1000 Names of Sri Sharabha – Sahasranama Stotram 2 in Kannada

॥ Sharabha Sahasranamastotram 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಶರಭಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥

ಹರಿಹರವಿರಚಿತಮ್ – ಆಕಶಭೈರವ ತನ್ತ್ರೇ

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಖೇಂ ಖಾಂ ಖಂ ಫಟ್ ಪ್ರಾಣ ಗ್ರಹಾಸಿ
ಪ್ರಾಣ ಗ್ರಹಾಸಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸರ್ವ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಶರಭ ಸಾಲುವಾಯ
ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ಹು ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ದ್ವಿಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ವರ್ಣಃ
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶರಭ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರ ಋಷಿರ್ಜಗತೀ ಛನ್ದಃ
ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶ್ವರೋ ದೇವತಾ ಊಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿ ಫಟ್ ಕೀಲಕಂ
ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಶಿರಸಿ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ಋಷಯೇ ನಮಃ ।
ಮುಖೇ ಜಗತೀ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ॥

ಹೃದಿ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ಊँ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾದಯೋ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ॥

ಊँ ಖೇಂ ಖಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಖಂ ಫಟ್ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಪ್ರಾಣಗ್ರಹಾಸಿ ಪ್ರಾಣಗ್ರಹಾಸಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ವಷಟ್ ।
ಸರ್ವಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಹುಮ್ ॥

ಶರಭ-ಸಾಲುವಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷದ್ ॥

ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರ ಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಫಟ್ತ್ರ ॥

ಅಥ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸ ॥

ಓಂ ಖೇಂ ಖಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ॥ ಓಂ ಖಂ ಫಟ್ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ॥

ಪ್ರಾಣಗ್ರಹಾಸಿ ಪ್ರಾಣಗ್ರಹಾಸಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ॥

ಸರ್ವಶತ್ರು ಸಂಹಾರಣಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ॥

ಶರಭ ಸಾಲುವಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ॥

ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕೌವಹ್ನಿದೃಷ್ಟಿಃ ಕುಲಿಶವರನಖಶ್ಚಂಚಂಲೋತ್ಯುಗ್ರಜಿಹ್ವಃ ।
ಕಾಲೀ ದುರ್ಗಾ ಚ ಪಕ್ಷೌ ಹೃದಯಜಠರಗೌಭೈರವೋ ವಾಡವಾಗ್ನಿಃ ॥

ಊರುಸ್ಥೌ ವ್ಯಾಧಿಮೃತ್ಯು ಶರಭವರ ಖಗಶ್ಚಂಡ ವಾತಾತಿವೇಗಃ ।
ಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವಶತ್ರೂನ್ ಸ ಜಯತಿ ಶರಭಃ ಶಾಲುವಃ ಪಕ್ಷಿರಾಜಃ ॥ 1 ॥

ವರ್ಣಸಹಸ್ರಂ ಜಪಃ ॥ ಪಾಯಸೇನ ಘೃತಾಕ್ತೇನ ಹೋಮಃ ॥

ಅಥ ಸಂಕಲ್ಪಃ ।
ಗೌರೀವಲ್ಲಭ ಕಾಮಾರೇ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾದನ ।
ಮಾಮುದ್ಧರಾಪದಾಮ್ಮಾಧೇಸ್ತ್ರಿಪುರಧ್ನಾನ್ತ ಕಾನ್ತಕ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಶರಭಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ರಹಸ್ಯಮಿತ ತೇಜಸ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಂ ತು ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಮೇ ಶೃಣು ॥ 1 ॥

ಯಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ಮನುಜ ವ್ಯಾಘ್ರ ಸರ್ವಾನ್ತಾಮಾನವಾಪ್ಯಸಿ ।
ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಭುರ್ಭೀಮಃ ಪ್ರಭವೋ ವರದೋ ವರಃ ॥ 2 ॥

ಜಟೀ ಚರ್ಮೀ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಭಾವನಃ ।
ಹರಶ್ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಷಶ್ಚ ಸರ್ವಭೂತಹರಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 3 ॥

ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ ।
ಶ್ಮಶಾನವಾಸೀ ಭಗವಾನ್ ವಚಸೋಽಗೋಚರೋ ಧನಃ ॥ 4 ॥

ಅತಿವಾಧೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಉನ್ಮತ್ತವೃಷೋಥ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 5 ॥

ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ವೃಷರೂಪೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಮಹಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ಮಹಾಹನುಃ ॥ 6 ॥

ಲೋಕಪಾಲೋಽತರ್ಹಿತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸಾದೋ ಹಯಗರ್ದಭೀ ।
ಪವಿತ್ರಶ್ಚ ಮಹಾಂಶ್ಚೈವ ನಿಯಮೋ ನಿಗಮಪ್ರಿಯ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಶ್ಚ ಆದಿಸೃಷ್ಟಿಕರೋ ನಿಧಿ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಸೋಮೋ ನಕ್ಷತ್ರಸಾಧಕಃ ॥ 8 ॥

ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಗತಿಃ ಕೇತುರ್ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ವರಃ ।
ಅದಾರಿದ್ರಘ್ನಾಲಯ ಕರ್ತಾ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣೋನಘಃ ॥ 9 ॥

ಮಹಾತಪಾ ದೀರ್ಘತಪಾ ಅದೀನೋ ದೀನಸಾಧನಃ ।
ಸಂವತ್ಸರಕರೋ ಮನ್ತ್ರೀ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪರಮಂ ತಪಃ ॥ 10 ॥

ಯೋಗೀ ಯೋಗ್ಯೋ ಮಹಾಬೀಜೋ ಮಹಾರೇತಾ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಸುವರ್ಣರೇತಾಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುವೀಜೋ ವೃಷವಾಹನಃ ॥ 11 ॥

ದಶಬಾಹುಶ್ಚ ನಿಮಿಷೋ ನೀಲಕಂಠ ಉಮಾಪತಿಃ ।
ಬಹುರೂಪಃ ಸ್ವಯಂಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಬಲಿರ್ವೈರೋಚನೋ ಗಣಃ ॥ 12 ॥

ಗಣಕರ್ತ್ತಾ ಗಣಪತಿರ್ದಿಗ್ವಾಸಾಃ ಕಾಮ ಏವ ಚ ।
ಮನ್ತ್ರವಿತ್ಪರಮೋಮನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವಭಾವಕರೋ ಹರಃ ॥ 13 ॥

ಕಮಂಡಲುಧರೋ ಧನ್ವೀ ವಾಣಹಸ್ತಃ ಕಪಾಲವಾನ್ ।
ಅಶಿನೀ ಶತಘ್ನೀ ಖಂಡೀ ಪಟ್ಟಿಶಶ್ಚಾಯುಧೀ ಮಹಾನ್ ॥ 14 ॥

ಶ್ರುತಿಹಸ್ತಃ ಸರೂಪಶ್ಚ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ಕರೋ ವಿಭುಃ ।
ಉಶ್ನೀಷೀ ಚ ಸುವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ಉದಗ್ರೋ ವಿನಯಸ್ತಥಾ ॥ 15 ॥

ದೀರ್ಘಶ್ಚ ಹರಿನೇತ್ರಶ್ಚ ಸುತೀರ್ಥಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಚ ।
ಶೃಗಾಲರೂಪಃ ಸರ್ವಾರ್ಥೋ ಮುಂಡಃ ಸರ್ವಕಮಂಡಲುಃ ॥ 16 ॥

ಅಜಶ್ಚ ಮೃಗರೂಪಶ್ಚ ಗನ್ಧಚಾರೀ ಕಪರ್ದಿನಃ ।
ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಉರ್ಧ್ವಲಿಂಗ ಉರ್ಧ್ವಶಾಯೀ ನಭಸ್ತಲಃ ॥ 17 ॥

ತ್ರಿಜಟಶ್ಚೌರವಾಸೀ ಚ ರುದ್ರಸೇನಾಪತಿರ್ವಿಭುಃ ।
ನಕ್ತಂಚರೋತಿತಿಗ್ಮಶ್ಚ ಅಹಶ್ಚಾರೀ ಸುವರ್ಚಸಃ ॥ 18 ॥

ಗಜಹಾ ದೈತ್ಯಹಾ ಚೈವ ಲೋಕಭ್ರಾತಾ ಗುಣಾಕರಃ ।
ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲರೂಪಶ್ಚ ಆರ್ದ್ರಚರ್ಮಾಂವರೋ ವರಃ ॥ 19 ॥

ಕಾಲಯೋಗೀ ಮಹಾಕಾಲಃ ಸರ್ವವಾಸಾಶ್ಚತುಷ್ಪಥ ।
ನಿಶಾಚರ ಪ್ರೇತಚಾರೀ ಭೂತಚಾರೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 20 ॥

ಬಹುರೂಪೋ ಬಹುಧನ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಮನೋಗತಿಃ ।
ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನೃತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನೃತ್ಯಕಃ ಸರ್ವಮಾಲಯಃ ॥ 21 ॥

ಧೋಷೋ ಮಹಾತಪಾ ಈಶೋ ನಿತ್ಯೋ ಗಿರಿಚರೋ ನಭಃ ।
ಸಹಸ್ರಹಸ್ತೋ ವಿಜಯೋ ವ್ಯವಸಾಯೋಹ್ಯನಿನ್ದಿತಃ ॥ 22 ॥

ಅಮರ್ಷಣೋ ಮಹಾಮರ್ಷೀ ಈ ಯಶಕಾಮೋ ಮನೋಮಯಃ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾಪಹಾರೀ ಚ ಸುಖದೋ ಮಧ್ಯಮಸ್ತಥಾ ॥ 23 ॥

ತೇಜೋಪಹಾರೀ ಬಲಹಾ ಮುದಿತೋಪ್ಯಜಿತೋ ಭವಃ ।
ದಮ್ಭೀ ದ್ವೇಷೀ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಮ್ಭೀರಬಲವಾಹನಃ ॥ 24 ॥

ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪೋ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋ ವೃಕ್ಷಕರ್ತ್ತಾಸ್ಗವೃದ್ವಿಭುಃ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣವ್ವಾಹುಶ್ಚ ಹರ್ಷಶ್ಚ ಸಹಾಯಃ ಸರ್ವಕಾಲವಿತ್ ॥ 25 ॥

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಿತೋ ಯಜ್ಞಃ ಸಮುದ್ರೋ ವಡವಾಮುಖಃ ।
ಹುತಾಶನ ಸಹಾಯಶ್ಚ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಹುತಾಶನಃ ॥ 26 ॥

ಉಗ್ರತೇಜಾ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಯೋ (ಜಯೋ) ವಿಜಯ ಕಾಲವಿತ್ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸನ್ಧಿವಿಗ್ರಹ ಏವ ಚ ॥ 27 ॥

ಶಿಖೀ ದಂಡೀ ಜಟೀ ಜ್ವಾಲೀ ಮೃತ್ಯುಜಿದ್ದುರ್ಧರೋ ವಲೀ ।
ವೈಷ್ಣವೀ ಪಣವೀತಾಲೀ ಕಾಲಃ ಕಾಟಕಟಂಕರಃ ॥ 28 ॥

ನಕ್ಷತ್ರವಿಗ್ರಹವಿಧಿರ್ಗುಣವೃದ್ಧಿಲಯೋಗಮಃ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಿಶಾ ವಾಹು ವಿಭಾಗಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 29 ॥

ವೈರೋಚನೋ ಸುರಗಣೋ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋದ್ಧವಃ ।
ಅಪ್ರಜ್ಯೋ ವಾಲಚಾರೀ ಚ ಮಹಾಚಾರೀ ಸ್ತುತಸ್ತಥಾ ॥ 30 ॥

ಸರ್ವತೂರ್ಯ ನಿನಾದೀ ಚ ಸರ್ವನಾಥ ಪರಿಗ್ರಹಃ ।
ವ್ಯಾಲರೂಪೋ ವಿಲಾವಾಸೀ ಹೇಮಮಾಲೀ ತರಂಗವಿತ್ ॥ 31 ॥

ತ್ರಿದಿಶಸ್ತ್ರಿದಿಶಾವಾಸೀ ಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ।
ಬನ್ಧನಸ್ತ್ವಸುರೇನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಯುಧಿ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ ॥ 32 ॥

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಸಾದೋ ದುರ್ವಾಸಾ ಸರ್ವಸಾಧುನಿಷೇವಿತಃ ।
ಪುಸ್ಕನ್ದನೋ ವಿಭಾವಶ್ಚ ಅತುಲ್ಯೋ ಯಜ್ಞಭಾಗವಿತ್ ॥ 33 ॥

ಸರ್ವಚಾರೀ ಸರ್ವವಾಸೋ ದುರ್ವಾಸಾ ವಾಙ್ಮನೋಭವಃ ।
ಹೇಮೋ ಹೇಮಕರೋ ಯಜ್ಞಃ ಸರ್ವವೀರೋ ನರೋತ್ತಮಃ ॥ 34 ॥

ಲೋಹಿತಾಕ್ಷೋ ಮಹೋಕ್ಷಶ್ಚ ವಿಜಯಾಖ್ಯೋ ವಿಶಾರದಃ ।
ಸದ್ಗ್ರಹೋ ವಿಗ್ರಹೋ ಕರ್ಮಾ ಮೋಕ್ಷಃ ಸರ್ವನಿವಾಸನಃ ॥ 35 ॥

ಮುಖ್ಯೋ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ದೇಹಶ್ಚ ದೇಹಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ।
ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಸುವಲೋ ವಲರೂಪಧೃಕ್ ॥ 36 ॥

ಆಕಾಶನಿಧಿರೂಪಶ್ಚ ನಿಷಾದೀ ಉರಗಃ ಖಗಃ ।
ರೌದ್ರರೂಪೀ ಪಾಂಸುರಾದೀಃ ವಸುರಗ್ನಿಃ ಸುವರ್ಚಸೀ ॥ 37 ॥

ವಸುವೇಗೋ ಮಹಾವೇಗೋ ಮಹಾಯಕ್ಷೋ ನಿಶಾಕರಃ ।
ಸರ್ವಭಾವಪ್ರಿಯಾವಾಸೀ ಉಪದೇಶಕರೋ ಹರಃ ॥ 38 ॥

ಮನುರಾತ್ಮಾ ಪತಿರ್ಲೋಕೀ ಸಮ್ಭೋಜ್ಯಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ ।
ಪಕ್ಷೀ ಚ ಪಕ್ಷಿರೂಪೀ ಚ ಅತಿದೀಪ್ತೋ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 39 ॥

ಉನ್ಮಾದೋ ಮದನಃ ಕಾಮೋಹ್ಯಾಸ್ಯೋರ್ಥಕರೋಯಶಃ ।
ವಾಮದೇವಶ್ಚ ರಾಮಶ್ಚ ಪ್ರಾಗ್ದಕ್ಷಿಣಶ್ಚ ವಾಮನಃ ॥ 40 ॥

ಸಿದ್ಧಯೋಗೋ ಮಹರ್ಷಿಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧಕಃ ।
ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಶ್ಚ ವಿಷಧ್ನೋ ಮೃದುರವ್ಯಯಃ ॥ 41 ॥

ಮಹಾಸೇನೋ ವಿಶಾಖಶ್ಚ ವೃಷ್ಟಿಭೋಗೋ ಗವಾಂ ಪತಿ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಶ್ಚ ವಿಷ್ಕುಮ್ಭೀ ಚ ಭೂಸ್ತಮ್ಭನ ಏವ ಚ ॥ 42 ॥

ವೃತ್ತೋ ವೃತ್ತಕರಃ ಸ್ಥಣುರ್ಮಧುಮಧುಕರೋ ಧನಃ ।
ವಾಚಸ್ಪತ್ಯೋ ವಾಜಸೇನೋ ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಮಪೂಜಿತಃ ॥ 43 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಲೋಕಚಾರೀ ಸರ್ವಚಾರೀ ವಿಚಾರವಿತ್ ।
ಈಶಾನ ಈಶ್ವರಃ ಕಾಲೋ ನಿಶಾಚಾರೀ ಪಿನಾಕಧೃಕ್ ॥ 44 ॥

ನಿಮಿತ್ತಜ್ಞೋ (ಸ್ಥೋ) ನಿಮತ್ತಶ್ಚ ನನ್ದಿರ್ನಾದಕರೋ ಹರಿಃ ।
ನದೀಶ್ವರಶ್ಚ ನನ್ದೀ ಚ ನನ್ದಿನೋ ನನ್ದಿವರ್ದ್ಧನಃ ॥ 45 ॥

ಭಗಹಾರೀ ನಿಹನ್ತಾ ಚ ಕಾಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಹಾಲಿಂಗಶ್ಚತುರ್ಲಿಂಗಸ್ಥೈವ ಚ ॥ 46 ॥

ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯೋಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯುಗಾವಹಃ ।
ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬೀಜಕರ್ತ್ತಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಗತೋ ಬಲಃ ॥ 47 ॥

ಇತಿಹಾಸಃ ಸಕಲ್ಪಶ್ಚ ಗೌತಮೋಥ ನಿಶಾಕರಃ ।
ದಭೋಹ್ಯದಭೋ ವೈದಮ್ಭೋ ವಶ್ಯೋ ವಶ್ಯಕರಃ ಕಲಿಃ ॥ 48 ॥

ಲೋಕಕರ್ತಾ ಪಶುಪತಿರ್ಮಹಾಕರ್ತಾ ಹ್ಯನೌಷಧಃ ।
ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಲಟಾಚ್ಛನ್ನ ಏವ ಚ ॥ 49 ॥

ನೀತಿರ್ಹ್ಯನೀತಿಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶುದ್ಧೋ ಮಾನ್ಯೋ ಗತಾಗತಿಃ ।
ಬಹುಪ್ರಸಾದ ಸುಸ್ವಪ್ನೋ ದರ್ಪಣೋಥತ್ವಮಿತ್ರಜಿತ್ ॥ 50।
ವೇದಕಾರೋ ಮನ್ತ್ರಕಾರೋ ವಿದ್ವಾನ್ಸಮರಮರ್ದನಃ ।
ಮಹಾಮೋಘನಿವಾಸೀ ಚ ಮಹಾಘೋರೋ ವಶೀಕರಃ ॥ 51 ॥

ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಅತಿಧೂಮ್ರೋ ಹುತೋ ಹವಿಃ ।
ವೃಷಲಃ ಶಂಕರೋ ನಿತ್ಯೋ ವರ್ಚಸೀ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ ॥ 52 ॥

ನೀಲಸ್ತಥಾಂಗಲುಬ್ಧಶ್ಚ ಶೋಭನೋ ನಿರವಗ್ರಹಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿದಃ ಸ್ವಸ್ತಿಭಾವಶ್ಚ ಭೋಗೀ ಭೋಗಕರೋ ಲಘುಃ ॥ 53 ॥

ಉತ್ಸಂಗಶ್ಚ ಮಹಾಂಗಶ್ಚ ಮಹಾಭೋಗೋ ಪರಾಯಣಃ ।
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಃ ಸುವರ್ಣಶ್ಚ ಇನ್ದ್ರಿಯಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ॥ 54 ॥

ಮಹಾಪಾದೋ ಮಹಾಹಸ್ತೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಮಹಾಮೂರ್ದ್ಧಾ ಮಹಾಮಾತ್ರೋ ಮಹಾನೇತ್ರೋ ನಿಶಾಲಯಃ ॥ 55 ॥

ಮಹಾನ್ತಕೋ ಮಹಾಕರ್ಣೋ ಮಹೋಕ್ಷಶ್ಚ ಮಹಾಹನುಃ ।
ಮಹಾನನೋ ಮಹಾಕಂವುರ್ಮಹಾಗ್ರೀವಃ ಶ್ಮಶಾನಭಾಕ್ ॥ 56 ॥

ಮಹಾವಕ್ಷಾ ಮಹೋರಸ್ಕೋ ಹ್ಯನ್ತರಾಮಾ ಮೃಗಾಲಯಃ ।
ಲಮ್ಬಿತೋ ಲಮ್ಬಿತೋಷ್ಟಶ್ಚ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪಯೋನಿಧಿ ॥ 57 ॥

ಮಹಾದನ್ತೋ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಜಿಹ್ವೋ ಮಹಾಮುಖಃ ।
ಮಹಾನಖೋ ಮಹಾರೋಮಾ ಮಹಾಕೇಶೋ ಮಹಾಜರಃ ॥ 58 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಪ್ರತಯೋ ಯೋಗಿಸಾಧನಃ ।
ಸ್ನೇಹನೋತಿಶುಭಸ್ನೇಹಃ ಅಜಿತಶ್ಚ ಮಹಾಮುನಿಃ ॥ 59 ॥

ವೃಕ್ಷಕಾರೋ ವೃಕ್ಷಕೇತುಃ ಅನಲೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ।
ಮಂಡಲೀ ಧಾಮಶ್ಚ ದೇವಾಧಿಪತಿರೇವ ಚ ॥ 60 ॥

ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಃ ಸಾಮಾಸ್ಯಃ ಋಕ್ ಸಾಹಸ್ರ ಮಿತೇಕ್ಷಣಃ ।
ಯಜುಃ ಪಾದಭುಜಾಗುಹ್ಯಃ ಪ್ರಕಾಶೋ ಜಂಗಮಸ್ತಥಾ ॥ 61 ॥

ಅಮೋಧಾರ್ಥಪ್ರಸಾದಶ್ಚ ಅತಿಗಮ್ಯಃ ಸುದರ್ಶನಃ ।
ಉಪಕಾರಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಃ ಕನಕಃ ಕಾಂಚನಸ್ಥಿತಃ ॥ 62 ॥

ನಾಭಿರ್ನದಿಕರೋ ಭಾವಃ ಪುಷ್ಕರಸ್ಯ ಪತಿಸ್ಥಿರಃ ।
ದ್ವಾದಶಾಸ್ತ್ರಮಸಶ್ವಾಘೋ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಸಮಾಹಿತಃ ॥ 63 ॥

ನಕ್ತಂ ಕಲಿಶ್ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಕಕಾರಃ ಕಾಲಪೂಜಿತಃ ।
ಸವಾಣೋ ಗಣಕಾರಶ್ಚ ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಿಃ ॥ 64 ॥

ಭಸ್ಮಶಾಯೀ ಭಸ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಭಸ್ಮಭೂತಸ್ತಮೋಗುಣಃ ।
ಲೋಕಪಾಲಸ್ತಥಾ ಲೋಕೋ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ ॥ 65 ॥

ಶುಕ್ಲಸ್ತ್ರಿಶುಕ್ಲಸಮ್ಪನ್ನಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತನಿಷೇವಿತಃ ।
ಆಶ್ರಮಸ್ಥಃ ಕ್ರಿಯಾವಸ್ಥೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮತಿರ್ವರಃ ॥ 66 ॥

ವಿಶಾಲಶಾಖಸ್ತಾಮ್ರೋಷ್ಟೋಹ್ಯಮ್ಬುಜಾಲಃ ಸುನಿಶ್ಚಲಃ ।
ಕಪಿಲಃ ಕಪಿಲಃ ಶುಕ್ಲ ಆಯುಶ್ಚೈವ ಪರೋವರಃ ॥ 67 ॥

ಗನ್ಧರ್ವೋ ಹ್ಯದಿತಿಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಃ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸುಶಾರದಃ ।
ಪರಶ್ವಧಾಯುಧೋ ದೇವ ಅನ್ಧಕಾರಿಃ ಸುವಾನ್ಧವಃ ॥ 68 ॥

ತುಮ್ಬವೀಣೋ ಮಹಾಕ್ರೋಧ ಊರ್ಧ್ವಂರೇತಾ ಜಲೇಶಯಃ ।
ಉಗ್ರೋ ವಂಶಕರೋ ದ್ವಂಶೋ ವಂಶನಾದೋಹ್ಯನಿನ್ದಿತಃ ॥ 69 ॥

ಸರ್ವಾಂಗರೂಪೋ ಮಾಯಾವೀ ಸುಹ್ಯದೋಹ್ಯನಿಲೋನಲಃ ।
ಬನ್ಧನೋ ಬನ್ಧಕರ್ತಾ ಚ ಸುಬಧುರವಿಮೋಚನಃ ॥ 70 ॥

ಮೇಷಜಾರಿಃ ಸುಕರ್ಮಾರಿರ್ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಸಮೋ ಯುಧಿ ।
ಬಹುಸ್ವನಿರ್ಮಿತಃ ಸರ್ವಃ ಶಂಕರಃ ಶಂಕರೋ ವರಃ ॥ 71 ॥

ಅಮರೇಶೋ ಮಹಾದೇವೋ ವಿಶ್ವದೇವಃ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ನಿಸಂಗಶ್ಚಾಹಿರ್ಬುಧ್ಯ್ನಶ್ಚಾಕಿತಾಕ್ಷೋ ಹರಿಸ್ತಥಾ ॥ 72 ॥

ಅಜೈಕಪಾಲಪಾಲೀಚ ತ್ರಿಶಂಕುರಜಿತಃ ಶಿವಃ ।
ಧನ್ವತರಿರ್ಧೂಮ್ರಕೇತುಃ ಸ್ಕನ್ದೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ ॥ 73 ॥

ಧಾತಾ ಶಕ್ರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಶ್ಚ ಮಿತ್ರಸ್ತ್ವಷ್ಠಾಧ್ರುವೋ ವಸುಃ ।
ಪ್ರಭಾವಃ ಸರ್ವಗೋ ವಾಯುರರ್ಯಮಾಸವಿತಾರಥಿಃ ॥ 74 ॥

ಉಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಿಧಾತಾ ಚ ಮಾನ್ಧಾತಾ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ರತಿಸ್ತೀರ್ಥಶ್ಚ ವಾಗ್ಮೀ ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಗುಣಾವಹ ॥ 75 ॥।

ಪದ್ಮವಕ್ರೋ ಮಹಾವಕ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರವಕ್ರೋ ಮನೋರಮಃ ।
ವಲಯಾನ್ಯಶ್ಚ ಶಾನ್ತಶ್ಚ ಪುರಾಣಃ ಪುಣ್ಯವರ್ಚಸಃ ॥ 76 ॥

ಕುರುಕರ್ತಾ ಕಾಲರೂಪೀ ಕುರುಭೂತೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಶರ್ವೋ ಸರ್ವೋ ದರ್ಭಶಾಯೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪತಿಃ ॥ 77 ॥

ದೇವದೇವ ಸುಖಾಶಕ್ತಃ ಸದಸತ್ಸಂವರರತ್ನವಿತ್ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖಿರಾವಾಸೀ ಹಿಮವದ್ಗಿರಿಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 78 ॥

ಕೂಲಹಾರೀ ಕೂಲಕರ್ತ್ತಾ ಬಹುಬೀಜೋ ಬಹುಪ್ರದಃ ।
ವನಿಜೋ ವರ್ದ್ಧನೋ ದಕ್ಷೋ ನಕುಲಶ್ಚದನಶ್ಛದಃ ॥ 79 ॥

ಸಾರಗ್ರೀವೀ ಮಹಾಜನ್ತುರತ್ನಕಶ್ಚ ಮಹೌಷಧಿಃ ।
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಾರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಛನ್ದೋ ವ್ಯಾಕರಣಾನಿ ಚ ॥ 80 ॥

ಸಿಂಹನಾದಃ ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಃ ಸಿಂಹಗಃ ಸಿಂಹವಾಹನಃ ।
ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮಾ ಜರಾಸ್ತಾಲೋಲ್ಲೋಕಾಹಿತಾನ್ತಕಃ ॥ 81 ॥

ಸಾರಗೋಽಸುಖವಕ್ರಾನ್ತ ಕೇತುಮಾಲೀ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
ಭೂತಾಶ್ರಯೋ ಭೂತಪತಿರಹೋರಾತ್ರಮನಿನ್ದಕಃ ॥ 82 ॥

ಆಸನಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ನಿಲಯಃ ವಿಭುಭೈರವಃ ।
ಅಮೋಘಸರ್ವಭೂಷಾಸ್ಯೋ ಯಾಜನಃ ಪ್ರಾಣಹಾರಕಃ ॥ 83 ॥

ಧೃತಿಮಾನ್ ಜ್ಞಾತಿಮಾನ್ ದಕ್ಷಃ ಸತ್ಕೃತಶ್ಚ ಯುಗಾಧಿಪಃ ।
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಶ್ಚವಸನೋ ಹರಃ ॥ 84 ॥

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಶ್ಚ ತಥಾ ಗುಹಯಕಾಲಃ ಪ್ರವೇಶಕಃ ।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಮಹಾಹರ್ಷೋಂಜಿತಕಾಮೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 85 ॥

ಗಾನ್ಧಾರಶ್ಚ ಸುಶೀಲಶ್ಚ ತಪಃ ಕರ್ಮರತಿರ್ಧನಃ ।
ಮಹಾಗೀತೋ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಹ್ಮಕ್ಷರೋ ಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 86 ॥

ಮಹಾಕೇತುಃ ಕರ್ಮಧಾತನೈಕತಾನಶ್ಚರಾಚರಃ ।
ಅವೇದನೀಯ ಆವೇಶಃ ಸರ್ವಗನ್ಧಸುಖಾವಹಃ ॥ 87 ॥

ತೋರಣಾಸ್ತರಣೋ ವಾಯುಃ ಪರಿಧಾವತಿ ಚೈತಕಃ ।
ಸಂಯೋಗೋ ವರ್ದ್ಧನೋ ವೃದ್ಧೋ ಮಹಾವೃದ್ಧೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 88 ॥

ನಿತ್ಯೋ ಧರ್ಮಸಹಾಯಶ್ಚ ದೇವಾಸುರಪತಿಃ ಪತಿಃ ।
ಅಮುಕ್ತೋ ಮುಸ್ತಬಾಹುಶ್ಚ ದ್ವಿವಿಧಶ್ಚ ಸುಪರ್ವಣಃ ॥ 89 ॥

ಆಷಾಢಶ್ಚ ಸುಖಾಢ್ಯಶ್ಚ ಧ್ರುವೋ ಹರಿಹಯೋ ಹರಿಃ ।
ವಸುರಾವರ್ತ್ತನೋ ನಿತ್ಯೋ ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಮದಃ ॥ 90 ॥

ಶಿರೋಹಾರೀ ಚ ವರ್ಷೀ ಚ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಭೂಷಿತಃ ।
ಅಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷಯೋ ಯೋಗೀ ಸರ್ವಯೋಗೀ ಮಹಾವಲಃ ॥ 91 ॥

ಸಮಾಮ್ನಾಯೋಽಸಮಾಮ್ನಾಯಸ್ತೀರ್ಥದೇವೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ನಿರ್ಬೀಜೋ ಜೀವನೋ ಮನ್ತ್ರೋ ಅನಘೋ ಬಹುಕರ್ಕಶಃ ॥ 92 ॥

ರಕ್ತಪ್ರಭೂತೋ ರಕ್ತಾಂಗೋ ಮಹಾರ್ಣವನಿನಾದಕೃತ್ ।
ಮೂಲೋ ವಿಶಾಖೋ ಯಮೃತೋಕ್ತಯಕ್ತೋವ್ಯಃ ಸನಾತನಃ ॥ 93 ॥

ಆರೋಹಣೋ ನಿರಂಹಶ್ಚ ಶೈಲಹಾರೀ ಮಹಾತಪಾಃ ।
ಸೇನಾಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಕಲ್ಪೋ ಯುಗೋ ಯುಗಂಕರೋ ಹರಿಃ ॥ 94 ॥

ಯುಗರೂಪೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಪವನೋ ಗಹನೋ ನಗಃ ।
ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಪಣೋ ನಾದಃ ಪಂಡಿತೋಹ್ಯಚಲೋಪಮಃ ॥ 95 ॥

ಬಹುಮಾಲೋ ಮಹಾಮಾಲಃ ಸುಮಾಲೋ ಬಹುಲೋಚನಃ ।
ವಿಸ್ತಾರೋ ಲವಣಃ ಕ್ರೂರಃ ಋತುಮಾಸಫಲೋದಯಃ ॥ 96 ॥

ವೃಷಭೋ ವೃಷಭಾಗಾಂಗೋ ಮಣಿಬನ್ಧುರ್ಜಟಾಧರಃ ।
ಇನ್ದ್ರೋ ವಿಸರ್ಗಃ ಸುಮುಖಃ ಸುರಃ ಸರ್ವಾಯುಧಃ ಸಹಃ ॥ 97 ॥

ನಿವೇಶನಃ ಸುಧನ್ವಾ ಚ ಪೂಗಗನ್ಧೋ ಮಹಾಹನುಃ ।
ಗನ್ಧಮಾಲೀ ಚ ಭಗವಾನ್ ಸಾನನ್ದಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ ॥ 98 ॥

ಮಾತ್ಮನೋ ಬಾಹುಲೋ ಬಾಹುಃ ಸಕಲಃ ಸರ್ವಲೋಚನಃ ।
ರುದ್ರಸ್ತಾಲೀಕರಸ್ತಾಲೀ ಊರ್ಧ್ವಸಂಹತಲೋಚನಃ ॥ 99 ॥

ಛತ್ರಪದ್ಮಃ ಸುವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯೋ ಮಹಾನ್ ।
ಮುಂಡೋ ವಿರೂಪೋ ಬಹುಲೋ ದಂಡೀ ಮುಂಡೋ ವಿಕುಂಡಲಃ ॥ 100 ॥

ಹರ್ಯಕ್ಷಃ ಕಕುಭೋಕ ವಜ್ರೀ ದೀಪ್ತಾವರ್ಚಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ದ್ಧಾ ದೇವೇದ್ರಃ ಸರ್ವಭೂತಮಯೋ ಹರಿ ॥ 101 ॥

ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಕೃತ್ ।
ಪವಿತ್ರಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಯುರ್ಮನ್ತ್ರಃ ಕನಿಷ್ಠಃ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಃ ॥ 102 ॥

ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವಿನಿರ್ವಾತಃ ಶರಘ್ನಃ ಶರತಾಪಧೃಕ್ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ಪದ್ಮಗರ್ಭೋ ಜಲೋದ್ಭವ ॥ 103 ॥

ಗಭಸ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗತಿ ।
ಅನನ್ತರೂಪೋ ನೈಕಾತ್ಮಾ ತಗ್ಮತೇಜಾತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ॥ 104 ॥

ಊರ್ಧ್ವಗಾತ್ಮಾ ಪಶುಪತಿಃ ವೀತುರಂಗಾ ಮನೋಜವಃ ।
ವನ್ದನೀ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಚ ಗುಣಜ್ಞೋ ಸ್ವಗುಣೋತ್ತರಃ ॥ 105 ॥

ಕರ್ಣಿಕಾರೋ ಮಹಾಸ್ರಗ್ವೀ ನೀಲಮೌಲೀ ಪಿನಾಕಧೃಕ್ ।
ಉಮಾಪತಿರುಮಾಕಾನ್ತೋ ಜಾನ್ಹವೀಹೃದಯಂಗಮಃ ॥ 106 ॥

ವೀರೋ ವರಾಹೋ ವರದೋ ವರೇಶಶ್ಚ ಮಹಾಮನಾ ।
ಮಹಾಪ್ರಭಾವಸ್ತ್ವನಘಃ ಶತ್ರುಹಾ ಶ್ವೇತಪಿಂಗಲಃ ॥ 107 ॥

ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಯತ್ತಾತ್ಮಾ ಚ ಸಂಯತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಧಾನಧೃಕ್ ।
ಸರ್ವಪಾರ್ಶ್ವಸ್ತುತಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಧರ್ಮಃ ಸಾಧಾರಣೋ ವರಃ ॥ 108 ॥

ಚರಾಚರಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮಾ ಗೋವೃಷೋ ಗೋವೃಷೇಶ್ಚರಃ ।
ಸಾಧ್ಯರ್ಷಿರ್ವಸುರಾದಿತ್ಯೋ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಸವಿತಾ ಮೃಗಃ ॥ 109 ॥

ವ್ಯಾಸಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪೋ ವಿಸ್ತಾರಃ ಪರ್ಯಯೋನಯಃ ।
ಋತುಃ ಸಂವತ್ಸರೋ ಮಾಸಃ ಪಕ್ಷಃ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರಾಯಣಃ ॥ 110 ॥

ಕಲಾ ಕಾಷ್ಟಾ ಲಯೋ ಮಾತ್ರಾ ಮುಹೂರ್ತಃ ಪಕ್ಷಪಾಕ್ಷಣಃ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಬೀಜಂ ಲಿಂಗಮಾದ್ಯಸ್ತ್ವನಿನ್ದಿತಃ ॥ 111 ॥

ಸದ್ವ್ಯವತಮವ್ಯಕ್ತ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಮ್ ॥ 112 ॥

ನಿರ್ವಾಣಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪರಾಗತಿಃ ।
ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ದೇವೋ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 113 ॥

ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾತ್ರೋ ದೇವಾಸುರಸಮಾಶ್ರಯ ।
ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದೇವಾಸುರಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 114 ॥

ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವಾನಾಮಾತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ॥ 115 ॥

ಉದ್ಭಿಜ್ಜಸ್ತ್ರಿಕ್ರಮೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿರಾಜೋ ವರದೋ ವರಃ ।
ಈಜ್ಯೋ ಹಸ್ತಿಮುಖೋ ವ್ಯಾಘ್ರೀ ದೇವಸಿಂಹೋ ನರರ್ಷಭಃ ॥ 116 ॥

ವಿಬುಧಾಗ್ರವರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ।
ಗುರುಃ ಕಾನ್ತೋ ನಿಜಃ ಸರ್ವಃ ಪವಿತ್ರಃ ಸರ್ವವಾಹನಃ ॥ 117 ॥

ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಶೋಭನೋ ವಜ್ರ ಈಶಾನಃ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ।
ಭೃಗೀ ಭೃಂಗಪ್ರಿಯೋ ಬಭ್ರೂ ರಾಜರಾಜೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 118 ॥

ಅವಿರಾಮಃ ಸುಶರಣೋ ವಿರಾಮಃ ಸರ್ವಸಾಧನಃ ।
ಲಲಾಟಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವದೇಹೋ ಹಾರಿಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೀ ॥ 119 ॥

ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಪತಿಶ್ಚೈವ ನಿಯಮೇನ್ದ್ರಿಯವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾರ್ಥೋನಿತ್ಯಃ ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಶುಚಿಃ ॥ 120 ॥

ವ್ರತಾದಿರ್ಯತ್ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ ।
ವಿಮುಕ್ತೋ ದೀರ್ಘತೇಜಾಶ್ಚ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀವರ್ದ್ಧನೋ ಜಗತ್ ॥ 121 ॥

ಯಥಾ ಪ್ರಸಾದೋ ಭಗವಾನಿತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ।
ಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಾ ವಿದುರ್ಯನ್ನ ಮಹರ್ಷಯಃ ॥ 122 ॥

ತಂಸ್ತವೀಮ್ಯಹಮಾದ್ಯಂ ಚ ಕಸ್ತೋಷ್ಯತಿ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಭಕ್ತಿಶ್ಚೈವ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಮಯಾ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ವಸುಃ ॥ 123 ॥

ತತೋಽನುಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸಸ್ತುತೋ ಮತಿಮತಾಂ ಗತಿಃ ।
ಶಿವ ಏವಂ ಸ್ತುತೋ ದೇವೈಃ ನಾಮಭಿಃ ಪುಷ್ಟಿವರ್ದ್ಧನೈಃ ॥ 124 ॥

ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ನ್ಯೋತ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಃ ।
ಏತದ್ಧಿಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಗೀತಂ ಸ್ವಯಮ್ಭುವಾ ॥ 125 ॥

ಋಷಯಶ್ಚೈವ ದೇವಾಶ್ಚ ಸ್ತುವನ್ತ್ಯೇತೇ ನು ತತ್ಪರಮ್ ।
ಸ್ತೂಯಮಾನೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರೀಯತೇ ಚಾತ್ಮನಾಪತಿಃ ॥ 126 ॥

ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪೀ ಭಗವಾನಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಾನ್ ಕರೋತಿ ತಾನ್ ।
ತಥೈವ ಚ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಪ್ರಧಾನತಃ ॥ 127 ॥

ಆಸ್ತಿಕಃ ಶ್ರದ್ದಧಾನಶ್ಚ ಬಹುಭಿರ್ಜನ್ಮಭಿಃ ಸ್ತವೈಃ ।
ಜಾಗ್ರತೋಥ ಸ್ವಪತಶ್ಚ ವ್ರಜನ್ತೋ ಗತಿಸಂಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 128 ॥

ಸ್ತುವನ್ತಿ ಸ್ತೂಯಮಾನೇ ಚ ಚತುಷ್ಪಥಿ ರಮನ್ತಿ ಚ ।
ಜನ್ಮಕೋಟಿಸಹಸ್ರೇಷು ನಾನಾಸಂಸಾರಯೋನಿಷು ॥ 129 ॥

ಜನ್ತೋರ್ವಿಶುದ್ಧಪಾಪಸ್ಯ ಭವೇ ಭಕ್ತಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಉತ್ಪನ್ನಾ ಚ ಭವೇ ಭಕ್ತಿರನನ್ಯಾ ಸರ್ವಭಾವತಃ ॥ 130 ॥

ಏತದ್ದೇವೇಷು ದುಃಪ್ರಾಪೋ ಮಾನುಷೇಷು ನ ಲಭ್ಯತೇ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಭದ್ರೇ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ ॥ 131 ॥

ತಸ್ಯೈವ ಚ ಪ್ರಸಾದೇನ ಭಕ್ತಿರುತ್ಪದ್ಯತೇ ನೃಪ ।
ಯಯಾ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ತದ್ಭಾಗವತಮಾನಸಃ ॥ 132 ॥

ಯೇ ಸರ್ವಭಾವೋಪಹತಾಃ ಪರತ್ವೇನಾನುಭಾವಿತಾಃ ।
ಪ್ರಪನ್ನವತ್ಸಲಾ ದೇವಃ ಸಂಸಾರಾತ್ತಾನ್ ಸಮುದ್ಧರೇತ್ ॥ 133 ॥

ಏವಮನ್ಯೇಪಿ ಕುರ್ವನ್ತಿ ದೇವಾಃ ಸಂಸಾರಮೋಚನಮ್ ।
ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಮಹಾದೇವಾದನ್ಯತ್ರಾಪಿ ತಪೋಬಲಾತ್ ॥ 134 ॥

ಇತಿ ತೇನೇದಂ ಕಲ್ಯಾಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ಸದಸತ್ ಪತಿಃ ।
ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ಧುವಂ ಪೂರ್ವಂ ತಾಡಿತಾ ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಯಃ ॥ 135 ॥

ಸ್ತವಮೇನಂ ಭಗವತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋ ಸ್ವಯಮಧಾರಯತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಶಕ್ರಾಯ ಶಕ್ರಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಮೃತ್ಯವೇ ॥ 136 ॥

ಮೃತ್ಯುಃ ಪ್ರೋವಾಚ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ರುದ್ರೇಭ್ಯಸ್ತಂಡಿಮಾಗಯತ್ ।
ಮಹತಾ ತಪಸಾ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಂಡಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಃ ॥ 137 ॥

ಸ್ತಂಡೀಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಶುಕ್ರಾಯ ಗೌತಮಾಯಾಹ ಭಾರ್ಗವಃ ।
ವೈವಸ್ವತಾಯ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮಃ ಪ್ರಾಹ ಸಾಧವೇ ॥ 138 ॥

ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯ ಮನುರಿಷ್ಟಾಯ ಧೀಮತೇ ।
ಯಮಾಯ ಪ್ರಾಹ ಭಗವಾನ್ ಸಾಧ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋವ್ಯಯಃ ॥ 139 ॥

ನಾಚಿಕೇತಾಯ ಭಗವಾನಾಹ ವೈವಸ್ವತೋ ಯಮಃ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಯ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ನಾಚಿಕೇತಾಭ್ಯಭಾಷತ ॥ 140 ॥

ತಥಾಪ್ಯಹಮಮಿತ್ರಘ್ನಸ್ತಾವನ್ದ್ಧಾದ್ಯ ವಿಶ್ರುತಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಗ್ಯಮಾರೋಗಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ಧನ್ಯಂ ವೇದೈಶ್ಚ ಸಮ್ಮಿತಮ್ ॥ 141 ॥

ನಾಸ್ಯ ವಿಘ್ನಾನಿ ಕುರ್ವನ್ತಿ ದಾನವಾ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಾಃ ।
ಪಿಶಾಚಾ ಯಾತುಧಾನ್ತಾಶ್ಚ ಗುಹ್ಯಕಾ ಭುಜಗಾ ಅಪಿ ॥ 142 ॥

ಯ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾತರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯ ।
ಅಭಿನ್ನಯೋಗೋ ವರ್ಷನ್ತು ಅಶ್ವಮೇಧಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 143 ॥

ಇಯಾಕಾಶ ಭೈರವತನ್ತ್ರೇ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮವಿರಚಿತೇ ।
ಶರಭಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥ 144 ॥

॥ ಇತಿ ಆಕಾಶಭೈರವತನ್ತ್ರೇ ಹರಿಹರವಿರಚಿತಮ್
ಶ್ರೀಶರಭಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sharabha 2:
1000 Names of Sri Sharabha – Sahasranama Stotram 2 in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

1000 Names of Sri Sharabha – Sahasranama Stotram 2 in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top