108 Names of Chandra 2 in Odia

॥ 108 Names of Chandra 2 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨ ॥
ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଅମୃତମୟାୟ ।
ଶ୍ଵେତାୟ ।
ଵିଧଵେ ।
ଵିମଲରୂପଵତେ ।
ଵିଶାଲମଣ୍ଡଲାୟ ।
ଶ୍ରୀମତେ ।
ପୀୟୂଷକିରଣକାରିଣେ ।
ଦ୍ଵିଜରାଜାୟ ।
ଶଶଧରାୟ ।
ଶଶିନେ ।
ଶିଵଶିରୋଗୃହାୟ ।
କ୍ଷୀରାବ୍ଧିତନୟାୟ ।
ଦିଵ୍ୟାୟ ।
ମହାତ୍ମନେ ।
ଅମୃତଵର୍ଷଣାୟ ।
ରାତ୍ରିନାଥାୟ ।
ଧ୍ଵାନ୍ତହର୍ତ୍ରେ ।
ନିର୍ମଲାୟ ।
ଲୋକଲୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଚକ୍ଷୁଷେ ନମଃ ।
ଆହ୍ଲାଦଜନକାୟ ।
ତାରାପତୟେ ।
ଅଖଣ୍ଡିତାୟ ।
ଷୋଡଶାତ୍ମନେ ।
କଲାନାଥାୟ ।
ମଦନାୟ ।
କାମଵଲ୍ଲଭାୟ ।
ହଂସଃସ୍ଵାମିନେ ।
କ୍ଷୀଣଵୃଦ୍ଧାୟ ।
ଗୌରାୟ ।
ସତତସୁନ୍ଦରାୟ ।
ମନୋହରାୟ ।
ଦେଵଭୋଗ୍ୟାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମକର୍ମଵିଵର୍ଧନାୟ ।
ଵେଦପ୍ରିୟାୟ ।
ଵେଦକର୍ମକର୍ତ୍ରେ ।
ହର୍ତ୍ରେ ।
ହରାୟ ।
ହରୟେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵଵାସିନେ ନମଃ ।
ନିଶାନାଥାୟ ।
ଶୃଙ୍ଗାରଭାଵକର୍ଷଣାୟ ।
ମୁକ୍ତିଦ୍ଵାରାୟ ।
ଶିଵାତ୍ମନେ ।
ତିଥିକର୍ତ୍ରେ ।
କଲାନିଧୟେ ।
ଓଷଧୀପତୟେ ।
ଅବ୍ଜାୟ ।
ସୋମାୟ ।
ଜୈଵାତୃକାୟ ।
ଶୁଚୟେ ।
ମୃଗାଙ୍କାୟ ।
ଗ୍ଲାଵେ ।
ପୁଣ୍ୟନାମ୍ନେ ।
ଚିତ୍ରକର୍ମଣେ ।
ସୁରାର୍ଚିତାୟ ।
ରୋହିଣୀଶାୟ ।
ବୁଧପିତ୍ରେ ।
ଆତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ନିରାମୟାୟ ।
ମନ୍ତ୍ରରୂପାୟ ।
ସତ୍ୟାୟ ।
ରାଜସେ ।
ଧନପ୍ରଦାୟ ।
ସୌନ୍ଦର୍ୟଦାୟକାୟ ।
ଦାତ୍ରେ ।
ରାହୁଗ୍ରାସପରାଙ୍ମୁଖାୟ ।
ଶରଣ୍ୟାୟ ।
ପାର୍ଵତୀଭାଲଭୂଷଣାୟ ।
ଭଗଵତେ ।
ପୁଣ୍ୟାୟ ।
ଆରଣ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ।
ପୂର୍ଣାୟ ।
ପୂର୍ଣମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ ।
ହାସ୍ୟରୂପାୟ ।
ହାସ୍ୟକର୍ତ୍ରେ ।
ଶୁଦ୍ଧାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧସ୍ଵରୂପକାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଶରତ୍କାଲପରିପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଶାରଦାୟ ।
କୁମୁଦପ୍ରିୟାୟ ।
ଦ୍ୟୁମଣୟେ ।
ଦକ୍ଷଜାମାତ୍ରେ ।
ୟକ୍ଷ୍ମାରୟେ ।
ପାପମୋଚନାୟ ।
ଇନ୍ଦଵେ ।
କଲଙ୍କନାଶିନେ ।
ସୂର୍ୟସଙ୍ଗାୟ ।
ପଣ୍ଡିତାୟ ।
ସୂର୍ୟୋଦ୍ଭୂତାୟ ।
ସୂର୍ୟଗତାୟ ।
ସୂର୍ୟପ୍ରିୟପରଃପରାୟ ।
ସ୍ନିଗ୍ଧରୂପାୟ ।
ପ୍ରସନ୍ନାୟ ।
ମୁକ୍ତାକର୍ପୂରସୁନ୍ଦରାୟ ।
ଜଗଦାହ୍ଲାଦସନ୍ଦର୍ଶାୟ ।
ଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରମାଣକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ସୂର୍ୟାଭାଵଦୁଃଖହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଵନସ୍ପତିଗତାୟ ।
କୃତିନେ ।
ୟଜ୍ଞରୂପାୟ ।
ୟଜ୍ଞଭାଗିନେ ।
ଵୈଦ୍ୟାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାଵିଶାରଦାୟ ।
ରଶ୍ମିକୋଟିଦୀପ୍ତିକାରିଣେ ନମଃ ।
ଗୌରଭାନୁରିତି ଦ୍ଵିଜସେ ନମଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Chandra Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Chandra 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *