108 Names of Chandrashekhara Bharati in Kannada

॥ 108 Names of Chandrashekhara Bharati Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಸದಾತ್ಮಧ್ಯಾನನಿರತಂ ವಿಷಯೇಭ್ಯಃ ಪರಾಙ್ಮುಖಮ್ ।
ನೌಮಿಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಷ್ಣಾತಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಮ್ ॥

ಶ್ರೀಶೃಂಗಪುರಪೀಠೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಜಪತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಸುನನ್ದನಾಶ್ವಯುಕ್ಕೃಷ್ಣಮಘರ್ಕ್ಷೈಕಾದಶೀಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ಲವಾಬ್ದಸಿತಮಾಘೀಯಪಂಚಮೀಪ್ರಾಪ್ತಮೌಂಜಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಪರೀಧಾವಿಶರಚ್ಚೈತ್ರಪ್ರಾಪ್ತತುರ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಶಬ್ದಾದ್ಯಭಾರತ್ಯಾಖ್ಯಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಶಂಕರಾದಿಗುರೂತ್ತಂಸಪಾರಮ್ಪರ್ಯಕ್ರಮಾಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪದಾಮ್ಭೋಜಚಂಚರೀಕಹೃದಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾರದಾಪದಪಾಥೋಜಮರನ್ದಾಸ್ವಾದಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಸುರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಮ್ಬಸಮಾರಾಧನಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ದೇಶಿಕಾಂಘ್ರಿಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಹೃದಯಾಖ್ಯಗುಹಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಬದ್ಧಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಸದಾಚಾರಧರ್ಮಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥಪರಿಚಿನ್ತನಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ವಿದ್ವದ್ಬೃನ್ದಪರಿಶ್ಲಾಘ್ಯಪಾಂಡಿತ್ಯಪರಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸನ್ಮನ್ತ್ರಜಪಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಿವಿಧಾರ್ತಿಪರಿಕ್ಲಿನ್ನಜನಸನ್ದೋಹದುಃಖಹೃದೇ ನಮಃ ।
ನನ್ದಿತಾಶೇಷವಿಬುಧಾಯ ನಮಃ ।
ನಿನ್ದಿತಾಖಿಲದುರ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ವಿವಿಧಾಗಮತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ವಿನಯಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶುದ್ಧಾದ್ವೈತಸನ್ದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವಗುರವೇ ನಮಃ ।
ವಿಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಸಂಹತಯೇ ನಮಃ ।
ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಿತ್ತಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ನನ್ದಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ನಿನ್ದಿತಾಖಿಲಸಂಸೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯರತಾಯ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಷಯಾರಯೇ ನಮಃ ।
ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ವಿವಿಕ್ತಾಶಾಸುಸೇವನಾಯ ನಮಃ ।
ವಿವೇಕಿನೇ ನಮಃ ।
ವಿಮಲಸ್ವಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಗತಾವಿದ್ಯಬನ್ಧನಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ನತಲೋಕಹಿತೈಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ನಮ್ರಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ನಮ್ರಾಜ್ಞಾನತಮೋಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ನತಸಂಶಯಕೃನ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರೀಹಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರ್ಗುಣಧ್ಯಾನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ತವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ತಮನಸೇ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ತಿದಾನ್ತಿಗುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಮಿತಾಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಅಮಿತಾನನ್ದತುನ್ದಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಗುರುಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಗುರುನ್ಯಸ್ತಭಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಗುರುಪದಾನುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಹಾಸಪೂರ್ವಾಭಿಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಚಿನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ ।
ಮೋಹನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ ।
ಮಮತಾಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ ನಮಃ ।
ಪಾಪನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಕೃತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಪಾಪಾಗಭಿದುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಸತ್ಯತಪಸೇ ನಮಃ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಾತ್ಮಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ವೇದವೇದಾನ್ತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಶಾಲಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ವಾಚಸ್ಪತಿಸದೃಙ್ಮತಯೇ ನಮಃ ।
ನೃಸಿಂಹಾರಾಮನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ನೃಸಿಂಹಾರಾಧನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ನೃಪಾಲ್ಯರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಕೃಷ್ಣರಾಜಹಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ವಿಚ್ಛಿನ್ನಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಯೇ ನಮಃ ।
ಜ़್ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಖಿಲಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ವಿದ್ವಚ್ಛಿರೋಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ವಿದ್ವದ್ಬೃನ್ದದೃಢಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ನತಭೂತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಿಲಸತ್ಫಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷೈಕವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಕೌಸುಮ್ಭವಸನೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಕರಲಗ್ನಕಮಂಡಲವೇ ನಮಃ ।
ವೇಣುದಂಡಲಸದ್ಧಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಅಪ್ಪವಿತ್ರಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಶಾಮಠಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ವರ್ಣಸಂಕರಸಂಜಾತಸನ್ತಾಪಾವಿಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಶಿಷ್ಯಪ್ರಬೋಧನಪಟವೇ ನಮಃ ।
ನಮ್ರಾಸ್ತಿಕ್ಯಪ್ರವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ನತಾಲಿಹಿತಸನ್ದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ವಿನೇಯೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಹಿತಶತ್ರುಸಮಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮಕಾಂಚನಾಯ ನಮಃ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಭದ್ರಪೀಠಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾಸ್ತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ । 108 ।

ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಮಹಾಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾಂ
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Chandrashekhara Bharati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Chandrashekhara Bharati Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *