1000 Names Of Sri Thyagaraja Muchukunda In Odia

॥ Tyagaraja Muchukunda Sahasranamavali Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜମୁଚୁକୁନ୍ଦସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଓଂ ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ୟାଗମହାରାଜାୟ ନମଃ ।
ଶ୍ରୀମତ୍ସିଂହାସନେଶ୍ଵରାୟ ।
ଶ୍ରୀରାଜରାଜାୟ ।
ଶ୍ରୀନାଥହୃଦୟାମ୍ବୁଜମଧ୍ୟଗାୟ ।
ଶ୍ରିୟା ସହନିଵାସାୟ ।
ଶ୍ରୀନାଥପରିପୂଜିତାୟ ।
ଶ୍ରୀପୁରୈକନିଵାସିନେ ।
ଶ୍ରୀହଂସନଟନେଶ୍ଵରାୟ ।
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାତ୍ମକରୂପାୟ ।
ଶ୍ରୀପୀଠାନ୍ତର୍ନିଵାସିନେ ।
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାଚ୍ଛାଦିତ ହୃଦୟାୟ । ଆଚ୍ଛାଦ୍ୟ
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାହଂସସମ୍ପୁଟାୟ ।
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାପରିଧାନାଖ୍ୟାୟ ।
ଶ୍ରୀପୂଜିତପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ୟାଗଵିନୋଦାଖ୍ୟଵାସନୈକବହୁପ୍ରିୟାୟ ।
ଶ୍ରୀଶିଵାୟ ।
ଶ୍ରୀଶିଵତରାୟ ।
ଶ୍ରୀଶିଵାୟାଃ ପ୍ରିୟଙ୍କରାୟ ।
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାୟାସ୍ତ୍ରିଖଣ୍ଡାତ୍ମସୋମାସ୍କନ୍ଦସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ଶ୍ରୀମୂଲାଧାରନିଲୟାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଭାରତୀଶିଵାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପାୟ ।
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାମୋଘଵୈଭଵାୟ ।
ସଦାଶିଵମହାକାରସର୍ଵାଗମଵିଵେଚିତାୟ ।
ସତ୍ପୂଜ୍ୟାୟ ।
ସକଲାୟ ।
ସର୍ଵାତୀତସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ସର୍ଵଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମନେ ।
ସର୍ଵଭୂତଲୟଙ୍କର୍ତ୍ରେ ।
ସର୍ଵସାନ୍ନିଧ୍ୟକାରକାୟ ।
ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରମୟାକୃତୟେ ।
ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରାୟ ।
ସର୍ଵୟନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରାଧିପାୟ ।
ମହାକଲ୍ପମହାଘୋରମହାତାଣ୍ଡଵନାୟକାୟ ।
ଅଜପାତାଣ୍ଡଵପ୍ରିୟାୟ ।
ହଂସତାଣ୍ଡଵସୁପ୍ରୀତାୟ ।
ହାଦିଵିଦ୍ୟାସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ଅମ୍ବିକାଗୁହସଂୟୁତାୟ ।
ଅରିଷ୍ଟମଥନାୟ ।
ସର୍ଵାରିଷ୍ଟଵିନାଶନାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵଭୂତସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ସର୍ଵଭୂତାଧିପେଶ୍ଵରାୟ ।
ସର୍ଵସଙ୍କ୍ଷୋଭହାରିଣେ ।
ସଦାରାଧ୍ୟାୟ ।
ସମାକୃତିନେ । ସମାକୃତୟେ
ସର୍ଵଶକ୍ତିମୟାୟ ।
ସର୍ଵସମାନାଧିକଵର୍ଜିତାୟ ।
ସର୍ଵମଙ୍ଗଲରୂପାୟ ।
ନମତାଂ ସଦ୍ଗତିପ୍ରଦାୟ ।
ମୂଲମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ମୁଲଵିଦ୍ୟାଜପପ୍ରିୟାୟ ।
ମୂଲଶୃଙ୍ଗାଟନିଲୟାୟ ।
ମୁକ୍ତିମାର୍ଗପ୍ରକାଶକାୟ ।
ରଥପ୍ରିୟାୟ ।
ଭୂମିରଥାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଭାସ୍ଵଚ୍ଚକ୍ରରଥାୟ । var ଚନ୍ଦ୍ରଭାସ୍କରଚକ୍ରରଥାୟ
କ୍ଷୋଣୀରଥଵରାସୀନାୟ । ଵରାସନାୟ
ମହାରଥଵରସ୍ଥିତାୟ ।
ଚତୁଃଷଷ୍ଟିକଲାସ୍ତମ୍ଭରଥାରୂଢମହାରଥାୟ ।
ଶତାରଚକ୍ରସଂୟୁକ୍ତରଥାରୋହଣଶୋଭନାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ଵରଥସଂସ୍ଥାୟିନେ ନମଃ ।
ଶିଵତତ୍ତ୍ଵଵିମାନଗାୟ ।
ଶ୍ରୀଗଣାଧୀଶ୍ଵରସ୍କନ୍ଦଦ୍ଵାରପଦ୍ରଥଭାସୁରାୟ ।
var ଗଣାଧୀଶ୍ଵରସଂୟୁକ୍ତ ସରସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ଵାରୋଦ୍ୟଦ୍ରଥ ଭାସୁରାୟ
ଅଶ୍ଵାୟିତଚତୁର୍ଵେଦାୟ ।
ରଥାଵନିପରାୟଣାୟ ।
ଶରାୟିତରମାକାନ୍ତାୟ ।
ସାରଥୀଭୂତଵିଶ୍ଵସୃଜେ ।
ଚାପାୟିତମହାମେରଵେ ।
ତୂଣୀକୃତମହାର୍ଣଵାୟ ।
ଗୁଣୀକୃତଫଣୀଶାନାୟ ।
ଶାସ୍ତ୍ରରଜ୍ଜୁସମାକୃତାୟ ।
ମାର୍ତାଣ୍ଡପ୍ରତିମଦ୍ୟୁତୟେ ।
ସୋମସୁନ୍ଦରଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମେରୁତୁଲ୍ୟତ୍ରିଚକ୍ରାତ୍ମରଥେନ ତ୍ରିଦିଵାଗତାୟ ।
ସୌଧସାନ୍ନିଧ୍ୟସମ୍ପୂର୍ଣଵୀଥୀସଞ୍ଚାରସୁନ୍ଦରାୟ ।
ମହାଫଣିମହାରଜ୍ଜୁସମାକୃଷ୍ଟମହାରଥାୟ ।
ମନ୍ଦସ୍ମିତମୁଖାମ୍ଭୋଜସ୍ମିତଦଗ୍ଧପୁରାସୁରାୟ ।
ଲଲାଟନୟନଜ୍ଵାଲାଜାଲଦଗ୍ଧାଙ୍ଗମନ୍ମଥାୟ ।
ପାଦପ୍ରହାରସଙ୍କ୍ଷୁବ୍ଧଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲକୃତାନ୍ତକାୟ ।
ପାଦାଗ୍ରକଲ୍ପିତାତ୍ୟୁଗ୍ରଚକ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନଜଲନ୍ଧରାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ପାଦାନ୍ତର୍ଦର୍ଶନାର୍ଥାୟ ଗଜସଂହାରକର୍ମକୃତେ ନମଃ ।
ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞସମୁତ୍ପନ୍ନଶିଵନିନ୍ଦାନିଵାରକାୟ ।
ଵିଧିଗର୍ଵଶିରୋହାରିକପାଲମାଲୟା ୟୁତାୟ ।
ଅନ୍ଧକାସୁରଵିଚ୍ଛେଦଜଗଦ୍ଧ୍ଵାନ୍ତନିଵାରକାୟ ।
ଦଶାସ୍ୟଭୁଜଦର୍ପଘ୍ନପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠବଲୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
କୁଣ୍ଡଲିନ୍ୟଧିଦେଵାୟ ।
କୁଲକୁଣ୍ଡାଲୟସ୍ଥିତାୟ ।
ଆଧାରକୁଣ୍ଡଲିନ୍ୟସ୍ତଦକ୍ଷପାଦସରୋରୁହାୟ ।
ପରାଶକ୍ତିପରାଧୀଶପରାଖ୍ୟାକୁଣ୍ଡଲୀଶ୍ଵରାୟ ।
କୁଟିଲାରୂପକୁଣ୍ଡଲ୍ୟାରୋପିତସ୍ଵପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଶ୍ରୀମତ୍ସହସ୍ରପତ୍ରାଖ୍ୟକୁଲକୁଣ୍ଡାଲୟସ୍ଥିତାୟ ।
କଟକୀକୃତଭୋଗୀନ୍ଦ୍ରକୁଣ୍ଡଲୀକୃତପନ୍ନଗାୟ ।
ପିଙ୍ଗଲେଡାରଜ୍ଜୁବଦ୍ଧକୁଣ୍ଡଲୀଵୃଷଭଧ୍ଵଜାୟ ।
କୁଣ୍ଡଲ୍ୟୁପରିଵିନ୍ୟସ୍ତକିଙ୍କିଣୀପଦଶୋଭିତାୟ ।
ଶବ୍ଦୋପାଦାନସର୍ଵାତ୍ମଶକ୍ତିକୁଣ୍ଡଲିଭୂଷଣାୟ ।
ଚଲନ୍ନୂପୁରପାଦାବ୍ଜାୟ ।
ଅଜ୍ଞାନତିମିରାରୁଣାୟ ।
ପାଦପଙ୍କଜଵିନ୍ୟସ୍ତପଞ୍ଚଶୀର୍ଷଫଣୀଶ୍ଵରାୟ ।
ପ୍ରାଣାୟାମପରପ୍ରାଣାୟ ।
ପ୍ରାଜ୍ଞାପ୍ରାଣପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ସୁଷୁମ୍ନାନ୍ତରଵାସିନେ ନମଃ ।
ଶିଷ୍ଟେଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦାୟକାୟ । var ଶିଷ୍ଟଦାୟକାୟ
ଶରଭାଶ୍ଲିଷ୍ଟଦେହାୟ ।
ଶରଭାୟ ।
ସାଲ୍ଵପକ୍ଷିରାଜେ ।
ନୃସିଂହଗର୍ଵସର୍ଵସ୍ଵନିର୍ଵାପଣଧୁରନ୍ଧରାୟ ।
ପ୍ରଲୟାନଲସଜ୍ଵାଲହାଲାହଲଵିଷାଶନାୟ ।
ସପିଙ୍ଗଲସୁଶୋଭାଭସୂକ୍ଷ୍ମାୟ । ଅଵସୂକ୍ଷ୍ମଣାୟ
ସ୍ଥୂଲଗୋପୁରାୟ ।
ଚତୁର୍ଵେଦମୟସ୍ତମ୍ଭରଙ୍ଗମଧ୍ୟସ୍ଥଲସ୍ଥିତାୟ ।
ସହସ୍ରଦଲପଦ୍ମସ୍ଥସୁଧାସାରାଭିଵର୍ଷଣାୟ ।
ଚତୁର୍ୟୋଗୟୁଗଦ୍ଵାରସଦାନନ୍ଦରସସ୍ଥିତାୟ ।
ଚତୁଃଷଷ୍ଟିକଲା ଶୋଭିନିଜାଲୟୟୁତାୟ । ଷଷ୍ଟିଜାଲ
କଲାଷୋଡଶକସ୍ତମ୍ଭସହସ୍ରସ୍ଥାନମଧ୍ୟଗାୟ ।
ସହସ୍ରପାଦମାଣିକ୍ୟମଣ୍ଡପସ୍ଥାନନାୟକାୟ ।
ଦେଵାଶ୍ରୟମହାରତ୍ନମଣ୍ଡପାସୀନଦୈଵତାୟ ।
ପତାକାପଟଲୈ ରାଜଦଗ୍ରମଣ୍ଡପଶୋଭିତାୟ ।
ତାରାକାରସମାକାରସ୍ତୂପୀପଞ୍ଚକମଧ୍ୟଗାୟ ।
ଅଷ୍ଟାଦଶପୁରାଣାର୍ଥଵାଙ୍ମନାନ୍ୟୁତମନ୍ଦିରାୟ ।
ଅଷ୍ଟାଵିଂଶତିମନ୍ତ୍ରାତ୍ମଫଲକାକୀଲିତାସନାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ଓଂ ରତ୍ନସ୍ତମ୍ଭସହସ୍ରାଢ୍ୟକଲାସମ୍ପୂର୍ଣମନ୍ଦିରାୟ ନମଃ ।
କଲାପଞ୍ଚକସଂସିଦ୍ଧଭିତ୍ତି ୟୁକ୍ତସଭାନ୍ତରାୟ । ସଂସିଦ୍ଧଭକ୍ତି
ଵୀଥୀଵିଟଙ୍କରୂପାୟ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂତସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ଵିଟଙ୍ଗଵିଷ୍ଣୁହୃଦୟନିଵାସୋତ୍ସୁକମାନସାୟ ।
ଵିଟଙ୍କଵୀଥୀସମ୍ଭୂତଶ୍ଵାସନିଃଶ୍ଵାସରୂପଵତେ ।
ଵିଟଙ୍କଵୀଥୀସମ୍ଭୂତଵ୍ୟଷ୍ଟିଦ୍ଵାରଵିନିର୍ଗତାୟ ।
ଵିଟଙ୍କଵିଵିଧାକାରଵୀଥୀସଞ୍ଚାରମଞ୍ଜୁଲାୟ ।
ଵିଧିଵିଷ୍ଣୁଵିରାଡ୍ଵିଶ୍ଵଵୀଥୀଵିଟଙ୍କରୂପଵତେ ।
ଵିଟଙ୍କାଵୟଵାୟ ।
ଵୀରଖଡ୍ଗଦ୍ଵୟାନ୍ଵିତାୟ ।
ଅଜ୍ଞାନତିମିରତ୍ୟାଗଵିଜ୍ଞାନମୟଵେଦନାୟ ।
କାରଣେଶପରିତ୍ୟାଗନିତ୍ୟାନନ୍ଦନିଜାସନାୟ ।
ସର୍ଵୋପାଧିପରିତ୍ୟାଗସର୍ଵତ୍ୟାଗରମାନ୍ଵିତାୟ ।
ତ୍ୟାଗଵୈଭଵସଂୟୁକ୍ତତ୍ୟାଗଧ୍ଵଜଵିରାଜିତାୟ ।
ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନଧନତ୍ୟାଗିନେ ।
ତ୍ୟାଗିତ୍ୟାଗପରାୟଣାୟ ।
ସର୍ଵବନ୍ଧପରିତ୍ୟାଗିସର୍ଵସଂଶୁଦ୍ଧିକାରକାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମାଦିକାରଣତ୍ୟାଗରାଜରାଜଶିଖାମଣୟେ ।
କଲିଦୋଷପରିତ୍ୟାଗକଲ୍ମଷାଦିଵିଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଓଂ ଅଧ୍ଵଷଟ୍କପରିତ୍ୟାଗରାଜମାନପଦାମ୍ବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଷଡାଘାରପରିତ୍ୟାଗପରମାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଦୁଷ୍ଟଦୂରପରିତ୍ୟାଗଶିଷ୍ଟମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଅଶେଷଦୁରିତତ୍ୟାଗପ୍ରଭାମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗାୟ ।
ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଲସତ୍ୟାଗରାଜମାନମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ପ୍ରପଞ୍ଚକାଲସତ୍ୟାଗରାଜମାନତଟିତ୍ପ୍ରଭାୟ ।
ପ୍ରମାଣରୀତିସତ୍ୟାଗପ୍ରମାଣୈକଶିରୋମଣୟେ ।
କାରଣେଶପରିତ୍ୟାଗକଲ୍ପିତାତ୍ମମହାକୃତୟେ ।
କଲାଷୋଡଶସତ୍ୟାଗନାଦାନ୍ତଲିଖିତାକୃତୟେ ।
ପଞ୍ଚମନ୍ତ୍ରଷଡଙ୍ଗାଦିପରିତ୍ୟାଗପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ମେଧାଦିଗୋନ୍ମନାନ୍ତାଦିପରିତ୍ୟାଗଵିରାଜିତାୟ ।
ଅଶେଷସାରତ୍ୟାଗିନେ ।
ଅମୃତାମ୍ଭୋଧିମଧ୍ୟଗାୟ ।
ପରାତ୍ପରତରାୟ ।
ପରାପରଵିଵର୍ଜିତାୟ ।
ସାୟାହ୍ନଜ୍ଵଲନୋଦ୍ଭୂତନୀରାଜନଵିରାଜିତାୟ ।
ପୁରତ୍ରୟଜୟୋଦ୍ଭୂତନୀରାଜନଵିରାଜିତାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀହସ୍ତଵିନ୍ୟସ୍ତନୀରାଜନଵିରାଜିତାୟ ।
ତ୍ରିତତ୍ତ୍ଵଵୃତ୍ତିନୀରାଜ୍ୟନୀରାଜନଵିରାଜିତାୟ ।
କାଲଭଜ୍ଜନଵିଶ୍ରାନ୍ତିନୀରାଜନଵିଧିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଓଂ କାଲଭଞ୍ଜନକାଲାଗ୍ନିଜ୍ଵାଲାନୀରାଜନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
କାଲଭଜ୍ଜନଵିଶ୍ରାନ୍ତିଗୌରୀନୀରାଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ମହାପ୍ରଲୟକାଲାନ୍ତଗୌରୀନୀରାଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ରମାଵାଣୀଶଚୀମୁଖ୍ୟନୀରାଜନବହୁପ୍ରିୟାୟ ।
ତ୍ରିତତ୍ଵଵୃତ୍ତିନୀରାଜ୍ୟନୀରାଜନସୁରକ୍ଷିତାୟ ।
ଉପସଂହାରସାୟାହ୍ନନୀରାଜନସୁରକ୍ଷିତାୟ ।
ସାୟାହ୍ନଜ୍ଵଲନୋଦ୍ଭୂତକ୍ଷାରକ୍ଷିତଵିଷ୍ଟପାୟ ।
ସଂସାରାର୍ଣଵସମ୍ମଗ୍ନସମୁଦ୍ଧରଣପଣ୍ଡିତାୟ ।
ଦେଵଲୋକାଗତାଭୌମପାରିଜାତସୁମାର୍ଚିତାୟ ।
ଜଵନ୍ତୀକୁସୁମାବଦ୍ଧକୃଷ୍ଣାଗରୁସୁକର୍ଣିକାୟ ।
ମଲ୍ଲିକାମାଲତୀଜାତୀମୃଦୁଲାଙ୍ଗମନୋହରାୟ ।
ରମ୍ଭାପୁଷ୍ପାଞ୍ଚଲିପ୍ରୀତାୟ ।
ପଞ୍ଚାଷ୍ଟକୁସୁମାର୍ଚିତାୟ ।
କହ୍ଲାରକୁସୁମପ୍ରୀତାୟ ।
ଜଵନ୍ତୀକୁସୁମୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ପରଶମ୍ଭୂହୃଦୁଦ୍ଭୂତଜଵନ୍ତୀକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ।
ପଞ୍ଚଭୂତାତ୍ମକୋତ୍ଫୁଲ୍ଲମଲ୍ଲିକାଦାମମଣ୍ଡିତାୟ ।
ଜଵନ୍ତୀମଲ୍ଲିକାଜାତୀକହ୍ଲାରସ୍ରଙ୍ମନୋହରାୟ ।
ଚମ୍ପକାଶୋକପୁନ୍ନାଗସୌଗନ୍ଧିକସୁଗନ୍ଧିତାୟ ।
ଦେଵଵାପୀସମୁଦ୍ଭୂତକହ୍ଲାରକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଓଂ ଦେଵଲୋକାଗତାଭୌମପୁଷ୍ପମଣ୍ଡପମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ସଦାଶିଵମୁଖୋଦ୍ଭୂତସୌଗନ୍ଧିକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ।
ମନ୍ଦାରତରୁସନ୍ତାନମହାରାଧନତତ୍ପରାୟ ।
ଗଙ୍ଗାଲଙ୍କୃତମୂର୍ଧ୍ନେ ।
ଜ୍ଞାନଚନ୍ଦ୍ରକଲାଧରାୟ ।
ପୂର୍ଵାଙ୍ଗରମ୍ୟଦେହାୟ ।
ଅପରାଙ୍ଗମନୋହରାୟ ।
ଅତ୍ୟନ୍ତସୁନ୍ଦରତରରସାପାଙ୍ଗଵିରଜିତାୟ ।
ଅତିସୁନ୍ଦରସର୍ଵାଙ୍ଗାୟ ।
ଅମ୍ବିକାସ୍କନ୍ଦସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଅଶେଷଦୁରିତଧ୍ଵଂସିନେ ।
ଵିଶେଷସୁଖଦାୟକାୟ ।
ଅରିଷ୍ଟମଥନାୟ ।
ସର୍ଵାରିଷ୍ଟଵିନାଶନାୟ ।
ପରିତ୍ୟକ୍ତଦୁରାଚାରାୟ ।
ଶିଷ୍ଟମାର୍ଗପ୍ରକାଶକାୟ ।
ଦୁଃଖସାଗରନିର୍ମଗ୍ନସମୁଦ୍ଧରଣପଣ୍ଡିତାୟ ।
ଅନନ୍ତକାଲସତ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ସ୍ଥିରଵିଦ୍ୟୁତ୍ସମପ୍ରଭାୟ ।
ପ୍ରମାଣଵେଦ୍ୟରୂପାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ଓଂ ତ୍ୟାଗଵିଦ୍ୟାଵିନୋଦାୟ ନମଃ ।
କଵିତାରସିକାୟ ।
କଵୟେ ।
ସ୍ଵହୃଦାଵେଦ୍ୟଚିଦ୍ଘନାୟ ।
ତେଜୋଗର୍ଭିତମାର୍ତାଣ୍ଡଚିଦାନନ୍ଦନିଜାର୍ଚିତାୟ ।
ନିଷ୍କଲାକାରସଦନସକଲୀକୃତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଦିଵ୍ୟଚକ୍ରଗଣାଧୀଶାୟ ।
ବୀଜଚକ୍ରପିତାମହାୟ ।
ବିନ୍ଦୁଚକ୍ରସ୍ଥଵିଷ୍ଣଵେ ।
ନାଦଚକ୍ରମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ଶକ୍ତିଚକ୍ରସ୍ଥଜୀଵାତ୍ମନେ ।
ଶାନ୍ତିଚକ୍ରପରାତ୍ମକାୟ ।
ଶାନ୍ତ୍ୟତୀତେନ୍ଦୁବିମ୍ବସ୍ଥଗୁରଵେ ।
ପରମଚିନ୍ମୟାୟ ।
ନିଷ୍କମ୍ପାୟ ।
ଅଚଲମୂର୍ତୟେ ।
ଶ୍ଵାସନିଃଶ୍ଵାସକମ୍ପିତାୟ ।
ଅନ୍ତର୍ୟାମିନେ ।
ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରେ ।
କର୍ତ୍ରେ ।
କାରୟିତ୍ରେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ଓଂ ଵାମରୂପଜଗାଦ୍ଧାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠରୂପଜନାର୍ଦନାୟ ।
ରୌଦ୍ରରୂପହରାକାରାୟ ।
ମହାବିନ୍ଦ୍ଵାସନସ୍ଥିତାୟ ।
ଅମ୍ବିକାରୂପଵିଲସଚ୍ଛାନ୍ତ୍ୟା ସମରସଗତାୟ ।
ତୁର୍ୟାତୀତସମାଗମ୍ୟସ୍ଵାନୁଭୂତିପ୍ରମାଣଗାୟ ।
ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵାଧିପବ୍ରହ୍ମଣେ ।
ଵିଦ୍ୟାତତ୍ତ୍ଵାଧିପହରୟେ ।
ଶିଵତତ୍ତ୍ଵାଧିପରୁଦ୍ରାୟ ।
ସର୍ଵତତ୍ତ୍ଵାଧିପଶିଵାୟ ।
ସର୍ଵାର୍ଥସଵଶବ୍ଦାତ୍ମସର୍ଵଶବ୍ଦୈକକାରଣାୟ ।
ସର୍ଵଭୂତାନୁକମ୍ପିନେ ।
ସର୍ଵାପାଶଵିମୋଚକାୟ ।
ସର୍ଵୟୋନିକ୍ଷୋଭକାୟ ।
ସର୍ଵବୀଜସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ସର୍ଵଭୂତଦୟାଲଵେ ।
ସର୍ଵଭୂତାଭୟପ୍ରଦାୟ ।
ମହାପ୍ରକାଶଦିଵ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ମହାନନ୍ଦମହାନଟାୟ ।
ମହାମନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ଓଂ ମହାୟନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ମହାଵାଚ୍ୟାୟ ।
ମହାଵପୁଷେ ।
ମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପାୟ ।
ମହାସୌନ୍ଦର୍ୟଵାରିଧୟେ ।
ମହାଭୈରଵବେଷାୟ ।
ମହାଵିଜ୍ଞାନଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମହାବଲସମାୟୁକ୍ତାୟ ।
ମହାମାତଙ୍ଗମର୍ଦନାୟ ।
ହରିମୋହନଭିକ୍ଷାଟସମ୍ଭଵସ୍ଵାତ୍ମକୈଙ୍କରାୟ ।
note ଅତ୍ର ମୋହିନ୍ୟଵତାରଭୃତୋ ଵିଷ୍ଣୋଃ ଭିକ୍ଷାଟାଵସରଭୃତଶ୍ଚ
ଶିଵସ୍ୟ ପୁତ୍ରଭୂତସ୍ୟ ହରିହରପୁତ୍ରସ୍ୟ ଦ୍ରାଵିଡ୍ୟାଂ “ଅୟ୍ୟନାର୍”
ଇତି ଖ୍ୟାତସ୍ୟ ନିର୍ଦେଶଃ ।

ସୁଵର୍ଣଵର୍ଣରୁଚିରାୟ ।
ସୁନ୍ଦରାୟ ।
ସୁନ୍ଦରପ୍ରିୟାୟ ।
ସୁନ୍ଦରେଶସ୍ୟ ଵୈଵାହ୍ୟସ୍ଥଗୟ୍ୟଶାସନୀକୃତାୟ ।
note ଅତ୍ର “ତଡୁତ୍ତୁ ଆଟ୍କୋଣ୍ଡାର୍” stopped and accepted
ଇତି ଦ୍ରାଵିଡୟୁକ୍ତେରନୁଵାଦଃ କୃତଃ ।

ସୁନ୍ଦରପ୍ରୋକ୍ତପଦ୍ୟୌଘଶ୍ରଵଣୋତ୍ସୁକମାନସାୟ ।
ସୁନ୍ଦରପ୍ରାର୍ଥନାନାକ୍ଲୃପ୍ତଦୌତ୍ୟକର୍ମଵିହାରଵତେ ।
ଦେଵାଶ୍ରୟସମାୟାତଭକ୍ତପଦ୍ୟାଦ୍ୟଵାକ୍ପ୍ରଦାୟ ।
ଭକ୍ତସୁନ୍ଦରସଙ୍ଗୀତଦ୍ରାଵିଡସ୍ତୋତ୍ରତୋଷିତାୟ ।
ଵୃଦ୍ଧିକ୍ଷୟଵିହୀନେନ୍ଦୁସୁନ୍ଦରପ୍ରିୟଦର୍ଶନାୟ ।
ପରଵାସୁନ୍ଦରଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵସନ୍ଧାନକ୍ଷମପେଶଲାୟ ନମଃ । ୨୬୦ ।

ଓଂ ପରଵାଗୀତସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ପରଵାଦୌତ୍ୟକୋଵିଦାୟ ।
କୃତଵାତପୁରେଶଜ୍ଞାନଦୀକ୍ଷୋପଦେଶାୟ ।
ଜ୍ଞାନସମ୍ବନ୍ଧପଦ୍ୟୌଘଶ୍ରଵଣୋତ୍ସୁକମାନସାୟ ।
ମାଣିକ୍ୟଵାଚକପ୍ରୋକ୍ତଶ୍ରୀଵାଚକବହୁପ୍ରିୟାୟ ।
ଏକଵିଂଶତିସଙ୍ଖ୍ୟାତପଦ୍ୟଦ୍ରାଵିଡତୋଷିତାୟ ।
ଵୀରମୁଣ୍ଡମହାଭକ୍ତସଂଵଦାଦ୍ଭିତ୍ତିଲୀନକାୟ ।
ପ୍ରତିଜ୍ଞାଭେଦସଙ୍କ୍ଲୃପ୍ତସ୍ଵାଗମାତ୍ପଦଖଣ୍ଡିତାୟ ।
ସ୍ଵଭକ୍ତଵୀରମୁଣ୍ଡସ୍ୟ ପାଦଦର୍ଶନମୋକ୍ଷଦାୟ ।
ଭକ୍ତାନାଂ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧୟର୍ଥଂ ଦେଵତୀର୍ଥଜଲାପ୍ଲୁତାୟ ।
ଵୃଦ୍ଧରୂପୌ ସମାଲୋକ୍ୟ ସୁନ୍ଦରସ୍ନାନତୋତ୍ଥିତାୟ ।
note ପ୍ରସିଦ୍ଧାଂ କାମପି ତ୍ୟାଗେଶସୁନ୍ଦରମୂର୍ତିକଥାଂ ପରମୃଶତି ।

ବିନ୍ଦୁନାଦକଲାକ୍ଲୃପ୍ତସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗମନୋହରାୟ ।
ଚିଦ୍ଗନ୍ଧଦିଵ୍ୟପ୍ରସଵମାଲାଵୃତଭୁଜାନ୍ତରାୟ ।
ମହାନୁଭାଵାୟ ।
ମହିତାୟ ।
ମହାତେଜସେ ।
ମହାୟଶସେ ।
ମହାବୁଦ୍ଧୟେ ।
ମହାସିଦ୍ଧୟେ ।
ମହାମାୟାପରିଚ୍ଛଦାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଓଂ ନାନାସିଦ୍ଧାନ୍ତକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ନମଃ ।
ନାନାଗମଵିଧାୟକାୟ ।
ନାନାଗମମହାମୋହଵ୍ୟପନୋଦନପଣ୍ଡିତାୟ ।
ଦିଵ୍ୟଵେଷାୟ ।
ଦିଵ୍ୟତନଵେ ।
ଦେଵସିଦ୍ଧୌଘଵନ୍ଦିତାୟ ।
ଭକ୍ତହୃତ୍ପଦ୍ମମାର୍ତାଣ୍ଡାୟ ।
ଭକ୍ତେନ୍ଦୀଵରଚନ୍ଦ୍ରମସେ ।
ଉମାସ୍କନ୍ଦମୁଖାଲୋକିନେ ।
ଉମାସ୍କନ୍ଦାତିଵତ୍ସଲାୟ ।
ଉମାସ୍କନ୍ଦୋଲ୍ଲସତ୍ପାର୍ଶ୍ଵାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦୋମାପ୍ରେମଵର୍ଧନାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦୋମାନୟନାନନ୍ଦଵିଧାନୈକଧୁରନ୍ଧରାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦୋମାଵନ୍ଦିତାୟ ।
ଦେଵାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦୋମାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମୁକୁନ୍ଦମୁଚୁକୁନ୍ଦେନ୍ଦ୍ରଵିଧିମୁଖ୍ୟୈଃ ସମାଗତାୟ ।
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାର୍ଣାମ୍ବରଚ୍ଛନ୍ନଦିଵ୍ୟାଵୟଵକାନ୍ତିମତେ ।
ଭକ୍ତକଲ୍ପଦ୍ରୁମସମାୟ ।
ଭକ୍ତସର୍ଵାର୍ଥସାଧକାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଓଂ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତାତ୍ମବାଲାର୍କମଣ୍ଡଲାକୃତିଭାସୁରାୟ ନମଃ ।
ମନ୍ଦସ୍ମିତମୁଖାୟ ।
ମନ୍ଦଵାତଵାତାୟନୋତ୍ସୁକାୟ ।
ଦକ୍ଷଵାତାୟନାୟାତନାରୀଗୀତଶ୍ରଵଣକୌତୁକାୟ ।
ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵର୍ଣଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରଭାମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧପଞ୍ଚାକ୍ଷରଜ୍ୟୋତିଃସଂସ୍ଥିତାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ପ୍ରଭାରାଶିମଧ୍ୟଗତାୟ ।
ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ଅଵ୍ୟୟାୟ ।
ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଚିନ୍ମୂର୍ତୟେ ।
ଅପାରକରୁଣାନିଧୟେ ।
ଵରପ୍ରାସାଦଚକ୍ରସ୍ଥକଲାକଲ୍ପିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସପ୍ତକୋଟିମହାମନ୍ତ୍ରଜନକାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରରୂପଵତେ ।
ଵ୍ୟୋମଵ୍ୟାପିମହାମନ୍ତ୍ରଵର୍ଣିତାନେକଶକ୍ତିକାୟ ।
ପରାପରମହାମନ୍ତ୍ରନାୟକସ୍ତୁତଵୈଭଵାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରାଭିମାନିମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରପ୍ରକୃତ୍ୟୂର୍ଜିତାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରାଧିଷ୍ଠାନରୂପାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରାୟ ।
ଅଥର୍ଵଣମହାମନ୍ତ୍ରପ୍ରୋକ୍ତମଙ୍ଗଲଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଓଂ ହଂସମନ୍ତ୍ରଷଡଙ୍ଗାଭହଂସଵ୍ୟତ୍ୟାସନର୍ତନାୟ ନମଃ ।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗମନ୍ତ୍ରସମ୍ପନ୍ନଗୁପ୍ତଲାସ୍ୟୈକତତ୍ପରାୟ ।
ସପ୍ତକୋଟିମହାମନ୍ତ୍ରନିଷେଵିତପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଦେଵତାଗଣପସ୍ତୁତ୍ୟଧ୍ଵନିମନ୍ତ୍ରଵିଶାରଦାୟ ।
ମାୟାମନ୍ତ୍ରମହାମୂଲଵିଦ୍ୟାସମ୍ଭୂତତତ୍ପରାୟ ।
ନିଗମାଗମମନ୍ତ୍ରାଦିନିର୍ମିତାତ୍ମସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ନିରିନ୍ଧନମହାସଂଵିଦଗ୍ନିତ୍ରିଭୁଵନୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ୟଜ୍ଞାୟ ।
ୟଜମାନାୟ ।
ହଵିଷେ ।
ହୋତ୍ରେ ।
ୟଜ୍ଞଭୃତେ ।
ମୃକଣ୍ଡୁସୂନୁରକ୍ଷାର୍ଥଵ୍ୟସୂକୃତକୃତାନ୍ତକାୟ ।
ଜନିତାତ୍ମଭୁଵଶ୍ରୀମତେ ।
ଗୋରୂପିଣେ ।
ଗୋସଵପ୍ରିୟାୟ ।
ଵତ୍ସୀକୃତକୃତାନ୍ତସ୍ୟ ରଥଚକ୍ରମୃତୀକୃତାୟ ।
ଅନପାୟମହୀପାଲଭକ୍ତିପ୍ରକଟନୋଦ୍ୟତାୟ ।
ଅନପାୟପୁରେଶାନାୟ ।
ନିରପାୟବଲାନ୍ଵିତାୟ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ମହୈଶ୍ଵର୍ୟାୟ ।
ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ।
ମୁମୁକ୍ଷୁଭିର୍ଜ୍ଞେୟରୂପାୟ ।
ଅଜ୍ଞାନାମତିଦୁର୍ଲଭାୟ ।
ଶ୍ରୀମତେ ଆଦିଭିକ୍ଷଵେ । var ଆଦିଭିକ୍ଷେଶ୍ଵରାୟ
ଈଶ୍ଵରାୟ ।
ଅନୀଶ୍ଵରାୟ ।
ଵାଚ୍ୟଵାଚକରୂପାୟ ।
ଅଵାଚ୍ୟାୟ ।
ଵାଞ୍ଛିତାର୍ଥଦାୟ ।
ନଵଗ୍ରହମୟଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ସଂସାରଭ୍ରମକାରକାୟ ।
ସଂସାରଭ୍ରମଵିଚ୍ଛିତ୍ତିକାରଣଜ୍ଞାନଦାୟକାୟ ।
ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ପରାଶକ୍ତିପରିଗ୍ରହାୟ ।
ପାଟଲୀମୂଲନିଲୟାୟ ।
ଶ୍ରୁଙ୍ଗାରଵନମଧ୍ୟଗାୟ ।
ଦୂର୍ଵାସୋମୁଚୁକୁନ୍ଦାଦିନିର୍ମିତାଲୟସଂସ୍ଥିତାୟ ।
ଦୂର୍ଵାସୋମୁନିନା କ୍ଲୃପ୍ତସ୍ଵାଗମାର୍ଚନପୂଜିତାୟ ।
ଦୂର୍ଵାସୋମୁନିନା କ୍ଲୃପ୍ତସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଵିଷୟାଦ୍ଭୁତାୟ ।
ଦେଵେନ୍ଦ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଓଂ ଦିଵ୍ୟଦେଵସଙ୍ଘପ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ପୁଲୋମଜାର୍ଚିତପୁଣ୍ୟାୟ ।
ପୁରୁହୂତବହୁପ୍ରିୟାୟ ।
ଅପ୍ସରୋହସ୍ତଵିନ୍ୟସ୍ତଚାମରସ୍ତୋମଵୀଜିତାୟ ।
ଅଶେଷଦେଵତାକୢପ୍ତପୁଷ୍ପଵର୍ଷୌଘଵର୍ଷିତାୟ ।
ଐରାଵତସମାନୀତଦେଵସିନ୍ଧୁଜଲାପ୍ଲୁତାୟ ।
ଜିହ୍ଵାନାଥେରିତାନେକଗାନପ୍ରିୟଦୟାନିଧୟେ ।
ଦେଵଭାଷାଵିଶେଷଜ୍ଞାୟ ।
ଦେଵଗାନପ୍ରିୟାୟ ।
ଵିଭଵେ ।
ମୁଚୁକୁନ୍ଦାର୍ଚିତାୟ ।
ମୁଖ୍ୟାୟ ।
ମୁଚୁକୁନ୍ଦଵରପ୍ରଦାୟ ।
ମୁଚୁକୁନ୍ଦସ୍ଵପ୍ନଵେଲାଦର୍ଶିତସ୍ଵାତ୍ମଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସପ୍ତଭେଦଦର୍ଶିତସ୍ଵାତ୍ମରୂପିଣେ ।
ନଵଵୀରସମୁପେତ ମୁଚୁକୁନ୍ଦସୁଵନ୍ଦିତାୟ । ନଵଵୀରସମାନୀତ
ଷଡଙ୍ଗହଂସନଟନସମୂଲାସ୍ଥିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସାମଋଗ୍ୟଜୁରାଥର୍ଵଵେଦଵେଦିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
କୁଙ୍କୁମାଙ୍କିତପାଦାବ୍ଜାୟ ।
କର୍ପୂରାଲେପିତାଙ୍ଗକାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଓଂ କୃଷ୍ଣାଗରୁକୃତାମୋଦନାସାୟୁଗଲମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ନମଃ ।
କୃଷ୍ଣଗନ୍ଧପ୍ରିୟାୟ ।
କୁଷ୍ଣଗନ୍ଧଗନ୍ଧିତକର୍ଣିକାୟ ।
ପ୍ରଲୟକାଲପ୍ରଵୀଣପ୍ରଗଲ୍ଭାନନ୍ଦତାଣ୍ଡଵାୟ ।
ପ୍ରଣଵଧ୍ଵନିଗମ୍ଭୀରମୃଗାସକ୍ତକରାମ୍ବୁଜାୟ ।
ପ୍ରଲୟାନଲଧିକ୍କାରପ୍ରଵୀଣପରଶୁଭୃତେ ।
ଵରପ୍ରଦାନନିପୁଣଵାମପାଣିସରୋରୁହାୟ ।
ଚିନ୍ମୁଦ୍ରାଞ୍ଚିତଦକ୍ଷପାଣୟେ ।
ଚିତ୍ପ୍ରଦାୟ ।
ଚିତ୍ପ୍ରବୋଧକାୟ ।
ମୋକ୍ଷଵିଜ୍ଞାପନୋଦ୍ଭାସିଲମ୍ବମାନପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଵୀରାସନାନ୍ୟପାଦାବ୍ଜକୃତକିଲ୍ବିଷସଂହୃତୟେ ।
ଆନନ୍ଦନୃତ୍ତଵ୍ୟାପାରସ୍କନ୍ଦଗୌରୀସମନ୍ଵିତାୟ ।
ଶଙ୍ଖକାହଲସଂୟୁକ୍ତତାଲମଦ୍ଦଲନର୍ତକାୟ ।
ଵୀଣାଵେଣୁମୃଦଙ୍ଗାଦିଵାଦ୍ୟଶ୍ରଵଣଲୋଲୁପାୟ ।
ପ୍ରଣଵାନ୍ତର୍ଗତଜ୍ୟୋତିଷେ ।
କାହଲପ୍ରଣଵଧ୍ଵନୟେ ।
ତାଲମଦ୍ଦଲଵାଦ୍ୟୌଘଧ୍ଵନିସାମ୍ୟାଜପାନଟନାୟ ।
ଵିରିଞ୍ଚିଵିଷ୍ଣୁସନ୍ତାଡ୍ୟତାଲମଦ୍ଦଲଜଧ୍ଵନୟେ ।
କାହଲୀମଙ୍ଗଲାରାଵସମ୍ପୂରିତଦିଗନ୍ତରାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ଓଂ କୌସୁମ୍ଭଵସନପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଦୁକୂଲଵସନାନ୍ଵିତାୟ ।
ଅନେକପୁଷ୍ପଵିଲସଚ୍ଚୀନାମ୍ବରସମାଵୃତାୟ ।
ଵିଚିତ୍ରରେଖାସଂୟୁକ୍ତଵସନାୟ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଭୃତେ ।
ସପ୍ତସାଗରଵେଲାଢ୍ୟସ୍ଵାତ୍ମଵସ୍ତ୍ରପରିଚ୍ଛଦାପ ।
ସ୍ଵଚ୍ଛଵସ୍ତ୍ରପରୀଧାନସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତାୟ ।
ଵର୍ଣନ୍ୟଗ୍ରୋଧମୂଲସ୍ଥଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିସଂଜ୍ଞିତାୟ ।
ଶିଵଜ୍ଞାନାମୃତନିଧୟେ ।
ମୁନିଵୃନ୍ଦନିଷେଵିତାୟ ।
ଵିଶ୍ଵନ୍ୟଗ୍ରୋଧମୂଲସ୍ଥଵିଶ୍ଵଵ୍ୟାପାରଶକ୍ତିମତେ ।
ଅନ୍ତର୍ୟଜନସୁପ୍ରୀତାୟ ।
ଧ୍ୟାନୈକନିରତୋତ୍ସୁକାୟ ।
ମାତୃକାଵର୍ଣପୀଠସ୍ଥାୟ ।
ମାତୃକାଵର୍ଣଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମହାପଦ୍ମୋନ୍ମନାରୂପକର୍ଣିକାବିନ୍ଦୁମଧ୍ୟଗାୟ ।
ମୂଲାଦିଦ୍ଵାଦଶାନ୍ତସ୍ଥମନ୍ତ୍ରସିଂହାସନସ୍ଥିତାୟ ।
ଗୋସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିସଂହାରସ୍ଵାପକାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାରୂପପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ ।
ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାପହାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ଓଂ କାଲାତୀତାୟ ନମଃ ।
କାଲହନ୍ତ୍ରେ ।
ଦେହାହଙ୍କାରକର୍ତ୍ତ୍ରେ ।
ମୃତ୍ୟୁହନ୍ତ୍ରେ ।
ମୃତ୍ୟୁଵାହାୟ ।
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟମୟାକୃତୟେ ।
ସ୍କନ୍ଦୋମାମୁଖସୌନ୍ଦର୍ୟାଲୋକନୋତ୍ସୁକଲୋଚନାୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଵାଲାପ୍ରଭାସୀନାୟ ।
ଅତିନିର୍ମଲଦେହାୟ ।
ସାମଗାନାନୁରଞ୍ଜିତାୟ ।
ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିରୂପଵତେ ।
କାର୍ୟକାରଣରୂପଵତେ ।
ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ।
ଵିଶ୍ଵନେତ୍ରାୟ ।
ଵିଶ୍ଵଗର୍ଭାୟ ।
ଵିଶ୍ଵେଶାୟ ।
ଵିଶ୍ଵଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଷଟ୍ଛକ୍ତିଵ୍ୟକ୍ତମୂର୍ତୟେ ।
ଷଡଙ୍ଗାଵରଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗକର୍ତ୍ରେ ।
ତ୍ରୟୀୟୁଵତିସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମାତ୍ମରୂପାୟ ।
ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମୈକନୂପୁରାୟ ।
ସର୍ଵାଧାରାଦିରୂପାୟ ।
ସର୍ଵଶବ୍ଦୈକକାରଣାୟ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ଓଂ ଲିଙ୍ଗତ୍ରୟାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ମହାଲିଙ୍ଗମହାତନଵେ ।
ସମାଂଶକମହାଲିଙ୍ଗାୟ ।
ସ୍ଵାତ୍ମଲିଙ୍ଗସମୁଦ୍ଭଵାୟ ।
ଆଢ୍ୟଲିଙ୍ଗାକୃତୟେ ।
ସୁରଲିଙ୍ଗାକୃତୟେ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂବାଣଲିଙ୍ଗାତ୍ମନେ ।
ପରଲିଙ୍ଗପରାତ୍ପରାୟ ।
ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମାତ୍ମଲିଙ୍ଗାୟ ।
ମାତୃକାଲିଙ୍ଗାୟ ।
ସ୍ଥୂଲଲିଙ୍ଗମହାମେରଵେ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମକୈଲାସଲିଙ୍ଗକୃତେ ।
ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗମୟସ୍ଵାତ୍ମନେ ।
ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗମୟାକୃତୟେ ।
ସର୍ଵଲିଙ୍ଗମୟାକାରାୟ ।
ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗସ୍ଵରୂପିଣେ ।
ଵିଶ୍ଵାକାରମହାମେରୋଃ ସ୍ଵାତ୍ମଲିଙ୍ଗମୟୋଦ୍ଭଵାୟ ।
ଶ୍ୟାମରତ୍ନସିତଜ୍ୟୋତିର୍ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମହାତନଵେ ।
ପାତାଲବୁଦ୍ବୁଦାକାରତେଜୋଲିଙ୍ଗମହାକୃତୟେ ।
ଵିଦ୍ୟାରାଜ୍ଞୀସପ୍ତକୋଶାୟ ନମଃ । ୪୬୦ ।

ଓଂ ଵିଦ୍ୟାରାଜ୍ଞୀସମର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଘୋରାୟ ।
ଶାନ୍ତମହାଵିଷ୍ଣଵେ ।
ସର୍ଵତୋଽନନ୍ତଵକ୍ତ୍ରକାୟ ।
ସର୍ଵତୋଽନନ୍ତପାଦାୟ ।
ସର୍ଵତୋଽନନ୍ତହସ୍ତାୟ ।
ଅସଙ୍ଖ୍ୟଭୁଜପାଦାୟ ।
ଅସଙ୍ଖ୍ୟାତଗୁଣନିଧୟେ ।
କ୍ରମାକ୍ରମସମୁତ୍ପତ୍ତିରକ୍ଷାସଂହାରକାରକାୟ ।
ସର୍ଵଦା ସୁପ୍ରଦର୍ଶିନେ ।
ମାନତର୍କାଦ୍ୟଗୋଚରାୟ ।
ଅସଙ୍ଖ୍ୟଦଲସଂରାଜତ୍କମଲାଲୟମଧ୍ୟଗାୟ ।
ଘୃତାୟିତଜଲୋଦ୍ଭୂତଦୀପଦୀପ୍ତଦିନାନ୍ତରାୟ ।
ଚମତ୍କାରପୁରାଧୀଶାୟ ।
ଚମତ୍କାରନୃପାଧିପାୟ ।
ଚମତ୍କାରମହୀପାଲଭକ୍ତ୍ୟୁଦ୍ଭୂତାଚଲେଶ୍ଵରାୟ ।
ଦୀପଚ୍ଛାୟାପ୍ରତ୍ୟୟକୃତେ ।
ହାଟକକ୍ଷେତ୍ରନାୟକାୟ ।
ଅନ୍ତର୍ଗତେଶ୍ଵରାୟ ।
ଅନ୍ତର୍ମୁଖମନୋହରାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଓଂ ଵମ୍ରିରୂପେନ୍ଦ୍ରସଞ୍ଛିନ୍ନସଜ୍ୟାଵିଷ୍ଣୁଶିରୋଧୃତାୟ ନମଃ ।
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଵରାଲ୍ଲଭ୍ୟସ୍ଵମାଙ୍ଗଲ୍ୟପତୀସୁତାୟ ।
ପୁତ୍ରାର୍ଥିଵିଷ୍ଣୁସଙ୍କୢପ୍ତସିଦ୍ଧିସମ୍ପତ୍ତିସାଧକାୟ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁତପସା ପ୍ରାପ୍ତସ୍ଵାତ୍ମଵଲ୍ମୀକସମ୍ଭଵାୟ ।
ଵିରାଡ୍ଵିଷ୍ଣୁସମୁତ୍ପନ୍ନଵିଟଙ୍କାତ୍ମସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ଵିରାଡ୍ଵିଷ୍ଣୁସମୁତ୍ପନ୍ନଵିଷ୍ଣୁହୃତ୍ପଦ୍ମଵାସଭୁଵେ ।
କ୍ଷୀରସାଗରଵୈକୁଣ୍ଠଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁସ୍ଵାତ୍ମପୂଜିତାୟ ।
ସହସ୍ରପଦ୍ମୈକଶୂନ୍ୟହରିନେତ୍ରସମର୍ଚିନ୍ତାୟ ।
ମହାସୁରଜୟୋଦ୍ୟୁକ୍ତଵିଷ୍ଣୁଚକ୍ରପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ହରିଲକ୍ଷ୍ମୀଵିଧିଵାଣୀଗୌରୀଶଚୀନ୍ଦ୍ରପୂଜିତାୟ ।
ପାଦାବ୍ଜପାଲିତାଜସ୍ରମୁସଲାସୁରଶିକ୍ଷକାୟ ।
କବନ୍ଧକବଲପ୍ରାପ୍ତକପର୍ଦାଙ୍କିତମସ୍ତକାୟ ।
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରମହାୟଜ୍ଞକୋପୋଦ୍ଧୃତସ୍ଵକାର୍ମୁକାୟ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମଦୃଷ୍ଟିସନ୍ଦୃଶ୍ୟାୟ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନିଵତ୍ସଲାୟ ।
ଚମତ୍କାରକଲାକର୍ତ୍ରେ ।
ଚମତ୍କାରଵଚଃପଟଵେ ।
ଷଟ୍ଛତାଧିକଵିଂଶୈକସହସ୍ରାଜପୟାନ୍ଵିତାୟ ।
ସଫଲ୍ଗୁନ୍ୟଜପାସୀନତାଣ୍ଡଵାଡମ୍ବରୋତ୍ସୁକାୟ ।
ପୁରନ୍ଦରମହାୟାତମୁକୁନ୍ଦପରିଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଓଂ ହସ୍ତାଦ୍ୟୁତ୍ତରାଷାଢାନ୍ତଷଟ୍ତ୍ରିଂଶଦ୍ଦିଵସୋତ୍ସଵାୟ ନମଃ ।
ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶତ୍ତତ୍ତ୍ଵବନ୍ଧଘ୍ନସାଙ୍ଗୋପାଙ୍ଗମହୋତ୍ସଵାୟ ।
ମହାର୍ଦ୍ରୋତ୍ସଵସମ୍ପ୍ରାପ୍ତଜନାନୁଗ୍ରହକାରକାୟ ।
ଦିନାନ୍ତସୁପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମଦୀପସନ୍ଦର୍ଶନୋତ୍ସୁକାୟ ।
ହଂସକୀକୃତଭୀଗୀନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ହଂସତାଣ୍ଡଵସୁପ୍ରୀତାୟ ।
ପତଞ୍ଜଲିଵ୍ୟାଘ୍ରପାଦମୁନିମାନସହଂସକାୟ ।
କଲାସହସ୍ରସମ୍ପୂର୍ଣମହାଦୀପାଵଲୋକଵତେ ।
କର୍ପୂରଧୂଲୀମିଲିତଧଵଲାଵୟଵୋଜ୍ଜଲାୟ ।
ସାୟାହ୍ନଦୀପସନ୍ଦ୍ରଷ୍ଟୃଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ଭକ୍ତିମତ୍ପାପତୂଲଗ୍ନୟେ ।
ଭକ୍ତିମତ୍ସୁଲଭାଭୟାୟ ।
ଅନନ୍ତପୁଣ୍ୟଫଲଦାୟ ।
ଅନନ୍ତାମୃତଵାରିଧୟେ ।
ଦିନାଷ୍ଟକନିଵିଷ୍ଟାତ୍ମନେ ।
ପାଶାଷ୍ଟକଵିନାଶନାୟ ନମଃ । ୫୨୦ ।

ଓଂ ମହାସ୍ଵାପେ ଜାଗରୂକାୟ ନମଃ ।
ମହାସନ୍ଧ୍ୟାସୁଵନ୍ଦିତାୟ ।
ମହାଦିଵସସଂସ୍ଥାୟିନେ ।
ମହାସଂହାରକାରକାୟ ।
ମଧ୍ୟାଵାନ୍ତରସଂହାରସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଵିଧାୟକାୟ ।
ମହାଵିଷ୍ଣୁମହାରୁଦ୍ରଶ୍ରୀକଣ୍ଠାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମହାସ୍ଵାପସମୁଦ୍ଭୂତପଞ୍ଚକୃତ୍ୟପରାୟଣାୟ ।
ରତ୍ନସିଂହାସନାସୀନାୟ ।
ରତ୍ନପ୍ରାସାଦମଧ୍ୟଗାୟ ।
ନଵରତ୍ନସଭାଧୀଶାୟ ।
ରତ୍ନପ୍ରାକାରମଧ୍ୟଗାୟ ।
ପଞ୍ଚାଶତ୍ପୀଠଶକ୍ତିସପରିଵାରପରୀଵୃତାୟ ।
କାମରୂପମହାପୀଠପରମାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଶ୍ରୀପୀଠମଧ୍ୟଵାସିନେ ।
ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାଦିଭିରାଵୃତାୟ ।
ନଵରତ୍ନଗୃହଜ୍ୟୋତିର୍ମାତୃକାକ୍ଷରମାଲିକାୟ ।
କାମେଶ୍ଵରୀଵଲ୍ଲଭାୟ ।
ମହାକାମେଶ୍ଵରାକୃତୟେ ।
ଆସୀନୋତ୍ଥାନନଟନନାନାତାଣ୍ଡଵପଣ୍ଡିତାୟ ।
ଊର୍ଧ୍ଵତାଣ୍ଡଵସଂଵାଦିନେ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଓଂ ପାଦଵ୍ୟତ୍ୟାସତାଣ୍ଡଵାୟ ନମଃ ।
ସପ୍ତସାଗରପରିଖାଭଭୂମିଦୁର୍ଗପରିଚ୍ଛଦାୟ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମତୀଶିଖାଵାସସର୍ଵଦେଵଗଣାଵୃତାୟ ।
ୟଶୋଵତୀପୁରୀଶାନାୟ ।
ମନୋଵାକ୍ୟଵିଧିସ୍ତୁତାୟ ।
ଭୂବିମ୍ବସ୍ଥମହାମାୟାଲିପିଵୃତ୍ତସମାଶ୍ରୟାୟ ।
ପଞ୍ଚକୋଶାନ୍ତରପ୍ରାପ୍ତତ୍ରିକୋଣସ୍ଥିତମଧ୍ୟଗାୟ ।
ଅଜପାଵର୍ଣଵାଚ୍ୟାୟ ।
ଅଜପାଜପସୁପ୍ରୀତାୟ ।
ସମସ୍ତଜନହୃତ୍ପଦ୍ମଜ୍ଵଲଦ୍ଦୀପସମାକୃତୟେ ।
ଦେଶକାଲାନଵଚ୍ଛିନ୍ନାୟ ।
ଦେଶକାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ମହାଭୋଗିନେ ।
ମହାୟୋଗିନେ ।
ମହାସ୍ୟନ୍ଦନସୁନ୍ଦରାୟ ।
ତିରୋଭାଵକ୍ରିୟାଶକ୍ତିସଂସର୍ଗପଶୁବନ୍ଧକୃତେ ।
ଅନୁଗ୍ରହପରାଶକ୍ତିଲୀଲାକଲନଲୋଲୁପାୟ ।
ନାଡୀତ୍ରୟାନ୍ତଵିଲସତ୍ସୁଧାସାରାଭିଵର୍ଷଣାୟ ।
ନାନାଵିଧରସାସ୍ଵାଦମହାନୁଭଵଶକ୍ତିମତେ ।
ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିପାଦ୍ୟାର୍ଘ୍ୟସୁଧାବିନ୍ଦୁସମର୍ଚିତାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

ଓଂ ଅପରାଧସହିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେଵରଖଣ୍ଡାତ୍ମନେ ।
ଦେଵତାସାର୍ଵଭୌମାୟ ।
ଵୀରଖଡ୍ଗାଭିରାମାୟ ।
ସର୍ଵଵୀରାଧିନାୟକାୟ ।
ଵୀରସିଂହାସନାରୂଢାୟ ।
ମହାଵୀରାସନସ୍ଥିତାୟ ।
ଵିରାଠୃଦୟପଦ୍ମସ୍ଥାୟ ।
ଵୀର୍ୟୋଦ୍ଭୂତଵିନାୟକାୟ ।
ଆଧାରପଦ୍ମଵଲ୍ମୀକନାଥାୟ ।
ଘୋଷସ୍ଵନାତ୍ମକାୟ ।
ସକୁଲାନ୍ତମହାପଦ୍ମସଂରାଜତ୍ସମନାକୃତୟେ ।
ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରମହାପଦ୍ମକୋଟିଶୀତାଂଶୁସନ୍ନିଭାୟ ।
ହୃତ୍ପଦ୍ମଧ୍ୟସଂସ୍ଥାନସୂର୍ୟବିମ୍ବୋପମଦ୍ୟୁତୟେ ।
ତିଥିସଙ୍ଖ୍ୟଫଣାଦୀପ୍ତମହାକୁଣ୍ଡଲିଭୂଷଣାୟ ।
ତ୍ରୁଟ୍ୟଦିକାଲପଵନଫୂତ୍କାରଫଣିଭୂଷଣାୟ ।
ଉମାକୁମାରସହିତାୟ ।
ଶ୍ରୀକଣ୍ଠପୁରନାୟକାୟ ।
ଅନାଶ୍ରିତାଦିକାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରାନ୍ତଭୁଵନାଧିପାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

ଓଂ ଏକାଶମହାକୋଟିରୁଦ୍ରାଵରଣସଂସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ନମଃ ।
ଅନେକଦ୍ଵାଦଶାଦିତ୍ୟମଣ୍ଡଲାନ୍ତସମୁଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ଅଷ୍ଟକୋଟିଵସୁପ୍ରାଜ୍ଞପୁଷ୍ପପୂଜିତପାଦୁକାୟ ।
ମହାପୂରଚତୁଃଷଷ୍ଟିମଣ୍ଡଲାଧିପତୀଶ୍ଵରାୟ ।
ସପ୍ତଲୋକାନ୍ ସମାଲୋକ୍ୟ ସ୍ଵାତ୍ମପ୍ରତିମତେଜସେ ।
ସର୍ଵଲୋକମହାପୁଣ୍ୟପ୍ରଦର୍ଶିତମହାତ୍ମନେ ।
ଵିରିଞ୍ଚିୟଜ୍ଞସମ୍ଭୂତକପାଲମାଲୟାୟୁତାୟ ।
ଋଣତ୍ରୟଵିନାଶାୟ ।
ସ୍ଵର୍ଣାମଲକଵର୍ଷିଣେ ।
ଦେଵତୀର୍ଥସକୃତ୍ସ୍ନାନଦେଵତ୍ଵଵରଦାୟକାୟ ।
ଜନନାନ୍ମୋକ୍ଷଦାନେନ ଜିତଚଣ୍ଡକୃତାନ୍ତକାୟ ।
ମରଣାନ୍ମୋକ୍ଷଦାନେନ ମୃତ୍ୟୁଵାହନତତ୍ପରାୟ ।
ଜନନାନ୍ମୋକ୍ଷସନ୍ଦାୟିକ୍ଷିତିମୂଲନିଵାସିନେ ।
କୃତମୃତ୍ୟୁକ୍ରିୟାଵିଷ୍ଟ-ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟମୟାକୃତୟେ ।
ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାତପ୍ତଜନଵିଶ୍ରାନ୍ତିଦାୟକାୟ ।
ମୁନିପକ୍ଷିମୃଗେନ୍ଦ୍ରାଦିମୁକ୍ତିମାର୍ଗୈକତତ୍ପରାୟ ।
ପିଷ୍ଟାର୍ଥମୃଦ୍ଭୃତୋ ମୂର୍ଧ୍ନି ଵେତ୍ରପ୍ରହରଚିହ୍ନିତାୟ ।
ପ୍ରକୃତ୍ୟାକାରସଗୁଣସକଲୀକୃତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଅସଙ୍ଖ୍ୟରୂପସଙ୍ଖ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ସର୍ଵନାମ୍ନେ ।
ସର୍ଵଗାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵପ୍ରଜ୍ଞାନିଵାସାୟ ନମଃ ।
ସର୍ଵସଙ୍କେତଜନ୍ମଭୁଵେ ।
ସର୍ଵସଙ୍କେତସମୟକାରକାୟ ।
କରୁଣାନିଧୟେ ।
ଜଗଦ୍ଭ୍ରାତ୍ରେ ।
ଜଗଦ୍ବାନ୍ଧଵାୟ ।
ଜଗନ୍ମାତ୍ରେ ।
ଜଗତ୍ପିତ୍ରେ ।
କାଲଜ୍ଞାୟ ।
କାଲକର୍ତ୍ରେ ।
ମହାକାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଅଷ୍ଟାଦଶାଧିକଶତମହାରୁଦ୍ରପ୍ରପୂଜିତୟ ।
ସୌଗନ୍ଧିକଲସତ୍ପୁଷ୍ପସ୍ରଗନ୍ଵିତଭୁଜାନ୍ତରାୟ ।
ସର୍ଵସୌନ୍ଦର୍ୟନିଲୟାୟ ।
ସର୍ଵସମ୍ପତ୍ସମୃଦ୍ଧିମତେ ।
ଦୁଗ୍ଧସମ୍ମିତଵାଗୀଶଜ୍ଞାନଦୁଗ୍ଧାବ୍ଧିଵାସଭୁଵେ ।
ଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତିପୁରାଣୈକ୍ୟଗମ୍ୟଵିଗ୍ରହରୂପଵତେ ।
ଚିଦ୍ଘନସୁମହାରୁଦ୍ରଗୁରୁମନ୍ତ୍ରେଶନାୟକାୟ ।
ଶ୍ୟାମୋମାରୁଣସ୍କନ୍ଦଵାମଭାଗମନୋହରାୟ ।
ପଶ୍ୟନ୍ତୀମଧ୍ୟମାଭିଖ୍ୟଵୈଖର୍ୟାଶ୍ରିତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଓଂ ଘୋଷମେଘଵିଦ୍ୟୁଦାଭମହାପଦ୍ମାସନପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଵସନ୍ତଵାତଵିଲସଦ୍ବୃହତ୍ପୁଷ୍ପାଵତଂସକାୟ ।
ପ୍ରାଣାପାନାଗମପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ।
ଵିଶ୍ଵାତୀତସ୍ଵରୂପଗାୟ । ସୁଭୁଜୋଦ୍ଦଣ୍ଡଦୌର୍ଭାଗ୍ୟହରଣେଽତିନିପୁଣାୟ ।
ଦୁରିତାରଣ୍ୟଦାଵାଗ୍ନୟେ ।
ଦୁଷ୍ଟଦୂରତରସ୍ଥିତାୟ ।
ଅଶେଷଦେଵତାଧୀଶଵିଷ୍ଣୁହୃତ୍ପଦ୍ମଵାସଭୁଵେ ।
ସ୍ଵପାଦହଂସକୋଦ୍ଭୂତପ୍ରତ୍ୟାହାରାର୍ଥସୂତ୍ରକାୟ ।
ସ୍ଵପାଦକିଙ୍କିଣୀଜାତନଵଵ୍ୟାକରଣାଵଲୟେ ।
କାମିକାଦ୍ୟାଗମାକାରାୟ ।
ସର୍ଵାଵୟଵଵର୍ଜିତାୟ ।
ସର୍ଵାଵୟଵସମ୍ପନ୍ନାୟ ।
ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶଲ୍ଲକ୍ଷଣାନ୍ଵିତାୟ ।
ସର୍ଵଲକ୍ଷଣସମ୍ପନ୍ନାୟ ।
ଅନୌପମ୍ୟଶୁଭାକାରାୟ ।
ନିସ୍ତୁଲାୟ ।
ନିରହଙ୍କୃତୟେ ।
ନିରାଧାରାତ୍ମସର୍ଵଵିଦେ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ।
ସର୍ଵଗୋଚରାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଓଂ ଲୌକିକାଗମକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଵୈଦିକୋକ୍ତଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନକର୍ତ୍ରେ ।
ଅତିମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ସ୍ଵଶକ୍ତିଜ୍ଵାଲାକଲ୍ପାୟ ।
ସ୍ଵଶକ୍ତିକିରଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ସ୍ଵଶକ୍ତୟେ ।
ଲୀନଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଲୋକାତିଶୟସୌନ୍ଦର୍ୟନିଧୟେ ।
ଅନ୍ତର୍ବହିର୍ଗତାୟ ।
ସାମ୍ନା ଶକ୍ତ୍ୟେକାଶୀତିପାଦୁକାୟ ।
ପରମାର୍ଥଦାୟ ।
ଵରପ୍ରାସାଦଚକ୍ରସ୍ଥଦ୍ରୁମଵର୍ଣତ୍ରୟାତ୍ମକାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧପ୍ରପଞ୍ଚସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦିକର୍ତୃସିଦ୍ଧାନ୍ତବୋଧକାୟ ।
ମହତ୍ପରାଦିସମ୍ବନ୍ଧଗୁରୁସନ୍ତାନବୋଧକାୟ ।
ଧର୍ମାଧିଷ୍ଠାନଚକ୍ରସ୍ଥଭୂତଗ୍ରାମଵିଵର୍ତକାୟ ।
ନିଷ୍ପ୍ରପଞ୍ଚାୟ ।
ନିରାକାରାୟ ।
ଧ୍ୟାତୃମାନସମନ୍ଦିରାୟ ।
ମହାମାୟାସୁଧାସିନ୍ଧଵେ ।
ପରାନନ୍ଦାମୃତୋଦଧୟେ ।
ଅଶେଷଦୁଃଖତରଣଜ୍ଞାନାନନ୍ଦସୁବୋଧକାୟ ।
ଵିରାଣ୍ମୂଲାଲୟାମ୍ଭୋଜମହାମନ୍ଦିରମଧ୍ୟଗାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଓଂ ପରମାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହମନ୍ଦସ୍ମିତମୁଖାମ୍ବୁଜାୟ ନମଃ ।
କରୋଟିମାଲାକଲିତହରିଗର୍ଵନିଵାରକାୟ ।
ଲଲାଟନେତ୍ରଦହନଭସ୍ମୀକୃତମନୋଭଵାୟ ।
କଵଚୀକୃତଷଟ୍ଚକ୍ରତିରୋଧାନମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ବାହ୍ୟଦୃଷ୍ଟ୍ୟପ୍ରମେୟାଙ୍ଗାୟ ।
ଜ୍ଞାନଦୃଷ୍ଟ୍ୟଵଲୋକିତାୟ ।
ପଞ୍ଚମୂର୍ଧଫଣୀଶାନତିରୋହିତପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ତ୍ରିଲୋକସଂରକ୍ଷଣାର୍ଥାୟ ରାଜଵେଷଘରାୟ ।
ପୁଷ୍ୟାତ୍ମରଥସମ୍ପ୍ରୀତାୟ ।
ପୁଣ୍ୟଭୂମିନିଵେଶିତାପ ।
ପୁରୁହୂତାର୍ଚିତପୁଣ୍ୟାୟ ।
ପୁରୁହୂତାଘମୋଚନାୟ ।
ସୌନ୍ଦର୍ୟସିନ୍ଧୁସମ୍ଭୂତନିଶାକରସମାକୃତୟେ ।
ଜଘନ୍ୟଜନ୍ମଵିଚ୍ଛେତ୍ତ୍ରେ ।
ଦେଵେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଵରପ୍ରଦାୟ ।
ପୁରନ୍ଦରମହାଘୋରଚଣ୍ଡାଲତ୍ଵଵିମୋଚକାୟ ।
କୃତପାଣିଗ୍ରହୋଦାରଗୁଣେନ୍ଦ୍ରାଣୀପୁରନ୍ଦରାୟ ।
ଦେଵରାଜମହାଘୋରଗୁଲ୍ମରୋଗନିଵାରକାୟ ।
ପୁରନ୍ଦରମହାଶାପପୁରୋଗମସମୁତ୍ସୁକାୟ ।
ଶିଲାଦଜାତ୍ମଜେନାଶୁ ନନ୍ଦିକେଶାଧିକାରିତାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଓଂ ସୁମେରୁଶୃଙ୍ଗମୂଲସ୍ଥଵିଶ୍ଵସୃଷ୍ଟ୍ୟାଦ୍ୟକାରକାୟ ନମଃ ।
ଆମୂଲଦ୍ଵାଦଶାନ୍ତାଦ୍ୟାଧାରାଦିଷୁ ଵାସିତାୟ ।
ଅଦ୍ଵିତୀୟଚିଦାନନ୍ଦଘନକଲ୍ୟାଣସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଅଶେଷକଲୁଷାରଣ୍ୟଦାଵାନଲଶିଖାୟୁତାୟ ।
ଦଶପ୍ରାଣମହାଭୂତପ୍ରାଣାୟାମକଚିନ୍ମୟାୟ ।
ଆନନ୍ଦଚିତ୍ସଭାଶୈଲାଦ୍ଵିନିର୍ଗତଵିଭାଵସଵେ ।
ତେଜୋମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥଚିଦାନନ୍ଦଦିଵାକରାୟ ।
ଭାନୁମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗାୟ ।
ତେଜୋମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ।
ତେଜସ୍ଵିନେ ।
ତେଜସାଂ ନିଧୟେ ।
କାଲାଧିଦୈଵତାୟ ।
କାଲାୟ ।
ଅଵସ୍ଥାନୀତମୂର୍ତିମତେ ।
କାଲହନ୍ତ୍ରେ ।
କାଲରୂପିଣେ ।
ସର୍ଵକାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଚତୁରନ୍ତାୟତମୂର୍ତୟେ ।
ସର୍ଵାଵସ୍ଥାପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଓଂ ଚତୁରାମ୍ନାୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଷଡଙ୍ଗାଵରଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ମୀମାଂସାମାଂସଲାଂସାୟ ।
ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରକଶେରୁକାୟ ।
ପୁରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟସଂୟୁକ୍ତାୟ ।
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାତ୍ମଚେତନାୟ ।
ଷଟ୍ସ୍ମୃତିଚତୁର୍ଵେଦଧନୁର୍ଵେଦପ୍ରତାପଵତେ ।
ଗାନ୍ଧର୍ଵଵେଦଗାନାଢ୍ୟାୟ ।
ଆୟୁର୍ଵେଦାରୋଗ୍ୟଵିଦେ ।
ଅଵର୍ଣଵିଗ୍ରହଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ନାଟ୍ୟକାଦିରସାନ୍ଵିତାୟ ।
ଚତୁଃଷଷ୍ଟିକଲାରୂପସର୍ଵାଵୟଵସୁନ୍ଦରାୟ ।
ମନୋଵାଙ୍ମୟଦେହାୟ ।
ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ଭକ୍ତେଷ୍ଟଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ଶାକୀକୃତଶିଶୂତ୍ସଵାୟ ।
ଉମାସ୍କନ୍ଦାଦିସହିତମହାଚଣ୍ଡାଲଵେଷଭୃତେ ।
ସୋମୟାଜିମହାୟାଗପ୍ରଵେଶଵ୍ୟଗ୍ରଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସୋମପୂଜ୍ୟସୋମୟୁତସୋମସୁନ୍ଦରଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସୋମୟାଜିମହାଭକ୍ତିଵ୍ୟକ୍ତିସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସାୟ ।
ପଦଦ୍ଵୟୈର୍ନଟତ୍ସୋମହଵିର୍ଭାଗପ୍ରତିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିନାଡ୍ୟନ୍ତର୍ଵୀଥୀସଞ୍ଚାରସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ନମଃ ।
ହଂସମନ୍ତ୍ରାକ୍ଷରଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵଵାଚ୍ୟାୟ ।
ଵିଶ୍ଵାଘମୋଚକାୟ ।
ଦିଗ୍ଦେଶକାଲରହିତାନନ୍ୟାୟ ।
ଅଚିନ୍ତ୍ୟରୂପଵତେ ।
ଶତୋପନିଷଦୁଦ୍ଘୁଷ୍ଟନିତ୍ୟାଖଣ୍ଡପ୍ରକାଶକୃତେ ।
କଲାପଞ୍ଚକକାଲାଦିତ୍ୟାଗରାଜତଟିତ୍ପ୍ରଭଵେ ।
ସୁପ୍ରସନ୍ନେନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମାୟ ।
ସର୍ଵପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶନାୟ ।
କୃଶାନୁରେତସେ ।
ସର୍ଵାତ୍ମନେ ।
ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ।
ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ।
ସମସ୍ତଗୁଣସମ୍ପନ୍ନାୟ ।
ସର୍ଵାପଗୁଣଵର୍ଜିତାୟ ।
ନିଷ୍ପ୍ରପଞ୍ଚାୟ ।
ପ୍ରପଞ୍ଚାତ୍ମନେ ।
ସେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ।
ନିରିନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ।
ଶାନ୍ତ୍ୟାଦିଷଙ୍ଗୁଣୋପେତାୟ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଓଂ ମୋହାଦ୍ୟଖିଲଦୋଷହୃତେ ନମଃ ।
ନିର୍ମଲାୟ ।
ମଲଧ୍ଵଂସିନେ ।
ଶାନ୍ତଶାଶ୍ଵତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ସୁଷୁମ୍ନାନ୍ତଃସମୁଦିତନାଦରୂପିଣେ ।
ନଟାଧିପାୟ ।
ନିଃଶ୍ଵାସଲୀଲାସଞ୍ଜାତନିଗମାଗମସନ୍ତତୟେ ।
ଦେଶିକାଦିଷ୍ଟମାର୍ଗୈକଦୃଶ୍ୟାୟ ।
ଦେଶିକପୁଙ୍ଗଵାୟ ।
ଵକ୍ତ୍ରେ ।
ଵାଚାଲକାୟ ।
ଵାଚ୍ୟାୟ ।
କୈଵର୍ତରୂପୋଦ୍ଵହାୟ ।
ଜ୍ଞାନଜ୍ଞାତୃଜ୍ଞେୟରୂପାୟ ।
ଅଜ୍ଞାନଜ୍ଞାନଗୋଚରାୟ ।
କୃଶାନୁଭାନୁଚନ୍ଦ୍ରାତ୍ମନେ ।
ତ୍ରେତାଗ୍ନିପଵନାକୃତୟେ ।
ଦିଵାସନ୍ଧ୍ୟାନିଶାଽଽକାରାୟ ।
ସନ୍ଧ୍ୟାତ୍ରୟନିଷେଵିତାୟ ।
ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ୍ରଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଓଂ ଗାୟତ୍ରୀତ୍ରିପଦାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଵାଗ୍ବୀଜକାମରାଜାଖ୍ୟପରାବୀଜତ୍ରୟାଭିଧାୟ ।
ଷଡ୍ଵିଧୈକ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନପରଦେଶିକଦର୍ଶିତାୟ ।
ଷଡ୍ଵିଧାର୍ଥସ୍ଵରୂପେଣ ଷଡକ୍ଷରମୟାକୃତୟେ ।
ତ୍ରୟୀଦର୍ଶିତମୂର୍ତ୍ୟାତ୍ମମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତିମହାତନଵେ ।
ଶବ୍ଦାର୍ଥମାତ୍ରସାମାନ୍ୟବିନ୍ଦୁମୂର୍ତିତ୍ରୟୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ସନ୍ଧ୍ୟାତ୍ରୟାତ୍ମସ୍ଵରୂପତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାପରିଵର୍ଜିତାୟ ।
ଵିଶ୍ଵାତ୍ମଵେଦ୍ୟଵେଦାନ୍ତତ୍ରୟୀସିଦ୍ଧାନ୍ତଦର୍ଶିତାୟ ।
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଧୃତସୋମାସ୍କନ୍ଦମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ସମସ୍ତଜନନିଧ୍ୟାତଚିତ୍ତାମ୍ବୁଜସୁଖାସନାୟ ।
ପୁରୁଷାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ।
ପୂର୍ଣାୟ ।
ହେୟୋପାଦେୟଵର୍ଜିତାୟ ।
ସଵିମର୍ଶପ୍ରକାଶାତ୍ମସହଜାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଶିଵଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପାତ୍ମଶକ୍ତିଶକ୍ତିମଦାକୃତୟେ ।
ତତ୍ପଦର୍ଥୈକସ୍ଵରୂପାତ୍ମତତ୍ତ୍ଵମ୍ପଦସୁଲକ୍ଷିତାୟ ।
ଆଵୃତ୍ତିତ୍ରୟସମ୍ପୂଜ୍ୟତ୍ରିଲୋକୀପରିରକ୍ଷିତାୟ ।
ରତ୍ନସ୍ତମ୍ଭସହସ୍ରାଢ୍ୟକଲାସମ୍ପୂର୍ଣମନ୍ଦିରାୟ ।
ଆସୀନସ୍ପନ୍ଦନଟନପରଶମ୍ଭୁପରାସଖାୟ ।
ସହସ୍ରଭାନୁସଦୃଶାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସୁଶୀତଲାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

ଓଂ ଅପାରକରୁଣାସିନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
ଅସଙ୍ଖ୍ୟମହିମାର୍ଣଵାୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞତାଦିଷାଡ୍ଗୁଣ୍ୟସଂୟୁତସ୍ଵାତ୍ମଵୈଭଵାୟ ।
ପଞ୍ଚାଶାଦ୍ଵର୍ଣମଧ୍ୟସ୍ଥପରାପ୍ରାସାଦମନ୍ତ୍ରଗାୟ ।
ପଞ୍ଚାଶଦ୍ଵର୍ଣରାଜ୍ଞୀଭିଃ ସ୍ତୁତଶାମ୍ଭଵଵୈଭଵାୟ ।
ତେଜଃପଞ୍ଚକବିମ୍ବୋଦ୍ୟଦ୍ଦୀପଜ୍ଵାଲାଵଲୋକନାୟ ।
ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିନକ୍ଷତ୍ରଵିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରତିମତେଜସେ ।
ଶ୍ରୀଵିଦ୍ୟାରାଜ୍ଞୀକରାମ୍ଭୋଜକୃତକୌତୁକମଙ୍ଗଲାୟ ।
ମେଘଧ୍ଵନିସମାଲାପାୟ ।
ଵଲ୍ମୀକସାଧ୍ଵସଧ୍ଵନୟେ ।
ୟଜ୍ଞେଶ୍ଵରାୟ ।
ୟଜ୍ଞମୟାୟ ।
ମହାୟଜ୍ଞକ୍ରମାଵୃତାୟ ।
ଜପୟଜ୍ଞକ୍ରିୟାଜ୍ଞାନତୋଷିତଧ୍ଵନୟେ ।
ମନ୍ତ୍ରଵିଦେ ।
ଵାଗର୍ଥରୂପାୟ ।
ଵାଗୀଶାୟ ।
ତ୍ରିକାଲପ୍ରଣଵାଭିଧାୟ ।
ଭକ୍ତୋତ୍ସୁକାୟ ।
ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ ।
ଭକ୍ତି ଗୀତସ୍ତଵୋନ୍ମୁଖାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଓଂ ଦୃଷ୍ଟାଦୃଷ୍ଟାନେକମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଦୁଷ୍ଟାରିବଲମର୍ଦନାୟ ।
ଶିଵୋତ୍ତମାୟ ।
ଶିଵତମାୟ ।
ଶିଵଦାତ୍ରେ ।
ଶିଵାପ୍ରିୟାୟ ।
ଶିଵାନନ୍ଦମୟାକାରାୟ ।
ଶିଵାପ୍ରେମଵିଧାୟକାୟ ।
ଶିଵାମୃତାବ୍ଧିଶୀତାଂଶଵେ ।
ଶିଵାନନ୍ଦାମୃତାର୍ଣଵାୟ ।
ଶିଵାକ୍ଷରପରଞ୍ଜୟୋତିଷେ ।
ଶିଵାଙ୍ଗାଧିକସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଶିଵାସଂସକ୍ତହୃଦୟାୟ ।
ଶିଵାତୋଷିତମାନସାୟ ।
ଶିଵାକ୍ଷରଦ୍ଵୟାକାରାୟ ।
ଶିଵାଗମମୁଖାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଶିଵଶୃଙ୍ଗାରଵେଷାଢ୍ୟାୟ ।
ଶିଵାକଲ୍ୟାଣସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଶିଵାଗମୈକନିଲୟାୟ ।
ଶିଵୋଽହମ୍ଭାଵନା-ପ୍ରୀତାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଓଂ ଶିଵଜୀଵାତ୍ମବୋଧକାୟ ନମଃ ।
ଶିଵମନ୍ତ୍ରୋପଦେଶକାୟ ।
ଶିଵାଗମୋକ୍ତନିୟମାୟ । ଗମାୟ
ଶିଵାଗମନଦୀପକାୟ ।
ଶିଵମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମୁକ୍ତିଦାୟ ।
ଶିଵମନ୍ତ୍ରଜପପ୍ରିୟାୟ ।
ଭୂତାଧିପାୟ ।
ଭୂଥନାଥାୟ ।
ଭୂତଵାହନସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଭୂତନାଟ୍ୟୋତ୍ସୁକାୟ ।
ଭୂତସନ୍ଦୋହସୁପ୍ରିୟାୟ ।
ଭୂତଚକ୍ରାରାଧିତାୟ ।
ଭୂତସଙ୍ଘସମାଵୃତାୟ ।
ଭୂତାଦିକାଲଵେତ୍ରେ ।
ଭୂତିଭୂଷିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଭୂତସଙ୍ଘପ୍ରପୂଜିତାୟ ।
ଭୂତପଞ୍ଚକଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଲକ୍ଷକୋଟିମହାଭୂତଗଣସଂରକ୍ଷକାଵୃତାୟ ।
କୋଟିକୋଟିମହାଭୂତରକ୍ଷିତାଣ୍ଡବହିଃସ୍ଥଲାୟ ।
ପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟଵିନିର୍ମୁକ୍ତପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟସମେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଓଂ ସକୃତ୍ସନ୍ଦର୍ଶନାଦେଵ ସୁରେନ୍ଦ୍ରପଦଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟଫଲପ୍ରଦାୟ ।
କରାଲମୁଖକୃଷ୍ଣାଙ୍ଗାୟ ।
କୃଷ୍ଣାଜିନସୁଲାଞ୍ଛିତାୟ ।
କୋଟିଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାକାରପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନାୟ ।
ମହାକୈରାତଵେଷାଢ୍ୟପାର୍ଥପ୍ରହରମୂର୍ଧକାୟ ।
ମହାପାଶୁପତାସ୍ତ୍ରେଶଦାନତୋଷିତପାଣ୍ଡଵାୟ ।
ମହାଗଣେଶଵିଧ୍ଵସ୍ତଵିଘ୍ନସିଦ୍ଧୌଘଵନ୍ଦିତାୟ ।
ମହାପ୍ରଲୟଂସଭୂତସର୍ଵପ୍ରାଣ୍ୟୁପସଂହୃତୟେ ।
ମହାପ୍ରଲୟକାଲାନ୍ତସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଵିଧାୟକାୟ ।
ମୂଲାତ୍ମକୋଷଃକାଲସ୍ଥମୁଦ୍ଗାନ୍ନପ୍ରିୟମାନସାୟ ।
ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠାନାତ୍ମକପ୍ରାତର୍ଦଧ୍ୟନ୍ନପ୍ରିୟମାନସାୟ ।
ମଣିପୂରାତ୍ମମଧ୍ୟାହ୍ନଘୃତମୁଦ୍ଗାନ୍ନମାନସାୟ ।
ଅନାହତାତ୍ମସାୟାହ୍ନଗୁଳାନ୍ନପ୍ରିୟମାନସାୟ ।
ଵିଶୁଦ୍ଧୟାତ୍ମନିଶାସନ୍ଧ୍ୟାପାୟସାନ୍ନପ୍ରିୟାତ୍ମକାୟ ।
ଆଜ୍ଞାତ୍ମକାର୍ଧୟାମସ୍ଥସର୍ଵାନ୍ନପ୍ରିୟମାନସାୟ ।
ସମୁଦ୍ଗଶର୍କରାଜ୍ୟାନ୍ନମାଷାପୂପରସପ୍ରିୟାୟ ।
ସମୁଦ୍ଗଚୋଚକୈର୍ମିଶ୍ରସୂଚୀଘନବହୁପ୍ରିୟାୟ ।
ନାନାକୋଣମଧୁଚ୍ଛିଦ୍ରନାନାଭକ୍ଷ୍ୟବହୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ଓଂ ଲୀଲାମାତ୍ରକୃତାନେକଜଗଦୁତ୍ପତ୍ତିନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଅଵ୍ୟାଜକରୁଣାମୂର୍ତୟେ ।
ଅଜ୍ଞାନଧ୍ଵାନ୍ତଭାସ୍କରାୟ ।
ମାର୍ତାଣ୍ଡଭୈରଵାରାଧ୍ୟଵୀରଖଡ୍ଗଵିରାଜିତାୟ ।
ଵୀରଭଦ୍ରସମାରାଧ୍ୟଵୃଷଭେନ୍ଦ୍ରଵିଲାସିତାୟ ।
ଵେଦମାର୍ଗୈକନିପୁଣାୟ ।
ଵେଦାନ୍ତପରିନିଷ୍ଠିତାୟ ।
ଵୈଦିକାଚାରସମ୍ପନ୍ନାୟ ।
ଵାମଦେଵଵରପ୍ରଦାୟ ।
ଊର୍ଧ୍ଵସ୍ଵାୟମ୍ଭୁଵାଦୃଶ୍ୟାୟ ।
ଦିଵ୍ୟସ୍ଵାୟମ୍ଭୁଵାତ୍ମକାୟ ।
ମନ୍ଵାତ୍ମନେ ।
ଶୈଵସମ୍ପନ୍ନାୟ ।
ସକୃତ୍ସନ୍ତାନବୋଧକାୟ ।
କମଲାପତିସଂସେଵ୍ୟକମଲାସନପୂଜିତାୟ ।
ଉକ୍ଷପତାକାପତୟେ ।
ହରାୟ ।
ଆରୂଢଵୃଷଧ୍ଵଜାୟ ।
ଅଜୟ୍ୟଗୋପଦୀପ୍ୟଗ୍ରାୟ ।
ମହାକାରୁଣିକୋତ୍ତମାୟ ।
ଜଗତ୍ପ୍ରଦୀପରୂପିଣେ ।
ଲୋକତ୍ରୟଵିଭାଵନାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ଓଂ ଜଗଦ୍ଧିତୈଷିଣେ ନମଃ ।
ଦିଵ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ଶ୍ରୀମତେ ଅମିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ମହାଗ୍ରାସାୟ ।
ମହାମାନିନେ ।
କ୍ଷୟଦ୍ଵୀରାୟ ।
ଶାଶ୍ଵତାୟ ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଭୈରଵାୟ ।
କୈଵର୍ତକନ୍ୟକୋଦ୍ଵହାୟ ।
ନୃସିଂହହନ୍ତ୍ରେ ।
କାମାରୟେ ।
ଵିଷ୍ଣୁମାୟାନ୍ତକାୟ ।
ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ।
ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ ।
ମଖାରୟେ ।
ନୀଲଲୋହିତାୟ ।
ମହାପ୍ରାଣାୟ ।
ମହାଜୀଵାୟ ।
ପ୍ରାଣାପାନପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଵ୍ୟୋମଵ୍ୟାପିନେ ।
ଵ୍ୟୋମରୂପାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ଓଂ ଵ୍ୟୋମସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
ଵିରାଣ୍ମୟାୟ ।
ଏକାଧିପତ୍ୟସାମ୍ରାଜ୍ୟପ୍ରଦାୟ ।
ଏକାନ୍ତପୂଜିତାୟ ।
ଦ୍ଵିରୂପଶିଵଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମନେ ।
ହଂସଦିଵ୍ୟାକ୍ଷରାଭିଧାୟ ।
ତ୍ରିମାତ୍ରପ୍ରଣଵଧ୍ୟେୟାୟ ।
ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ତ୍ରିଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ।
ଚତୁର୍ମୁଖାଦିସଂସେଵ୍ୟାୟ ।
ଚତୁର୍ଵର୍ଗଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରପରଞ୍ଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରମୟାକୃତୟେ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରପ୍ରାଣରୂପାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରଜପପ୍ରିୟାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରଗ୍ରହାଧୀଶାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରତିରୋହିତାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରସଦାଵ୍ୟାପିନେ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରପୁରେଶ୍ଵରାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରପ୍ରମାଣଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ଓଂ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରକମୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରଵିଦୀପ୍ତାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରନିଵାସୀନକ୍ଷୀରାର୍ଣଵମଣୟେ ।
ନଟାୟ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରମହାମନ୍ତ୍ରଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷରୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ।
ଚତୁଃଷଷ୍ଟିକଲାତୀର୍ଥଦେଵତାକୋଟିସଂଶ୍ରିତାୟ ।
ଶ୍ରୀମତ୍ସ୍ଵାତ୍ମକଲାମୂର୍ଧ୍ନି ଜଟାଗଙ୍ଗାକଲାଧରାୟ ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗୀରଥେନ୍ଦ୍ରାୟ ଭୂଵାରାଣସିଦର୍ଶକାୟ ।
ଶ୍ରୀମତ୍କାତ୍ୟାୟନୀମୁଖ୍ୟଶକ୍ତିପାଣିଗ୍ରହୋତ୍ସୁକାୟ ।
ଷଡଙ୍ଗସଂସ୍ଥିତାୟ ।
ସପ୍ତକୋଟୀଶ୍ଵରନିଷେଵିତାୟ ।
ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ ।
ଅନେକାତ୍ମନେ ।
ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ନଵତତ୍ଵାତୀତମୂର୍ତୟେ ।
ନଵାକ୍ଷରଜପପ୍ରିୟାୟ ।
ଦଶାୟୁଧାୟ ।
ଦଶଭୁଜାୟ ।
ଦଶଦିଗ୍ଵ୍ୟାପ୍ତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଏକାଦଶମହାରୁଦ୍ରରୂପିଣେ ।
ସର୍ଵଜଗତ୍ପ୍ରଭଵେ ।
ଭୂଲୋକଜନପୁଣ୍ୟୌଘସମ୍ପ୍ରାପ୍ତକମଲାଲୟାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସଙ୍କାଶସ୍ମିତଶୋଭିମୁଖାମ୍ବୁଜାୟ ।
ଦୟାତରଙ୍ଗିତାପାଙ୍ଗଵିଲୋକନଵିଲାସଵତେ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ଓଂ ଵରଦାଭୀତିପରଶୁମୃଗାସକ୍ତକରାମ୍ବୁଜାୟ ନମଃ ।
କୋଟିକନ୍ଦର୍ପଲାଵଣ୍ୟପୁଣ୍ୟସର୍ଵାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରାୟ ।
ସୌନ୍ଦର୍ୟଲହରୀପୂର୍ଣରାଜକୁମ୍ଭେଶଵିଗ୍ରହାୟ ।
ନିଜାଵୟଵଗନ୍ଧଶ୍ରୀସୁଗନ୍ଧିତଦିଗନ୍ତରାୟ ।
ଶ୍ରଵଣାନନ୍ଦସନ୍ଦାୟିସୌନ୍ଦର୍ୟମୃଦୁଭାଷଣାୟ ।
କର୍ପୂରଧୂଲିମିଲିତଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତପାଣ୍ଡରାୟ ।
ମହାମୃଗମଦୋଦ୍ଦାମକୃଷ୍ଣଗନ୍ଧସୁଗନ୍ଧିତାୟ ।
କର୍ପୂରକୁଙ୍କୁମାଦ୍ୟଷ୍ଟଚନ୍ଦନଦ୍ରଵଚର୍ଚିତାୟ ।
କାଲାଗରୁକୃତାନେକଧୂପାମୋଦସୁମୋଦିତାୟ ।
ଗଵ୍ୟନିର୍ଵର୍ତିତାନେକପ୍ରଦୀପାଵଲିଭାସୁରାୟ ।
ସମୁଦ୍ରଗରଲଭ୍ରାଜଦ୍ଗଲସ୍ଥଲସୁଶୋଭିତାୟ ।
ତିଲୋତ୍ତମୋର୍ଵଶୀରମ୍ଭାକଲ୍ପିତାରାତ୍ରିକକ୍ରମାୟ ।
ସାୟନ୍ତନମହାଦୀପମଙ୍ଗଲାରାଧନକ୍ରମାୟ ।
ଦର୍ପଣାନ୍ତର୍ଗତସ୍ଵାତ୍ମପ୍ରତିବିମ୍ବନିଭେକ୍ଷଣାୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲସଙ୍କାଶଶ୍ଵେତଚ୍ଛତ୍ରଵିରାଜିତାୟ ।
ପାର୍ଶ୍ଵଦ୍ଵୟପରିଭ୍ରାଜଚ୍ଚାମରାଵଲିରାଜିତାୟ ।
ତାପିଞ୍ଛନୀଲପିଞ୍ଛୌଘଚ୍ଛାୟାସଞ୍ଛାଦିତାମ୍ବରାୟ ।
ମୟୂରଵ୍ୟଜନୋଦ୍ଭୂତମନ୍ଦମାରୁତସନ୍ତତୟେ ।
ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମଜସ୍ତୋତ୍ରଶ୍ରଵଣୋତ୍ସୁକମାନସାୟ ।
ତରୁଣୀଭିଃ ସମାରବ୍ଧଶୁଦ୍ଧନୃତ୍ତେକ୍ଷଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ଓଂ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମଷଡଙ୍ଗାର୍ଣପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମଷଡଙ୍ଗକାୟ ନମଃ ।
ଏକମନ୍ତ୍ରଷଡଙ୍ଗାର୍ଣପଞ୍ଚଵ୍ରହ୍ମଷଡଙ୍ଗଵତେ ।
ଅଷ୍ଟତ୍ରିଂଶତ୍କଲାକୢପ୍ତତନୁଵୀକ୍ଷଣଵୈଭଵାୟ ।
ଵ୍ୟୋମଵ୍ୟାପିମହାମନ୍ତ୍ରଵର୍ଣିତନେକଶକ୍ତିକାୟ ।
ଅନନ୍ତାଦିଶିଵଧ୍ୟାନନନ୍ଦିଭୃଙ୍ଗ୍ୟାଦିସେଵିତାୟ ।
ଦଶାୟୁଧାଦିଦିକ୍ପାଲୈର୍ଦିକ୍ପତିଦ୍ଵିଦଶାଵୃତାୟ ।
ଶତରୁଦ୍ରାଵୃତପ୍ରାନ୍ତସହସ୍ରଗଣପାଵୃତାୟ ।
ସିଦ୍ଧଗନ୍ଧର୍ଵୟକ୍ଷାଦିଦେଵସଙ୍ଘନିଷେଵିତାୟ ।
ଅନେକଜନ୍ମସଂସିଦ୍ଧପୁଣ୍ୟଲଭ୍ୟପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାନାଦିବୋଧସ୍ଵତନ୍ତ୍ତ୍ରାଲୁପ୍ତ୍ୟନନ୍ତକାୟ ।
ପ୍ରତ୍ୟୁପ୍ତନଵରତ୍ନୈଘସିଂହାସନଵରସ୍ଥିତାୟ ।
ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟପ୍ରଦାୟ ।
ସାକ୍ଷାତ୍ସକଲୀକୃତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଵସନ୍ତଵାତସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ।
ଵସନ୍ତନର୍ତନୋତ୍ସୁକାୟ ।
ଶ୍ରୀନୀଲୋତ୍ପଲନାୟକ୍ୟାଃପାଣିଗ୍ରହଣଭାସ୍ଵରାୟ ।
ସଂସାରତାପଵିଚ୍ଛେତ୍ତ୍ରେ ।
ମହାସଂସାରକାରକାୟ ।
ଈଷଣାରହିତୋଦ୍ୟୁକ୍ତଶିଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ହାଟକକ୍ଷେତ୍ରସମ୍ଭୂତଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକାୟ ।
ହାଟକାଭରଣାବଦ୍ଧସର୍ଵାଵୟଵଶେଭିତାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ଓଂ ଶେଖରୀକୃତଶୀତାଂଶୁଜାହ୍ନଵୀବଦ୍ଧମସ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରସମାକାରଵଦନାୟ ।
ମଞ୍ଜୁଲସ୍ଵନାୟ ।
ପ୍ରଲୟାଗ୍ନିସମାକାରହାଲାହଲଵିଷାଶନାୟ ।
ଅନେକକୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାୟକାୟ ।
ନୀଲକନ୍ଧରାୟ ।
କନକାଙ୍ଗଦକେୟୂରକମନୀୟଭୁଜାନ୍ଵିତାୟ ।
ଝଲଞ୍ଝଲିତଶବ୍ଦୌଘକଟକାବଦ୍ଧପାଦୁକାୟ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଧରାୟ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରପାଦପୂଜିତପାଦୁକାୟ ।
ଆନନ୍ଦଵନମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ।
ସର୍ଵାନନ୍ଦଵିଧାୟକାୟ ।
ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରାୟ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧପୂଜିତାୟ ।
ପରମାଦ୍ଭୁତାୟ ।
ଷଷ୍ଟିତ୍ରିଂଶତ୍ସଙ୍ଖ୍ୟାତଲୀଲାକଲ୍ପିତଵିଗ୍ରହାୟ ।
ଲୋକସଂରକ୍ଷଣାର୍ଥାୟ ରାଜଵେଷଧରାୟ ।
ନାନାଵିଚିତ୍ରଵେଷାଢ୍ୟାୟ ।
ନାନାସିଦ୍ଧାନ୍ତଵେଦିନେ ।
ଦିଵ୍ୟଶୃଙ୍ଗାରଵେଷାଢ୍ୟାୟ ।
ନାମରୂପଵିଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

ଓଂ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
ଅଵ୍ୟୟାୟ ।
ଶୃଙ୍ଗାରଵନମଧ୍ୟଗାୟ ।
ଭୂଦାରରୂପଵୈକୁଣ୍ଠପରିମୃଗ୍ୟପଦାମ୍ବୁଜାୟ ।
ହଂସରୂପହଂସଵାହାଦୃଷ୍ଟଶିରସେ ।
ଲେଲିହାନମହାଘୋରମହାତେଜଃସ୍ଵରୂପଵତେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରହାସଦ୍ଵୟୟୁତଚନ୍ଦ୍ରହାସମୁଖାନ୍ଵିତାୟ ।
ଵୀଥୀଵିଟଙ୍କସାମ୍ବାୟ ।
ସ୍ଵାତ୍ମପୂଜନତତ୍ପରାୟ ।
ମହାଭିଷେକନୈଵେଦ୍ୟମହାପୂଜନତତ୍ପରାୟ ।
ଵିରାଡାଧାରମୂଲସ୍ଥତ୍ୟାଗାରାଜମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ଶ୍ରୀସୋମାସ୍କନ୍ଦଵୀଥୀଵିଟଙ୍କସାମ୍ବପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୧୦୧୦ ।
ଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜାୟ ।
କୃପାନିଧୟେ ।
ଦୟାନିଧୟେ ନମଃ ।

ଇତି ଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜ-ମୁଚୁକୁନ୍ଦ-ସହସ୍ରନାମାଵଲୀ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Thyagaraja Muchukunda 1000 Names » Sahasranamavali Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil