108 Names of Chandra 2 in Kannada

॥ 108 Names of Chandra 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಅಮೃತಮಯಾಯ ।
ಶ್ವೇತಾಯ ।
ವಿಧವೇ ।
ವಿಮಲರೂಪವತೇ ।
ವಿಶಾಲಮಂಡಲಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಪೀಯೂಷಕಿರಣಕಾರಿಣೇ ।
ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ।
ಶಶಧರಾಯ ।
ಶಶಿನೇ ।
ಶಿವಶಿರೋಗೃಹಾಯ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯ ।
ದಿವ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಅಮೃತವರ್ಷಣಾಯ ।
ರಾತ್ರಿನಾಥಾಯ ।
ಧ್ವಾನ್ತಹರ್ತ್ರೇ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ ।
ಲೋಕಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ ।
ಆಹ್ಲಾದಜನಕಾಯ ।
ತಾರಾಪತಯೇ ।
ಅಖಂಡಿತಾಯ ।
ಷೋಡಶಾತ್ಮನೇ ।
ಕಲಾನಾಥಾಯ ।
ಮದನಾಯ ।
ಕಾಮವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಹಂಸಃಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಕ್ಷೀಣವೃದ್ಧಾಯ ।
ಗೌರಾಯ ।
ಸತತಸುನ್ದರಾಯ ।
ಮನೋಹರಾಯ ।
ದೇವಭೋಗ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮವಿವರ್ಧನಾಯ ।
ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವೇದಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ ।
ಹರ್ತ್ರೇ ।
ಹರಾಯ ।
ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಊರ್ದ್ಧ್ವವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ನಿಶಾನಾಥಾಯ ।
ಶೃಂಗಾರಭಾವಕರ್ಷಣಾಯ ।
ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರಾಯ ।
ಶಿವಾತ್ಮನೇ ।
ತಿಥಿಕರ್ತ್ರೇ ।
ಕಲಾನಿಧಯೇ ।
ಓಷಧೀಪತಯೇ ।
ಅಬ್ಜಾಯ ।
ಸೋಮಾಯ ।
ಜೈವಾತೃಕಾಯ ।
ಶುಚಯೇ ।
ಮೃಗಾಂಕಾಯ ।
ಗ್ಲಾವೇ ।
ಪುಣ್ಯನಾಮ್ನೇ ।
ಚಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ ।
ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ರೋಹಿಣೀಶಾಯ ।
ಬುಧಪಿತ್ರೇ ।
ಆತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರಾಮಯಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯ ।
ಸತ್ಯಾಯ ।
ರಾಜಸೇ ।
ಧನಪ್ರದಾಯ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯದಾಯಕಾಯ ।
ದಾತ್ರೇ ।
ರಾಹುಗ್ರಾಸಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ ।
ಶರಣ್ಯಾಯ ।
ಪಾರ್ವತೀಭಾಲಭೂಷಣಾಯ ।
ಭಗವತೇ ।
ಪುಣ್ಯಾಯ ।
ಆರಣ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ಹಾಸ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಹಾಸ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ।
ಶುದ್ಧಾಯ ।
ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಶರತ್ಕಾಲಪರಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾರದಾಯ ।
ಕುಮುದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದ್ಯುಮಣಯೇ ।
ದಕ್ಷಜಾಮಾತ್ರೇ ।
ಯಕ್ಷ್ಮಾರಯೇ ।
ಪಾಪಮೋಚನಾಯ ।
ಇನ್ದವೇ ।
ಕಲಂಕನಾಶಿನೇ ।
ಸೂರ್ಯಸಂಗಾಯ ।
ಪಂಡಿತಾಯ ।
ಸೂರ್ಯೋದ್ಭೂತಾಯ ।
ಸೂರ್ಯಗತಾಯ ।
ಸೂರ್ಯಪ್ರಿಯಪರಃಪರಾಯ ।
ಸ್ನಿಗ್ಧರೂಪಾಯ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ।
ಮುಕ್ತಾಕರ್ಪೂರಸುನ್ದರಾಯ ।
ಜಗದಾಹ್ಲಾದಸನ್ದರ್ಶಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಕಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಸೂರ್ಯಾಭಾವದುಃಖಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ವನಸ್ಪತಿಗತಾಯ ।
ಕೃತಿನೇ ।
ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ।
ಯಜ್ಞಭಾಗಿನೇ ।
ವೈದ್ಯಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ।
ರಶ್ಮಿಕೋಟಿದೀಪ್ತಿಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಗೌರಭಾನುರಿತಿ ದ್ವಿಜಸೇ ನಮಃ ॥ 109 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Chandra Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Chandra 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *