1000 Names Of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Vasavi Kanyaka Parameshwari Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srivasavikanyakaparamesvarisahasranamavalih ॥
suklambaradharam visnum sasivarnam caturbhujam ।
prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasantaye ॥

vakratunda mahakaya suryakoti samaprabha ।
nirvighnam kuru me deva sarvakaryesu sarvada ॥

nyasah ।
asya srivasavikanyakaparamesvarisahasranamastotramahamantrasya,
samadhi rsih, srivasavikanyakaparamesvari devata,
anustupchandah, vam bijam, svaha saktih, saubhagyamiti kilakam,
srivasavikanyakaparamesvari prasadasiddhayarthe jape viniyogah ॥

dhyanam ।
vande sarvasumangalarupinim vande saubhagyadayinim ।
vande karunamayasundarim vande kanyakaparamesvarim ॥

vande bhaktaraksanakarinim vasavim vande srimantrapuravasinim ।
vande nityanandasvarupinim vande penukondapuravasinim ॥

atha sahasranamavalih ।
Om srikanyakayai namah ।
Om kanyakambayai namah ।
Om kanyakaparamesvaryai namah ।
Om kanyakavasavidevyai namah ।
Om matre namah ।
Om vasavakanyakayai namah ।
Om manidvipadinetrayai namah ।
Om mangalayai namah ।
Om mangalapradayai namah ।
Om gautamitirabhumisthayai namah ।
Om mahagirinivasinyai namah ।
Om sarvamantratmikayai namah ।
Om sarvayantradinayikayai namah ।
Om sarvatantramayyai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om sarvamantrartharupinyai namah ।
Om sarvajnayai namah ।
Om sarvagayai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om brahmavisnusivarcitayai namah ॥ 20 ॥

Om navyayai namah ।
Om divyayai namah ।
Om sevyayai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om savyayai namah ।
Om satavyayayai namah ।
Om citraghantamadacchedryai namah ।
Om citralilamayyai namah ।
Om subhayai namah ।
Om vedatitayai namah ।
Om varayai namah ।
Om sridayai namah ।
Om visalaksyai namah ।
Om subhapradayai namah ।
Om subhasresthisutayai namah ।
Om isayai namah ।
Om visvayai namah ।
Om visvambharavanyai namah ।
Om kanyayai namah ।
Om visvamayyai namah ॥ 40 ॥

Om punyayai namah ।
Om aganyayai namah ।
Om rupasundaryai namah ।
Om sagunayai namah ।
Om nirgunayai namah ।
Om nirdvandvayai namah ।
Om nirmalayai namah ।
Om anaghayai namah ।
Om satyayai namah ।
Om satyasvarupayai namah ।
Om satyasatyasvarupinyai namah ।
Om caracaramayyai namah ।
Om yoganidrayai namah ।
Om suyoginyai namah ।
Om nityadharmayai namah ।
Om niskalankayai namah ।
Om nityadharmaparayanayai namah ।
Om kusumasresthiputryai namah ।
Om kusumalayabhusanayai namah ।
Om kusumambayai namah ॥ 60 ॥

Om kumaryai namah ।
Om virupaksasahodaryai namah ।
Om karmamayyai namah ।
Om karmahantryai namah ।
Om karmabandhavimocanyai namah ।
Om sarmadayai namah ।
Om baladayai namah ।
Om nisthayai namah ।
Om nirmalayai namah ।
Om nistulaprabhayai namah ।
Om indivarasamanaksyai namah ।
Om indriyanam vasankaryai namah ।
Om krpasindave namah ।
Om krpavartayai namah ।
Om maninupuramanditayai namah ।
Om trimurtipadavidhatryai namah ।
Om jagadraksanakarinyai namah ।
Om sarvabhadrasvarupayai namah ।
Om sarvabhadrapradayinyai namah ।
Om manikancanamanjirayai namah ॥ 80 ॥

Om arunangrisaroruhayai namah ।
Om sunyamadhyayai namah ।
Om sarvamanyayai namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om ananyayai namah ।
Om samadbhutayai namah ।
Om visnuvardanasammohakarinyai namah ।
Om papaharinyai namah ।
Om sarvasampatkaryai namah ।
Om sarvarogasokanivarinyai namah ।
Om atmagauravasaujanyabodhinyai namah ।
Om manadayinyai namah ।
Om manaraksakarimatayai namah ।
Om bhuktimuktipradayinyai namah ।
Om sivapradayai namah ।
Om nissamayai namah ।
Om niratikayai namah ।
Om anuttamayai namah ।
Om yogamayayai namah ।
Om mahamayayai namah ॥ 100 ॥

Om mahasaktisvarupinyai namah ।
Om arivargapaharinyai namah ।
Om bhanukotisamaprabhayai namah ।
Om mallicampakagandhadhyayai namah ।
Om ratnakancanabhusitayai namah ।
Om candracudayai namah ।
Om sivamayyai namah ।
Om candrabimbasamananayai namah ।
Om ragarupakapasadhyayai namah ।
Om mrganabhivisesakayai namah ।
Om agnipujyayai namah ।
Om caturbhujayai namah ।
Om nasacampeyapuspakayai namah ।
Om nasamauktikasujvalayai namah ।
Om kuruvindakapolakayai namah ।
Om indurocismitayai namah ।
Om vinayai namah ।
Om vinasvaranivasinyai namah ।
Om agnisuddhayai namah ।
Om sukancitayai namah । 120 ।

Om gudhagulphayai namah ।
Om jaganmayyai namah ।
Om manisimhasanasthitayai namah ।
Om karunamayasundaryai namah ।
Om aprameyayai namah ।
Om svaprakasayai namah ।
Om sistestayai namah ।
Om sistapujitayai namah ।
Om cicchaktyai namah ।
Om cetanakarayai namah ।
Om manovacamagocarayai namah ।
Om caturdasavidyarupayai namah ।
Om caturdasakalamayyai namah ।
Om mahacatussastikotiyoginiganasevitayai namah ।
Om cinmayyai namah ।
Om paramanandayai namah ।
Om vijnanaghanarupinyai namah ।
Om dhyanarupayai namah ।
Om dhyeyarupayai namah ।
Om dharmadharmavivarjitayai namah । 140 ।

Om carurupayai namah ।
Om caruhasayai namah ।
Om carucandrakaladharayai namah ।
Om caracarajagannetrayai namah ।
Om cakrarajaniketanayai namah ।
Om brahmadisrstikartryai namah ।
Om goptryai namah ।
Om tejasvarupinyai namah ।
Om bhanumandalamadhyasthayai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om sadasivayai namah ।
Om brahmandakotijananyai namah ।
Om purusarthapradambikayai namah ।
Om adimadhyantarahitayai namah ।
Om haribrahmesvararcitayai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om nadarupayai namah ।
Om sampurnayai namah ।
Om bhuvanesvaryai namah ।
Om rajarajarcitayai namah । 160 ।

Om ramyayai namah ।
Om ranjanyai namah ।
Om muniranjanyai namah ।
Om kalyanyai namah ।
Om lokavaradayai namah ।
Om karunarasamanjulayai namah ।
Om varadayai namah ।
Om vamanayanayai namah ।
Om maharajnyai namah ।
Om nirisvaryai namah ।
Om raksakaryai namah ।
Om raksasaghnyai namah ।
Om dustarajamadapahayai namah ।
Om vidhatryai namah ।
Om vedajananyai namah ।
Om rakaycandrasamananayai namah ।
Om tantrarupayai namah ।
Om tantrinyai namah ।
Om tantravedyayai namah ।
Om tapasvinyai namah । 180 ।

Om sastrarupayai namah ।
Om sastradharayai namah ।
Om sarvasastrasvarupinyai namah ।
Om ragapasayai namah ।
Om manassyabhayai namah ।
Om pancabhutamayyai namah ।
Om pancatanmatrasayakayai namah ।
Om krodhakarankusancitayai namah ।
Om nijakantiparajandayai namah ।
Om mandalayai namah ।
Om bhanumandalayai namah ।
Om kadambamayatatankayai namah ।
Om campeyakusumapriyayai namah ।
Om sarvavidyankurakarayai namah ।
Om dantapanktidvayancitayai namah ।
Om sarasalapamadhuryai namah ।
Om jitavanyai namah ।
Om vipancikayai namah ।
Om graiveyamanibhusitayai namah ।
Om kurmaprsthapadadvayayai namah । 200 ।

Om nakhakantiparicchinnayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om kamarupinyai namah ।
Om manikinkinika divyaracanayai namah ।
Om damabhusitayai namah ।
Om rambhastambhamanojnayai namah ।
Om mardavorudvayanvitayai namah ।
Om padasobhajitambojayai namah ।
Om mahagiripurisvaryai namah ।
Om devaratnagrhantasthayai namah ।
Om sarvajnayai namah ।
Om jnanamocanayai namah ।
Om mahapadmasanasthayai namah ।
Om kadambavanavasinyai namah ।
Om nijamsabhogasarollasitalaksmigaurisarasvatyai namah ।
Om manjukunjanmanimanjiralankrtapadambhujayai namah ।
Om hamsikayai namah ।
Om mandagamanayai namah ।
Om mahasaundaryavaradyai namah ।
Om anavadyayai namah । 220 ।

Om arunayai namah ।
Om ganyayai namah ।
Om aganyayai namah ।
Om durgunadurakayai namah ।
Om sampatdatryai namah ।
Om saukhyadatryai namah ।
Om karunamayasundaryai namah ।
Om asvinidevasantustayai namah ।
Om sarvadevasusevitayai namah ।
Om geyacakraratharudhayai namah ।
Om mantrinyambasamarcitayai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om anavadyangyai namah ।
Om devarsistutavaibhavayai namah ।
Om vighnayantrasamobhedayai namah ।
Om karotyannaikamadhavayai namah ।
Om sankalpamatranirdhutayai namah ।
Om visnuvardanamardinyai namah ।
Om murtitrayasadasevayai namah ।
Om samayasthayai namah । 240 ।

Om niramayayai namah ।
Om muladharayai namah ।
Om bhavayai namah ।
Om aparayai namah ।
Om brahmagranthivibhedinyai namah ।
Om manipurantaravasayai namah ।
Om visnu granthivibhedinyai namah ।
Om ajnacakragadamayayai namah ।
Om rudragranthivibhedinyai namah ।
Om sahasrarasamarudhayai namah ।
Om sudhasarabhivarsinyai namah ।
Om tatinrekhayai namah ।
Om samapasayai namah ।
Om satcakroparivasinyai namah ।
Om bhaktivasyayai namah ।
Om bhaktigamyayai namah ।
Om bhaktaraksanakarinyai namah ।
Om bhaktipriyayai namah ।
Om bhadramurtyai namah ।
Om bhaktasantosadayinyai namah । 260 ।

See Also  113 Names Of Sri Sita – Ashtottara Shatanamavali In Bengali

Om sarvadayai namah ।
Om kundalinyai namah ।
Om ambayai namah ।
Om saradayai namah ।
Om sarmadayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om sadhvyai namah ।
Om srikaryudarayai namah ।
Om dhikaryai namah ।
Om sambhumanitayai namah ।
Om sambhu manasikamatayai namah ।
Om saraccandramukhyai namah ।
Om sistayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om nirakarayai namah ।
Om nirgunambayai namah ।
Om nirakulayai namah ।
Om nirlepayai namah ।
Om nistulayai namah ।
Om kanyayai namah । 280 ।

Om niravadyayai namah ।
Om nirantarayai namah ।
Om niskaranayai namah ।
Om niskalankayai namah ।
Om nityabuddhayai namah ।
Om nirisvarayai namah ।
Om niragayai namah ।
Om ragamathanyai namah ।
Om nirmadayai namah ।
Om madanasinyai namah ।
Om nirmamayai namah ।
Om samamayayai namah ।
Om ananyayai namah ।
Om jagadisvaryai namah ।
Om nirogayai namah ।
Om nirabadhayai namah ।
Om nijanandayai namah ।
Om nirasrayayai namah ।
Om nityamuktayai namah ।
Om nigamamayai namah । 300 ।

Om nityasuddhayai namah ।
Om niruttamayai namah ।
Om nirvyadhayai namah ।
Om vyadhimathanayai namah ।
Om niskriyayai namah ।
Om nirupaplavayai namah ।
Om niscintayai namah ।
Om nirahankarayai namah ।
Om nirmohayai namah ।
Om mohanasinyai namah ।
Om nirbadhayai namah ।
Om mamatahantryai namah ।
Om nispapayai namah ।
Om papanasinyai namah ।
Om abhedayai namah ।
Om saksirupayai namah ।
Om nirbhedayai namah ।
Om bhedanasinyai namah ।
Om nirnasayai namah ।
Om nasamathanyai namah । 320 ।

Om puskalayai namah ।
Om lobhaharinyai namah ।
Om nilavenyai namah ।
Om niralambayai namah ।
Om nirapayayai namah ।
Om bhayapahayai namah ।
Om nissandehayai namah ।
Om samsayajnyai namah ।
Om nirbhavayai namah ।
Om niranjitayai namah ।
Om sukhapradayai namah ।
Om dustadurayai namah ।
Om nirvikalpayai namah ।
Om niratyayayai namah ।
Om sarvajnanayai namah ।
Om duhkhahantryai namah ।
Om samanadhikavarjitayai namah ।
Om sarvasaktimayyai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om satgatipradayai namah । 340 ।

Om sarvesvaryai namah ।
Om sarvamayyai namah ।
Om sarvatattvasvarupinyai namah ।
Om mahamayayai namah ।
Om mahasaktyai namah ।
Om mahasatvayai namah ।
Om mahabalayai namah ।
Om mahaviryayai namah ।
Om mahabuddhyai namah ।
Om mahaisvaryayai namah ।
Om mahagatyai namah ।
Om manonmanyai namah ।
Om mahadevyai namah ।
Om mahapatakanasinyai namah ।
Om mahapujyayai namah ।
Om mahasiddhyai namah ।
Om mahayogisvaresvaryai namah ।
Om mahatantrayai namah ।
Om mahamantrayai namah ।
Om mahayantrayai namah । 360 ।

Om mahasanayai namah ।
Om mahayagakramaradhyayai namah ।
Om mahayogasamarcitayai namah ।
Om prakrtyai namah ।
Om vikrtyai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om sarvabhutahitapradayai namah ।
Om sucyai namah ।
Om svahayai namah ।
Om hiranmayyai namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om sutayai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om manyayai namah ।
Om sraddhayai namah ।
Om vibhuditayai namah ।
Om brahmavisnusivatmikayai namah ।
Om diptayai namah ।
Om kantayai namah ।
Om kamaksyai namah । 380 ।

Om bhavitayai namah ।
Om anugrahapradayai namah ।
Om sivapriyayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om anaghayai namah ।
Om amrtayai namah ।
Om anandarupinyai namah ।
Om lokaduhkhavinasinyai namah ।
Om karunayai namah ।
Om dharmavardhinyai namah ।
Om padminyai namah ।
Om padmagandhinyai namah ।
Om suprasannayai namah ।
Om sunandinyai namah ।
Om padmaksyai namah ।
Om punyagandhayai namah ।
Om prasadabhimukhyai namah ।
Om prabhayai namah ।
Om ahladajananyai namah ।
Om pustayai namah । 400 ।

Om lokamatendusitalayai namah ।
Om padmamaladharayai namah ।
Om atbhutayai namah ।
Om ardhacandravibhusinyai namah ।
Om aryavaisyasahodaryai namah ।
Om vaisyasaukhyapradayinyai namah ।
Om tustyai namah ।
Om pustyai namah ।
Om sivarudhayai namah ।
Om daridrayavinasinyai namah ।
Om sivadhatryai namah ।
Om vimalayai namah ।
Om svaminyai namah ।
Om pritipuskalayai namah ।
Om aryayai namah ।
Om syamayai namah ।
Om satyai namah ।
Om saumyayai namah ।
Om sridayai namah ।
Om mangaladayinyai namah । 420 ।

Om bhaktakotiparanandayai namah ।
Om siddhirupayai namah ।
Om vasupradayai namah ।
Om bhaskaryai namah ।
Om jnananilayayai namah ।
Om lalitangyai namah ।
Om yasasvinyai namah ।
Om urjitayai namah ।
Om trikalajnayai namah ।
Om sarvakalasvarupinyai namah ।
Om daridrayanasinyai namah ।
Om sarvopadravaharinyai namah ।
Om annadayai namah ।
Om annadatryai namah ।
Om acyudanandakarinyai namah ।
Om anantayai namah ।
Om acyutayai namah ।
Om vyaktayai namah ।
Om vyaktavyaktasvarupinyai namah ।
Om saradambojabhadraksyai namah । 440 ।

Om ajayayai namah ।
Om bhaktavatsalayai namah ।
Om asayai namah ।
Om asritayai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om avakasasvarupinyai namah ।
Om akasamayapadmasthayai namah ।
Om anadyayai namah ।
Om ayonijayai namah ।
Om abalayai namah ।
Om agajayai namah ।
Om atmajayai namah ।
Om atmagocarayai namah ।
Om anadyayai namah ।
Om adidevyai namah ।
Om adityadayabhasvarayai namah ।
Om kartesvaramanojnayai namah ।
Om kalakanthanibhasvarayai namah ।
Om adharayai namah ।
Om atmadayitayai namah । 460 ।

Om anisayai namah ।
Om atmarupinyai namah ।
Om isikayai namah ।
Om isayai namah ।
Om isanyai namah ।
Om isvaraisvaryadayinyai namah ।
Om indusutayai namah ।
Om indumatayai namah ।
Om indriyayai namah ।
Om indumandirayai namah ।
Om indubimbasamanasyayai namah ।
Om indriyanam vasankaryai namah ।
Om ekayai namah ।
Om ekavirayai namah ।
Om ekakaraikavaibhavayai namah ।
Om lokatrayasusampujyayai namah ।
Om lokatrayaprasutitayai namah ।
Om lokamatayai namah ।
Om jaganmatayai namah ।
Om kanyakaparamesvaryai namah । 480 ।

Om varnatmayai namah ।
Om varnanilayayai namah ।
Om sodasaksararupinyai namah ।
Om kalyai namah ।
Om krtyayai namah ।
Om maharatryai namah ।
Om moharatryai namah ।
Om sulocanayai namah ।
Om kamaniyayai namah ।
Om kaladharayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om varnamalinyai namah ।
Om kasmiradravaliptangyai namah ।
Om kamyayai namah ।
Om kamalarcitayai namah ।
Om manikyabhasalankarayai namah ।
Om kanakayai namah ।
Om kanakapradayai namah ।
Om kambugrivayai namah ।
Om krpayuktayai namah । 500 ।

Om kisoryai namah ।
Om lalatinyai namah ।
Om kalasthayai namah ।
Om nimesayai namah ।
Om kaladatryai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om kalajnayai namah ।
Om kalamatayai namah ।
Om kanyakayai namah ।
Om klesanasinyai namah ।
Om kalanetrayai namah ।
Om kalavanyai namah ।
Om kaladayai namah ।
Om kalavigrahayai namah ।
Om kirtivardhinyai namah ।
Om kirtijnayai namah ।
Om kirtisthayai namah ।
Om kirtidayinyai namah ।
Om sukirtitayai namah ।
Om gunatitayai namah । 520 ।

Om kesavanandakarinyai namah ।
Om kumaryai namah ।
Om kumudabayai namah ।
Om karmadayai namah ।
Om karmabhanjanyai namah ।
Om kaumudyai namah ।
Om kumudanandayai namah ।
Om kalangyai namah ।
Om kalabhusanayai namah ।
Om kapardinyai namah ।
Om komalangyai namah ।
Om krpasindhave namah ।
Om krpamayyai namah ।
Om kancasthayai namah ।
Om kancavadanayai namah ।
Om kutasthayai namah ।
Om kularupinyai namah ।
Om lokesvaryai namah ।
Om jagaddhatryai namah ।
Om kusalayai namah । 540 ।

See Also  1000 Names Of Sri Tripura Bhairavi – Sahasranama Stotram In English

Om kulasambhavayai namah ।
Om citajnayai namah ।
Om cintitapadayai namah ।
Om cintasthayai namah ।
Om citsvarupinyai namah ।
Om campakapamanojnayai namah ।
Om caru campakamalinyai namah ।
Om candasvarupinyai namah ।
Om candyai namah ।
Om caitanyaghanakehinyai namah ।
Om citanandayai namah ।
Om citadharayai namah ।
Om citakarayai namah ।
Om citalayayai namah ।
Om cabalapangalatikayai namah ।
Om candrakotisubhasvarayai namah ।
Om cintamanigunadharayai namah ।
Om cintamanivibhusitayai namah ।
Om bhaktacintamanilatayai namah ।
Om cintamanisumandirayai namah । 560 ।

Om carucandanaliptangyai namah ।
Om caturayai namah ।
Om caturananayai namah ।
Om chatradayai namah ।
Om chatradaryai namah ।
Om carucamaravijitayai namah ।
Om bhaktanam chatrarupayai namah ।
Om chatrachayakrtalayayai namah ।
Om jagajjivayai namah ।
Om jagaddhatryai namah ।
Om jagadanandakarinyai namah ।
Om yajnaratayai namah ।
Om jananyai namah ।
Om japayajnaparayanayai namah ।
Om yajnadayai namah ।
Om yajnaphaladayai namah ।
Om yajnasthanakrtalayayai namah ।
Om yajnabhoktryai namah ।
Om yajnarupayai namah ।
Om yajnavighnavinasinyai namah । 580 ।

Om karmayogayai namah ।
Om karmarupayai namah ।
Om karmavighnavinasinyai namah ।
Om karmadayai namah ।
Om karmaphaladayai namah ।
Om karmasthanakrtalayayai namah ।
Om akalusyasucaritrayai namah ।
Om sarvakarmasamancitayai namah ।
Om jayasthayai namah ।
Om jayadayai namah ।
Om jaitryai namah ।
Om jivitayai namah ।
Om jayakarinyai namah ।
Om yasodayai namah ।
Om yasasamrajyayai namah ।
Om yasodanandakarinyai namah ।
Om jvalinyai namah ।
Om jvalinyai namah ।
Om jvalayai namah ।
Om jvaladpavakasannibhayai namah । 600 ।

Om jvalamukhyai namah ।
Om jananandayai namah ।
Om jambudvipakrtalayayai namah ।
Om janmadayai namah ।
Om janmahatayai namah ।
Om janmanyai namah ।
Om janmaranjanyai namah ।
Om jananyai namah ।
Om janmabhuve namah ।
Om vedasastrapradarsinyai namah ।
Om jagadambayai namah ।
Om janitryai namah ।
Om jivakarunyakarinyai namah ।
Om jnatidayai namah ।
Om jatidayai namah ।
Om jatyai namah ।
Om jnanadayai namah ।
Om jnanagocarayai namah ।
Om jnanamayyai namah ।
Om jnanarupayai namah । 620 ।

Om isvaryai namah ।
Om jnanavigrahayai namah ।
Om jnanavijnanasalinyai namah ।
Om japapuspasamastitayai namah ।
Om jinajaitryai namah ।
Om jinadharayai namah ।
Om japakusumasobhitayai namah ।
Om tirthankaryai namah ।
Om niradharayai namah ।
Om jinamatayai namah ।
Om jinesvaryai namah ।
Om amalambaradharinyai namah ।
Om visnuvardanamardinyai namah ।
Om sambhukotiduradharsayai namah ।
Om samudrakotigambhirayai namah ।
Om suryakotipratikasayai namah ।
Om vayukotimahabalayai namah ।
Om yamakotiparakramayai namah ।
Om kamakotiphalapradayai namah ।
Om ratikotisulavanyayai namah । 640 ।

Om cakrakotisurajyadayai namah ।
Om prthvikotiksamadharayai namah ।
Om padmakotinibhananayai namah ।
Om agnikotibhayankaryai namah ।
Om srikanyakaparamesvaryai namah ।
Om isanadikacicchaktyai namah ।
Om dhanadharayai namah ।
Om dhanapradayai namah ।
Om animayai namah ।
Om mahimayai namah ।
Om praptyai namah ।
Om karimayai namah ।
Om ladhimayai namah ।
Om prakamyayai namah ।
Om vasitvayai namah ।
Om isitvayai namah ।
Om siddhidayinyai namah ।
Om mahimadigunairyuktayai namah ।
Om animadyastasiddhidayai namah ।
Om yavanangyai namah । 660 ।

Om janadinayai namah ।
Om ajarayai namah ।
Om jaravahayai namah ।
Om tarinyai namah ।
Om trigunayai namah ।
Om tarayai namah ।
Om tarikayai namah ।
Om tulasinatayai namah ।
Om trayividyayai namah ।
Om trayimurtyai namah ।
Om trayajnayai namah ।
Om turiyayai namah ।
Om trigunesvaryai namah ।
Om trividayai namah ।
Om visvamatayai namah ।
Om trapavatyai namah ।
Om tattvajnayai namah ।
Om tridasaradyayai namah ।
Om trimurtijananyai namah ।
Om tvarayai namah । 680 ।

Om trivarnayai namah ।
Om trailokyayai namah ।
Om tridivayai namah ।
Om lokapavanyai namah ।
Om trimurtyai namah ।
Om trijananyai namah ।
Om tribhuve namah ।
Om tarayai namah ।
Om tapasvinyai namah ।
Om tarunyai namah ।
Om tapasaradhyayai namah ।
Om taponistayai namah ।
Om tamopahayai namah ।
Om tarunayai namah ।
Om tridivesanayai namah ।
Om taptakancanasannibhayai namah ।
Om tapasyai namah ।
Om tararupinyai namah ।
Om tarunarkapradayinyai namah ।
Om tapajnyai namah । 700 ।

Om tarkikayai namah ।
Om tarkavidyayai namah ।
Om avidyasvarupinyai namah ।
Om tripuskarayai namah ।
Om trikalajnayai namah ।
Om trailokyavyapinisvaryai namah ।
Om tapatrayavinasinyai namah ।
Om tapassiddhipradayinyai namah ।
Om gunaradhyayai namah ।
Om gunatitayai namah ।
Om kulinayai namah ।
Om kulanandinyai namah ।
Om tirtharupayai namah ।
Om tirthakaryai namah ।
Om sokaduhkhavinasinyai namah ।
Om adinayai namah ।
Om dinavatsalayai namah ।
Om dinanathapriyankaryai namah ।
Om dayatmikayai namah ।
Om dayapurnayai namah । 720 ।

Om devadanavapujitayai namah ।
Om daksinayai namah ।
Om daksinaradhyayai namah ।
Om devanam modakarinyai namah ।
Om daksayanyai namah ।
Om devasutayai namah ।
Om durgayai namah ।
Om durgatinasinyai namah ।
Om ghoragnidahadamanyai namah ।
Om duhkhaduhsvapnavarinyai namah ।
Om srimatyai namah ।
Om srimayyai namah ।
Om sresthayai namah ।
Om srikaryai namah ।
Om srivibhavaryai namah ।
Om sridayai namah ।
Om srisayai namah ।
Om srinivasayai namah ।
Om paramanandadayinyai namah ।
Om sriyutayai namah । 740 ।

Om srimatyai namah ।
Om matayai namah ।
Om dhanadayai namah ।
Om daminyai namah ।
Om dayayai namah ।
Om dantayai namah ।
Om dharmadayai namah ।
Om santayai namah ।
Om dadimikusumaprabhayai namah ।
Om dharanyai namah ।
Om dharanyai namah ।
Om dhairyayai namah ।
Om dhairyadayai namah ।
Om dhanasalinyai namah ।
Om dhananjayayai namah ।
Om dhanakarayai namah ।
Om dharmayai namah ।
Om dhatryai namah ।
Om dharminyai namah ।
Om dedipyamanayai namah । 760 ।

Om dharminyai namah ।
Om duravarayai namah ।
Om durasadayai namah ।
Om nanaratnavicitrangyai namah ।
Om nanabharanamanditayai namah ।
Om nirajasyayai namah ।
Om niratangayai namah ।
Om navalavanyasundaryai namah ।
Om damanayai namah ।
Om nidhitayai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nijayai namah ।
Om nirnayasundaryai namah ।
Om paramayai namah ।
Om nirvikarayai namah ।
Om nirvairayai namah ।
Om nikhilayai namah ।
Om pramadayai namah ।
Om prathamayai namah ।
Om prajnayai namah । 780 ।

Om sarvapavanapavanyai namah ।
Om sarvapriyayai namah ।
Om sarvavratayai namah ।
Om pavanayai namah ।
Om papanasinyai namah ।
Om vasavyamsabhagayai namah ।
Om apurvayai namah ।
Om paranjyotisvarupinyai namah ।
Om paroksayai namah ।
Om paragayai namah ।
Om kanyayai namah ।
Om parisuddhayai namah ।
Om aparagayai namah ।
Om parasiddhyai namah ।
Om paragatyai namah ।
Om pasupasavimocanyai namah ।
Om padmagandhayai namah ।
Om padmaksyai namah ।
Om parabrahmasvarupinyai namah ।
Om padmakesaramandirayai namah । 800 ।

Om parabrahmanivasinyai namah ।
Om paramanandamuditayai namah ।
Om purnapithanivasinyai namah ।
Om paramesyai namah ।
Om prthvyai namah ।
Om paracakranivasinyai namah ।
Om paravarayai namah ।
Om paravidyayai namah ।
Om paramanandadayinyai namah ।
Om vagrupayai namah ।
Om vagmayyai namah ।
Om vagdayai namah ।
Om vagnetryai namah ।
Om vagvisaradayai namah ।
Om dhirupayai namah ।
Om dhimayyai namah ।
Om dhirayai namah ।
Om dhidatryai namah ।
Om dhivisaradayai namah ।
Om brndarakabrndavandyayai namah । 820 ।

See Also  108 Names Of Sri Adilakshmi In Kannada

Om vaisyabrndasahodaryai namah ।
Om rajarajesvararcitayai namah ।
Om bhaktasarvarthasadhakayai namah ।
Om panibhusayai namah ।
Om balapujayai namah ।
Om pranarupayai namah ।
Om priyamvadayai namah ।
Om bhaktipriyayai namah ।
Om bhavaradhyayai namah ।
Om bhavesyai namah ।
Om bhayanasinyai namah ।
Om bhavesvaryai namah ।
Om bhadramukhyai namah ।
Om bhavamatayai namah ।
Om bhavayai namah ।
Om bhattarikayai namah ।
Om bhavagamyayai namah ।
Om bhavakantakanasinyai namah ।
Om bhavanandayai namah ।
Om bhavaniyayai namah । 840 ।

Om bhutapancakavasinyai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om bhudatryai namah ।
Om bhutesyai namah ।
Om bhutarupinyai namah ।
Om bhutasthayai namah ।
Om bhutamatayai namah ।
Om bhutajnayai namah ।
Om bhavamocanyai namah ।
Om bhaktasokatamohantryai namah ।
Om bhavabharavinasinyai namah ।
Om bhugopacarakusalayai namah ।
Om datryai namah ।
Om bhucaryai namah ।
Om bhitihayai namah ।
Om bhaktiramyayai namah ।
Om bhaktanamistadayinyai namah ।
Om bhaktanukampinyai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om bhaktanamartinasinyai namah । 860 ।

Om bhasvarayai namah ।
Om bhasvatyai namah ।
Om bhityai namah ।
Om bhasvadutthanasalinyai namah ।
Om bhutidayai namah ।
Om bhutirupayai namah ।
Om bhutikayai namah ।
Om bhuvanesvaryai namah ।
Om mahajihvayai namah ।
Om mahadamstrayai namah ।
Om manipuranivasinyai namah ।
Om manasyai namah ।
Om manadayai namah ।
Om manyayai namah ।
Om manahcaksuragocarayai namah ।
Om mahakundalinyai namah ।
Om matayai namah ।
Om mahasatruvinasinyai namah ।
Om mahamohantakarajnayai namah ।
Om mahamoksapradayinyai namah । 880 ।

Om mahasaktyai namah ।
Om mahaviryayai namah ।
Om mahisasuramardinyai namah ।
Om madhurayai namah ।
Om medhayai namah ।
Om medhyayai namah ।
Om mahavaibhavavardhinyai namah ।
Om mahavratayai namah ।
Om mahamurtayai namah ।
Om muktikamyarthasiddhidayai namah ।
Om mahaniyayai namah ।
Om mananiyayai namah ।
Om mahaduhkhavinasinyai namah ।
Om muktaharalatobhetayai namah ।
Om mattamatangakaminyai namah ।
Om mahaghorayai namah ।
Om mantramatayai namah ।
Om mahacorabhayapahayai namah ।
Om malinyai namah ।
Om mahasuksmayai namah । 900 ।

Om makarakrtikundalayai namah ।
Om mahaprabhayai namah ।
Om mahacintyayai namah ।
Om mahamantramahausadhyai namah ।
Om manimandalamadhyasthayai namah ।
Om manimalavirajitayai namah ।
Om manoramayai namah ।
Om maharupayai namah ।
Om rajnyai namah ।
Om rajivalocanayai namah ।
Om vidyarthinyai namah ।
Om ramamatayai namah ।
Om visnurupayai namah ।
Om vinodinyai namah ।
Om viresvaryai namah ।
Om varadayai namah ।
Om visalanayanotpalayai namah ।
Om virasutayai namah ।
Om viravandyayai namah ।
Om visvabhuve namah । 920 ।

Om viranandinyai namah ।
Om visvesvaryai namah ।
Om visalaksyai namah ।
Om visnumayavimohinyai namah ।
Om vikhyatayai namah ।
Om vilasatkacayai namah ।
Om brahmesyai namah ।
Om brahmarupinyai namah ।
Om brahmavidyayai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om visvayai namah ।
Om visvarupinyai namah ।
Om visvavandyayai namah ।
Om visvasaktyai namah ।
Om virayai namah ।
Om vicaksanayai namah ।
Om balayai namah ।
Om balikayai namah ।
Om bindusthayai namah ।
Om visvapasavimocanyai namah । 940 ।

Om sisuprayayai namah ।
Om vaidyavidyayai namah ।
Om silasilapradayinyai namah ।
Om ksetrayai namah ।
Om ksemankaryai namah ।
Om vaisyayai namah ।
Om aryavaisyakulesvaryai namah ।
Om kusumasresthisatputryai namah ।
Om kusumambakumarikayai namah ।
Om balanagarasampujyayai namah ।
Om virupaksasahodaryai namah ।
Om sarvasiddhesvararadyayai namah ।
Om sarvabhistaphalapradayai namah ।
Om sarvaduhkhaprasamanyai namah ।
Om sarvaraksasvarupinyai namah ।
Om vibhudayai namah ।
Om visnusankalpayai namah ।
Om vijnanaghanarupinyai namah ।
Om vicitrinyai namah ।
Om visnupujyayai namah । 960 ।

Om visnumayavilasinyai namah ।
Om vaisyadatryai namah ।
Om vaisyagotrayai namah ।
Om vaisyagotravivardhinyai namah ।
Om vaisyabhojanasantustayai namah ।
Om mahasankalparupinyai namah ।
Om sandhyayai namah ।
Om vinodinyai namah ।
Om vedyayai namah ।
Om satyajnanaprabodhinyai namah ।
Om vikararahitamatayai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om visvasaksinyai namah ।
Om tattvajnayai namah ।
Om tatvakarayai namah ।
Om tattvamarthasvarupinyai namah ।
Om tapahsvadhyayaniratayai namah ।
Om tapasvijanasannutayai namah ।
Om vipulayai namah ।
Om vindhyavasinyai namah । 980 ।

Om nagaresvaramanitayai namah ।
Om kamaladevisampujyayai namah ।
Om janardanasupujitayai namah ।
Om vanditayai namah ।
Om vararupayai namah ।
Om matitayai namah ।
Om mattakasinyai namah ।
Om madhavyai namah ।
Om malinyai namah ।
Om manyayai namah ।
Om mahapatakanasinyai namah ।
Om varayai namah ।
Om varavarninyai namah ।
Om varitakaravarsinyai namah ।
Om satkirtigunasampannayai namah ।
Om vaisyalokavasankaryai namah ।
Om tatvasanayai namah ।
Om tapophalayai namah ।
Om tarunadityapatalayai namah ।
Om tantrasarayai namah । 1000 ।

Om tantramatayai namah ।
Om tapolokanivasinyai namah ।
Om tantrasthayai namah ।
Om tantrasaksinyai namah ।
Om tantramargapradarsinyai namah ।
Om sarvasampattijananyai namah ।
Om satpathayai namah ।
Om sakalestadayai namah ।
Om asamanayai namah ।
Om samadevyai namah ।
Om samarhayai namah ।
Om sakalastutayai namah ।
Om sanakadimunidyeyayai namah ।
Om sarvasastrarthagocarayai namah ।
Om sadasivayai namah ।
Om samuttirnayai namah ।
Om satvikayai namah ।
Om santarupinyai namah ।
Om sarvavedantanilayayai namah ।
Om samayayai namah । 1020 ।

Om sarvatomukhyai namah ।
Om sahasradalapadmasthayai namah ।
Om sarvacaitanyarupinyai namah ।
Om sarvadosavinirmuktayai namah ।
Om saccidanandarupinyai namah ।
Om sarvavisvambarayai namah ।
Om vedyayai namah ।
Om sarvajnanavisaradayai namah ।
Om vidyavidyakaryai namah ।
Om vidyayai namah ।
Om vidyavidyaprabodhinyai namah ।
Om vimalayai namah ।
Om vibhavayai namah ।
Om vedyayai namah ।
Om visvasthayai namah ।
Om vivitojvalayai namah ।
Om virahatyaprasamanyai namah ।
Om vinamrajanapalinyai namah ।
Om viramadhyayai namah ।
Om viratrupayai namah । 1040 ।

Om vitantrayai namah ।
Om visvanayikayai namah ।
Om visvambarayai namah ।
Om samaradhyayai namah ।
Om vikramayai namah ।
Om visvamangalayai namah ।
Om vinayakyai namah ।
Om vasavyai namah ।
Om kanyakaparamesvaryai namah ।
Om nityakarmaphalapradayai namah ।
Om nityamangalarupinyai namah ।
Om ksetrapalasamarcitayai namah ।
Om grahapidanivarinyai namah ।
Om ksemakarunyakarinyai namah ।
Om rudralaksanadharinyai namah ।
Om sarvanandamayyai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om vaisyasaukhyapradayinyai namah ।
Om nityanandasvarupinyai namah ।
Om vaisyasampatpradayinyai namah । 1060 ।

Om ksetrajyesthacalasthitayai namah ।
Om srimantrapuravasinyai namah ।
Om saumangalyadidevatayai namah ।
Om srikanyakaparamesvaryai namah ।

॥ iti srivasavikanyakaparamesvarisahasranamavalih samapta ॥

samarpanam ।
yadaksarapadabhrastam matrahinam tu yadbhavet ।
tatsarvam ksamyatam devi vasavamba namo’stute ॥ 1 ॥

visargabindumatrani padapadaksarani ca ।
nyunani catiriktani ksamasva paramesvari ॥ 2 ॥

anyatha saranam nasti tvameva saranam mama ।
tasmatkarunyabhavena raksa raksa mahesvari ॥ 3 ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Vasavi Kanyaka Parameshwari:
1000 Names of Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari – Sahasranamavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil