108 Names of Chamundeshwari in English

॥ 108 Names of Chamundeshwari English Lyrics ॥

atha sri camundambastottarasatanamavalih ॥

Om sri camundayai namah ।
Om sri mahamayayai namah ।
Om srimatsimhasanesvaryai namah ।
Om srividyavedyamahimayai namah
Om sricakrapuravasinyai namah ।
Om srikanthadayitayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om girijayai namah ।
Om bhuvanesvaryai namah ।
Om mahakalyai namah ॥ 10 ॥

Om mahalksmyai namah ।
Om mahavanyai namah ।
Om manonmanyai namah ।
Om sahasrasirsa samyuktayai namah ।
Om sahasrakaramanditayai namah ।
Om kausumbhavasanopetayai namah ।
Om ratnakancukadharinyai namah ।
Om ganesaskandajananyai namah ।
Om japakusuma bhasurayai namah ।
Om umayai namah ॥ 20 ॥

Om katyayinyai namah ।
Om durgayai namah ।
Om mantrinyai namah ।
Om dandinyai namah ।
Om jayayai namah ।
Om karangulinakhotpanna narayana dasakrtaye namah ।
Om sacamararamavanisavyadaksinasevitayai namah ।
Om indraksyai namah ।
Om bagalayai namah ।
Om balayai namah ॥ 30 ॥

Om cakresyai namah ।
Om vijaya’mbikayai namah ।
Om pancapretasanarudhayai namah ।
Om haridrakunkumapriyayai namah ।
Om mahabala’drinilayayai namah ।
Om mahisasuramardinyai namah ।
Om madhukaitabhasamhartryai namah
Om madhurapuranayikayai namah ।
Om kamesvaryai namah ।
Om yoganidrayai namah ॥ 40 ॥

Om bhavanyai namah ।
Om candikayai namah ।
Om satyai namah ।
Om cakrarajaratharudhayai namah ।
Om srstisthityantakarinyai namah ।
Om annapurnayai namah ।
Om jvalahjihvayai namah ।
Om kalaratrisvarupinyai namah ।
Om nisumbha sumbhadamanyai namah ।
Om raktabijanisudinyai namah ॥ 50 ॥

Om brahmyadimatrkarupayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om satcakradevatayai namah ।
Om mulaprakrtirupayai namah ।
Om aryayai namah ।
Om parvatyai namah ।
Om paramesvaryai namah ।
Om bindupithakrtavasayai namah ।
Om candramandalamadhyakayai namah ।
Om cidagnikundasambhutayai namah ॥ 60 ॥

Om vindhyacalanivasinyai namah ।
Om hayagrivagastya pujyayai namah । var pujitayai
Om suryacandragnilocanayai namah ।
Om jalandharasupithasthayai namah ।
Om sivayai namah ।
Om daksayanyai namah ।
Om isvaryai namah ।
Om navavaranasampujyayai namah ॥ 70 ॥

Om navaksaramanustutayai namah ।
Om navalavanyarupadyayai namah ।
Om dvatrimsatjvalatayudhayai namah ।
Om kamesabaddhamangalyayai namah ।
Om candrarekha vibhusitayai namah ।
Om caracarajagadrupayai namah ।
Om nityaklinnayai namah ।
Om aparajitayai namah ।
Om odyannapithanilayayai namah ।
Om lalitayai namah ।
Om visnusodaryai namah ।
Om damstrakaralavadanayai namah ॥ 80 ॥

Om vajresyai namah ।
Om vahnivasinyai namah ।
Om sarvamangalarupadyayai namah ।
Om saccidananda vigrahayai namah ।
Om astadasasupithasthayai namah ।
Om bherundayai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om parayai namah ।
Om rundamalalasatkanthayai namah ।
Om bhandasuravimardhinyai namah ॥ 90 ॥

Om pundreksukanda kodandayai namah ।
Om puspabana lasatkarayai namah ।
Om sivadutyai namah ।
Om vedamatre namah ।
Om sankaryai namah ।
Om simhavahinyai namah ।
Om catuh sastyupacaradyayai namah ।
Om yoginiganasevitayai namah ।
Om vanadurgayai namah ।
Om bhadrakalyai namah ॥ 100 ॥

Om kadambavanavasinyai namah ।
Om candamunda sirahchetryai namah ।
Om maharajnyai namah ।
Om sudhamayyai namah ।
Om sricakravaratatankayai namah ।
Om srisailabhramarambikayai namah ।
Om srirajarajavaradayai namah ।
Om srimattripurasundaryai namah । 108 ।

iti sri camundambastottarasatanamavalih sampurna ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Chamundeshwari Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Chamundeshwari Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *