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಪಾಂಡುರಕೃಷ್ಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲದಾಯೈ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಕಾಲನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮನರ್ಮಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಗೌರವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಭಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೀಸಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಭೀಮರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಗುಣಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌಣೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಮೋಹನಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಜಿತಾಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಜಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಯೈ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ಗರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುತ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಘರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಾಚ್ಛಿನ್ನಮನೋರಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಜಾಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಜಗಜ್ಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝರ್ಝರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝೀಷ್ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಾರನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕ್ಕುರಠಕ್ಕಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಠಠಾಂಕಾರಢುಂಢುರಾಯೈ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ಢುಂಢ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಜತೀರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಸ್ಥಭ್ರಮನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಥಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಥಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧನವತ್ಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಸ್ಫಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೂತ್ಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಭವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಲೀಮನ್ದಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರೇಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶ್ರಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಕಾರಖರವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣೀಹರಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲವಾಚಾಲವಂಗಪ್ರೇಮತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕ್ಷಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಕಲಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನ್ದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ಶತ್ರುವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭಾಸುರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಕಾರಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಪರಿತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಚನ್ದ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಟಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುಧಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾನಾದಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾನಿನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೂರ್ಣಾಘೂರ್ಣಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿದೂತ್ಯೈ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಕಲಿಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲನಿರ್ಣಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಟಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಟಿರ್ಮಹಾವೃಷ್ಟಿನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಘಾಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋಂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಾತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಂಜಪಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂನ್ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂನ್ಧೂಮ್ಬೀಜಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಂಕಾರಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಧೂಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಯೋನಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೂತ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಾವಾಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಲಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ವಾರಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಿಪಾಥೋಧಿಪಾರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತಿಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯಕೋವಿದಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪದಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀತಪಾನೀಯಪಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಾಸುರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಶರ್ವರೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರೀಶಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರೀಜಾಗ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಗಣಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಯೋಗಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಿನೀಪತಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಯೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋದ್ಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧಕರ್ಮವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧಮಾರ್ಗರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಯುದ್ಧಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಗೇಹನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ಯಸಂಘಸುಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಸ್ವಭಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಸನ್ತತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಸನ್ದರ್ಶನೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧುಪೋಷಣತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವವೃದ್ಧಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಂಹರ್ಷಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಸತ್ತ್ವವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಸಮ್ಪನ್ನಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಚಂಚಲಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ಹಠಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಸಮ್ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠೋದ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಕಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಧರ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಸಮ್ಭೋಗನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಾತ್ಕಾರರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಸಮ್ಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದ್ಯವಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣೀದೃಷ್ಟ್ಯೈ ರ್ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣೀಗಣಹರ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣೀಗಣಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಹರಿಣೀಪರಿಪೋಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣೀಮೃಗಯಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣೀಮಾನಪುರಸ್ಸರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀನಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರವಿಣಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರವಿಣಾಚಲಸಂವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ದ್ರವ್ಯಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದರ್ಶನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಷ್ಟಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 490 ।

ಓಂ ದ್ವೇಷಿಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾರ್ತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯಸಂಘವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದಾನವಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ದೇವದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟನಾಯಕಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ತಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಟ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಟ್ಯಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನನೂತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ನವೀನವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವ್ಯಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವ್ಯಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವ್ಯಾಲಂಕಾರಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕಾರವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಚಮಾರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಚಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಚಮಾರ್ಗಗತ್ಯೈ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ನಾಥಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಥಭಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಥಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ರಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದಾನವಾಕ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಮಧ್ಯಗತಾಯೈ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರೇಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ರತಿಹರ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಧ್ಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿರೀತಿಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿರಾಸಮಹೋಲ್ಲಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿರಾಸವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಕಾನ್ತಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಶಿರಕ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಶುದ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಗರ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಯೌವನಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪರಾಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಷಿರುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ರಸಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದ್ಯಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದ್ಯಪಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದ್ಯಪಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದ್ಯಪಾನನ್ದಸನ್ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದ್ಯಪಪ್ರೇಮತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಮದ್ಯಪಾನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದ್ಯಪಾನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಪಾನಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಪಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಪಾನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀದಾನಸದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧ್ವೀಪಾನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಸನ್ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಮೋದದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಮಂಗಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಕಾದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಕಗ್ರಹಣಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಕಾಲಬ್ಧಿಸಂಕ್ರುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಾಪ್ತಿತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಸಮ್ಭಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಪಾಕಪರಪ್ರೇಮಾಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಮಾಂಸಪಾಕಾಲಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಕೃತಾಸ್ವಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕಾರಪಂಚಕಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾಕೃತಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರಾಚಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರಧ್ಯೇಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರಾರಣ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದುರಾವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಮಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಿಕಾಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾರೀಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶವಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶವಮಾಂಸಕೃತಾಹಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಸಿದ್ಧಿಸಂಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭವನಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಶಯನಾಗಾರಾಯೈ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಲೇಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಭೀಮಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಾವಾಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮನಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮನಸ್ತುತಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮನಾಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮನಾಗಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮನಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಸಜ್ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಪೂಜಾಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಗಾರಪ್ರಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಗ್ರಹಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮ್ಲಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲತೀಕುಂಜವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲತೀಪುಷ್ಪಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲತೀಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯದೇಶನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಮಧ್ಯಮಧ್ವನಿಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಧ್ವನಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಪ್ರೇಮಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಾಂಗಚಿತ್ರವಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಖಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಕೃತಸಮ್ಪೂಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇನ್ದ್ರಮಾನಿತಾಽಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನೀಗಣಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನೀಮಾನಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನ್ಯಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಸುಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದ್ವೇಷಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲ್ಯಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕೃತಾರ್ಹಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಘ್ಯಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಣೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕೃತಾರ್ಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟವೃಕ್ಷನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟವೃಕ್ಷಕೃತಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಪೂಜಾಪರಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟದರ್ಶನಲಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಪೂಜಾಕೃತಾಹ್ಲಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಪೂಜಾವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ವಿವಶಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಕರಣಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಕರಣಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಕಾರಕಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾಹಾರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾರ್ಚಾಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಾರ್ಚಾವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ವಟುಕಾನನ್ದಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುಕೇಜ್ಯಾಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತಾಗ್ರಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತೇನ್ದ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಹರ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಯದ್ವಿಜಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಜೇಡ್ಯಪದಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಾಲಂಕೃತಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾರ್ಚಿತಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಪಯೋಧಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಯೋಧಿಪಾರಗನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಥೋಧಿಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಥೋಧಿಪಾರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಲ್ವಲಾಮ್ಬುಪ್ರತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಲ್ವಲಾನ್ತಃಪಯೋಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪವಮಾನಗತ್ಯೈ ನಮಃ । ಗತ್ಯೈ 750 ।

ಓಂ ಪಯಃಪಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಯೋದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನೀಯಪರಿಕಾಂಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಯೋಜಮಾಲಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಮಣಿಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುವಂಶವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಠಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಮಠಸಂಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಠಸಮ್ಪತ್ತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೋಧವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಢಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಠೀನಭೋಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಹಾರವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಾನಲತುಲ್ಯಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಾನಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಪ್ರಲಯಾರ್ಣವಸಮ್ಮಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಯಾಬ್ಧಿವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಾಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಪ್ರಲಯೇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಮೋದಿ ನ್ಯೈನಮಃ ।
ಓಂ ಛೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಿನ್ನರುಹಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಛೇದಿ ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೋದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಲಕ್ಷಣಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಶಸ್ತ್ರಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಬಾಣಪ್ರಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಪೂಜಾಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಕೋದಂಡಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಕೋದಂಡಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಕೋದಂಡಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಲೀಲಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾಗಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಲೋಭಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಭಕ್ತಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕರಕ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕವನ್ದಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಮೋಹನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಲಲಿತಾಲೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಲೀಲಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಸಮ್ಭವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಶುದ್ಧಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತವೇತಾಲಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಸೇನಾಸಮಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಿಂಡಿಮಾರಾವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರೂವಾದ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರೂವಾದ್ಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೋತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಹಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವನಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸ್ಯಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟೀಕಾನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ಟಂಕಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಮಾತ್ರಸುವರ್ಣದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಕಾರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುತ್ರೋಟನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರುಟಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರುಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರುಟಿಸನ್ದೇಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ತೃಟ್ಪರಿಕ್ಲಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುತ್ಕ್ಷಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುತ್ಪರಿಪ್ಲುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಪ್ರಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟ್ಟನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಕುಟ್ಟನೀವೇಶ್ಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟ್ಟನೀಕೋಟಿಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟ್ಟನೀಕುಲಮಾರ್ಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟ್ಟನೀಕುಲಸಂರಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟ್ಟನೀಕುಲರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಪಾಶಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮುದೀಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಕರುಣಾದೃಷ್ಟಿಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌತುಕಾಚಾರನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌತುಕಾಗಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಸಂವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಾಂಕರಥಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಾಂಕಸ್ಯನ್ದನಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕದೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಕಾಕಭಕ್ಷಣದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕದರ್ಶನಸಂಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಸಂಕೀರ್ಣಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಧ್ಯಾನಸ್ಥದೇಹಾದಿಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಮಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಧನಚ್ಛೇದನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಂಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಮನ್ತ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಪೂಜಾರ್ಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಾಕರ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃಷ್ಟಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಲೀಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಲೀವ್ಯಾಪ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜಜಪಮಾಲಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ಬೀಜನಿನ್ದಕಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವಿದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಾಸ್ತಮ್ಭಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂರ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಾವಾರಿವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನ್ಧೀನ್ಧೂನ್ಧೈಮ್ಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೌನ್ಧಃಸ್ವಾಹಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಧರಿತ್ರೀಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನ್ಯಚ್ಛೇದನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಿಕ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾಮೋದ್ಯಾನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾಮೋದ್ಯಾನಪಯೋದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾಮಧೂಲೀಪ್ರಧೂಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧ್ವನಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಪ್ಯಧೂಪಾಮೋದಪ್ರಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಧೂಪದಾನಮತಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಪದಾನವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀಗಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀವರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀಗಣಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀಧಾಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀಗಣಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀಗಣತೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀಧನದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀವರೀಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಧಾತ್ರೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೃಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೀವಕ್ಷಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೀಪೂಜನಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ರೀರೋಪಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಪಾನರತಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಪಾನರತೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಪಾನಕರಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಶಬ್ದಶ್ರುತಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಧುನ್ಧುಕಾರೀಜನಚ್ಛಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುಕಾರೀಷ್ಟಸನ್ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುಕಾರಿಸುಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುಕಾರ್ಯಾರಾಧ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುಕಾರಿಮನಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುಕಾರಿಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುನ್ಧುಕಾರಿಹಿತೈಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಿನ್ಧಿಮಾರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾತೃಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಧೋರಿಣೀಧೋರಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೋರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಿತ್ರೀರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಪ್ರಲಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧರಸುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷಧಾರಾಧರಸಮದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಧನಾಕರ್ಷಣಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॅಹ
ಓಂ ಧನಾಹರಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಚ್ಛೇದನಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಹೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಸಂವೃದ್ಧಿಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಾಧ್ಯಯನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಧನರಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಧನಾನನ್ದಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶವಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಪಕ್ಷಕ್ಷತಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಪಕ್ಷನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಗ್ರೀವಾಚ್ಛಿದಾಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಪದ್ಧತಿಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಶತ್ರುಪ್ರಾಣಹರಾಹಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರೂನ್ಮೂಲನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಕಾರ್ಯವಿಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಗಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಗಶತ್ರುಕುಲಚ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಸದ್ಮಪ್ರದಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಗಸಾಯುಧಸರ್ವಾರಿಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಗಸಾಯುಧಸರ್ವಾರಿದೇಹಗೇಹಪ್ರದಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 1008 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಧೂಮಾವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dhumavati Stotram:
1000 Names of Sri Dharma Shasta। Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

1000 Names of Sri Dhumavati – Sahasranamavali Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top