1000 Names of Sri Tara – Sahasranamavali Stotram 2 in English

॥ Tara Sahasranamavali 2 English Lyrics ॥

॥ sritarasahasranamavalih 2 ॥
brhannilatantrantargata

Om asya sritarasahasranamastotramahamantrasya,
aksobhya rsih, brhati-usnik chandah,
sri ugratara srimadekajata srinilasarasvati devata,
purusarthacatustayasiddhyarthe viniyogah ॥

atha sritarasahasranamavalih ॥

Om tarayai namah ।
Om ratryai namah ।
Om maharatryai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om kapalinyai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om mahotsavayai namah ॥ 10 ॥

Om mahadanaratayai namah ।
Om yajnayai namah ।
Om yajnotsavavibhusitayai namah ।
Om candravaktrayai namah ।
Om cakoraksyai namah ।
Om carunetrayai namah ।
Om sulocanayai namah ।
Om trinetrayai namah ।
Om padmapatraksyai namah ।
Om kurangaksyai namah ॥ 20 ॥

Om manoharayai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om jyotsnayai namah ।
Om carukesyai namah ।
Om sulocanayai namah ।
Om varahyai namah ।
Om varunyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om mahavidyayai namah ॥ 30 ॥

Om mahesvaryai namah ।
Om pingayai namah ।
Om kuncitakesyai namah ।
Om mahayajnasvarupinyai namah ।
Om gauryai namah ।
Om campakavarnayai namah ।
Om krsangyai namah ।
Om kulapujitayai namah ।
Om sarvanandasvarupayai namah ।
Om sarvasankatatarinyai namah ॥ 40 ॥

Om nityayai namah ।
Om nityamayyai namah ।
Om nandayai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om nilasarasvatyai namah ।
Om gayatryai namah ।
Om sucaritrayai namah ।
Om kaulavrataparayanayai namah ।
Om hiranyagarbhayai namah ।
Om bhugarbhayai namah ॥ 50 ॥

Om visvagarbhayai namah ।
Om yasasvinyai namah ।
Om himavattanayayai namah ।
Om divyayai namah ।
Om divyambaravibhusanayai namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om jagaddhatryai namah ।
Om jagatamupakarinyai namah ।
Om aindryai namah ।
Om saumyayai namah ॥ 60 ॥

Om yamyayai namah ।
Om varunyai namah ।
Om vayavyai namah ।
Om agneyyai namah ।
Om nairtyai namah ।
Om aisanyai namah ।
Om candikayai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om sumerutanayayai namah ।
Om vandyayai namah ॥ 70 ॥

Om sarvesamupakarinyai namah ।
Om lalajjihvayai namah ।
Om sarojaksyai namah ।
Om mundasrajavibhusanayai namah ।
Om sarvanandamayyai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om sarvanandasvarupinyai namah ।
Om dhrtyai namah ।
Om medhayai namah ।
Om laksmyai namah ॥ 80 ॥

Om sraddhayai namah ।
Om pannagasayinyai namah ।
Om rukminyai namah ।
Om janakyai namah ।
Om durgayai namah ।
Om satyayai namah ।
Om satyavatyai namah ।
Om ratyai namah ।
Om kamakhyayai namah ।
Om moksadayai namah ॥ 90 ॥

Om nandayai namah ।
Om narasimhyai namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om mahadevaratayai namah ।
Om candyai namah ।
Om candadordandakhandinyai namah ।
Om dirghakesyai namah ।
Om sukesyai namah ।
Om pingakesyai namah ।
Om mahakacayai namah ॥ 100 ॥

Om bhavanyai namah ।
Om bhavapatnyai namah ।
Om bhavabhitiharayai namah ।
Om sacyai namah ।
Om paurandaryai namah ।
Om visnorjayayai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om parayai namah ।
Om sarvesam jananyai namah ।
Om nityayai namah ॥ 110 ॥

Om carvangyai namah ।
Om daityanasinyai namah ।
Om ghorarupayai namah ।
Om mahesanyai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om varavarninyai namah ।
Om mahavidyayai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om mahamedhayai namah ।
Om mahotsavayai namah । 120 ।

Om virupayai namah ।
Om visvarupayai namah ।
Om mrdanyai namah ।
Om mrdavallabhayai namah ।
Om mahapunyapradayai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om madhukaitabhanasinyai namah ।
Om koticandrapratikasayai namah ।
Om satasuryasamaprabhayai namah ।
Om jahnukanyayai namah । 130 ।

Om manojnayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om haravallabhayai namah ।
Om kamarupayai namah ।
Om mahesanyai namah ।
Om nityotsahayai namah ।
Om manasvinyai namah ।
Om vaikunthanathapatnyai namah ।
Om sankaravallabhayai namah ।
Om kasyapyai namah । 140 ।

Om kamalayai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om kanjapatrayateksanayai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om vrsarudhayai namah ।
Om purnacandranibhananayai namah ।
Om manyayai namah ।
Om manavatyai namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om kanyayai namah । 150 ।

Om himagireh sutayai namah ।
Om aparnayai namah ।

Om padmapatraksyai namah ।
Om nagayajnopavitinyai namah ।
Om mahasankhadharayai namah ।
Om kantayai namah ।
Om kamaniyayai namah ।
Om nagatmajayai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om vaisnavyai namah । 160 ।

Om sambhorjayayai namah ।
Om gangayai namah ।
Om jalesvaryai namah ।
Om bhagirathyai namah ।
Om manase namah ।
Om buddhyai namah ।
Om nityayai namah ।
Om sadanandamayyai namah ।
Om harapriyayai namah ।
Om girisutayai namah । 170 ।

Om harapatnyai namah ।
Om tapasvinyai namah ।
Om mahavyadhiharayai namah ।
Om devyai namah ।
Om sumbhasuranisudinyai namah ।
Om mahapunyapradayai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om madhukaitabhanasinyai namah ।
Om sankhinyai namah ।
Om cakrinyai namah । 180 ।

Om dhatryai namah ।
Om haste pustakadharinyai namah ।
Om camundayai namah ।
Om capalayai namah ।
Om tungayai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om daityanikrntanyai namah ।
Om santyai namah ।
Om nidrayai namah ।
Om mahanidrayai namah । 190 ।

Om guhyanidrayai namah ।
Om renukayai namah ।
Om kaumaryai namah ।
Om kulajayai namah ।
Om kunjyai namah ।
Om kaulavrataparayanayai namah ।
Om navadurgayai namah ।
Om sadacarayai namah ।
Om draupadyai namah ।
Om drupadatmajayai namah । 200 ।

Om srstyai namah ।
Om sarvadyakalinayai namah ।
Om nisumbhaprananasinyai namah ।
Om padminyai namah ।
Om vasudhayai namah ।
Om prthvyai namah ।
Om rohinyai namah ।
Om vindhyavasinyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om saktyai namah । 210 ।

Om mahasaktyai namah ।
Om sankaryai namah ।
Om saktivallabhayai namah ।
Om daityapranaharayai namah ।
Om datryai namah ।
Om dayayai namah ।
Om damodarapriyayai namah ।
Om ksantyai namah ।
Om ksemakaryai namah ।
Om buddhyai namah । 220 ।

Om bauddhacaraparayanayai namah ।
Om srividyayai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om bharatyai namah ।
Om bhayanasinyai namah ।
Om tapasyai namah ।
Om tarinyai namah ।
Om tiksnayai namah ।
Om tiksnadaityavinasinyai namah । 230 ।

Om datryai namah ।
Om danaparayai namah ।
Om kalyai namah ।
Om durgayai namah ।
Om daityavinasinyai namah ।
Om padmayai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om hrstayai namah ।
Om tustayai namah ।
Om pustayai namah । 240 ।

Om urvasyai namah ।
Om vajrinyai namah ।
Om vajrahastayai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om sivayai namah ।
Om khandinyai namah ।
Om khadgahastayai namah ।
Om karttikharparadharinyai namah ।
Om devanganayai namah ।
Om devamanyayai namah । 250 ।

Om devakanyayai namah ।
Om pulomajayai namah ।
Om sragvinyai namah ।
Om sragvidatryai namah ।
Om sarvasaukhyavivardhinyai namah ।
Om silayai namah ।
Om silavatyai namah ।
Om suksmayai namah ।
Om suksmakarayai namah ।
Om varapradayai namah । 260 ।

Om varenyayai namah ।
Om varadayai namah ।
Om vanyai namah ।
Om jnaninyai namah ।
Om jnanadayai namah ।
Om amalayai namah ।
Om ugrakalyai namah ।
Om mahakalyai namah ।
Om bhadrakalyai namah ।
Om daksinayai namah । 270 ।

Om bhrguvamsasamudbhutayai namah ।
Om bhargavyai namah ।
Om bhrguvallabhayai namah ।
Om sulinyai namah ।
Om sulahastayai namah ।
Om mayuravaravahanayai namah ।
Om mahamamsaratayai namah ।
Om raktayai namah ।
Om raktakharparadharinyai namah ।
Om raktambaradharayai namah । 280 ।

Om anamayai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om suranayikayai namah ।
Om paramanandadayai namah ।
Om jyesthayai namah ।
Om yoginiganasevitayai namah ।
Om ambayai namah ।
Om jambavatyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om satyabhamayai namah । 290 ।

Om nagatmajayai namah ।
Om raudryai namah ।
Om raudrasvanayai namah ।
Om raudrayai namah ।
Om raudradaityavinasinyai namah ।
Om kumaryai namah ।
Om kausikyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om kaladaityavinasinyai namah ।
Om sambhupatnyai namah । 300 ।

Om sambhuratayai namah ।
Om sambhujayayai namah ।
Om mahodaryai namah ।
Om sivapatnyai namah ।
Om sivaratayai namah ।
Om sivajayayai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om harapatnyai namah ।
Om hararatayai namah ।
Om harajayayai namah । 310 ।

Om sulinyai namah ।
Om madanantakakantayai namah ।
Om madanantakavallabhayai namah ।
Om girijayai namah ।
Om girikanyayai namah ।
Om girisasya vallabhayai namah ।
Om bhutabhavyayai namah ।
Om bhavayai namah ।
Om pustayai namah ।
Om pavanyai namah । 320 ।

Om paripalinyai namah ।
Om adrsyayai namah ।
Om avyaktarupayai namah ।
Om istayai namah ।
Om svestapravardhinyai namah ।
Om acyutayai namah ।
Om pracyutayai namah ।
Om pranayai namah ।
Om pranadayai namah ।
Om vasavesvaryai namah । 330 ।

Om apannidhisamudbhutayai namah ।
Om dharinyai namah ।
Om pratisthitayai namah ।
Om udbhavayai namah ।
Om ksobhanayai namah ।
Om ksebhayai namah ।
Om srigarbhayai namah ।
Om paramesvaryai namah ।
Om karalayai namah ।
Om pustadehayai namah । 340 ।

Om karinyai namah ।
Om kanjalocanayai namah ।
Om saranyayai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om pritayai namah ।
Om vimalayai namah ।
Om anandavardhinyai namah ।
Om kapardinyai namah ।
Om kalpanabhayai namah ।
Om sumananandavardhinyai namah । 350 ।

Om udirnabhusanayai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om surasenayai namah ।
Om suresvaryai namah ।
Om srimatyai namah ।
Om sisiranandayai namah ।
Om sisiracalakanyakayai namah ।
Om suramanyayai namah ।
Om surasresthayai namah ।
Om jyesthayai namah । 360 ।

Om pranesvaryai namah ।
Om sthirayai namah ।
Om tamoghnyai namah ।
Om dhvantasamhantryai namah ।
Om prayatatmane namah ।
Om pavitritayai namah ।
Om pradyotinyai namah ।
Om ratharudhayai namah ।
Om sarvalokaprakasinyai namah ।
Om medhavinyai namah । 370 ।

Om mahaviryayai namah ।
Om hamsyai namah ।
Om samsaratarinyai namah ।
Om pranatapraninamarttiharinyai namah ।
Om daityanasinyai namah ।
Om dakinyai namah ।
Om sakinyai namah ।
Om silayai namah ।
Om varakhatvangadharinyai namah ।
Om kaumudyai namah । 380 ।

Om kumudayai namah ।
Om kundayai namah ।
Om kaulikayai namah ।
Om kulajatmajayai namah ।
Om garvitayai namah ।
Om gunasampannayai namah ।
Om nagajayai namah ।
Om khagavahinyai namah ।
Om candrananayai namah ।
Om mahograyai namah । 390 ।

Om carumurdhajasobhitayai namah ।
Om manojnayai namah ।
Om madhavyai namah ।
Om manyayai namah ।
Om mananiyayai namah ।
Om mahadgunayai namah ।
Om jyesthayai namah ।
Om maghayai namah ।
Om pusyayai namah ।
Om dhanisthayai namah । 400 ।

Om purvaphalgunyai namah ।
Om raktabijadihantryai namah ।
Om raktabijavinasinyai namah ।
Om candamundarihantryai namah ।
Om candamundavinasinyai namah ।
Om kartryai namah ।
Om hartryai namah ।
Om sukartryai namah ।
Om vimalayai namah ।
Om amalavahinyai namah । 410 ।

Om nirmalayai namah ।
Om bhaskaryai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om mahisasuraghatinyai namah ।
Om kalindyai namah ।
Om yamunayai namah ।
Om vrddhayai namah ।
Om yuvatyai namah ।
Om balikayai namah ।
Om kausalyayai namah । 420 ।

Om kaumudyai namah ।
Om madryai namah ।
Om kandhatyai namah ।
Om arundhatyai namah ।
Om purarigrhinyai namah ।
Om purnayai namah ।
Om purnarupayai namah ।
Om yasasvinyai namah ।
Om sampurnacandravadanayai namah ।
Om balacandrasamaprabhayai namah । 430 ।

Om revatyai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om citrayai namah ।
Om vicitrambarabhusanayai namah ।
Om vinayai namah ।
Om vinavatyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om yasodayai namah ।
Om yasasvinyai namah ।
Om navapuspasamudbhutayai namah । 440 ।

Om navapuspasavotsukayai namah ।
Om navapuspasrajayai namah ।
Om malayai namah ।
Om malyabhusanasobhitayai namah ।
Om navapuspasamapranayai namah ।
Om navapuspasamutsukayai namah ।
Om navapuspatmakayai namah ।
Om puspayai namah ।
Om puspasrajavibhusanayai namah ।
Om navapuspagunopetayai namah । 450 ।

Om navapuspopasobhitayai namah ।
Om navapuspapriyayai namah ।
Om pritayai namah ।
Om premamandalamadhyagayai namah ।
Om kulasastrapradiptayai namah ।
Om kulamargapravardhinyai namah ।
Om smasanabhairavyai namah ।
Om kalabhairavyai namah ।
Om bhairavipriyayai namah ।
Om anandabhairavyai namah । 460 ।

Om dhyanabhairavyai namah ।
Om purabhairavyai namah ।
Om mahabhairavapatnyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om lokabhairavyai namah ।
Om suvidyabhairavyai namah ।
Om nitibhairavyai namah ।
Om gunabhairavyai namah ।
Om sammohabhairavyai namah ।
Om pustibhairavyai namah । 470 ।

Om tustibhairavyai namah ।
Om srstisthitibhairavyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om sthitibhairavyai namah ।
Om pundarikaksagrhinyai namah ।
Om pundarikaksavallabhayai namah ।
Om anandasundaryai namah ।
Om virasundaryai namah ।
Om sthitisundaryai namah ।
Om anandasundaryai namah । 480 ।

Om kalasundaryai namah ।
Om purasundaryai namah ।
Om mayayai namah ।
Om sundaryai namah ।
Om saumyayai namah ।
Om sundaryai namah ।
Om lokasundaryai namah ।
Om vidyasundaryai namah ।
Om nitisundaryai namah ।
Om gunasundaryai namah । 490 ।

Om mallikahararasikayai namah ।
Om mallikaharasobhitayai namah ।
Om navacampakavarnabhayai namah ।
Om nagakesarasobhitayai namah ।
Om japakusumasankasayai namah ।
Om japakusumasobhitayai namah ।
Om priyayai namah ।
Om priyankaryai namah ।
Om visnordanavendravinasinyai namah ।
Om jnanesvaryai namah । 500 ।

Om jnanadatryai namah ।
Om jnananandapradayinyai namah ।
Om gunagauravasampannayai namah ।
Om gunasilasamanvitayai namah ।
Om rupayauvanasampannayai namah ।
Om rupayauvanasobhitayai namah ।
Om gunasrayayai namah ।
Om gunavatyai namah ।
Om gunagauravasundaryai namah ।
Om lasattarapatiprakhyayai namah । 510 ।

Om tatankadvayasobhitayai namah ।
Om vrksamulasthitayai namah ।
Om devyai namah ।
Om vrksasakhoparisthitayai namah ।
Om vrksamadhyagranilayayai namah ।
Om vrksamadhyanivasinyai namah ।
Om kumudvatyai namah ।
Om kumudinyai namah ।
Om kumudayai namah ।
Om kumudakarayai namah । 520 ।

Om kusumbharuparucirayai namah ।
Om kusumbharunamastakayai namah ।
Om svayambhupuspasankasayai namah ।
Om svayambhupuspadharinyai namah ।
Om svayambhupuspasarasayai namah ।
Om magnayai namah ।
Om sada dhyanavatyai namah ।
Om sukrapriyayai namah ।
Om sukraratayai namah ।
Om sukramajjanatatparayai namah । 530 ।

Om parnayai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om suparnayai namah ।
Om nispannayai namah ।
Om papanasinyai namah ।
Om madirayai namah ।
Om modasampannayai namah ।
Om madiramodadharinyai namah ।
Om sarvasrayayai namah ।
Om sarvagunayai namah । 540 ।

Om anandakandalakarinyai namah ।
Om naripuspasamapranayai namah ।
Om naripuspasamutsukayai namah ।
Om naripuspotsavayai namah ।
Om naryai namah ।
Om naripusparatayai namah ।
Om mrgyai namah ।
Om caturbhujayai namah ।
Om dasabhujayai namah ।
Om astadasabhujayai namah । 550 ।

Om dvibhujayai namah ।
Om sadbhujayai namah ।
Om astarapankajoparisamsthitayai namah ।
Om kauberyai namah ।
Om kauravyai namah ।
Om kaurvyayai namah ।
Om kurukullayai namah ।
Om kapalinyai namah ।
Om viparyai namah ।
Om kadalijanghayai namah । 560 ।

Om rambhorvai namah ।
Om ramavallabhayai namah ।
Om nisacaryai namah ।
Om nisamurtyai namah ।
Om nisayai namah ।
Om candrasamaprabhayai namah ।
Om candryai namah ।
Om candrakalayai namah ।
Om candrayai namah ।
Om carucandrasamaprabhayai namah । 570 ।

Om srotasvinyai namah ।
Om srotavatyai namah ।
Om sarvaduhkhartinasinyai namah ।
Om sarvadharayai namah ।
Om sarvamayyai namah ।
Om sarvanandapravardhinyai namah ।
Om sarvacakresvaryai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om sarvamantramayyai namah ।
Om sahasranayanapranayai namah । 580 ।

Om sahasranayanapriyayai namah ।
Om sahasrasirsayai namah ।
Om susamayai namah ।
Om sadambhayai namah ।
Om sarvabhaksikayai namah ।
Om sastikayai namah ।
Om satsucakrasthayai namah ।
Om sadvargaphaladayinyai namah ।
Om sadvimsapadmamadhyasthayai namah ।
Om sadvimsadalamadhyagayai namah । 590 ।

Om hakaravarnanilayayai namah ।
Om hakaraksarabhusitayai namah ।
Om harinyai namah ।
Om haravanitayai namah ।
Om harahirakasobhitayai namah ।
Om hrimkarabijasahitayai namah ।
Om hrimkarairupasobhitayai namah ।
Om kandarpasya kalayai namah ।
Om kulyayai namah ।
Om kaulinyai namah । 600 ।

Om kulatarpitayai namah ।
Om ketakikusumapranayai namah ।
Om ketakikrtabhusanayai namah ।
Om ketakikusumasaktayai namah ।
Om ketakiparibhusitayai namah ।
Om karpurapurnavadanayai namah ।
Om kalanathasamaprabhayai namah ।
Om kalayai namah ।
Om kelipriyayai namah ।
Om kirnakadambakusumotsukayai namah ।
Om kadambinyai namah ।
Om karigatyai namah ।
Om kunjaresvaragaminyai namah ।
Om kharvayai namah ।
Om khanjanadvandvalocanayai namah ।
Om khadgabhusitayai namah ।
Om khadyota iva durlaksyayai namah ।
Om khadyota iva cancalayai namah ।
Om gayayai namah ।
Om gadayai namah । 620 ।

Om gunapritayai namah ।
Om gitavadyapriyayai namah ।
Om gatyai namah ।
Om ganesvaryai namah ।
Om ganejyayai namah ।
Om ganapujyayai namah ।
Om ganapradayai namah ।
Om gunadhyayai namah ।
Om gunasampattyai namah ।
Om gunadatryai namah । 630 ।

Om gunatmikayai namah ।
Om gurvyai namah ।
Om gurutarayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om ganapatyaphalapradayai namah ।
Om gharmamsugrhinyai namah ।
Om gharmayai namah ।
Om gharmasindhunivasinyai namah ।
Om ghargharayai namah ।
Om ghoravadanayai namah । 640 ।

Om ghoradaityavinasinyai namah ।
Om ghosayai namah ।
Om ghosavatyai namah ।
Om ghosyayai namah ।
Om ghosaputryai namah ।
Om ghanalayayai namah ।
Om carvaryai namah ।
Om carunayanayai namah ।
Om caruvaktrayai namah ।
Om caturgunayai namah । 650 ।

Om caturvedamayyai namah ।
Om purnacandrasyayai namah ।
Om caturananayai namah ।
Om calaccakoranayanayai namah ।
Om calatkhanjanalocanayai namah ।
Om caladambhojavadanayai namah ।
Om caladambhojasobhitayai namah ।
Om chatryai namah ।
Om chatrapriyayai namah ।
Om chatrayai namah । 660 ।

Om chatracamarasobhitayai namah ।
Om chinnayai namah ।
Om chardichinnasirase namah ।
Om chinnanasayai namah ।
Om chalanvitayai namah ।
Om chaladyayai namah ।
Om chalasantrastayai namah ।
Om chalarupayai namah ।
Om chalacchirayai namah ।
Om chakaravarnanilayayai namah । 670 ।

Om chakaradyayai namah ।
Om chalapriyayai namah ।
Om chadminyai namah ।
Om chadmaniratayai namah ।
Om chadmayai namah ।
Om chadmanivasinyai namah ।
Om jagannathapriyayai namah ।
Om jivayai namah ।
Om jagannatharatayai namah ।
Om jarayai namah । 680 ।

Om jirnayai namah ।
Om jimutavanitayai namah ।
Om jimutairupasobhitayai namah ।
Om jamatrvaradayai namah ।
Om jrmbhayai namah ।
Om jamalarjunadharinyai namah ।
Om jarayai namah ।
Om jaranvitayai namah ।
Om jrmbhayai namah ।
Om jambharativarapradayai namah । 690 ।

Om jitayai namah ।
Om jayitryai namah ।
Om jayadayai namah ।
Om jayadatryai namah ।
Om jayapradayai namah ।
Om jhallarayai namah ।
Om jhitkrtyai namah ।
Om jhillyai namah ।
Om jharyai namah ।
Om jharjharikayai namah । 700 ।

Om tankarakarinyai namah ।
Om titkarinyai namah ।
Om tankadharinyai namah ।
Om thakkurajnayai namah ।
Om damarukarayai namah ।
Om datkaryai namah ।
Om damarupriyayai namah ।
Om dhakkaravadyadhakkaryai namah ।
Om tulasyai namah ।
Om talabhaksikayai namah । 710 ।

Om tulayai namah ।
Om taulinikayai namah ।
Om tirnayai namah ।
Om tarayai namah ।
Om tarinikayai namah ।
Om tantravijnayai namah ।
Om tantraratayai namah ।
Om tantravidyayai namah ।
Om tantradayai namah ।
Om tantrikayai namah । 720 ।

Om tantragopyayai namah ।
Om tantrasarayai namah ।
Om tantrapayai namah ।
Om tantradhatryai namah ।
Om tantrakaryai namah ।
Om tantranarirataturayai namah ।
Om tapahprabhavayai namah ।
Om tantrajnayai namah ।
Om tantrasaraphalapradayai namah ।
Om tapasyayai namah । 730 ।

Om taulinyai namah ।
Om tarttyai namah ।
Om tarttiyayai namah ।
Om tulasyai namah ।
Om tusayai namah ।
Om tusarakarapurnasyayai namah ।
Om tusarakaramanditayai namah ।
Om tuhinamsusamabhasayai namah ।
Om tuhinamsusamaprabhayai namah ।
Om tusarakaratulyangyai namah । 740 ।

Om tusarakarasundaryai namah ।
Om tusaradhamatulyasyayai namah ।
Om tusaramsusamananayai namah ।
Om tuhinadrisutayai namah ।
Om tarksayai namah ।
Om talangyai namah ।
Om talavarjitayai namah ।
Om tarasvarena sahitayai namah ।
Om tarasvaravibhusitayai namah ।
Om thakarakutanilayayai namah । 750 ।

Om thakaraksaramalinyai namah ।
Om dayavatyai namah ।
Om dinaratayai namah ।
Om duhkhadaridryanasinyai namah ।
Om daurbhagyaduhkhadalinyai namah ।
Om daurbhagyapadanasinyai namah ।
Om duhitayai namah ।
Om dinabandhave namah ।
Om danavendravimardinyai namah ।
Om danadatryai namah । 760 ।

Om danaparayai namah ।
Om danasammanatositayai namah ।
Om dalbhyadi sevitayai namah ।
Om dantayai namah ।
Om damodaraparayanayai namah ।
Om dadhicivaradayai namah ।
Om dustayai namah ।
Om danavendravinasinyai namah ।
Om dirghanetrayai namah ।
Om dirghakacayai namah । 770 ।

Om dirghanasayai namah ।
Om dirghikayai namah ।
Om daridryaduhkhasamanyai namah ।
Om dustasuranisudinyai namah ।
Om dambhikayai namah ।
Om dambhahayai namah ।
Om dambhayai namah ।
Om danujendravinasinyai namah ।
Om dhanadhanyapradayai namah ।
Om dhanyayai namah । 780 ।

Om dhanesvaravarapradayai namah ।
Om dharminyai namah ।
Om dharmikayai namah ।
Om dharmyayai namah ।
Om dharmadharmapravardhinyai namah ।
Om dharmesvaryai namah ।
Om dharmadatryai namah ।
Om dharmanandapravardhinyai namah ।
Om dhanadhyaksayai namah ।
Om dhanapritayai namah । 790 ।

Om dhanadhyayai namah ।
Om dhanatositayai namah ।
Om dhirayai namah ।
Om dhairyavatyai namah ।
Om dhrstayai namah ।
Om dhavalambhojasannibhayai namah ।
Om dharinyai namah ।
Om dharinyai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om dhurinayai namah । 800 ।

Om dhavalaspadayai namah ।
Om dharmikayai namah ।
Om dharmasahitayai namah ।
Om dharmanindakavarjitayai namah ।
Om navinayai namah ।
Om nirajayai namah ।
Om nimnayai namah ।
Om nimnanabhaye namah ।
Om nagesvaryai namah ।
Om nutanambhojanayanayai namah । 810 ।

Om navinambhojasundaryai namah ।
Om nagaryai namah ।
Om nagarajejyayai namah ।
Om nagarajasutayai namah ।
Om nagayai namah ।
Om nagarajapataye namah ।
Om nagnayai namah ।
Om nagarajavibhusitayai namah ।
Om nagesvaryai namah ।
Om nagarudhayai namah । 820 ।

Om nagarajakulesvaryai namah ।
Om navinendukalanandayai namah ।
Om nandikesvaravallabhayai namah ।
Om nirajayai namah ।
Om nirajaksyai namah ।
Om nirajadvandvalocanayai namah ।
Om nirasutayai namah ।
Om nirabhavayai namah ।
Om niranirmaladehinyai namah ।
Om nagayajnopavitadhyayai namah । 830 ।

Om nagayajnopavitikayai namah ।
Om nagakesarasantustayai namah ।
Om nagakesaramalinyai namah ।
Om navinaketakikundamandarasrajabhusitayai namah ।
Om nayikayai namah ।
Om nayakapritayai namah ।
Om nayakaprematositayai namah ।
Om nayakapremasahitayai namah ।
Om nayakapremapositayai namah ।
Om nayakananda nilayayai namah । 840 ।

Om nayakanandakarinyai namah ।
Om narmakarmaratayai namah ।
Om nidrayai namah ।
Om narmakarmaparayanayai namah ।
Om narmakarmapriyayai namah ।
Om narmayai namah ।
Om narmadharmaparayanayai namah ।
Om narmapritayai namah ।
Om narmaratayai namah ।
Om narmadhyanaparayanayai namah । 850 ।

Om narmakarmaikasahitayai namah ।
Om narmakarmaikapalikayai namah ।
Om naranarigunapritayai namah ।
Om naranarivarapradayai namah ।
Om narayanapriyayai namah ।
Om niskayai namah ।
Om niskavarnayai namah ।
Om nakarahayai namah ।
Om puspapriyayai namah ।
Om pusparatayai namah । 860 ।

Om pauspipanaparayanayai namah ।
Om puspapritayai namah ।
Om puspejyayai namah ।
Om puspadamavibhusanayai namah ।
Om punyadayai namah ।
Om purnimayai namah ।
Om punyayai namah ।
Om punyakotiphalapradayai namah ।
Om puranagamavedyayai namah ।
Om puranagamagopitayai namah । 870 ।

Om puranagamagopyayai namah ।
Om puranagamatositayai namah ।
Om puranagocarayai namah ।
Om purvayai namah ।
Om purnayai namah ।
Om praudhavinasinyai namah ।
Om prahladihrdayahladigehinyai namah ।
Om punyacarinyai namah ।
Om phalgunyai namah ।
Om phalgunapritayai namah । 880 ।

Om phalgunapremadharinyai namah ।
Om phalguphalapradayai namah ।
Om phanirajavibhusitayai namah ।
Om phanakarayai namah ।
Om phanipritayai namah ।
Om phaniharavibhusitayai namah ।
Om phanisakrtasarvangabhusanayai namah ।
Om phanivahinyai namah ।
Om phanipritayai namah ।
Om phaniratayai namah । 890 ।

Om phanikankanadharinyai namah ।
Om phaladatryai namah ।
Om phalasaktayai namah ।
Om phalabharanabhusitayai namah ।
Om phakarakutasarvangyai namah ।
Om phalgunanandavardhinyai namah ।
Om vasudevaratayai namah ।
Om vijnayai namah ।
Om vijnavijnanakarinyai namah ।
Om vinavatyai namah । 900 ।

Om balakirnayai namah ।
Om balapiyusarocisayai namah ।
Om balayai namah ।
Om vasumatyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om vidyaharavibhusitayai namah ।
Om vidyavatyai namah ।
Om vaidyapadapritayai namah ।
Om vaivasvatyai namah ।
Om balyai namah । 910 ।

Om vanyai namah ।
Om vilasakaranyai namah ।
Om varangasthayai namah ।
Om varananayai namah ।
Om visnorvaksahsthalasthayai namah ।
Om vagvatyai namah ।
Om vindhyagehinyai namah ।
Om nivaratarusamsthayai namah ।
Om nivarakusumotsukayai namah ।
Om bhitihayai namah । 920 ।

Om bhayadayai namah ।
Om bhanoramsujalasamaprabhayai namah ।
Om bhargavejyayai namah ।
Om bhrgoh pujyayai namah ।
Om bharadvajanamaskrtayai namah ।
Om bhitihayai namah ।
Om bhayasampannayai namah ।
Om bhimakarabhrasundaryai namah ।
Om mayadharyai namah ।
Om manaratayai namah । 930 ।

Om manasammanatatparayai namah ।
Om madhavanandadayai namah ।
Om madhvyai namah ।
Om madirayai namah ।
Om madireksanayai namah ।
Om mahotsahagunopetayai namah ।
Om mahatyai namah ।
Om mahadadbhutayai namah ।
Om madiramodaramitayai namah ।
Om madiramajjane ratayai namah । 940 ।

Om yasodharyai namah ।
Om yasovidyayai namah ।
Om yasodanandavardhinyai namah ।
Om yasahkarpuradhavalayai namah ।
Om yasodamavibhusanayai namah ।
Om yamarajasvasre namah ।
Om yogamarganandapravardhinyai namah ।
Om yadavanandakarinyai namah ।
Om yadavanandavardhinyai namah ।
Om yajnapritayai namah । 950 ।

Om yajnamayyai namah ।
Om yajnakarmavibhusanayai namah ।
Om ramapriyayai namah ।
Om ramaratayai namah ।
Om ramatosanatatparayai namah ।
Om rajnyai namah ।
Om rajakulejyayai namah ।
Om rajarajesvaryai namah ।
Om ramayai namah ।
Om ramanyai namah । 960 ।

Om ramanyai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om ramanandapradayinyai namah ।
Om rajanikarapurnasyayai namah ।
Om raktotpalavilocanayai namah ।
Om langalipremasantustayai namah ।
Om langalipranayapriyayai namah ।
Om laksarunayai namah ।
Om lalanayai namah ।
Om lilayai namah । 970 ।

Om lilavatyai namah ।
Om layayai namah ।
Om lankesvaragunapritayai namah ।
Om lankesavaradayinyai namah ।
Om lavangakusumapritayai namah ।
Om lavangakusumasrajayai namah ।
Om balayai namah ।
Om vivasvadgrhinyai namah ।
Om vivasvatpremadharinyai namah ।
Om sabalayai namah । 980 ।

Om saralayai namah ।
Om salyayai namah ।
Om saranyayai namah ।
Om sriyai namah ।
Om saradgunayai namah ।
Om satkonacakramadhyasthayai namah ।
Om sampadayai namah ।
Om hrivisobhitayai namah ।
Om ksemayai namah ।
Om ambayai namah । 990 ।

Om ajnayai namah ।
Om idayai namah ।
Om isvaravallabhayai namah ।
Om ugrakhyayai namah ।
Om urnayai namah ।
Om rkarayai namah ।
Om ṝsvarodbhavayai namah ।
Om ḷkaravarnakutasthayai namah ।
Om ḷkarasvarabhusitayai namah ।
Om ekaravarnakutasthayai namah ॥ 100 ॥
0 ।

Om ekarasvarabhusitayai namah ।
Om esyayai namah ।
Om aisyayai namah ।
Om osayai namah ।
Om aukaraksararupinyai namah ।
Om amsayai namah ।
Om ahkaravanitayai namah ।
Om sarvagamasugopitayai namah ॥ 100 ॥
8

iti sritarasahasranamavalih sampurna ॥

99999
॥ sribhuvanesvarisahasranamavalih – bhakaradi ॥

Om bhuvanesyai namah ।
Om bhuvaradhyayai namah ।
Om bhavanyai namah ।
Om bhayanasinyai namah ।
Om bhavarupayai namah ।
Om bhavanandayai namah ।
Om bhavasagaratarinyai namah ।
Om bhavodbhavayai namah ।
Om bhavaratayai namah ।
Om bhavabharanivarinyai namah ॥ 10 ॥

Om bhavyasyayai namah ।
Om bhavyanayanayai namah ।
Om bhavyarupayai namah ।
Om bhavausadhyai namah ।
Om bhavyanganayai namah ।
Om bhavyakesyai namah ।
Om bhavapasavimocinyai namah ।
Om bhavyasanayai namah ।
Om bhavyavastrayai namah ।
Om bhavyabharanabhusitayai namah ॥ 20 ॥

Om bhagarupayai namah ।
Om bhaganandayai namah ।
Om bhagesyai namah ।
Om bhagamalinyai namah ।
Om bhagavidyayai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om bhagaklinnayai namah ।
Om bhagavahayai namah ।
Om bhagankurayai namah ।
Om bhagakridayai namah ॥ 30 ॥

Om bhagadyayai namah ।
Om bhagamangalayai namah ।
Om bhagalilayai namah ।
Om bhagapritayai namah ।
Om bhagasampade namah ।
Om bhagesvaryai namah ।
Om bhagalayayai namah ।
Om bhagotsahayai namah ।
Om bhagasthayai namah ।
Om bhagaposinyai namah ॥ 40 ॥

Om bhagotsavayai namah ।
Om bhagavidyayai namah ।
Om bhagamatre namah ।
Om bhagasthitayai namah ।
Om bhagasaktyai namah ।
Om bhaganidhaye namah ।
Om bhagapujayai namah ।
Om bhagesanayai namah ।
Om bhagasvapayai namah ।
Om bhagadhisayai namah ॥ 50 ॥

Om bhagarcyayai namah ।
Om bhagasundaryai namah ।
Om bhagarekhayai namah ।
Om bhagasnehayai namah ।
Om bhagasnehavivardhinyai namah ।
Om bhaginyai namah ।
Om bhagabijasthayai namah ।
Om bhagabhogavilasinyai namah ।
Om bhagacarayai namah ।
Om bhagadharayai namah ॥ 60 ॥

Om bhagakarayai namah ।
Om bhagasrayayai namah ।
Om bhagapuspayai namah ।
Om bhagasridayai namah ।
Om bhagapuspanivasinyai namah ।
Om bhavyarupadharayai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om bhavyapuspairalankrtayai namah ।
Om bhavyalilayai namah ।
Om bhavyamalayai namah ॥ 70 ॥

Om bhavyangyai namah ।
Om bhavyasundaryai namah ।
Om bhavyasilayai namah ।
Om bhavyalilayai namah ।
Om bhavyaksyai namah ।
Om bhavyanasinyai namah ।
Om bhavyangikayai namah ।
Om bhavyavanyai namah ।
Om bhavyakantyai namah ।
Om bhagalinyai namah ॥ 80 ॥

Om bhavyatrapayai namah ।
Om bhavyanadyai namah ।
Om bhavyabhogaviharinyai namah ।
Om bhavyastanyai namah ।
Om bhavyamukhyai namah ।
Om bhavyagosthyai namah ।
Om bhayapahayai namah ।
Om bhaktesvaryai namah ।
Om bhaktikaryai namah ।
Om bhaktanugrahakarinyai namah ॥ 90 ॥

Om bhaktidayai namah ।
Om bhaktijananyai namah ।
Om bhaktanandavivardhinyai namah ।
Om bhaktipriyayai namah ।
Om bhaktiratayai namah ।
Om bhaktibhavaviharinyai namah ।
Om bhaktisilayai namah ।
Om bhaktililayai namah ।
Om bhaktesyai namah ।
Om bhaktipalinyai namah ॥ 100 ॥

Om bhaktividyayai namah ।
Om bhaktavidyayai namah ।
Om bhaktyai namah ।
Om bhaktivinodi nyainamah ।
Om bhaktirityai namah ।
Om bhaktiprityai namah ।
Om bhaktisadhanasadhinyai namah ।
Om bhaktisadhyayai namah ।
Om bhaktasadhyayai namah ।
Om bhaktiralyai namah ॥ 110 ॥

Om bhavesvaryai namah ।
Om bhatavidyayai namah ।
Om bhatanandayai namah ।
Om bhatasthayai namah ।
Om bhatarupinyai namah ।
Om bhatamanyayai namah ।
Om bhatasthanyayai namah ।
Om bhatasthananivasinyai namah ।
Om bhatinyai namah ।
Om bhatarupesyai namah । 120 ।

Om bhatarupavivardhinyai namah ।
Om bhatavesyai namah ।
Om bhatesyai namah ।
Om bhagabhaje namah ।
Om bhagasundaryai namah ।
Om bhataprityayai namah ।
Om bhatarityayai namah ।
Om bhatanugrahakarinyai namah ।
Om bhataradhyayai namah ।
Om bhatabodhyayai namah । 130 ।

Om bhatabodhavinodinyai namah ।
Om bhataissevyayai namah ।
Om bhatavarayai namah ।
Om bhatarcyayai namah ।
Om bhatabodhinyai namah ।
Om bhatakirtyayai namah ।
Om bhatakalayai namah ।
Om bhatapayai namah ।
Om bhatapalinyai namah ।
Om bhataisvaryayai namah । 140 ।

Om bhatadhisayai namah ।
Om bhateksayai namah ।
Om bhatatosinyai namah ।
Om bhatesyai namah ।
Om bhatajananyai namah ।
Om bhatabhagyavivardhinyai namah ।
Om bhatamuktyai namah ।
Om bhatayuktyai namah ।
Om bhatapritivivardhinyai namah ।
Om bhagyesyai namah । 150 ।

Om bhagyajananyai namah ।
Om bhagyasthayai namah ।
Om bhagyarupinyai namah ।
Om bhavanayai namah ।
Om bhavakusalayai namah ।
Om bhavadayai namah ।
Om bhavavardhinyai namah ।
Om bhavarupayai namah ।
Om bhavarasayai namah ।
Om bhavantaraviharinyai namah । 160 ।

Om bhavankurayai namah ।
Om bhavakalayai namah ।
Om bhavasthananivasinyai namah ।
Om bhavaturayai namah ।
Om bhavadhrtayai namah ।
Om bhavamadhyavyavasthitayai namah ।
Om bhavarddhyai namah ।
Om bhavasiddhyai namah ।
Om bhavadyai namah ।
Om bhavabhavinyai namah । 170 ।

Om bhavalayayai namah ।
Om bhavaparayai namah ।
Om bhavasadhanatatparayai namah ।
Om bhavesvaryai namah ।
Om bhavagamyayai namah ।
Om bhavasthayai namah ।
Om bhavagarvitayai namah ।
Om bhavinyai namah ।
Om bhavaramanyai namah ।
Om bharatyai namah । 180 ।

Om bharatesvaryai namah ।
Om bhagirathyai namah ।
Om bhagyavatyai namah ।
Om bhagyodayakaryai namah ।
Om kalayai namah ।
Om bhagyasrayayai namah ।
Om bhagyamayyai namah ।
Om bhagyayai namah ।
Om bhagyaphalapradayai namah ।
Om bhagyacarayai namah । 190 ।

Om bhagyasarayai namah ।
Om bhagyadharayai namah ।
Om bhagyadayai namah ।
Om bhagyesvaryai namah ।
Om bhagyanidhaye namah ।
Om bhagyayai namah ।
Om bhagyasumatrkayai namah ।
Om bhagyeksayai namah ।
Om bhagyanayai namah ।
Om bhagyabhagyadayai namah । 200 ।

Om bhagyamatrkayai namah ।
Om bhagyeksayai namah ।
Om bhagyamanasayai namah ।
Om bhagyadyai namah ।
Om bhagyamadhyagayai namah ।
Om bhratrisvaryai namah ।
Om bhratrmatyai namah ।
Om bhratrambayai namah ।
Om bhratrpalinyai namah ।
Om bhratrsthayai namah । 210 ।

Om bhratrkusalayai namah ।
Om bhramaryai namah ।
Om bhramarambikayai namah ।
Om bhillarupayai namah ।
Om bhillavatyai namah ।
Om bhillasthayai namah ।
Om bhillapalinyai namah ।
Om bhillamatre namah ।
Om bhilladhatryai namah ।
Om bhillinyai namah । 220 ।

Om bhillakesvaryai namah ।
Om bhillakirtyai namah ।
Om bhillakalayai namah ।
Om bhillamandiravasinyai namah ।
Om bhillakridayai namah ।
Om bhillalilayai namah ।
Om bhillarcyayai namah ।
Om bhillavallabhayai namah ।
Om bhillasnusayai namah ।
Om bhillaputryai namah । 230 ।

Om bhillinyai namah ।
Om bhillaposinyai namah ।
Om bhillapautryai namah ।
Om bhillagosthyai namah ।
Om bhillacaranivasinyai namah ।
Om bhillapujyayai namah ।
Om bhillavanyai namah ।
Om bhillanyai namah ।
Om bhillabhitihayai namah ।
Om bhitasthayai namah । 240 ।

Om bhitajananyai namah ।
Om bhityai namah ।
Om bhitivinasinyai namah ।
Om bhitidayai namah ।
Om bhitihayai namah ।
Om bhityayai namah ।
Om bhityakaraviharinyai namah ।
Om bhitesyai namah ।
Om bhitisamanyai namah ।
Om bhitasthananivasinyai namah । 250 ।

Om bhitirityayai namah ।
Om bhitikalayai namah ।
Om bhitiksayai namah ।
Om bhitiharinyai namah ।
Om bhimesyai namah ।
Om bhimajananyai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om bhimanivasinyai namah ।
Om bhimesvaryai namah ।
Om bhimaratayai namah । 260 ।

Om bhimangyai namah ।
Om bhimapalinyai namah ।
Om bhimanadayai namah ।
Om bhimatantryai namah ।
Om bhimaisvaryavivardhinyai namah ।
Om bhimagosthyai namah ।
Om bhimadhatryai namah ।
Om bhimavidyavinodinyai namah ।
Om bhimavikramadatryai namah ।
Om bhimavikramavasinyai namah । 270 ।

Om bhimanandakaryai namah ।
Om bhimadevyai namah ।
Om bhimanandaviharinyai namah ।
Om bhimopadesinyai namah ।
Om bhimanityayai namah ।
Om bhimabhagyapradayinyai namah ।
Om bhimasiddhyai namah ।
Om bhimarddhyai namah ।
Om bhimabhaktivivardhinyai namah ।
Om bhimasthayai namah । 280 ।

Om bhimavaradayai namah ।
Om bhimadharmopadesinyai namah ।
Om bhismesvaryai namah ।
Om bhismabhrtyai namah ।
Om bhismabodhaprabodhinyai namah ।
Om bhismasriyai namah ।
Om bhismajananyai namah ।
Om bhismajnanopadesinyai namah ।
Om bhismasthayai namah ।
Om bhismatapasayai namah । 290 ।

Om bhismesyai namah ।
Om bhismatarinyai namah ।
Om bhismalilayai namah ।
Om bhismasilayai namah ।
Om bhismarodhonivasinyai namah ।
Om bhismasrayayai namah ।
Om bhismavarayai namah ।
Om bhismaharsavivardhinyai namah ।
Om bhuvanayai namah ।
Om bhuvanesanyai namah । 300 ।

Om bhuvananandarupinyai namah ।
Om bhuvisthayai namah ।
Om bhuvirupayai namah ।
Om bhuvibharanivarinyai namah ।
Om bhuktisthayai namah ।
Om bhuktidayai namah ।
Om bhuktyai namah ।
Om bhuktesyai namah ।
Om bhuktirupinyai namah ।
Om bhuktesvaryai namah । 310 ।

Om bhuktidatryai namah ।
Om bhuktyai namah ।
Om bhuktyakararupinyai namah ।
Om bhujangasthayai namah ।
Om bhujangesyai namah ।
Om bhujangakararupinyai namah ।
Om bhujangyai namah ।
Om bhujagavasayai namah ।
Om bhujanganandadayinyai namah ।
Om bhutesyai namah । 320 ।

Om bhutajananyai namah ।
Om bhutasthayai namah ।
Om bhutarupinyai namah ।
Om bhutesvaryai namah ।
Om bhutalilayai namah ।
Om sada bhutavesakaryai namah ।
Om bhutadatryai namah ।
Om bhutakesyai namah ।
Om bhutadhatryai namah ।
Om bhutamahesvaryai namah । 330 ।

Om bhutarityayai namah ।
Om bhutapatnyai namah ।
Om bhutalokanivasinyai namah ।
Om bhutasiddhyai namah ।
Om bhutarddhyai namah ।
Om bhutananda nivasinyai namah ।
Om bhutakirtyai namah ।
Om bhutalaksmyai namah ।
Om bhutabhagyavivardhinyai namah ।
Om bhutarcyayai namah । 340 ।

Om bhutaramanyai namah ।
Om bhutavidyavinodinyai namah ।
Om bhutapautryai namah ।
Om bhutaputryai namah ।
Om bhutabharyayai namah ।

Om bhutavidhisvaryai namah ।
Om bhutasthayai namah ।
Om bhutaramanyai namah ।
Om bhutesyai namah ।
Om bhutapalinyai namah । 350 ।

Om bhupamatre namah ।
Om bhupanibhayai namah ।
Om bhupaisvaryapradayinyai namah ।
Om bhupacestayai namah ।
Om bhupanisthayai namah ।
Om bhupabhavavivardhinyai namah ।
Om bhupasvasre namah ।
Om bhupabhuryai namah ।
Om bhupapautryai namah ।
Om bhupavadhvai namah । 360 ।

Om bhupakirtyai namah ।
Om bhupanityai namah ।
Om bhupabhagyavivardhinyai namah ।
Om bhupakriyayai namah ।
Om bhupakridayai namah ।
Om bhupamandiravasinyai namah ।
Om bhuparcyayai namah ।
Om bhupasamradhyayai namah ।
Om bhupabhogavivardhinyai namah ।
Om bhupasrayayai namah । 370 ।

Om bhupakalayai namah ।
Om bhupakautukadandinyai namah ।
Om bhusanasthayai namah ।
Om bhusanesyai namah ।
Om bhusayai namah ।
Om bhusanadharinyai namah ।
Om bhusanadharadharmesyai namah ।
Om bhusanakararupinyai namah ।
Om bhupatacaranilayayai namah ।
Om bhupatacarabhusitayai namah । 380 ।

Om bhupatacararacanayai namah ।
Om bhupatacaramanditayai namah ।
Om bhupatacaradharmesyai namah ।
Om bhupatacarakarinyai namah ।
Om bhupatacaracaritayai namah ।
Om bhupatacaravarjitayai namah ।
Om bhupatacaravrddhisthayai namah ।
Om bhupatacaravrddhidayai namah ।
Om bhupatacarakaranayai namah ।
Om bhupatacarakarmadayai namah । 390 ।

Om bhupatacarakarmesyai namah ।
Om bhupatacarakarmadayai namah ।
Om bhupatacaradehasthayai namah ।
Om bhupatacarakarminyai namah ।
Om bhupatacarasiddhisthayai namah ।
Om bhupatacarasiddhidayai namah ।
Om bhupatacaradharmanyai namah ।
Om bhupatacaradharinyai namah ।
Om bhupatanandalaharyai namah ।
Om bhupatesvararupinyai namah । 400 ।

Om bhupaternityai namah ।
Om bhupaternitisthayai namah ।
Om bhupatisthanavasinyai namah ।
Om bhupatisthanagirvanyai namah ।
Om bhupatervaradharinyai namah ।
Om bhesajanandalaharyai namah ।
Om bhesajanandarupinyai namah ।
Om bhesajanandamahisyai namah ।
Om bhesajanandadharinyai namah ।
Om bhesajanandakarmesyai namah । 410 ।

Om bhesajanandadayinyai namah ।
Om bhaisajyai namah ।
Om bhesajakandayai namah ।
Om bhesajasthanavasinyai namah ।
Om bhesajesvararupayai namah ।
Om bhesajesvarasiddhidayai namah ।
Om bhesajesvaradharmesyai namah ।
Om bhesajesvarakarmadayai namah ।
Om bhesajesvarakarmesyai namah ।
Om bhesajesvarakarminyai namah । 420 ।

Om bhesajadhisajananyai namah ।
Om bhesajadhisapalinyai namah ।
Om bhesajadhisaracanayai namah ।
Om bhesajadhisamangalayai namah ।
Om bhesajaranyamadhyasthayai namah ।
Om bhesajaranyaraksinyai namah ।
Om bhaisajyavidyayai namah ।
Om bhaisajyayai namah ।
Om bhaisajyepsitadayinyai namah ।
Om bhaisajyasthayai namah । 430 ।

Om bhaisajesyai namah ।
Om bhaisajyanandavardhinyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhairavacarayai namah ।
Om bhairavakararupinyai namah ।
Om bhairavacaracaturayai namah ।
Om bhairavacaramanditayai namah ।
Om bhairavayai namah ।
Om bhairavesyai namah ।
Om bhairavanandadayinyai namah । 440 ।

Om bhairavanandarupesyai namah ।
Om bhairavanandarupinyai namah ।
Om bhairavanandanipunayai namah ।
Om bhairavanandamandirayai namah ।
Om bhairavanandatattvajnayai namah ।
Om bhairavanandatatparayai namah ।
Om bhairavanandakusalayai namah ।
Om bhairavanandanitidayai namah ।
Om bhairavanandapritisthayai namah ।
Om bhairavanandapritidayai namah । 450 ।

Om bhairavanandamahisyai namah ।
Om bhairavanandamalinyai namah ।
Om bhairavanandamatidayai namah ।
Om bhairavanandamatrkayai namah ।
Om bhairavadharajananyai namah ।
Om bhairavadhararaksinyai namah ।
Om bhairavadhararupesyai namah ।
Om bhairavadhararupinyai namah ।
Om bhairavadharanicayayai namah ।
Om bhairavadharaniscayayai namah । 460 ।

Om bhairavadharatattvajnayai namah ।
Om bhairavadharatattvadayai namah ।
Om bhairavasrayatantresyai namah ।
Om bhairavasrayamantrinyai namah ।
Om bhairavasrayaracanayai namah ।
Om bhairavasrayaranjitayai namah ।
Om bhairavasrayanirbharayai namah ।
Om bhairavasrayanirbharayai namah ।
Om bhairavasrayanirdharayai namah ।
Om bhairavasrayanirdharayai namah । 470 ।

Om bhairavanandabodhesyai namah ।
Om bhairavanandabodhinyai namah ।
Om bhairavanandabodhasthayai namah ।
Om bhairavanandabodhadayai namah ।
Om bhairavaisvaryavaradayai namah ।
Om bhairavaisvaryadayinyai namah ।
Om bhairavaisvaryaracanayai namah ।
Om bhairavaisvaryavardhinyai namah ।
Om bhairavaisvaryasiddhisthayai namah ।
Om bhairavaisvaryasiddhidayai namah । 480 ।

Om bhairavaisvaryasiddhesyai namah ।
Om bhairavaisvaryarupinyai namah ।
Om bhairavaisvaryasupathayai namah ।
Om bhairavaisvaryasuprabhayai namah ।
Om bhairavaisvaryavrddhisthayai namah ।
Om bhairavaisvaryavrddhidayai namah ।
Om bhairavaisvaryakusalayai namah ।
Om bhairavaisvaryakamadayai namah ।
Om bhairavaisvaryasulabhayai namah ।
Om bhairavaisvaryasampradayai namah । 490 ।

Om bhairavaisvaryavisadayai namah ।
Om bhairavaisvaryavikriyayai namah ।
Om bhairavaisvaryavinayayai namah ।
Om bhairavaisvaryaveditayai namah ।
Om bhairavaisvaryamahimayai namah ।
Om bhairavaisvaryamaninyai namah ।
Om bhairavaisvaryaniratayai namah ।
Om bhairavaisvaryanirmitayai namah ।
Om bhogesvaryai namah ।
Om bhogamatre namah । 500 ।

Om bhogasthayai namah ।
Om bhogaraksinyai namah ।
Om bhogakridayai namah ।
Om bhogalilayai namah ।
Om bhogesyai namah ।
Om bhogavardhinyai namah ।
Om bhogangyai namah ।
Om bhogaramanyai namah ।
Om bhogacaravicarinyai namah ।
Om bhogasrayayai namah । 510 ।

Om bhogavatyai namah ।
Om bhoginyai namah ।
Om bhogarupinyai namah ।
Om bhogankurayai namah ।
Om bhogavidhayai namah ।
Om bhogadharanivasinyai namah ।
Om bhogambikayai namah ।
Om bhogaratayai namah ।
Om bhogasiddhividhayinyai namah ।
Om bhojasthayai namah । 520 ।

Om bhojaniratayai namah ।
Om bhojananandadayinyai namah ।
Om bhojananandalaharyai namah ।
Om bhojanantarviharinyai namah ।
Om bhojananandamahimayai namah ।
Om bhojananandabhogyadayai namah ।
Om bhojananandaracanayai namah ।
Om bhojananandaharsitayai namah ।
Om bhojanacaracaturayai namah ।
Om bhojanacaramanditayai namah । 530 ।

Om bhojanacaracaritayai namah ।
Om bhojanacaracarcitayai namah ।
Om bhojanacarasampannayai namah ।
Om bhojanacarasamyutayai namah ।
Om bhojanacaracittasthayai namah ।
Om bhojanacararitidayai namah ।
Om bhojanacaravibhavayai namah ।
Om bhojanacaravistrtayai namah ।
Om bhojanacararamanyai namah ।
Om bhojanacararaksinyai namah । 540 ।

Om bhojanacaraharinyai namah ।
Om bhojanacarabhaksinyai namah ।
Om bhojanacarasukhadayai namah ।
Om bhojanacarasusprhayai namah ।
Om bhojanaharasurasayai namah ।
Om bhojanaharasundaryai namah ।
Om bhojanaharacaritayai namah ।
Om bhojanaharacancalayai namah ।
Om bhojanasvadavibhavayai namah ।
Om bhojanasvadavallabhayai namah । 550 ।

Om bhojanasvadasantustayai namah ।
Om bhojanasvadasampradayai namah ।
Om bhojanasvadasupathayai namah ।
Om bhojanasvadasamsrayayai namah ।
Om bhojanasvadaniratayai namah ।
Om bhojanasvadanirnitayai namah ।
Om bhauksarayai namah ।
Om bhauksaresanyai namah ।
Om bhaukaraksararupinyai namah ।
Om bhauksarasthayai namah । 560 ।

Om bhauksaradyai namah ।
Om bhauksarasthanavasinyai namah ।
Om bhankaryai namah ।
Om bharminyai namah ।
Om bharmyai namah ।
Om bhasmesyai namah ।
Om bhasmarupinyai namah ।
Om bhankarayai namah ।
Om bhancanayai namah ।
Om bhasmayai namah । 570 ।

Om bhasmasthayai namah ।
Om bhasmavasinyai namah ।
Om bhaksaryai namah ।
Om bhaksarakarayai namah ।
Om bhaksarasthanavasinyai namah ।
Om bhaksaradhyayai namah ।
Om bhaksaresyai namah ।
Om bharupayai namah ।
Om bhasvarupinyai namah ।
Om bhudharasthayai namah । 580 ।

Om bhudharesyai namah ।
Om bhudharyai namah ।
Om bhudharesvaryai namah ।
Om bhudharanandaramanyai namah ।
Om bhudharanandapalinyai namah ।
Om bhudharanandajananyai namah ।
Om bhudharanandavasinyai namah ।
Om bhudharanandaramanyai namah ।
Om bhudharanandaraksitayai namah ।
Om bhudharanandamahimayai namah । 590 ।

Om bhudharanandamandirayai namah ।
Om bhudharanandasarvesyai namah ।
bhudharanandasarvabhuve
Om bhudharanandamahisyai namah ।
Om bhudharanandadayinyai namah ।
Om bhudharadhisadharmesyai namah ।
Om bhudharanandadharminyai namah ।
Om bhudharadhisadharmesyai namah ।
Om bhudharadhisasiddhidayai namah ।
Om bhudharadhisakarmesyai namah । 600 ।

Om bhudharadhisakaminyai namah ।
Om bhudharadhisaniratayai namah ।
Om bhudharadhisanirnitayai namah ।
Om bhudharadhisanitisthayai namah ।
Om bhudharadhisanitidayai namah ।
Om bhudharadhisabhagyesyai namah ।
Om bhudharadhisabhaminyai namah ।
Om bhudharadhisabuddhisthayai namah ।
Om bhudharadhisabuddhidayai namah ।
Om bhudharadhisavaradayai namah । 610 ।

Om bhudharadhisavanditayai namah ।
Om bhudharadhisasamradhyayai namah ।
Om bhudharadhisacarcitayai namah ।
Om bhangesvaryai namah ।
Om bhangamayyai namah ।
Om bhangasthayai namah ।
Om bhangarupinyai namah ।
Om bhangaksatayai namah ।
Om bhangaratayai namah ।
Om bhangarcyayai namah । 620 ।

Om bhangaraksinyai namah ।
Om bhangavatyai namah ।
Om bhangalilayai namah ।
Om bhangabhogavilasinyai namah ।
Om bhangarangapratikasayai namah ।
Om bhangaranganivasinyai namah ।
Om bhangasinyai namah ।
Om bhangamulyai namah ।
Om bhangabhogavidhayinyai namah ।
Om bhangasrayayai namah । 630 ।

Om bhangabijayai namah ।
Om bhangabijankuresvaryai namah ।
Om bhangayantracamatkarayai namah ।
Om bhangayantresvaryai namah ।
Om bhangayantravimohasthayai namah ।
Om bhangayantravinodinyai namah ।
Om bhangayantravicarasthayai namah ।
Om bhangayantravicarinyai namah ।
Om bhangayantrarasanandayai namah ।
Om bhangayantrarasesvaryai namah । 640 ।

Om bhangayantrarasasvadayai namah ।
Om bhangayantrarasasthitayai namah ।
Om bhangayantrarasadharayai namah ।
Om bhangayantrarasasrayayai namah ।
Om bhudharatmajarupesyai namah ।
Om bhudharatmajarupinyai namah ।
Om bhudharatmajayogesyai namah ।
Om bhudharatmajapalinyai namah ।
Om bhudharatmajamahimayai namah ।
Om bhudharatmajamalinyai namah । 650 ।

Om bhudharatmajabhutesyai namah ।
Om bhudharatmajarupinyai namah ।
Om bhudharatmajasiddhisthayai namah ।
Om bhudharatmajasiddhidayai namah ।
Om bhudharatmajabhavesyai namah ।
Om bhudharatmajabhavinyai namah ।
Om bhudharatmajabhogasthayai namah ।
Om bhudharatmajabhogadayai namah ।
Om bhudharatmajabhogesyai namah ।
Om bhudharatmajabhoginyai namah । 660 ।

Om bhavyayai namah ।
Om bhavyatarayai namah ।
Om bhavyabhavinyai namah ।
Om bhavavallabhayai namah ।
Om bhavatibhavayai namah ।
Om bhavakhyayai namah ।
Om bhatibhayai namah ।
Om bhitibhantikayai namah ।
Om bhasantibhasayai namah ।
Om bhasasthayai namah । 670 ।

Om bhasamayai namah ।
Om bhaskaropamayai namah ।
Om bhaskarasthayai namah ।
Om bhaskaresyai namah ।
Om bhaskaraisvaryavardhinyai namah ।
Om bhaskaranandajananyai namah ।
Om bhaskaranandadayinyai namah ।
Om bhaskaranandamahimayai namah ।
Om bhaskaranandamatrkayai namah ।
Om bhaskaranandanaisvaryayai namah । 680 ।

Om bhaskaranandanesvarayai namah ।
Om bhaskaranandasupathayai namah ।
Om bhaskaranandasuprabhayai namah ।
Om bhaskaranandanicayayai namah ।
Om bhaskaranandanirmitayai namah ।
Om bhaskaranandanitisthayai namah ।
Om bhaskaranandanitidayai namah ।
Om bhaskarodayamadhyasthayai namah ।
Om bhaskarodayamadhyagayai namah ।
Om bhaskarodayatejahsthayai namah । 690 ।

Om bhaskarodayatejasayai namah ।
Om bhaskaracaracaturayai namah ।
Om bhaskaracaracandrikayai namah ।
Om bhaskaracaraparabhayai namah ।
Om bhaskaracaracandikayai namah ।
Om bhaskaracaraparamayai namah ।
Om bhaskaracaraparadayai namah ।
Om bhaskaracaramuktisthayai namah ।
Om bhaskaracaramuktidayai namah ।
Om bhaskaracarasiddhisthayai namah । 700 ।

Om bhaskaracarasiddhidayai namah ।
Om bhaskaracaranadharayai namah ।
Om bhaskaracaranasritayai namah ।
Om bhaskaracaramantresyai namah ।
Om bhaskaracaramantrinyai namah ।
Om bhaskaracaravittesyai namah ।
Om bhaskaracaracitrinyai namah ।
Om bhaskaradharadharmesyai namah ।
Om bhaskaradharadharinyai namah ।
Om bhaskaradhararacanayai namah । 710 ।

Om bhaskaradhararaksitayai namah ।
Om bhaskaradharakarmanyai namah ।
Om bhaskaradharakarmadayai namah ।
Om bhaskaradhararupesyai namah ।
Om bhaskaradhararupinyai namah ।
Om bhaskaradharakamyesyai namah ।
Om bhaskaradharakaminyai namah ।
Om bhaskaradharasamsesyai namah ।
Om bhaskaradharasamsinyai namah ।
Om bhaskaradharadharmesyai namah । 720 ।

Om bhaskaradharadhaminyai namah ।
Om bhaskaradharacakrasthayai namah ।
Om bhaskaradharacakrinyai namah ।
Om bhaskaresvaraksetresyai namah ।
Om bhaskaresvaraksetrinyai namah ।
Om bhaskaresvarajananyai namah ।
Om bhaskaresvarapalinyai namah ।
Om bhaskaresvarasarvesyai namah ।
Om bhaskaresvarasarvaryai namah ।
Om bhaskaresvarasadbhimayai namah । 730 ।

Om bhaskaresvarasannibhayai namah ।
Om bhaskaresvarasupathayai namah ।
Om bhaskaresvarasuprabhayai namah ।
Om bhaskaresvarayuvatyai namah ।
Om bhaskaresvarasundaryai namah ।
Om bhaskaresvaramurtesyai namah ।
Om bhaskaresvaramurtinyai namah ।
Om bhaskaresvaramitresyai namah ।
Om bhaskaresvaramantrinyai namah ।
Om bhaskaresvarasanandayai namah । 740 ।

Om bhaskaresvarasasrayayai namah ।
Om bhaskaresvaracitrasthayai namah ।
Om bhaskaresvaracitradayai namah ।
Om bhaskaresvaracitresyai namah ।
Om bhaskaresvaracitrinyai namah ।
Om bhaskaresvarabhagyasthayai namah ।
Om bhaskaresvarabhagyadayai namah ।
Om bhaskaresvarabhagyesyai namah ।
Om bhaskaresvarabhavinyai namah ।
Om bhaskaresvarakirtyesyai namah । 750 ।

Om bhaskaresvarakirtinyai namah ।
Om bhaskaresvarakirtisthayai namah ।
Om bhaskaresvarakirtidayai namah ।
Om bhaskaresvarakarunayai namah ।
Om bhaskaresvarakarinyai namah ।
Om bhaskaresvaragirvanyai namah ।
Om bhaskaresvaragarudyai namah ।
Om bhaskaresvaradehasthayai namah ।
Om bhaskaresvaradehadayai namah ।
Om bhaskaresvaranadasthayai namah । 760 ।

Om bhaskaresvaranadinyai namah ।
Om bhaskaresvaranadesyai namah ।
Om bhaskaresvaranadinyai namah ।
Om bhaskaresvarakosasthayai namah ।
Om bhaskaresvarakosadayai namah ।
Om bhaskaresvarakosesyai namah ।
Om bhaskaresvarakosinyai namah ।
Om bhaskaresvarasaktisthayai namah ।
Om bhaskaresvarasaktidayai namah ।
Om bhaskaresvaratosesyai namah । 770 ।

Om bhaskaresvaratosinyai namah ।
Om bhaskaresvaraksetresyai namah ।
Om bhaskaresvaraksetrinyai namah ।
Om bhaskaresvarayogasthayai namah ।
Om bhaskaresvarayogadayai namah ।
Om bhaskaresvarayogesyai namah ।
Om bhaskaresvarayoginyai namah ।
Om bhaskaresvarapadmesyai namah ।
Om bhaskaresvarapadminyai namah ।
Om bhaskaresvarahrdbijayai namah । 780 ।

Om bhaskaresvarahrdvarayai namah ।
Om bhaskaresvarahrdyonyai namah ।
Om bhaskaresvarahrdyutyai namah ।
Om bhaskaresvarabuddhisthayai namah ।
Om bhaskaresvarasadvidhayai namah ।
Om bhaskaresvarasadvanyai namah ।
Om bhaskaresvarasadvarayai namah ।
Om bhaskaresvararajyasthayai namah ।
Om bhaskaresvararajyadayai namah ।
Om bhaskaresvararajyesyai namah । 790 ।

Om bhaskaresvaraposinyai namah ।
Om bhaskaresvarajnanasthayai namah ।
Om bhaskaresvarajnanadayai namah ।
Om bhaskaresvarajnanesyai namah ।
Om bhaskaresvaragaminyai namah ।
Om bhaskaresvaralaksesyai namah ।
Om bhaskaresvaraksalitayai namah ।
Om bhaskaresvaralaksitayai namah ।
Om bhaskaresvararaksitayai namah ।
Om bhaskaresvarakhangasthayai namah । 800 ।

Om bhaskaresvarakhadgadayai namah ।
Om bhaskaresvarakhadgesyai namah ।
Om bhaskaresvarakhadginyai namah ।
Om bhaskaresvarakaryesyai namah ।
Om bhaskaresvarakaminyai namah ।
Om bhaskaresvarakayasthayai namah ।
Om bhaskaresvarakayadayai namah ।
Om bhaskaresvaracaksuhsthayai namah ।
Om bhaskaresvaracaksusayai namah ।
Om bhaskaresvarasannabhayai namah । 810 ।

Om bhaskaresvarasarcitayai namah ।
Om bhrunahatyaprasamanyai namah ।
Om bhrunapapavinasinyai namah ।
Om bhrunadaridryasamanyai namah ।
Om bhrunarogavinasinyai namah ।
Om bhrunasokaprasamanyai namah ।
Om bhrunadosanivarinyai namah ।
Om bhrunasantapasamanyai namah ।
Om bhrunavibhramanasinyai namah ।
Om bhavabdhisthayai namah । 820 ।

Om bhavabdhisayai namah ।
Om bhavabdhibhayanasinyai namah ।
Om bhavabdhiparakaranyai namah ।
Om bhavabdhisukhavardhinyai namah ।
Om bhavabdhikaryakaranyai namah ।
Om bhavabdhikarunanidhyai namah ।
Om bhavabdhikalasamanyai namah ।
Om bhavabdhivaradayinyai namah ।
Om bhavabdhibhajanasthanayai namah ।
Om bhavabdhibhajanasthitayai namah । 830 ।

Om bhavabdhibhajanakarayai namah ।
Om bhavabdhibhajanakriyayai namah ।
Om bhavabdhibhajanacarayai namah ।
Om bhavabdhibhajanankurayai namah ।
Om bhavabdhibhajananandayai namah ।
Om bhavabdhibhajanadhipayai namah ।
Om bhavabdhibhajanaisvaryayai namah ।
Om bhavabdhibhajanesvaryai namah ।
Om bhavabdhibhajanasiddhyai namah ।
Om bhavabdhibhajanaratyai namah । 840 ।

Om bhavabdhibhajananityayai namah ।
Om bhavabdhibhajananisayai namah ।
Om bhavabdhibhajananimnayai namah ।
Om bhavabdhibhavabhitihayai namah ।
Om bhavabdhibhajanakamyayai namah ।
Om bhavabdhibhajanakalayai namah ।
Om bhavabdhibhajanakirtyai namah ।
Om bhavabdhibhajanakrtayai namah ।
Om bhavabdhisubhadayai namah ।
Om bhavabdhinityayai namah । 850 ।

Om bhavabdhisubhadayinyai namah ।
Om bhavabdhisakalanandayai namah ।
Om bhavabdhisakalakalayai namah ।
Om bhavabdhisakalasiddhyai namah ।
bhavabdhisakalanidhaye
Om bhavabdhisakalasarayai namah ।
Om bhavabdhisakalarthadayai namah ।
Om bhavabdhibhavanamurtaye namah ।
Om bhavabdhibhavanakrtyai namah ।
Om bhavabdhibhavanabhavyayai namah । 860 ।

Om bhavabdhibhavanambhasayai namah ।
Om bhavabdhimadanarupayai namah ।
Om bhavabdhimadanaturayai namah ।
Om bhavabdhimadanesanyai namah ।
Om bhavabdhimadanesvaryai namah ।
Om bhavabdhibhagyaracanayai namah ।
Om bhavabdhibhagyadayai namah ।
Om bhavabdhibhagyadakulayai namah ।
Om bhavabdhibhagyanirbharayai namah ।
Om bhavabdhibhagyaniratayai namah । 870 ।

Om bhavabdhibhagyabhavitayai namah ।
Om bhavabdhibhagyasancarayai namah ।
Om bhavabdhibhagyasancitayai namah ।
Om bhavabdhibhagyasupathayai namah ।
Om bhavabdhibhagyasupradayai namah ।
Om bhavabdhibhagyaritijnayai namah ।
Om bhavabdhibhagyanitidayai namah ।
Om bhavabdhibhagyarityesyai namah ।
Om bhavabdhibhagyaritinyai namah ।
Om bhavabdhibhoganipunayai namah । 880 ।

Om bhavabdhibhogasampradayai namah ।
Om bhavabdhibhagyagahanayai namah ।
Om bhavabdhibhogyagumphitayai namah ।
Om bhavabdhibhogagandharyai namah ।
Om bhavabdhibhogagumphitayai namah ।
Om bhavabdhibhogasurasayai namah ।
Om bhavabdhibhogasusprhayai namah ।
Om bhavabdhibhogagrathinyai namah ।
Om bhavabdhibhogabhoginyai namah ।
Om bhavabdhibhogarasanayai namah । 890 ।

Om bhavabdhibhogarajitayai namah ।
Om bhavabdhibhogavibhavayai namah ।
Om bhavabdhibhogavistrtayai namah ।
Om bhavabdhibhogavaradayai namah ।
Om bhavabdhibhogavanditayai namah ।
Om bhavabdhibhogakusalayai namah ।
Om bhavabdhibhogasobhitayai namah ।
Om bhavabdhibhedajananyai namah ।
Om bhavabdhibhedapalinyai namah ।
Om bhavabdhibhedaracanayai namah । 900 ।

Om bhavabdhibhedaraksitayai namah ।
Om bhavabdhibhedaniyatayai namah ।
Om bhavabdhibhedanisprhayai namah ।
Om bhavabdhibhedaracanayai namah ।
Om bhavabdhibhedarositayai namah ।
Om bhavabdhibhedarasighnyai namah ।
Om bhavabdhibhedarasinyai namah ।
Om bhavabdhibhedakarmesyai namah ।
Om bhavabdhibhedakarminyai namah ।
Om bhadresyai namah । 910 ।

Om bhadrajananyai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om bhadranivasinyai namah ।
Om bhadresvaryai namah ।
Om bhadravatyai namah ।
Om bhadrasthayai namah ।
Om bhadradayinyai namah ।
Om bhadrarupayai namah ।
Om bhadramayyai namah ।
Om bhadradayai namah । 920 ।

Om bhadrabhasinyai namah ।
Om bhadrakarnayai namah ।
Om bhadravesayai namah ।
Om bhadrambayai namah ।
Om bhadramandirayai namah ।
Om bhadrakriyayai namah ।
Om bhadrakalayai namah ।
Om bhadrikayai namah ।
Om bhadravardhinyai namah ।
Om bhadrakridayai namah । 930 ।

Om bhadrakalayai namah ।
Om bhadralilabhilasinyai namah ।
Om bhadrankurayai namah ।
Om bhadraratayai namah ।
Om bhadrangyai namah ।
Om bhadramantrinyai namah ।
Om bhadravidyayai namah ।
Om bhadravidyayai namah ।
Om bhadravace namah ।
Om bhadravadinyai namah । 940 ।

Om bhupamangaladayai namah ।
Om bhupayai namah ।
Om bhulatayai namah ।
Om bhumivahinyai namah ।
Om bhupabhogayai namah ।
Om bhupasobhayai namah ।
Om bhupasayai namah ।
Om bhuparupadayai namah ।
Om bhupakrtyai namah ।
Om bhupapatyai namah । 950 ।

Om bhupasriyai namah ।
Om bhupasreyasyai namah ।
Om bhupanityai namah ।
Om bhuparityai namah ।
Om bhupabhityai namah ।
Om bhayankaryai namah ।
Om bhavadanandalaharyai namah ।
Om bhavadanandasundaryai namah ।
Om bhavadanandakaranyai namah ।
Om bhavadanandavardhinyai namah । 960 ।

Om bhavadanandaramanyai namah ।
Om bhavadanandadayinyai namah ।
Om bhavadanandajananyai namah ।
Om bhavadanandarupinyai namah । 964 ।

apurna brhinnilatantrantargata sritarasahasranamavalih ।
margavidbhih upasakaih puraniya ।
Namavali is incomplete to be filled in by those knowledgeable worshippers who are capable of doing so.

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Tara Stotram 2:
1000 Names of Sri Tara – Sahasranamavali 2 Takaradi in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *