1000 Names Of Sri Matangi – Sahasranama Stotram In English

॥ Matangisahasranamastotram English Lyrics ॥

॥ srimatangisahasranamastotram ॥

atha matangisahasranamastotram

isvara uvaca

srnu devi pravaksyami sampratantattvatah param ।
namnam sahasramparamam sumukhyah siddhaye hitam ॥

sahasranamapathi yah sarvatra vijayi bhavet ।
parabhavo na tasyasti sabhayavva maharane ॥

yatha tusta bhaveddevi sumukhi casya pathatah ।
tatha bhavati devesi sadhakah siva eva sah ॥

asvamedhasahasrani vajapeyasya kotayah ।
sakrtpathena jayante prasanna sumukhi bhavet ॥

matango’sya rsischando’nustubdevi samirita ।
sumukhi viniyogah syatsarvasampattihetave ॥

evandhyatva pathedetadyadicchetsiddhimatmanah ।

devim sodasavarsikim savagatammadhvirasaghūrnitam
syamangimarunambaramprthukucangunjavalisobhitam ।

hastabhyandadhatinkapalamamalantiksnantatha
karttrikandhyayenmanasapankaje bhagavatimucchistacandalinim ॥

Om̃ sumukhi semusisevya surasa sasisekhara ।
samanasya sadhani ca samastasurasanmukhi ॥

sarvasampattijanani sammada sindhusevini ।
sambhusimantini saumya samaradhya sudharasa ॥

saranga savali velalavanyavanamalini ।
vanajaksi vanacari vani vanavinodini ॥

vegini vegada vega bagalastha baladhika ।
kali kalapriya keli kamala kalakamini ॥

kamala kamalastha ca kamalasthakalavati ।
kulina kutila kanta kokila kalabhasini ॥

kirakelikara kali kapalinyapi kalika ।
kesini ca kusavartta kausambhi kesavapriya ॥

kali kasi mahakalasankasa kesadayini ।
kundala ca kulastha ca kundalangadamandita ॥

kundapadma kumudini kumudapritivarddhini ।
kundapriya kundarucih kuranganayana kula ॥

kundabimbalinadani kusumbhakusumakara ।
kanci kanakasobhadhya kvanatkinkinikakatih ॥

kathorakarana kastha kaumudi kandavatyapi ।
kaparddini kapatini kathini kalakandini ॥

kirahasta kumari ca kurūdhakusumapriya ।
kunjarastha kujarata kumbhi kumbhastani kala ॥

kumbhikanga karabhorūh kadali kusasayini ।
kupita kotarastha ca kankali kandalalaya ॥

kapalavasini kesi kampamanasiroruha ।
kadambari kadambastha kunkumapremadharini ॥

kutumbini krpayukta kratuh kratukarapriya ।
katyayani krttika ca karttiki kusavarttini ॥

kamapatni kamadatri kamesi kamavandita ।
kamarūpa kamaratih kamakhya jnanamohini ॥

khadgini khecari khanja khanjariteksana khaga ।
kharaga kharanada ca kharastha khelanapriya ॥

kharamsuh khelani khatvakharakhatvangadharini।
kharakhandinyapi khyatih khandita khandanapriya ॥

khandapriya khandakhadya khandhasindhusca khandini ।
ganga godavari gauri gotamyapi ca gautami ॥

ganga gaya gaganaga garudi garudadhvaja ।
gita gitapriya geya gunapritirggururgiri ।

gaurgauri gandasadana gokula gohpratarini ।
gopta govindini gūdha gūdhavigrastagunjini ॥

gajaga gopini gopi goksajayapriya gana ।
giribhūpaladuhita goga gokulavasini ॥

ghanastani ghanarucirgghanorugghananissvana ।
ghunkarini ghuksakari ghūghūkaparivarita ॥

ghantanadapriya ghanta ghota ghotakavahini ।
ghorarūpa ca ghora ca ghrtapritirgghrtanjani ॥

ghrtaci ghrtavrstisca ghanta ghataghatavrta ।
ghatastha ghatana ghatakari ghatanivarini ॥

cancariki cakori ca ca camunda ciradharini ।
caturi capala cancuscita cintamanisthita ॥

caturvarnyamayi cancuscoracarya camatkrtih ।
cakravartivadhūscitra cakrangi cakramodini ॥

cetascari cittavrttiscetana cetanapriya ।
capini campakapritiscanda candalavasini ॥

ciranjivini taccinta cincamūlanivasini ।
chūrika chatramadhyastha chinda chindakari chida ॥

chucchundari chalapritischucchundaranibhasvana ।
chalini chatrada chinna chinticchedakari chata ॥

chadmini chandasi chaya charū chandakarityapi ।
jayada jayada jati jayini jamala jatuh ॥

jambūpriya jivanastha jangama jangamapriya ।
javapuspapriya japya jagajjiva jagajjanih ॥

jagajjantupradhana ca jagajjivaparajava ।
jatipriya jivanastha jimūtasadrsirucih ॥

janya janahita jaya janmabhūrjjambhasi jabhūh ।
jayada jagadavasa jayini jvarakrcchrajit ॥

japa ca japati japya japaha jayini jana ।
jalandharamayijanurjjalauka japyabhūsana ॥

See Also  1000 Names Of Sri Garuda – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

jagajjivamayijiva jaratkarurjjanapriya ।
jagati jananirata jagacchobhakari java ॥

jagatitranakrjjangha jatiphalavinodini ।
jatipuspapriya jvala jatiha jatirūpini ॥

jimūtavahanarucirjjimūta jirnavastrakrt ।
jirnavastradhara jirna jvalati jalanasini ॥

jagatksobhakari jatirjjagatksobhavinasini ।
janapavada jiva ca jananigrhavasini ॥

jananuraga janustha jalavasa jalarttikrt ।
jalaja jalavela ca jalacakranivasini ॥

jalamukta jalaroha jalaja jalajeksana ।
jalapriya jalauka ca jalamsobhavati tatha ॥

jalavisphūrjjitavapurjjvalatpavakasobhini ।
jhinjha jhillamayi jhinjhajhanatkarakari jaya ॥

jhanjhi jhampakari jhampa jhampatrasanivarini ।
tankarastha tankakari tankarakaranamhasa ॥

tankarottakrtasthiva dindiravasanavrta ।
dakini damiri caiva dindimadhvaninadini ॥

dakaranissvanarucistapini tapini tatha ।
taruni tundila tunda tamasi ca tamah priya ॥

tamra tamravati tantustundila tulasambhava ।
tulakotisuvega ca tulyakama tulasraya ॥

tudini tunini tumba tulyakala tulasraya ।
tumula tulaja tulya tuladanakari tatha ॥

tulyavega tulyagatistulakotininadini ।
tamrostha tamraparni ca tamahsanksobhakarini ॥

tvarita jvaraha tira tarakesi tamalini ।
tamodanavati tamatalasthanavati tami ।

tamasi ca tamisra ca tivra tivraparakrama ।
tatastha tilatailakta taruni tapanadyutih ॥

tilottama ca tilakrttarakadhisasekhara ।
tilapuspapriya tara tarakesi kutumbini ॥

sthanupatni sthirakari sthūlasampadvivarddhini ।
sthitih sthairyasthavistha ca sthapatih sthūlavigraha ॥

sthūlasthalavati sthali sthalasangavivarddhini ।
dandini dantini dama daridra dinavatsala ॥

deva devavadhūrdditya damini devabhūsana ।
daya damavati dinavatsala dadimastani ॥

devamūrttikara daityadarini devatanata ।
dolakrida dayalusca dampati devatamayi ॥

dasadipasthita dosadosaha dosakarini ।
durga durgartisamani durgamya durgavasini ।

durgandhanasini dusstha duhkhaprasamakarini ।
durggandha dundubhidhvanta dūrastha dūravasini ॥

daradamaradatri ca durvvyadhadayita dami ।
dhurandhara dhurina ca dhaureyi dhanadayini ॥

dhirarava dharitri ca dharmada dhiramanasa ।
dhanurddhara ca dhamani dhamanidhūrttavigraha ॥

dhūmravarna dhūmrapana dhūmala dhūmamodini ।
nandini nandininanda nandiniinandabalika ॥

navina narmada narmanemirnniyamanissvana ।
nirmala nigamadhara nimnaga nagnakamini ॥

nila niratna nirvana nirllobha nirguna natih ।
nilagriva niriha ca niranjanajamanava ॥

nirgundika ca nirgunda nirnnasa nasikabhidha ।
patakini pataka ca patrapritih payasvini ॥

pina pinastani patni pavanasi nisamayi ।
paraparaparakali parakrtyabhujapriya ॥

pavanastha ca pavana pavanapritivarddhini ।
pasuvrddhikari puspi posaka pustivarddhini ॥

puspini pustakakara pūrnimatalavasini ।
pesi pasakari pasa pamsuha pamsula pasuh ॥

patuh parasa parasudharini pasini tatha ।
papaghni patipatni ca patita patitapati ॥

pisaci ca pisacaghni pisitasanatosini ।
panada panapatri ca panadanakarodyata ॥

peyaprasiddha piyūsa pūrna pūrnamanoratha ।
patangabha patanga ca paunahpunyapibapara ॥

pankila pankamagna ca paniya panjarasthita ।
pancami pancayajna ca pancata pancamapriya ॥

picumanda pundarika piki pingalalocana ।
priyangumanjari pindi pandita panduraprabha ॥

pretasana priyalastha pandughni pinasapaha ।
phalini phaladatri ca phalasrih phalabhūsana ॥

phūtkarakarini raphari phulla phullambujanana ।
sphulingaha sphitamatih sphitakirttikari tatha ॥

balamaya balaratirbbalini balavarddhini ।
venuvadya vanacari virancijanayatyapi ॥

vidyaprada mahavidya bodhini bodhadayini ।
buddhamata ca buddha ca vanamalavati vara ॥

varada varuni vina vinavadanatatpara ।
vinodini vinodastha vaisnavi visnuvallabha ॥

vaidya vaidyacikitsa ca vivasa visvavisruta ।
vidyaughavihvala vela vittada vigatajvara ॥

See Also  1000 Names Of Sri Dattatreya – Sahasranama Stotram 2 In Malayalam

virava vivarikara bimbosthi bimbavatsala ।
vindhyastha paravandya ca virasthanavara ca vit ॥

vedantavedya vijaya vijayavijayaprada ।
virogi vandini vandhya vandyabandhanivarini ॥

bhagini bhagamala ca bhavani bhavanasini ।
bhima bhimanana bhimabhangura bhimadarsana ॥

bhilli bhilladhara bhirurbbharundabhi bhayavaha ।
bhagasarpinyapi bhaga bhagarūpa bhagalaya ॥

bhagasana bhavabhoga bherijhankararanjita ।
bhisana bhisanarava vabhagatyahibhūsana ॥

bharadvaja bhogadatri bhūtighni bhūtibhūsana ।
bhūmidabhūmidatri ca bhūpatirbbharadayini ॥

bhramari bhramari bhala bhūpalakulasamsthita ।
mata manohara maya manini mohini mahi ॥

mahalaksmirmadaksiba madira madiralaya ।
madoddhata matangastha madhavi madhumarddini ॥

moda modakari medha medhyamadhyadhipasthita ।
madyapa mamsalobhastha modini maithunodyata ॥

mūrddhavati mahamaya maya mahimamandira ।
mahamala mahavidya mahamari mahesvari ॥

mahadevavadhūmanya mathura merumandita ।
medasvini milindaksi mahisasuramarddini ॥

mandalastha bhagastha ca madiraragagarvita ।
moksada mundamala ca mala malavilasini ॥

matangini ca matangi matangatanayapi ca ।
madhusrava madhurasa bandhūkakusumapriya ॥

yamini yamininathabhūsa yavakaranjita ।
yavankurapriya yama yavani yavanardini ॥

yamaghni yamakalpa ca yajamanasvarūpini ।
yajna yajnayajuryaksi yasonih kampakakarini ॥

yaksini yaksajanani yasodayasadharini ।
yasassūtraprada yama yajnakarmakarityapi ॥

yasasvini yakarastha bhūyastambhanivasini ।
ranjita rajapatni ca rama rekha ravi rana ॥

rajovati rajascitra ranjani rajanipatih ।
rogini rajani rajna rajyada rajyavarddhini ॥

rajanvati rajanitistatha rajatavasini ।
ramaniramaniya ca rama ramavati ratih ।

reto rati ratotsaha rogaghni rogakarini ।
ranga rangavati raga raga ragajna ragakrddaya ॥

ramika rajaki reva rajani rangalocana ।
raktacarmadhara rangi rangastha rangavahini ॥

rama rambhaphalapriti rambhorū raghavapriya ।
ranga rangangamadhura rodasi ca maharava ॥

rodhakrdrogahantri ca rūpabhrdrogasravini ।
bandi vandistuta bandhurbandhūkakusumadhara ॥

vandita vandyamana ca vaidravi vedavidvidha ।
vikopa vikapala ca vinkastha vinkavatsala ॥

vedairvilagnalagna ca vidhivinkakari vidha ।
sankhini sankhavalaya sankhamalavati sami ॥

sankhapatra sini sankhasvanasankhagala sasi ।
sabari sambari sambhuh sambhukesa sarasini ॥

sava syenavati syama syamangi syamalocana ।
smasanastha smasana ca smasanasthanabhūsana ॥

samada samahantri ca sankhini sankharosara ।
santissantiprada sesa sesakhya sesasayini ॥

semusi sosini sesa saurya sauryasara sari ।
sapada sapaha sapasapapantha sadasiva ॥

srngini srngipalabhuk sankari sankari siva ।
savastha savabhuk santa savakarna savodari ॥

savini savasimsasrih sava ca samasayini ।
savakundalini saivasikara sisirasina ॥

savakanci savasrika sabamala savakrtih ।
savanti sankuca saktissantanussavadayini ॥

sindhussarasvati sindhussundari sundaranana ।
sadhuh siddhipradatri ca siddha siddhasarasvati ॥

santatissampada samvacchankisampattidayini ।
sapatni sarasa sara sarasvatakari sudha ॥

surasamamsasana ca samaradhya samastada ।
samadhissamada sima sammoha samadarsana ॥

samatissamadha sima savitri savidha sati ।
savana savanasara savara savara sami ॥

simara satata sadhvi sadhrici sasahayini ।
hamsi hamsagatihamsi hamsojjvalanicolayuk ॥

halini halini hala halasrirharavallabha ।
hala halavati hyesa hela harsavivarddhini ॥

hantirhanta hayahahahatahantatikarini ।
hankari hankrtirhanka hihihahahitahita ॥

hitirhemaprada hararavini harirasammata ।
hora hotri holika ca homa homahavirhavih ॥

See Also  Mutthai Tharu Patthi Thirunakai In English

harini harininetra himacalanivasini ।
lambodari lambakarna lambika lambavigraha ॥

lila lilavati lola lalana lalita lata ।
lalamalocana lobhya lolaksi satkulalaya ॥

lapatni lapati lampa lopamudra lalantika ।
latika langhini langha lalima laghumadhyama ॥

laghiyasi laghūdarya lūta lūtavinasini ।
lomasa lomalambi ca lulanti ca lulumpati ॥

lulayastha balahari lankapurapurandara ।
laksmirllaksmiprada labhya laksaksi lulitaprabha ॥

ksana ksanaksuksuksini ksamaksantih ksamavati ।
ksama ksamodari ksemya ksaumabhrtksatriyangana ॥

ksaya ksayakari ksira ksirada ksirasagara ।
ksemankari ksayakari ksayakrtksanada ksatih ॥

ksudrika ksudrikaksudra ksutksama ksinapataka ।
matuh sahasranamedam sumukhyassiddhidayakam ॥

yah pathetprayato nityam sa eva syanmahesvarah ।
anacaratpathennityandaridro dhanavanbhavet ॥

mūkassyadvakpatirdevi rogi nirogatavvrajet ।
putrartthi putramapnoti trisu lokesu visrutam ॥

vandhyapi sūyate putravvidusassadrsanguroh ।
satyanca bahudha bhūyadgavasca bahudugdhadah ॥

rajanah padanamrassyustasya hasa iva sphutah ।
arayassanksayayyanti manasa samsmrta api ॥

darsanadeva jayante nara naryopi tadvasah ।
kartta hartta svayaviro jayate natra samsayah ॥

yayyankamayate kamantantamapnoti niscitam ।
duritanna ca tasyasti nasti sokah kathancana ॥

catuspathe’rddharatre ca yah pathetsadhakottamah ।
ekaki nirbbhayo viro dasavarttastavottamam ॥

manasa cintitankaryam tasya siddhirnna samsayah ।
vina sahasranamnayyo japenmantrankadacana ॥

na siddhirjjayate tasya mantrankalpasatairapi ।
kujavare smasane va madhyahne yo japetsada ॥

krtakrtyassa jayeta kartta hartta nrnamiha ।
rogartto’rddhanisayayyah pathedasanasamsthitah ॥

sadyo nirogatameti yadi syannirbbhayastada ।
arddharatre smasane va sanivare japenmanum ।
astottarasahasrantu dasavaranjapettatah ।
sahasranama caitaddhi tada yati svayam siva ॥

mahapavanarūpena ghoragomayunadini ।
tato yadi na bhitih syattada dehitivagbhavet ॥

tada pasubalindadyatsvayam grhnati candika ।
yathestanca varandattva prayati sumukhi siva ॥

rocanagurukastūrikarppūraisca sacandanaih ।
kunkumena dine sresthe likhitva bhūrjjapatrake ॥

subhanaksatrayoge ca krtamarutasakriyah ।
krtva sampatanavidhindharayeddaksine kare ॥

sahasranama svarnasthankanthe va vijitendriyah ।
tadayampranamenmantri kruddhassa mriyate narah ॥

dustasvapadajantūnanna bhih kutrapi jayate ।
balakanamiyam raksa garbbhininamapi priye ॥

mohanastambhanakarsa-maranoccatanani ca ।
yantradharanato nūnanjayante sadhakasya tu ॥

nilavastre vilikhite dhvajayayyadi tisthati ।
tada nasta bhavatyeva pracandapyarivahini ॥

etajjaptammahabhasma lalate yadi dharayet ।
tadvilokana eva syuh praninastasya kinkarah ॥

rajapatnyo’pi vivasah kimanyah purayositah ।
etajjaptampibettoyammasena syanmahakavih ॥

panditasca mahavadi jayate natra samsayah ।
ayutanca pathetstotrampurascaranasiddhaye ॥

dasamsankamalairhutva trimadhvaktairvidhanatah ।
svayamayati kamala vanya saha tadalaye ॥

mantro nihkilatameti sumukhi sumukhi bhavet ।
anantanca bhavetpunyamapunyanca ksayavvrajet ॥

puskaradisu tirtthesu snanato yatphalambhavet ।
tatphalallabhate jantuh sumukhyah stotrapathatah ॥

etaduktam rahasyante svasarvasvavvaranane ।
na prakasyantvaya devi yadi siddhinca vindasi ॥

prakasanadasiddhissyatkupita sumukhi bhavet ।
natah parataro loke siddhidah praninamiha ॥

vande srisumukhimprasannavadanampūrnendubimbananam
sindūrankitamastakammadhumadollolanca muktavalim ।
syamankanjalikakarankaragatancadhyapayantim
sukangunjapunjavibhūsanam sakarunamamuktavenilatam ॥

iti srinandyavarttatantre uttarakhande matangisahasranamastotram
sampūrnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Matangi:
1000 Names of Sri Matangi – Sahasranama Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil