108 Names of Chandra 2 in English

॥ 108 Names of Chandra 2 English Lyrics ॥

candraya namah ।
amrtamayaya ।
svetaya ।
vidhave ।
vimalarupavate ।
visalamandalaya ।
srimate ।
piyusakiranakarine ।
dvijarajaya ।
sasadharaya ।
sasine ।
sivasirogrhaya ।
ksirabdhitanayaya ।
divyaya ।
mahatmane ।
amrtavarsanaya ।
ratrinathaya ।
dhvantahartre ।
nirmalaya ।
lokalocanaya namah ॥ 20 ॥

caksuse namah ।
ahladajanakaya ।
tarapataye ।
akhanditaya ।
sodasatmane ।
kalanathaya ।
madanaya ।
kamavallabhaya ।
hamsahsvamine ।
ksinavrddhaya ।
gauraya ।
satatasundaraya ।
manoharaya ।
devabhogyaya ।
brahmakarmavivardhanaya ।
vedapriyaya ।
vedakarmakartre ।
hartre ।
haraya ।
haraye namah ॥ 40 ॥

urddhvavasine namah ।
nisanathaya ।
srngarabhavakarsanaya ।
muktidvaraya ।
sivatmane ।
tithikartre ।
kalanidhaye ।
osadhipataye ।
abjaya ।
somaya ।
jaivatrkaya ।
sucaye ।
mrgankaya ।
glave ।
punyanamne ।
citrakarmane ।
surarcitaya ।
rohinisaya ।
budhapitre ।
atreyaya namah ॥ 60 ॥

punyakirtakaya namah ।
niramayaya ।
mantrarupaya ।
satyaya ।
rajase ।
dhanapradaya ।
saundaryadayakaya ।
datre ।
rahugrasaparanmukhaya ।
saranyaya ।
parvatibhalabhusanaya ।
bhagavate ।
punyaya ।
aranyapriyaya ।
purnaya ।
purnamandalamanditaya ।
hasyarupaya ।
hasyakartre ।
suddhaya ।
suddhasvarupakaya namah ॥ 80 ॥

saratkalaparipritaya namah ।
saradaya ।
kumudapriyaya ।
dyumanaye ।
daksajamatre ।
yaksmaraye ।
papamocanaya ।
indave ।
kalankanasine ।
suryasangaya ।
panditaya ।
suryodbhutaya ।
suryagataya ।
suryapriyaparahparaya ।
snigdharupaya ।
prasannaya ।
muktakarpurasundaraya ।
jagadahladasandarsaya ।
jyotise ।
sastrapramanakaya namah ॥ 100 ॥

suryabhavaduhkhahartre namah ।
vanaspatigataya ।
krtine ।
yajnarupaya ।
yajnabhagine ।
vaidyaya ।
vidyavisaradaya ।
rasmikotidiptikarine namah ।
gaurabhanuriti dvijase namah ॥ 109 ॥

iti sricandrastottarasatanamastotram samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Chandra Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Chandra 2 Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Chandra 2 in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top