1000 Names Of Sri Renuka Devi In Odia

॥ Sri Renuka Sahasranama Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀରେଣୁକାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀରେଣୁକାତନ୍ତ୍ରାନ୍ତର୍ଗତଂ ଶ୍ରୀରେଣୁକାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀ ରେଣୁକାୟୈ ନମଃ ।
ଗିରିପୃଷ୍ଠେ ସମାସୀନଂ ଶଙ୍କରଂ ଲୋକଶଙ୍କରମ୍ ।
ପ୍ରଣତଃ ପରିପପ୍ରଚ୍ଛ ସଂଶୟସ୍ଥଃ ଷଡାନନଃ ॥ ୧ ॥

ସ୍କନ୍ଦ ଉଵାଚ —

ତାତ ସର୍ଵେଶ୍ଵରସ୍ତ୍ଵଂ ହି ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵଭାଵନଃ ।
କଥୟସ୍ଵ ପ୍ରସାଦେନ ରହସ୍ୟଂ ସକଲାର୍ଥଦମ୍ ॥ ୨ ॥

ଵିଜୟଃ ସଙ୍କଟେ ଘୋରେ ନିର୍ଵିଘ୍ନଂ ବଲମୁତ୍କଟମ୍ ।
ଅନ୍ୟେଽପି ଵାଞ୍ଛିତାର୍ଥାଶ୍ଚ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତ୍ୟାଶୁ ଵିନା ଶ୍ରମମ୍ ॥ ୩ ॥

ଶଙ୍କର ଉଵାଚ —

ସାଧୁ ପୃଷ୍ଟଂ ମହାବାହୋ ସଂଶୟୋ ମାସ୍ତୁ ମାସ୍ତୁ ତେ ।
ୟଦନୁଷ୍ଠାନମାତ୍ରେଣ ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ସ୍ୟସି ॥ ୪ ॥

କସ୍ୟଚିନ୍ନୟଦାଖ୍ୟାତଂ ତଦ୍ରହସ୍ୟଂ ଵଦାମ୍ୟହମ୍ ।
ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସହସ୍ରନାମାଖ୍ୟଂ ରେଣୁକାୟାସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିଦମ୍ ॥ ୫ ॥

ସଦ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟୟକାମସ୍ତ୍ଵଂ ଶୃଣୁ ଷଣ୍ମୁଖ ଭକ୍ତିତଃ ।
ସର୍ଵଦେଵାଶ୍ଚ ଵେଦାଶ୍ଚକ୍ଷୀଣଵୀର୍ୟା ୟୁଗେ ୟୁଗେ ॥ ୬ ॥

ଅକ୍ଷୀଣଫଲଦାତ୍ରୀୟଂ ତ୍ରିସତ୍ୟଂ ମମ ଭାଷିତମ୍ ।
ସର୍ଵଦେଵମୟୀ ଦେଵୀ ରେଣୁକା କାମଦାର୍ଚିତା ॥ ୭ ॥

ପୁରଦାହେ ମୟା ଧ୍ୟାତା ତଥୈଵ ଗରଲାଶନେ ।
ଵିଷ୍ଣୁନା ସାଗରୋନ୍ମାଥେ ବ୍ରହ୍ମଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ମଣି ॥ ୮ ॥

ଗୋତ୍ରଭେଦେ ମଘଵତା ଜଗତୀ ଧାରଣେଽହିନା ।
କାମେନ ଶମ୍ବରଵଧେ ରତ୍ୟା ତତ୍ପ୍ରାପ୍ତୟେ ପୁନଃ ॥ ୯ ॥

ଗଣାଧୀଶେନ ସତତଂ ଵିଘ୍ନଵାରଣକର୍ମଣି ।
କିଂ ଵତ୍ସ ବହୁନୋକ୍ତେନ ହୈମଵତ୍ୟା ମଦାଖ୍ୟୟା ॥ ୧୦ ॥

ଧ୍ୟାତ୍ଵା ସର୍ଵାର୍ଥଦା ସା ହି ସର୍ଵଲୋକୈକସଂଶ୍ରୟା ।
ମହତ୍କାର୍ୟୋଦ୍ୟତୈରନ୍ୟୈର୍ବହୁଭିଶ୍ଚିନ୍ତିତା ଶିଵା ॥ ୧୧ ॥

ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷାର୍ଥମଵାଙ୍ମନସଗୋଚରା ।
ତସ୍ୟା ଏଵ ପ୍ରସାଦାତ୍ତାଂ ସ୍ତୌମି ନାମାଵଲିଚ୍ଛଲାତ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଋଷ୍ୟାଦିକଂ ଚ ସଙ୍କ୍ଷେପାତ୍କଥୟାମି ଷଡାନନ ।
ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଶ୍ଚ ଋଷିଃ ପ୍ରୋକ୍ତୋଽନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଏକଵୀରା ମହାମାୟା ରେଣୁକା ଦୈଵତଂ ସ୍ମୃତମ୍ ।
ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟଦ୍ଵାରା ପ୍ରୀତ୍ୟୈ ଦେଵ୍ୟା ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ॥ ୧୪ ॥

ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରାପ୍ତୌ ଵିନିୟୋଗ ଉଦାହୃତଃ ।
ରେଣୁକା ରାମମାତେତି ମହାପୁରନିଵାସିନୀ ॥ ୧୫ ॥

ଏକଵୀରା କାଲରାତ୍ରିରେକଲା ନାମଭିଃ କ୍ରମାତ୍
ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଦି କରନ୍ୟାସୋ ହୃଦୟାଦି ଷଡଙ୍ଗକମ୍ ।
ଚତୁର୍ଥ୍ୟନ୍ତୈର୍ନମୋନ୍ତୈଶ୍ଚ ପ୍ରଣଵାଦିଭିରାଚରେତ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରେଣୁକା ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ଋଷିଃ
ଶ୍ରୀରେଣୁକା ଦେଵତା । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ । ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟଦ୍ଵାରା
ଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ରେଣୁକା ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରାପ୍ତ୍ୟର୍ଥଂ
ଚ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଅଥ ନ୍ୟାସଃ – ଶ୍ରୀରେଣୁକାୟୈ ନମଃ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମମାତ୍ରେ ନମଃ ତର୍ଜନୀଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାପୁରଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ମଧ୍ୟମାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଵୀରାୟୈ ନମଃ ଅନାମିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଲାୟୈ ନମଃ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ।
ଏଵଂ ହୃଦୟାଦି- ଓଂ ରେଣୁକାୟୈ ନମଃ ହୃଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମମାତ୍ରେ ନମଃ ଶିରସେ ସ୍ଵାହା ।
ଓଂ ମହାପୁରଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ଶିଖାୟୈ ଵଷଟ୍ ।
ଓଂ ଏକଵୀରାୟୈ ନମଃ କଵଚାୟ ହୁଂ ।
ଓଂ କାଲରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ନେତ୍ରତ୍ରୟାୟ ଵୌଷଟ୍ ।
ଓଂ ଏକଲାୟୈ ନମଃ ଅସ୍ତ୍ରାୟ ଫଟ୍ ।

ଧ୍ୟାନମ୍ —

ଧ୍ୟାୟେନ୍ନିତ୍ୟମପୂର୍ଵଵେଷଲଲିତାଂ କନ୍ଦର୍ପଲାଵଣ୍ୟଦାଂ
ଦେଵୀଂ ଦେଵଗଣୈରୁପାସ୍ୟଚରଣାଂ କାରୁଣ୍ୟରତ୍ନାକରାମ୍ ।
ଲୀଲାଵିଗ୍ରହିଣୀଂ ଵିରାଜିତଭୁଜାଂ ସଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରହାସାଦିଭି-
ର୍ଭକ୍ତାନନ୍ଦଵିଧାୟିନୀଂ ପ୍ରମୁଦିତାଂ ନିତ୍ୟୋତ୍ସଵାଂ ରେଣୁକାମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ଓଂ ରେଣୁକା ରାମଜନନୀ ଜମଦଗ୍ନିପ୍ରିୟା ସତୀ ।
ଏକଵୀରା ମହାମାୟା କାଲରାତ୍ରିଃ ଶିଵାତ୍ମିକା ॥ ୧୮ ॥

ମହାମୋହା ମହାଦୀପ୍ତିଃ ସିଦ୍ଧଵିଦ୍ୟା ସରସ୍ଵତୀ ।
ୟୋଗିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକାସିଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଶିଵପ୍ରିୟା ॥ ୧୯ ॥

କାମଦା କାମଜନନୀ ମାତୃକା ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିଦା ।
ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧିର୍ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତୃମଣ୍ଡଲଵଲ୍ଲଭା ॥ ୨୦ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିଶ୍ଚ ସୂର୍ୟକାନ୍ତିଃ ଶୁଚିସ୍ମିତା ।
ୟୋଗେଶ୍ଵରୀ ୟୋଗନିଦ୍ରା ୟୋଗଦାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାଵତୀ ॥ ୨୧ ॥

ଅନାଦ୍ୟନ୍ତସ୍ଵରୂପା ଶ୍ରୀଃ କ୍ରୋଧରୂପା ମହାଗତିଃ ।
ମନଃଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତିର୍ଘ୍ରାଣଚକ୍ଷୁସ୍ତ୍ଵଗ୍ରସନା ରସା ॥ ୨୨ ॥

ମାତୃକା ପତିରୁତ୍କ୍ରୋଶା ଚଣ୍ଡହାସା ମହାଵରା ।
ମହାଵୀରା ମହାଶୂରା ମହାଚାପା ରଥସ୍ଥିତା ॥ ୨୩ ॥

ବର୍ହିପତ୍ରପ୍ରିୟା ତନ୍ଵୀ ବର୍ହିପତ୍ରା ଚତୁର୍ଭୁଜା ।
ନାଦପ୍ରିୟା ନାଦଲୁବ୍ଧା ତ୍ର୍ୟକ୍ଷରା ମୃତଜୀଵନୀ ॥ ୨୪ ॥

ଅମୃତାମୃତପାନେଷ୍ଟା ସିନ୍ଧୁପା ପାତ୍ରଶାଲିନୀ ।
ଚଣ୍ଡହାସଧରା ଶୂରା ଵୀରା ଡମରୁମାଲିନୀ ॥ ୨୫ ॥

ଶିରୋଧରା ପାତ୍ରକରା ଵରଦା ଵରଵର୍ଣିନୀ ।
ତ୍ରିମୂର୍ତିର୍ଵେଦଜନନୀ ଵେଦଵିଦ୍ୟା ତପୋନିଧିଃ ॥ ୨୬ ॥

ତପୋୟୁକ୍ତା ତପୋଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତପସଃ ସିଦ୍ଧିଦାପରା ।
ଲଲିତା ସାତ୍ଵିକୀ ଶାନ୍ତା ରାଜସୀ ରକ୍ତଦନ୍ତିକା ॥ ୨୭ ॥

ଏକଲା ରେଣୁତନୟା କାମାକ୍ଷୀ ସତ୍ପରାୟଣା ।
ଐନ୍ଦ୍ରୀ ମାହେଶ୍ଵରୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵଡଵାନଲା ॥ ୨୮ ॥

କାଵେରୀ ଘନଦା ୟାମ୍ୟା ୟାମ୍ୟାଗ୍ନେୟୀ ତନୁର୍ନିଶା ।
ଈଶାନୀ ନୈଋତିଃ ସୌମ୍ୟା ମାହେନ୍ଦ୍ରୀ ଵାରୁଣୀ ସମା ॥ ୨୯ ॥

ସର୍ଵର୍ଷିଧ୍ୟେୟଚରଣା ନୃଵାରଣା ନରଵଲ୍ଲଭା ।
ଭିଲ୍ଲୀଵେଷଧରା ଭିଲ୍ଲୀଵର୍ଵରାଲକ ମଣ୍ଡିତା ॥ ୩୦ ॥

ଶୃଙ୍ଗୀଵାଦନ ସୁରସା ଗୁଞ୍ଜାହାର ଵିଭୂଷଣା ।
ମୟୂର ପିଚ୍ଛାଭରଣା ଶ୍ୟାମା ନୀଲାମ୍ବରା ଶିଵା ॥ ୩୧ ॥

କାଲିକା ରେଣୁଦୁହିତା ଶିଵପୂଜ୍ୟା ପ୍ରିୟଂଵଦା ।
ସୃଷ୍ଟିକୃତ୍ ସ୍ଥିତିକୃତ୍କ୍ରୁଦ୍ଧା ପୃଥ୍ଵୀ ନାରଦସେଵିତା ॥ ୩୨ ॥

ସଂହାରକାରିଣୀନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ରକ୍ଷୋଘ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରା ।
ହୁଂ ଫଟ୍ ଵୌଷଟ୍ ଵଷଡ୍ରୂପା ସ୍ଵଧା ସ୍ଵାହା ନମୋ ମନୁଃ ॥ ୩୩ ॥

ସୁଷୁପ୍ତିର୍ଜାଗ୍ରତିର୍ନିଦ୍ରା ସ୍ଵପ୍ନା ତୁର୍ୟା ଚ ଚକ୍ରିଣୀ ।
ତାରା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସୀତାଽହଲ୍ୟାଽରୁନ୍ଧତିକା ଦିତିଃ ॥ ୩୪ ॥

ଭଗୀରଥୀ ଚ କାଵେରୀ ଗୌତମୀ ନର୍ମଦା ମହୀ ।
ସରୟୂର୍ଗୌତମୀ ଭୀମା ତ୍ରିଵେଣୀ ଗଣ୍ଡକୀ ସରୀ ॥ ୩୫ ॥

ମାନସଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଚ ରେଵା ଗଙ୍ଗା ଚ ଵେଦିକା ।
ହରିଦ୍ଵାରଂ ମାତୃପୁରଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟନିଵାସଭୂଃ ॥ ୩୬ ॥

ମାତୃସ୍ଥାଦିସଂସ୍ଥାନା ମାତୃମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତା ।
ମାତୃମଣ୍ଡଲସମ୍ପୂଜ୍ୟା ମାତୃମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗା ॥ ୩୭ ॥

ନାନାସ୍ଥାନାଵତାରାଦ୍ୟା ନାନାସ୍ଥାନଚରିତ୍ରକୃତ୍ ।
କମଲା ତୁଲଜାତ୍ରେୟୀ କୋହ୍ଲାପୁରନିଵାସିନୀ ॥ ୩୮ ॥

ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୋଗଵତୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାନୁସୂୟକା ।
ଷଟ୍ଚକ୍ରଦେଵତା ପିଙ୍ଗା ଜମଦଗ୍ନୀଶ୍ଵରାର୍ଦ୍ଧହୃତ୍ ॥ ୩୯ ॥

ଇଡାଖ୍ୟା ଚ ସୁଷୁମ୍ନାଖ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟଗତିର୍ଵିୟତ୍ ।
ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟସମାଖ୍ୟାତା ସର୍ଵସ୍ତ୍ରୀନିଲୟାଧ୍ଵନିଃ ॥ ୪୦ ॥

ସମସ୍ତଵିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵରୂପା ସୁଖାଶ୍ରୟା ।
ପୁଣ୍ୟପାପେଶ୍ଵରୀ କୀର୍ତିର୍ଭୋକ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗପ୍ରଵର୍ତିନୀ ॥ ୪୧ ॥

ଜମଦଗ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ଜନନୀ କଵିଶକ୍ତିଃ କଵିତ୍ଵଦା ।
ହ୍ରୀଙ୍କାରାମ୍ବା ତମୋରୂପା କ୍ଲୀଙ୍କାରା କାମଦାୟିନୀ ॥ ୪୨ ॥

ଵାକ୍ପ୍ରଦୈଙ୍କାରରୂପା ଚ ମୁକ୍ତିଦୌଙ୍କାରରୂପିଣୀ ।
ଶ୍ରୀଙ୍କାରାଖିଲଦାନୋକ୍ତା ସର୍ଵବୀଜାତ୍ମିକାତ୍ମଭୂଃ ॥ ୪୩ ॥

ଜମଦଗ୍ନି ଶିଵାଙ୍କସ୍ଥା ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷଦା ।
ଜମଦଗ୍ନିକ୍ରୋଧହରା ଜମଦଗ୍ନିଵଚଃକରୀ ॥ ୪୪ ॥

ଜମଦଗ୍ନିତମୋହନ୍ତ୍ରୀ ଜମଦଗ୍ନିସୁଖୈକଭୂଃ ।
ଜିତଵୀରା ଵୀରମାତା ଵୀରଭୂର୍ଵୀରସେଵିତା ॥ ୪୫ ॥

ଵୀରଦୀକ୍ଷାକରୀ ସୌର୍ୟଦୀକ୍ଷିତା ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ।
କାତ୍ୟାୟନୀ ପରୀଵାରା କାଲକାଲା କଲାନିଧିଃ ॥ ୪୬ ॥

ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିପ୍ରଦା କ୍ରୂରା କ୍ରୂରଗ୍ରହଵିନାଶିନୀ ।
ସାକାରା ଚ ନିରାକାରାହଙ୍କାରାକାରଣା କୃତିଃ ॥ ୪୭ ॥

ସମ୍ମତା ଵିଷମଘ୍ନୀ ଚ ଵିଷହନ୍ତ୍ରୀ ଵିଷାଶନା ।
ଵ୍ୟାଲାଭରଣସଂହୃଷ୍ଟା ଵ୍ୟାଲମଣ୍ଡନମଣ୍ଡିତା ॥ ୪୮ ॥

ଅଣୁରୂପା ପରାଣୁଶ୍ଚ ସଦ୍ରୂପା ଚ ମହାପରା ।
ହ୍ରସ୍ଵା ହ୍ରସ୍ଵପରା ଦୀର୍ଘା ପରଦୀର୍ଘା ପରାତ୍ପରା ॥ ୪୯ ॥

ଅଦ୍ଵୟାଦ୍ଵୟରୂପା ଚ ପ୍ରପଞ୍ଚରହିତା ପୃଥୁଃ ।
ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମା ନିରୀହା ଚ ସ୍ନେହାଞ୍ଜନଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୫୦ ॥

ବ୍ରହ୍ମସୂତା ମହାନିଦ୍ରା ୟୋଗନିଦ୍ରା ହରିସ୍ତୁତା ।
ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭରୂପା ଚ ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୫୧ ॥

ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟା ଵିଶ୍ଵବୀଜା ନିରଞ୍ଜନା ।
ଅତୁଲା କର୍ମରୂପା ଚ ଶ୍ୟାମଲା ପରିଘାୟୁଧା ॥ ୫୨ ॥

ନାରାୟଣୀ ଵିଷ୍ଣୁଶକ୍ତିଃ ଅଵାଙ୍ମନସଗୋଚରା ।
ଘୃତମାରୀ ପୁଣ୍ୟକରୀ ପୁଣ୍ୟଶକ୍ତିରମାମ୍ବିକା ॥ ୫୩ ॥

ରକ୍ତବୀଜଵଧୋଦ୍ରିକ୍ତା ରକ୍ତଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତା ।
ସୁରକ୍ତପୁଷ୍ପାଭରଣା ରକ୍ତଦଂଷ୍ଟ୍ରାଭୟପ୍ରଦା ॥ ୫୪ ॥

ତୀକ୍ଷ୍ଣରକ୍ତନଖାରକ୍ତା ନିଶୁମ୍ଭପ୍ରାଣକୃନ୍ତିନୀ ।
ଶୁମ୍ଭପ୍ରାଣନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ମହାମୃତ୍ୟୁଵିନାଶିନୀ ॥ ୫୫ ॥

ସର୍ଵଦେଵମହାଶକ୍ତିର୍ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁରସ୍ତୁତା ।
ଅଷ୍ଟାଦଶଭୁଜାର୍ଚ୍ୟାଂଶା ଦଶଦୋର୍ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡିତା ॥ ୫୬ ॥

ନିଷ୍କଲାଷ୍ଟଭୁଜା ଧାତ୍ରୀ କଲ୍ପାତୀତା ମନୋହରା ।
କଲ୍ପନା ରହିତାର୍ଚ୍ୟାଦ୍ୟା ଦାରିଦ୍ର୍ୟଵନଦାହିନୀ ॥ ୫୭ ॥

କୌସ୍ତୁଭା ପାରିଜାତା ଚ ହାହାଦିରୂପଧାରିଣୀ ।
ତିଲୋତ୍ତମାପ୍ସରୋରୂପା ନଵନାଗସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୫୮ ॥

ନିଧିରୂପା ସମାଧିସ୍ଥା ଖଡ୍ଗରୂପା ଶଵସ୍ଥିତା ।
ମହିଷାସୁରଦତ୍ତାଂଘ୍ରିଃ ସିଂହଗା ସିଂହଗାମିନୀ ॥ ୫୯ ॥

ତ୍ରିଶୂଲଧାରିଣୀ ପ୍ରୌଢା ବାଲା ମୁଗ୍ଧା ସୁଧର୍ମିଣୀ ।
ଶଙ୍ଖଭୃଚ୍ଚକ୍ରଭୃତ୍ପାଶା ଗଦାଭୃତ୍ପାଶମଣ୍ଡିତା ॥ ୬୦ ॥

କାଲଶକ୍ତିଃ କୃପାସିନ୍ଧୁର୍ମୃଗାରିଵରଵାହନା ।
ଗଣରାଜମହାଶକ୍ତିଃ ଶିଵଶକ୍ତିଃ ଶିଵସ୍ତୁତା ॥ ୬୧ ॥

ହରିପ୍ରିୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେଵୀ ପ୍ରଧାନା ଗୁହରୂପିଣୀ ।
ଗୁହପ୍ରୀତା ଗଣେଟ୍ପ୍ରୀତା କାମପ୍ରୀତା ଗୁହସ୍ଥିତା ॥ ୬୨ ॥

ସର୍ଵାର୍ଥଦାୟିନୀ ରୌଦ୍ରୀ ନୀଲାଗତିରଲୋଲୁପା ।
ଚାମୁଣ୍ଡା ଚିତ୍ରଘଣ୍ଟା ଚ ଵିଶ୍ଵୟୋନିର୍ନିରନ୍ତରମ୍ ॥ ୬୩ ॥

ଶ୍ରାଵଣୀ ଶ୍ରମହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ସଂସାରଭ୍ରମନାଶିନୀ ।
ସଂସାରଫଲସମ୍ପନ୍ନା ସଂସାରମତିରୁଚ୍ଚଗା ॥ ୬୪ ॥

ଉଚ୍ଚାସନସମାରୂଢା ଵିମାନଵରଗାମିନୀ ।
ଵିମାନସ୍ଥା ଵିମାନଘ୍ନୀ ପାଶଘ୍ନୀ କାଲନାଶିନୀ ॥ ୬୫ ॥

କାଲଚକ୍ରଭ୍ରମଭ୍ରାନ୍ତା କାଲଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତିନୀ ।
ଚେତନା ଚାପିନୀ ଭଵ୍ୟା ଭଵ୍ୟାଭଵ୍ୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୬୬ ॥

ସିଂହାସନସୁଖାଵିଷ୍ଟା କ୍ଷୀରସାଗରକନ୍ୟକା ।
ଵଣିକ୍କନ୍ୟା କ୍ଷେମକରୀ ମୁକୁଟେଶାଵନିସ୍ଥିତା ॥ ୬୭ ॥

ଶ୍ରୁତିଜ୍ଞା ଚ ପୁରାଣଜ୍ଞା ସ୍ମୃତିଜ୍ଞା ଵେଦଵାଦନୀ ।
ଵେଦଵେଦାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞା ହିଙ୍ଗୁଲା କାଲଶାଲିନୀ ॥ ୬୮ ॥

ଇତିହାସାର୍ଥଵିଦ୍ଧର୍ମ୍ୟା ଧ୍ୟେୟା ହନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁପ୍ରିୟା ।
ସ୍ତନ୍ୟଦା ସ୍ତନ୍ୟଧାରା ଚ ଵନସ୍ଥା ପାର୍ଵତୀଶିଵା ॥ ୬୯ ॥

ମେନା ମୈନାକଭଗିନୀ ସୁରଭିର୍ଜଲଭୁକ୍ତଡିତ୍ ।
ସର୍ଵବୀଜାନ୍ତରସ୍ଥାତ୍ରୀ ସକଲାଗମଦେଵତା ॥ ୭୦ ॥

ସ୍ଥଲସ୍ଥଲା ଜଲସ୍ଥା ଚ ଵନସ୍ଥା ଵନଦେଵତା ।
କ୍ଷୟହନ୍ତ୍ରୀ ନିହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ନିରାତଙ୍କାମରପ୍ରିୟା ॥ ୭୧ ॥

ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞା ତ୍ରିରୂପା ଚ ଲୀଲାଵିଗ୍ରହଧାରିଣୀ ।
ସମାଧିଃ ପୁଣ୍ୟଧିଃ ପୁଣ୍ୟା ପାପାଜ୍ଞାନଵିନାଶିନୀ ॥ ୭୨ ॥

ଦୃଶ୍ୟା ଦୃଗ୍ଵିଷୟା ଦୃଷ୍ଟିଃ ପାପହନ୍ତ୍ରୀ ଶମସ୍ଥିତା ।
ଵିରଥା ରଥନିଷ୍ଠା ଚ ଵରୂଥରଥସଂସ୍ଥିତା ॥ ୭୩ ॥

ମଧୁକୈଟଭହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ସର୍ଵଦେଵଶରୀରଭୃତ୍ ।
ତ୍ରିପୁରା ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତିଶ୍ଚ ନୃପଵଶ୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୭୪ ॥

ସାଂଖ୍ୟଵିଦ୍ୟା ତ୍ରୟୀଵିଦ୍ୟା ୟୋଗଵିଦ୍ୟା ରଵିସ୍ଥିତା ।
ସ୍ଥାଵରା ଜଙ୍ଗମା କ୍ଷାନ୍ତିର୍ବଲିଶକ୍ତିର୍ବଲିପ୍ରିୟା ॥ ୭୫ ॥

ମହିଷାସୁରନିର୍ଣାଶୀ ଦୈତ୍ୟସୈନ୍ୟପରାନ୍ତକୃତ୍ ।
ଡମଡ୍ଡମରୁଡାଙ୍କାରା ଵୀରଶ୍ରୀର୍ଜନଦେଵତା ॥ ୭୬ ॥

ଉଦ୍ଗୀଥୋଦ୍ଗୀଥମର୍ୟାଦା କ୍ଷୀରସାଗରଶାୟିନୀ ।
ଵୀରଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଵୀରକାନ୍ତା ଶିଵଦୂତୀ ସନାତନୀ ॥ ୭୭ ॥

ଶକ୍ରାଦିସଂସ୍ତୁତା ହୃଷ୍ଟା ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଵିନାଶିନୀ ।
ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରୈକରୂପା ଚ ତ୍ରିନେତ୍ରାଵଲିମୋହିନୀ ॥ ୭୮ ॥

ଧୂମ୍ରଲୋଚନନିର୍ନାଶାହଙ୍କାରୋଦ୍ଗାରଭାଷିଣୀ ।
ଏକମୂର୍ତିସ୍ତ୍ରିଧାମୂର୍ତିଃ ତ୍ରିଲୋକାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ॥ ୭୯ ॥

ଭଵାନୀ ଦଶମୂର୍ତିଶ୍ଚ ପଞ୍ଚମୂର୍ତିର୍ଜୟନ୍ତିକା ।
ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଃ ଅନେକୈକାଦଶାକୃତିଃ ॥ ୮୦ ॥

ଏକଚକ୍ଷୁରନନ୍ତାକ୍ଷୀ ଵିଶ୍ଵାକ୍ଷୀ ଵିଶ୍ଵପାଲିନୀ ।
ଚତୁର୍ଵିଂଶତିତତ୍ତ୍ଵାଦ୍ୟା ଚତୁର୍ଵିଂଶତିତତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ ॥ ୮୧ ॥

ସୋଽହଂ ହଂସାଵିଶେଷଜ୍ଞା ନିର୍ଵିଶେଷା ନିରାକୃତିଃ ।
ୟମଘଣ୍ଟାମୃତକଲା ଜୟଘଣ୍ଟା ଜୟଧ୍ଵନିଃ ॥ ୮୨ ॥

ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟସ୍ଫୁରଚ୍ଛକ୍ତିର୍ହନୁମଚ୍ଛକ୍ତିରାସ୍ତିକା ।
ଶୀଲାତରଣଶକ୍ତିଶ୍ଚ ରାମଶକ୍ତିର୍ଵିରାଟ୍ତନୁଃ ॥ ୮୩ ॥

ଲଙ୍କାପ୍ରଜ୍ଵଲନା ଵେଲା ସାଗରକ୍ରମଣକ୍ରମାତ୍ ।
ନରନାରାୟଣପ୍ରୀତିର୍ଲୋକନୀତିରଘୌଘକୃତ୍ ॥ ୮୪ ॥

ଵିପାଶା ପାଶହସ୍ତା ଚ ଵିଶ୍ଵବାହୁସ୍ତ୍ରିଲିଙ୍ଗିକା ।
ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରତୀଚୀ ଵିଦିଶା ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷକନ୍ୟକା ॥ ୮୫ ॥

ଶିଵଲିଙ୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଶିଵଲିଙ୍ଗପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ।
ଅଜ୍ଞାନନାଶିନୀ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତତ୍ତ୍ଵଵିଦ୍ୟା ସୁଚେତନା ॥ ୮୬ ॥

ପ୍ରକାଶା ସ୍ଵପ୍ରକାଶା ଚ ଦ୍ଵୟାଦ୍ଵୟଵର୍ଜିତା ।
ଅସଦ୍ରୂପା ଚ ସଦ୍ରୂପା ସଦସଦ୍ରୂପଶାଲିନୀ ॥ ୮୭ ॥

କୈଲାସନିଲୟା ଗୌରୀ ଵୃଷଗା ଵୃଷଵାହନା ।
ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିନୟନା ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଵିଗ୍ରହା ॥ ୮୮ ॥

ଵିଷମେକ୍ଷଣଦୁର୍ଧର୍ଷା ଲଙ୍କାଦାହକରୀ ଦିତିଃ ।
ଵୈକୁଣ୍ଠଵିଲସନ୍ମୂର୍ତିଃ ଵୈକୁଣ୍ଠନିଲୟାନିଲା ॥ ୮୯ ॥

ନମୋମୂର୍ତିସ୍ତମୋମୂର୍ତିସ୍ତେଜୋମୂର୍ତିରମେୟଧୀଃ ।
ସୂର୍ୟମୂର୍ତିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତିଃ ୟଜମାନଶରୀରିଣୀ ॥ ୯୦ ॥

ଆପ୍ୟମୂର୍ତିରିଲାମୂର୍ତିଃ ନରନାରାୟଣାକୃତିଃ ।
ଵିଷୟାଜ୍ଞାନଭିନ୍ନା ଚ ଵିଷୟାଜ୍ଞାନନିର୍ଵୃତିଃ ॥ ୯୧ ॥

ସୁଖଵିତ୍ସୁଖିନୀ ସୌଖ୍ୟା ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗପାରଗା ।
ସ୍ରୁକ୍ ସ୍ରୁଵା ଚ ଵସୋର୍ଧାରା ୟାଗଶକ୍ତିରଶକ୍ତିହୃତ୍ ॥ ୯୨ ॥

ୟଜ୍ଞକୃତ୍ ପ୍ରାକୃତିର୍ୟଜ୍ଞା ୟଜ୍ଞରାଗଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରୀ ୟଜ୍ଞଭାଗା ସୌଭାଗ୍ୟଵରଦାୟିନୀ ॥ ୯୩ ॥

ଵ୍ୟାପିନୀ ଦଶଦିଗ୍ବାହୁର୍ଦିଗନ୍ତା ବଲିଦାୟିନୀ ।
କୃପା ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସ୍ଵଙ୍ଗା ଶତାକ୍ଷୀ କାମଦେଵତା ॥ ୯୪ ॥

କାମଚାରପ୍ରିୟା କାମା କାମାଚାରପରାୟଣା ।
ଚିକିତ୍ସା ଵେଦଵିଦ୍ୟା ଚ ଵୈଦ୍ୟମାତାମହୌଷଧିଃ ॥ ୯୫ ॥

ମହୌଷଧିରସପ୍ରୀତା ଵିକରାଲା କଲାତିଗା ।
ମେଘଶକ୍ତିର୍ମହାଵୃଷ୍ଟିଃ ସୁଵୃଷ୍ଟିଃ ଶିଵଶର୍ମଦା ॥ ୯୬ ॥

ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୁଦ୍ରଵଦନା ରୁଦ୍ରପୂଜ୍ୟାନ୍ନପୂର୍ଣିକା ।
ଅନ୍ନଦାନରସାନ୍ନାଦ୍ୟା ତୃପ୍ତିଦା ଭୋଜନପ୍ରିୟା ॥ ୯୭ ॥

କର୍ମପାଶପ୍ରଦା ପଙ୍କ୍ତିଃ ପାକଶକ୍ତିଃ ପଚିକ୍ରିୟା ।
ସୁପକ୍ଵଫଲଦା ଵାଞ୍ଛା ଵାଞ୍ଛାଧିକଫଲପ୍ରଦା ॥ ୯୮ ॥

ସର୍ଵୟନ୍ତ୍ରମୟୀ ପୂର୍ଣା ସର୍ଵଭୂତାଶ୍ରୟାମ୍ବିକା ।
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିଶ୍ଚ ଚରାଚରଵିଭାଵିନୀ ॥ ୯୯ ॥

ଚରାଚରଗତିର୍ଜୈତ୍ରୀ ଲକ୍ଷାଲକ୍ଷେଶ୍ଵରାର୍ଦ୍ଧହୃତ୍ ।
ଗୁହଶକ୍ତିର୍ଗଣେଟ୍ ଶକ୍ତିର୍ନାରସିଂହୀ ସହସ୍ରଦୃକ୍ ॥ ୧୦୦ ॥

ସର୍ପମାଲୋତ୍ତରୀୟା ଚ ସର୍ପ ସର୍ଵାଙ୍ଗଭୂଷଣା ।
ଵାରାହୀ ଚ ସହସ୍ରାକ୍ଷୀ କୂର୍ମଶକ୍ତିଃ ଶୁଭାଲୟା ॥ ୧୦୧ ॥

ଶେଷରୂପା ଶେଷଶକ୍ତିଃ ଶେଷପର୍ୟଙ୍କଶାୟିନୀ ।
ଵରାହଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଵଲିଧିଃ କାମଧୀଃ କାମମୋହିନୀ ॥ ୧୦୨ ॥

ମାୟିନୀ ଚିତ୍ତସଦନା କାମିକାମପ୍ରଵର୍ଧିନୀ ।
ସର୍ଵଲକ୍ଷଣସମ୍ପୂର୍ଣା ସର୍ଵଲକ୍ଷଣନାଶିନୀ ॥ ୧୦୩ ॥

ନାଦରୂପା ବିନ୍ଦୁରୂପା କୃତକର୍ମଫଲପ୍ରଦା ।
ଧ୍ରୁଵଶକ୍ତିଃ ଧ୍ରୁଵାରୋହା ଧ୍ରୁଵାଟୋପା ଧ୍ରୁଵାର୍ଥଦା ॥ ୧୦୪ ॥

ଧ୍ରୁଵାକାରାଗ୍ନିହୋତ୍ରାଢ୍ୟା ଧ୍ରୁଵାଚାରା ଧ୍ରୁଵସ୍ଥିତିଃ ।
ଧ୍ରୁଵାଧ୍ରୁଵମୟୀ ଧ୍ରୌଵ୍ୟା ଚିଦ୍ରୂପାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୫ ॥

ହୃଦ୍ରୂପା ବଗଲା କୃଷ୍ଣା ନୀଲଗ୍ରୀଵା କୁଧୀହରା ।
ପଵିତ୍ରଦୃଷ୍ଟିଃ ପାଵିତ୍ର୍ୟକାରିଣୀ ଋଷିଵତ୍ସଲା ॥ ୧୦୬ ॥

ଶିଶୂତ୍ସଙ୍ଗଧରାସଙ୍ଗା ସଙ୍ଗରାଗପ୍ରଵର୍ଧିନୀ ।
ନିଃସଙ୍ଗା ସଙ୍ଗବହୁଲା ଚତୁରାଶ୍ରମଵାସିନୀ ॥ ୧୦୭ ॥

ଚତୁର୍ଵର୍ଣପରିଷ୍ଵଙ୍ଗା ଚତୁର୍ଵର୍ଣବହିସ୍ଥିତା ।
ନିରାଶ୍ରୟା ରାଗଵତୀ ରାଗିମାନସସଂଶ୍ରୟା ॥ ୧୦୮ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜଦୁହିତା ଵୈଶ୍ୟା ଶୂଦ୍ରା ପରାସୁରା ।
ଗୃହାଶ୍ରମସମାସୀନା ଗୃହଧର୍ମନିରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୯ ॥

ଗୃହଧର୍ମା ଵିଷାଦଘ୍ନୀ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟନିଷେଵିଣୀ ।
ଵାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମସ୍ଥା ଚ ୟତିଧର୍ମା ସ୍ଫୁରତ୍ତନୁଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ସଂସ୍ଥିତିଃ ପ୍ରଲୟା ସୃଷ୍ଟିଃ ସର୍ଗସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତଖେଲକୃତ୍ ।
ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିଃ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଃ ଛାୟାଶକ୍ତିରପୂର୍ଵକୃତ୍ ॥ ୧୧୧ ॥

ନାନାଵାଦଵିଶେଷଜ୍ଞା ନାନାଵାଦନିରଙ୍ଗତା ।
ଶୂନ୍ୟଵାଦନିରାକାରା ଧର୍ମଵାଦନିରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୨ ॥

ନଵଚଣ୍ଡୀ କ୍ରିୟାହେତୁଃ ସଙ୍କଲ୍ପାକଲ୍ପନାତିଗା ।
ନିର୍ଵିକଲ୍ପା ଵିକଲ୍ପାଦ୍ୟା ସଙ୍କଲ୍ପାକଲ୍ପଭୂରୁହା ॥ ୧୧୩ ॥

ସୃଷ୍ଟିଘ୍ନୀ ଚ ସ୍ଥିତିଘ୍ନୀ ଚ ଵିନାଶଘ୍ନୀ ତ୍ରିରୂପଭୃତ୍ ।
ଅୟୋଧ୍ୟା ଦ୍ଵାରକା କାଶୀ ମଥୁରା କାଞ୍ଚ୍ୟଵନ୍ତିକା ॥ ୧୧୪ ॥

ଵିଶୋକା ଶୋକମାର୍ତଣ୍ଡୀ ପାଞ୍ଚାଲୀ ଶୋକନାଶିନୀ ।
ଶମନିୟମଶକ୍ତିଶ୍ଚ ଧର୍ମଶକ୍ତିର୍ଜୟଧ୍ଵଜା ॥ ୧୧୫ ॥

ମୁକ୍ତିଃ କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଭୁକ୍ତିର୍ଵିଷଦୃଷ୍ଟିଃ ସମେକ୍ଷଣା ।
କୃପେକ୍ଷଣା କୃପାର୍ଦ୍ରାଙ୍ଗୀ କୃପାର୍ଚିତା କୃପାଶ୍ରୁତିଃ ॥ ୧୧୬ ॥

ମହାପୁରାଦ୍ରିନିଲୟା ମହାପୁରକୃତସ୍ଥିତିଃ ।
ଅଜ୍ଞାନକଲ୍ପନାନନ୍ତା ପ୍ରପଞ୍ଜକଲନାତିଗା ॥ ୧୧୭ ॥

ସାମ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଃ ଦେହପୁଷ୍ଟିଃ କୃତସୃଷ୍ଟିର୍ହୃତାଖିଲା ।
ଵେଣୁପୁଣ୍ୟପରୀପାକାଽୟୋନିଜା ଵହ୍ନିସମ୍ଭଵା ॥ ୧୧୮ ॥

ମହାପୁରସୁଖାସୀନା ଡମଡ୍ଡମରୁଦର୍ପିତା ।
ମହାପୁରମହାଦେଵୀ ଡମରୁପ୍ରୀତିଵଲ୍ଗିତା ॥ ୧୧୯ ॥

ଭଦ୍ରକାଲୀ ପିତୃଶକ୍ତିର୍ହ୍ୟାଲସା ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
ଗାୟତ୍ରୀ ଚ ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରା ତ୍ରିପୁରା ଵୀରଵନ୍ଦିତା ॥ ୧୨୦ ॥

ୟମାମ୍ବା ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦା କୈଵଲ୍ୟପଦଦାୟିନୀ ।
ଵଡଵା ସଦୟା ଭୂସ୍ଥା ଶାକ୍ତସର୍ଗପ୍ରଵର୍ତିନୀ ॥ ୧୨୧ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେଵଜନନୀ ଏଲାମ୍ବା କୋଲରୂପିଣୀ ।
କୁମ୍ଭଦର୍ପହରା ଦୋଲା ଦୋଲାକ୍ରୀଡନଲାଲସା ॥ ୧୨୨ ॥

ଶୀତଲା ଵିଷ୍ଣୁମାୟା ଚ ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରନମସ୍କୃତା ।
ମାତଙ୍ଗୀ ଵିଷ୍ଣୁଜନନୀ ପ୍ରେତାସନନିଵାସିନୀ ॥ ୧୨୩ ॥

ଗରୁତ୍ମତ୍ଗମନାନୀଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମଭୂଷିତା ।
ସିଦ୍ଧିଃ ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ରା ଚ ନୀଲେନ୍ଦୀଵରଲୋଚନା ॥ ୧୨୪ ॥

ରୁକ୍ମା ଶଙ୍କରଜନନୀ କର୍ମନାଶା ଚ ଶାମ୍ଭଵୀ ।
ତ୍ରିଗା ଵାମନଶକ୍ତିଶ୍ଚ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଭୂସୁରା ॥ ୧୨୫ ॥

ଵାଗ୍ଵାଦିନୀ ଚ ଵର୍ଣା ଚ ଶଙ୍କରାର୍ଧଶରୀରିଣୀ ।
ଦାରୁଣା ମୋହରାତ୍ରିଶ୍ଚ ଭ୍ରମାଦିଗଣରୂପିଣୀ ॥ ୧୨୬ ॥

ଦୀପିକା କ୍ରୀଡଵରଦା ମୋହିନୀ ଗରଲାଶନା ।
କପର୍ଦାର୍ଚିତସର୍ଵାଙ୍ଗୀ କପର୍ଦାଭରଣପ୍ରିୟା ॥ ୧୨୭ ॥

ସାଵିତ୍ରୀ ଭୈରଵୀଵିଘ୍ନା ପୀତାପୀତାମ୍ବରପ୍ରଭୁଃ ।
ଦଶଵକ୍ତ୍ରାନଵଦ୍ୟାଙ୍ଗୀ ତ୍ରିଂଶଲ୍ଲୋଚନଭୂଷିତା ॥ ୧୨୮ ॥

ଦଶାଂଘ୍ରିର୍ଦଶଦୋର୍ଦଣ୍ଡା ସ୍ଫୁରଦ୍ଦଂଷ୍ଟ୍ରାତିଭୀଷଣା ।
କର୍ପୂରକାନ୍ତିଵଦନା ନୀଲବାହୁରନୁତ୍ତମା ॥ ୧୨୯ ॥

ବ୍ରହ୍ମଗେୟା ମୁନିଧ୍ୟେୟା ହ୍ରୀଙ୍କାରା କାମଵିଗ୍ରହା ।
ଷଡ୍ବୀଜା ନଵବୀଜା ଚ ନଵାକ୍ଷରତନୁଃ ଖଗା ॥ ୧୩୦ ॥

ଦଶାର୍ଣା ଦ୍ଵାଦଶାର୍ଣାଢ୍ୟା ଷୋଡଶାର୍ଣାଵିବୀଜଗା ।
ମାଲାମନ୍ତ୍ରମୟୀ ଜୟ୍ୟା ସର୍ଵବୀଜୈକଦେଵତା ॥ ୧୩୧ ॥

ଜପମାଲା ଚ ଜୟଦା ଜପଵିଘ୍ନଵିନାଶିନୀ ।
ଜପକର୍ତ୍ରୀ ଜପସ୍ତୋତ୍ରା ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତ୍ରଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୩୨ ॥

ମନ୍ତ୍ରାଵରଣରୂପୈକା ୟନ୍ତ୍ରାଵରଣଦେଵତା ।
ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମପତ୍ରାକ୍ଷୀ ଶମୀ ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗଦେଵତା ॥ ୧୩୩ ॥

ୟଜ୍ଞସିଦ୍ଧିଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷୀ ସହସ୍ରାକ୍ଷପଦପ୍ରଦା ।
ରେଣୁଵଶାଵତାରାଢ୍ୟା ମହିଷାନ୍ତକରୀ ସମିତ୍ ॥ ୧୩୪ ॥

ଋଗ୍ଵେଦା ଚ ୟଜୁର୍ଵେଦା ସାମଵେଦା ତ୍ରୟୀପରା ।
ଅଭିଚାରପ୍ରିୟାଥର୍ଵା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରାଧିଦେଵତା ॥ ୧୩୫ ॥

ଅଭିଚାରକ୍ରିୟା ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିମନ୍ତ୍ରାଧିଦେଵତା ।
ଅଭିଚାରୋପଶମନୀ ସର୍ଵାନନ୍ଦଵିଧାୟିନୀ ॥ ୧୩୬ ॥

ଅଥର୍ଵପାଠସମ୍ପନ୍ନା ଲେଖନୀ ଲେଖକସ୍ଥିତା ।
ଭୂମଲେଖ୍ୟା ଵର୍ଣଶକ୍ତିଃ ସର୍ଵଶକ୍ତିଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଦା ॥ ୧୩୭ ॥

କୀର୍ତିକାମା କଲାକାମା କାମାକ୍ଷୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ।
ଶୂଲେଶ୍ଵରୀ କୁଶୂଲଘ୍ନୀ ଚିନ୍ତାଶୋକଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୩୮ ॥

ଚିନ୍ତାଦିଦେଵତା ଭୂତନାୟକା ନଲକୂବରୀ ।
କରାଲୀତ୍ୟୂର୍ଧ୍ଵକେଶୀ ଚ ଶ୍ରୀଧରୀ ଚ ଵିନାୟକୀ ॥ ୧୩୯ ॥

କାମେଶ୍ଵରୀ ଚ କୌଵେରୀ ପଦ୍ମାଵତ୍ୟଭିଧାଗତିଃ ।
ଜ୍ଵାଲାମୁଖୀ ଚ କୌଵେରୀ ଵିଜୟା ମେଘଵାହନା ॥ ୧୪୦ ॥

ମହାବଲା ମହୋତ୍ସାହା ମହାଭୟନିଵାରିଣୀ ।
କାମିନୀ ଶାଙ୍କରୀ କାଷ୍ଠା ସହସ୍ରଭୁଜନିଗ୍ରହା ॥ ୧୪୧ ॥

ପ୍ରଭା ପ୍ରଭାକରୀ ଭାଷା ସପ୍ତାଶ୍ଵରଥସଂସ୍ଥିତା ।
ଅଲକାପୁରସଂସ୍ଥାନା ମୃଡାନୀ ଵିନ୍ଧ୍ୟନିଶ୍ଚଲା ॥ ୧୪୨ ॥

ହିମାଚଲକୃତକ୍ରୀଡା ପୀଡାପାପନିଵାରିଣୀ ।
ଅର୍ଧମାତ୍ରାକ୍ଷରା ସନ୍ଧ୍ୟା ତ୍ରିମାତ୍ରା ଭାରତୀ ଧୃତିଃ ॥ ୧୪୩ ॥

ଵେଦମାତା ଵେଦଗର୍ଭା କୌଶିକୀ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକା ସ୍ଵରା ।
ଅମ୍ବାଲିକା କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଧୂମ୍ରା ରୌଦ୍ରା ଦୁରତ୍ୟୟା ॥ ୧୪୪ ॥

ପାନପାତ୍ରକରା ଜାତିଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଵାର୍ତା ଚିତାସ୍ଥିତା ।
ଦୁର୍ଗାଣୀ ରକ୍ତଚାମୁଣ୍ଡାଵୃତିଃ ସୋମାଵତଂସିନୀ ॥ ୧୪୫ ॥

ଶରଣ୍ୟାର୍ୟା ଦୁର୍ଗାପରା ସାରା ଜ୍ୟୋସ୍ଲା ମହାସ୍ମୃତିଃ । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
ଜଗତ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲ୍ୟାଣୀ ଛାୟା ତୁଷ୍ଟିଶ୍ଚ ତାମସୀ ॥ ୧୪୬ ॥

ତୃଷ୍ଣା ଵାଗ୍ଧୀଶ୍ଚ ନଦ୍ଧା ଚ ଗଦିନୀ ଚକ୍ରଧାରିଣୀ ।
ଲଜ୍ଜା ସହସ୍ରନୟନା ମହିଷାସୁରମର୍ଦିନୀ ॥ ୧୪୭ ॥

ଭୀମା ଭଦ୍ରା ଭଗଵତୀ ନଵଦୁର୍ଗାଽପରାଜିତା ।
ମେଘାଷ୍ଟାଦଶ ଦୋର୍ଦଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗା କାତ୍ୟାୟନୀ ରତିଃ ॥ ୧୪୮ ॥

ସର୍ଵତଃ ପାଣିପାଦୋରୁର୍ଭ୍ରାମରୀ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପିଣୀ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚ ମହାମାରୀ ସର୍ଵତୋଽକ୍ଷିଶିରୋମୁଖା ॥ ୧୪୯ ॥

ସପ୍ତାଧିସଂଶ୍ରୟା ସତ୍ତା ସପ୍ତଦ୍ଵୀପାବ୍ଧିମେଖଲା ।
ସୂର୍ୟଦୀପ୍ତିର୍ଵଜ୍ରପଂକ୍ତିଃ ପାନୋନ୍ମତ୍ତା ଚ ପିଙ୍ଗଲା ॥ ୧୫୦ ॥

ସର୍ଵଜ୍ଞା ଵିଶ୍ଵମାତା ଚ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରିଣୀ ।
ଵିଶ୍ଵପ୍ରିୟା ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରନନ୍ତଗୁଣନାମଧୀଃ ॥ ୧୫୧ ॥

ସର୍ଵକଲ୍ୟାଣନିଲୟା ଶାରଦା ତ୍ର୍ୟମ୍ବିକା ସୁଧା ॥ ୧୫୨ ॥

ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଉଵାଚ —

ଦିଵ୍ୟଂ ନାମସହସ୍ରଂ ତେ ରେଣୁକାୟା ମୟେରିତମ୍ ।
ସର୍ଵକାମସମୃଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମନେନ ଭଜ ଷଣ୍ମୁଖ ॥ ୧୫୩ ॥ ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥଂ ଅନେନ

ଭୁକ୍ତିଦୋ ମୁକ୍ତିଶ୍ଚାପି ଭଜତାଂ କଲ୍ପପାଦପଃ ।
ଜୟପ୍ରଦୋ ଵିଶେଷେଣ ନାନେନ ସଦୃଶୋ ମନୁଃ ॥ ୧୫୪ ॥

ପୁରଶ୍ଚରଣମୁଦ୍ଦିଷ୍ଟଂ ସହସ୍ରଂ ନଵକଂ ଶୁଭମ୍ ।
ଵିଜୟାର୍ଥଂ ଵିଶେଷେଣ ପ୍ରୟୋଗଂ ସାଧୟେତ୍ତତଃ ॥ ୧୫୫ ॥

ହସ୍ତୟୋର୍ଭାଜନଂ କୃତ୍ଵା ପ୍ରସାଦଂ ୟାଚୟେନ୍ମୁହୁଃ ।
ଲବ୍ଧପ୍ରସାଦୋ ଭକ୍ତେଭ୍ୟଶ୍ଚିନ୍ତୟେଧୃଦି ରେଣୁକାମ୍ ॥ ୧୫୬ ॥ ଚିନ୍ତୟେତ୍ ହୃଦି

ଭକ୍ତିତୋ ୟୋଗିନୀଵୃନ୍ଦଂ ପୂଜୟେତ୍ତୋଷୟେନ୍ମୁଦା ।
ତତ୍ପାତ୍ରଂ ପୂରୟେଦନ୍ନୈଃ ପୂଜୟିତ୍ଵୋପଚାରକୈଃ ॥ ୧୫୭ ॥

ଶୃଙ୍ଗିନାଦଂ ସମାକର୍ଣ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୟେଦୁଦୟାଶିଷମ୍ ।
ସର୍ଵେଭ୍ୟଶ୍ଚାଶିଷୋ ଲବ୍ଧ୍ଵା ଭୁଞ୍ଜୀତ ସହବାନ୍ଧଵୈଃ ॥ ୧୫୮ ॥

ନାନାଜାତିଭଵାନ୍ଭକ୍ତାନ୍ ପ୍ରୀୟତାଂ ରେଣୁକେତି ଚ ।
ଉତ୍ସର୍ଗାଦିପ୍ରସାଦେନ ତୋଷୟେଚ୍ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ ॥ ୧୫୯ ॥

ଦୀପକାଡମରୁଧ୍ଵାନୈରୁଦୟୋଦ୍ଦାମକୀର୍ତନୈଃ ।
ଗୋଦୋହସମୟେ କୁର୍ୟାଦ୍ଗୋଦୋହଜମହୋତ୍ସଵମ୍ ॥ ୧୬୦ ॥

ଜଗଦମ୍ବାମୟଂ ପଶ୍ୟନ୍ ସକଲଂ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରମ୍ ।
ଦୀପିକାଡମରୂତ୍ସାହଂ ଭକ୍ତୈଃ ସହ ନିଶାଂ ନୟେତ୍ ॥ ୧୬୧ ॥

ଅଵର୍ଷଣେ ଧରାକମ୍ପେ ସଂକ୍ଷୋଭେ ସାଗରସ୍ୟ ଚ ।
ଆଵର୍ତନସହସ୍ରେଣ ନିଶ୍ଚିତେ ଜାୟତେ ଶୁଭମ୍ ॥ ୧୬୨ ॥

ଦୁଷ୍ଟୋତ୍ପାତେ ମହାଘୋରେ ସଙ୍କଟେ ଦୁରତିକ୍ରମେ ।
ଅୟୁତାଵର୍ତନାନ୍ନୂନମସାଧ୍ୟମପି ସାଧୟେତ୍ ॥ ୧୬୩ ॥

ନିଶୀଥେ ଵା ପ୍ରଦୋଷେ ଵା ଜଗଦମ୍ବାଲୟେ ଶୁଚିଃ ।
ନଵରାତ୍ରଂ ଜପେଦ୍ୟସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ନଵଵାରକମ୍ ॥ ୧୬୪ ॥

ନାମଭିଃ ପୂଜନଂ ହୋମଂ ପ୍ରତ୍ୟୟଂ କୁରୁତେ ଵ୍ରତୀ ।
ପ୍ରସନ୍ନାସ୍ମୈ ମହାମାୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ଭଵତି ଧ୍ରୁଵମ୍ ॥ ୧୬୫ ॥

ତ୍ରିଵାରଂ ନିୟତଂ ଜପ୍ତ୍ଵା ଷଣ୍ମାସଂ ଵ୍ରତଵାନ୍ ଶୁଚିଃ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟାର୍ଣଵମୁତ୍ତୀର୍ୟ ଵିପୁଲାଂ ଶ୍ରିୟମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୬୬ ॥

ଵିଶେଷସାଧନଂ କୁର୍ୟାତ୍ପୁରଶ୍ଚର୍ୟାଂ ପୁନଃ ସୁଧୀଃ ।
ସାଧୟେତ୍ସକଲାନ୍କାମାନ୍ ସତ୍ଵରଂ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୬୭ ॥

ପୁଷ୍ପାଜ୍ୟପାୟସତିଲୈର୍ହରିଦ୍ରାମଧୁଚନ୍ଦନୈଃ ।
ନାନାପରିମଲଦ୍ରଵ୍ୟୈର୍ଭକ୍ତିୟୁକ୍ତୋ ୟଜେନ୍ମୁଦା ॥ ୧୬୮ ॥

ଇଦଂ ପଠତି ୟୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶୃଣୁୟାଦ୍ଵାପି ନିତ୍ୟଶଃ ।
ନିର୍ଵିଘ୍ନଂ ଲଭତେଽଭୀଷ୍ଟଂ ଜୀଵେଚ୍ଚ ଶରଦାଂ ଶତମ୍ ॥ ୧୬୯ ॥

ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷେଽଥଵା କୃଷ୍ଣେ ଭୂତାଧଃ ଷଷ୍ଠିକାଦିନାତ୍ ।
ସାଧକଃ ସାଙ୍ଗଵିଧିନା ସାଧୟେତ୍ସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରଵିତ୍ ॥ ୧୭୦ ॥

ଇଷେ ଶୁକ୍ଲନଵମ୍ୟନ୍ତମାରଭ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତିଥିମ୍ ।
ନଵରାତ୍ରୋକ୍ତଵିଧିନା କଲଶଂ ପୂଜୟେନ୍ମୁଦା ॥ ୧୭୧ ॥

ସଙ୍କଟେ ସତ୍ଵରେ କୃତ୍ୟେ ଵିଧିନାଵର୍ତୟେତ୍ ସ୍ଥିତିମ୍ ।
ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଵାଞ୍ଛିତଂ ସଦ୍ୟଃ ସର୍ଵଵିଘ୍ନଵିନାଶକୃତ୍ ॥ ୧୭୨ ॥

ଘୃତଦ୍ଵୀପଦ୍ଵୟଂ କୃତ୍ଵା ଦକ୍ଷିଣୋତ୍ତରଭାଗୟୋଃ ।
ନାନାଭୋଗୋପଚାରୈଶ୍ଚ ତୋଷୟେଜ୍ଜଗଦମ୍ବିକାମ୍ ॥ ୧୭୩ ॥

କୁଙ୍କୁମାଗରୁକସ୍ତୂରୀଚନ୍ଦନାଭିରର୍ଚୟେତ୍ ।
କୁମାରୀଂ ପୂଜୟେତ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣାଂଶ୍ଚ ସୁଵାସିନୀମ୍ ॥ ୧୭୪ ॥

ଷଡ୍ରସୈଃ ସ୍ଵାଦୁ ପକ୍ଵାନ୍ନୈର୍ଭୋଜୟେଚ୍ଚ ଚତୁର୍ଵିଧୈଃ ।
ଶକ୍ତିତୋ ଦକ୍ଷିଣାଂ ଦଦ୍ୟାଦ୍ଵାସୋଧାନ୍ୟଂ ଗଵାଦିକମ୍ ॥ ୧୭୫ ॥

ଵିତ୍ତଶାଠ୍ୟଂ ନ କୁର୍ଵୀତ ସର୍ଵକାର୍ୟସମୃଦ୍ଧୟେ ।
ପ୍ରଣମେତ୍ ପ୍ରଣମେଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୋଚ୍ୟତାମୁଦୟୋସ୍ତ୍ଵତିଃ ॥ ୧୭୬ ॥

ଭୂଷିତୋ ମଙ୍ଗଲସ୍ନାନୈଃ ସ୍ଵାଲେପ୍ୟାମ୍ବରମାଲ୍ୟଵାନ୍ ।
ଵିଭୂଷ୍ୟାଙ୍ଗଂ କପର୍ଦୈଶ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଵାଲ୍ୟ ଘୃତଦୀପିକାମ୍ ॥ ୧୭୭ ॥

ୟଦ୍ୟଦାରଭ୍ୟତେ କାର୍ୟଂ ତଦାଦୌ ଚ ସମାପନେ ।
ସମ୍ପୂଜ୍ୟାମ୍ବାଂ କୁମାରୀଂଶ୍ଚ ପୂଜୟେଜ୍ଜପପୂର୍ଵକମ୍ ॥ ୧୭୮ ॥

ଭୂତାଷ୍ଟମ୍ୟାଂ ନଵମ୍ୟାଂ ଚ ଭୌମେ ଚ ନିୟତଃ ପଠେତ୍ ।
ସର୍ଵାନ୍ କାମାନଵାପ୍ନୋତି ନାତ୍ର କାର୍ୟା ଵିଚାରଣା ॥ ୧୭୯ ॥

ଭୂତା ରକ୍ଷଃ ପିଶାଚାଦ୍ୟା ଵୈରିଣୋ ଦସ୍ୟଵୋପି ଚ ।
ପଠ୍ୟତେଽନୁଦିନଂ ୟତ୍ର ତଦ୍ଗୃହଂ ନ ଵିଶନ୍ତି ଚ ॥ ୧୮୦ ॥

ଅବ୍ଧିସଞ୍ଚରଣେ ପୋତେ ଲଙ୍ଘନେ ଗିରିରୋହଣେ ।
ଚିତ୍ତକ୍ଷୋଭେ ପ୍ରସାଦେ ଚ ଵିଷାଦେ ଵା ପଠେଦିଦମ୍ ॥ ୧୮୧ ॥

ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନଦର୍ଶନେ ମାର୍ଗେ ଵିଡ୍ଵରେ କଲହାଗମେ ।
ୟାତ୍ରାକାଲେ ପଠେଦେତତ୍ ସର୍ଵମାଙ୍ଗଲିକାଗମେ ॥ ୧୮୨ ॥

ନିଷ୍କାମୋ ଵା ସକାମୋ ଵା ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦଂ ୟତଃ ।
ତ୍ରୈଵର୍ଣିକଃ ପଠେଦେତଦିତରଃ ପାଠୟେତ୍ ସଦା ॥ ୧୮୩ ॥

ସୌଭାଗ୍ୟଂ ଲଭତେ ନାରୀ କନ୍ୟା ସର୍ଵୋତ୍ତମଂ ଵରମ୍ ।
ମୃତଵତ୍ସା ଲଭେତ୍ପୁଣ୍ୟମାୟୁଷ୍ମତ୍ସନ୍ତତିଂ ଶୁଭାମ୍ ॥ ୧୮୪ ॥

ଅସୂତିର୍ଲଭତେ ସୂତିଂ ସୁସୂତିଂ କଷ୍ଟସୂତିକା ।
ଉଦାସୀନା ଲଭେତ୍ପ୍ରୀତିଂ ପତିବାଲପ୍ରିୟଙ୍କରୀ ॥ ୧୮୫ ॥

ନ ଵୈଧଵ୍ୟମଵାପ୍ନୋତି ନ ସପତ୍ନୀଂ ଲଭେତ୍କ୍ଵଚିତ୍ ।
ସୁରୂପା ସୁଭଗା ଧନ୍ୟା ଵିରହଂ ନାପ୍ନୁୟାତ୍କ୍ଵଚିତ୍ ॥ ୧୮୬ ॥

ଚ୍ୟଵଦ୍ଗର୍ଭଵତୀ ୟା ଚ ଦୃଢଗର୍ଭଵତୀ ଭଵେତ୍ ।
ଵିତ୍ତାପତ୍ୟପରୀଵାରା ପତିମଣ୍ଡିତଵିଗ୍ରହା ॥ ୧୮୭ ॥

ସହସ୍ରନାମକଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠ୍ୟତେ ୟତ୍ର ଵେଶ୍ମନି ।
ଗ୍ରହାଃ କାଲଗ୍ରହାଃ ପୀଡାଂ ନୈଵ କୁର୍ଵନ୍ତି କର୍ହିଚିତ୍ ॥ ୧୮୮ ॥

ୟଦ୍ଗୃହେ ପୂଜିତଂ ହ୍ୟେତତ୍ ପୁସ୍ତକଂ ଵା ସୁଭକ୍ତିତଃ ।
ଶକ୍ତିତୋ ହଵନଂ କୁର୍ୟାଦ୍ ଵିଘ୍ନସ୍ତତ୍ର ଵିନଶ୍ୟତି ॥ ୧୮୯ ॥

ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ରାଵୟେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଗର୍ଭଦୋଷାନ୍ନିଵର୍ତତେ ।
ସୂତିକାୟତନେ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ସୂତିକାବାଲସୌଖ୍ୟଦମ୍ ॥ ୧୯୦ ॥

ସର୍ଵଂ ମନ୍ତ୍ରାଧିକମିଦଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ୟଃ ସର୍ଵଦା ପଠେତ୍ ।
ଶ୍ରାଵୟେତ୍ ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ସର୍ଵତ୍ର ଲଭତେ ଜୟମ୍ ॥ ୧୯୧ ॥

ପୁସ୍ତକାନି ପ୍ରଦେୟାନି ଵିପ୍ରେଭ୍ୟୋ ନଵଭକ୍ତିତଃ ।
ସୋପଚାରାଣି ଵିଧିନା ରେଣୁକା ତୁଷ୍ଟିହେତଵେ ॥ ୧୯୨ ॥

ପୁତ୍ରକାମୀ ଶୁଭାନ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ଧନାର୍ଥୀ ଵିପୁଲଂ ଧନମ୍ ।
କନ୍ୟାର୍ଥୀ ଲଭତେ କନ୍ୟାଂ କୁଲଶୀଲାଦିମଣ୍ଡିତାମ୍ ॥ ୧୯୩ ॥

ଵିଦ୍ୟାକାମୋ ଲଭେଦ୍ଵିଦ୍ୟାଂ କଵିତ୍ଵଂ କଵିତାପ୍ରିୟଃ ।
ପ୍ରଜ୍ଞାତିଶୟମାସାଦ୍ୟ ସମର୍ଥୋ ଗ୍ରନ୍ଥଧାରଣେ ॥ ୧୯୪ ॥

ମୁଚ୍ୟତେ ନିଗଡାବଦ୍ଧଃ ସ୍ଖଲଦ୍ଗୀଃ ସ୍ପଷ୍ଟଵାଗ୍ଭଵେତ୍ ।
କାମୁକଃ କାମମାପ୍ନୋତି ଭୂପାଲଂ ଵଶମାନୟେତ୍ ॥ ୧୯୫ ॥

କୁଷ୍ଠାପସ୍ମାରରହିତୋ ଜ୍ଵରରୋଗଵିଵର୍ଜିତଃ ।
ରୋଗୀ ରୋଗଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ଶତ୍ରୁସଙ୍ଘାଜ୍ଜୟୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୯୬ ॥

ଶୀତଲୋ ଜାୟତେ ଵହ୍ନିର୍ଵିଷଂ ସ୍ୟାଦମୃତୋପମମ୍ ।
ଶସ୍ତ୍ରାଣ୍ୟୁତ୍ପଲତାଂ ୟାନ୍ତି ପଠନାଦସ୍ୟ ଭକ୍ତିତଃ ॥ ୧୯୭ ॥

ଅନ୍ଧୋ ଦୃଷ୍ଟିମଵାପ୍ନୋତି ବଧିରଃ ଶ୍ରୁତିମାନ୍ ଭଵେତ୍ ।
ମୂକୋ ଵାଚାଲତାମେତି ରେଣୁକାୟାଃ ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୧୯୮ ॥

ରେଣୁକେତ୍ୟେକନାମେଦଂ ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷଦମ୍ ।
ଫଲଂ ନାମସହସ୍ରସ୍ୟ ସମର୍ଥୋ ଵକ୍ତୁମସ୍ତି କଃ ॥ ୧୯୯ ॥

ରେଣୁକାସ୍ମରଣାନ୍ନୂନଂ ଵିଷଂ ନାକ୍ରମେତ୍ ତନୌ ।
ସର୍ଵପୀଡୋପଶାନ୍ତିଶ୍ଚ ସକଲାର୍ଥସୁଖୋଦୟଃ ॥ ୨୦୦ ॥

ନାରାୟଣଃ ଶ୍ରିୟା ୟୁକ୍ତଃ ସାଵିତ୍ରୀସହିତୋ ଵିଧିଃ ।
ଅହଂ ଭଵାନୀସହିତୋ ରେଣୁକାର୍ଚନତୋଽର୍ଚିତା ॥ ୨୦୧ ॥

ସର୍ଵଂ ୟଜ୍ଞଫଲଂ ତସ୍ୟ ପାରାୟଣଫଲଂ ତଥା ।
ସାଙ୍ଗୟୋଗଫଲଂ ତସ୍ୟ ରେଣୁକା ୟେନ ପୂଜିତା ॥ ୨୦୨ ॥

ଉଚ୍ୟତେ ବାହୁମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ବହୁନୋକ୍ତେନ ଷଣ୍ମୁଖ ।
ସେଵ୍ୟତେ ରେଣୁକା ୟୈସ୍ତେ ସେଵ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ରିଦଶୈରପି ॥ ୨୦୩ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ମାୟୋପାଖ୍ୟାନେ ରେଣୁକାପ୍ରସ୍ତାଵେ
ରେଣୁକାପ୍ରକୃତିଭାଵେ ଶଙ୍କରଷଣ୍ମୁଖସଂଵାଦେ
ଶଙ୍କରପ୍ରୋକ୍ତଂ ରେଣୁକାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

1000 Names of Sri Renuka Devi / Yellamma » Sahasranama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam »  Telugu » Tamil