108 Names of Devi Vaibhavashcharya – Ashtottara Shatanamavali in English

॥ Devi Vaibhava Ascharya Ashtottarashata Namavali English Lyrics ॥

॥ devivaibhavascaryastottarasatadivyanamavali ॥

Om aim hrim srim ।
Om paramanandalaharyai namah ।
Om paracaitanyadipikayai namah ।
Om svayamprakasakiranayai namah ।
Om nityavaibhavasalinyai namah ।
Om visuddhakevalakhandasatyakalatmarūpinyai namah ।
Om adimadhyantarahitayai namah ।
Om mahamayavilasinyai namah ।
Om gunatrayaparicchetryai namah ।
Om sarvatattvaprakasinyai namah ।
Om stripumsabhavarasikayai namah ॥ 10 ॥

Om jagatsargadilampatayai namah ।
Om asesanamarūpadibhedacchedaraviprabhayai namah ।
Om anadivasanarūpayai namah ।
Om vasanodyatprapancikayai namah ।
Om prapancopasamapraudhayai namah ।
Om caracarajaganmayyai namah ।
Om samastajagadadharayai namah ।
Om sarvasanjivanotsukayai namah ।
Om bhaktacetomayanantasvarthavaibhavavibhramayai namah ।
Om sarvakarsanavasyadisarvakarmadurandharayai namah ॥ 20 ॥

Om vijnanaparamanandavidyayai namah ।
Om santanasiddhidayai namah ।
Om ayurarogyasaubhagyabalasrikirtibhagyadayai namah ।
Om dhanadhanyamanivastrabhūsalepanamalyadayai namah ।
Om grhagramamaharajyasamrajyasukhadayinyai namah ।
Om saptangasaktisampūrnasarvabhaumaphalapradayai namah ।
Om brahmavisnusivendradipadavisrananaksamayai namah ।
Om bhuktimuktimahabhaktiviraktyadvaitadayinyai namah ।
Om nigrahanugrahadhyaksayai namah ।
Om jnananirdvaitadayinyai namah ॥ 30 ॥

Om parakayapravesadiyogasiddhipradayini namah ।
Om sistasanjivanapraudhayai namah ।
Om dustasamharasiddhidayai namah ।
Om lilavinirmitanekakotibrahmandamandalayai namah ।
Om ekasmai namah ।
Om anekatmikayai namah ।
Om nanarūpinyai namah ।
Om ardhanganesvaryai namah ।
Om sivasaktimayyai namah ।
Om nityasrngaraikarasapriyayai namah ॥ 40 ॥

Om tustayai namah ।
Om pustayai namah ।
Om aparicchinnayai namah ।
Om nityayauvanamohinyai namah ।
Om samastadevatarūpayai namah ।
Om sarvadevadhidevatayai namah ।
Om devarsipitrsiddhadiyoginibhairavatmikayai namah ।
Om nidhisiddhimanimudrayai namah ।
Om sastrastrayudhabhasurayai namah ।
Om chatracamaravaditrapatakavyajanancitayai namah ॥ 50 ॥

Om hastasvarathapadatamatyasenasusevitayai namah ।
Om purohitakulacaryagurusisyadisevitayai namah ।
Om sudhasamudramadhyodyatsuradrumanivasinyai namah ।
Om manidvipantaraprodyatkadambavanavasinyai namah ।
Om cintamanigrhantasthayai namah ।
Om manimandapamadhyagayai namah ।
Om ratnasimhasanaprodyatsivamancadhisayinyai namah ।
Om sadasivamahalingamūlasamghattayonikayai namah ।
Om anyonyalingasamgharsakanndūsamksubdhamanasayai namah ।
Om kalodyadbindukalinyaturyanadaparamparayai namah ॥ 60 ॥

Om nadantanandasandohasvayamvyaktavaco’mrtayai namah ।
Om kamarajamahatantrarahasyacaradaksinayai namah ।
Om makarapancakodbhūtapraudhantollasasundaryai namah ।
Om sricakrarajanilayayai namah ।
Om srividyamantravigrahayai namah ।
Om akhandasaccidanandasivasaktaikarūpinyai namah ।
Om tripurayai namah ।
Om tripuresanyai namah ।
Om mahatripurasundaryai namah ।
Om tripuravasarasikayai namah ॥ 70 ॥

Om tripurasrisvarūpinyai namah ।
Om mahapadmavanantasthayai namah ।
Om srimattripuramalinyai namah ।
Om mahatripurasiddhambayai namah ।
Om srimahatripurambikayai namah । 75
Om navacakrakramadeyai namah ।
Om mahatripurabhairavyai namah ।
Om srimatre namah ।
Om lalitayai namah ।
Om balayai namah । 80
Om rajarajesvaryai namah ।
Om sivayai namah ।
Om utpattisthitisamharakramacakranivasinyai namah ।
Om ardhamervatmacakrasthayai namah ।
Om sarvalokamahesvaryai namah ।
Om valmikapuramadhyasthayai namah ।
Om jambūvananivasinyai namah ।
Om arunacalasrngasthayai namah ।
Om vyaghralayanivasinyai namah ।
Om srikalahastinilayayai namah ॥ 90 ॥

Om kasipuranivasinyai namah ।
Om srimatkailasanilayayai namah ।
Om dvadasantamahesvaryai namah ।
Om srisodasantamadhyasthayai namah ।
Om sarvavedantalaksitayai namah ।
Om srutismrtipuranetihasagamakalesvaryai namah ।
Om bhūtabhautikatanmatradevatapranahrnmayyai namah ।
Om jivesvarabrahmarūpayai namah ।
Om srigunadhyayai namah ।
Om gunatmikayai namah ॥ 100 ॥

Om avasthatrayanirmuktayai namah ।
Om vagramomamahimayyai namah ।
Om gayatribhuvanesanidurgakaḷyadirūpinyai namah ।
Om matsyakūrmavarahadinanarūpavilasinyai namah ।
Om mahayogisvararadhyayai namah ।
Om mahaviravarapradayai namah ।
Om siddhesvarakularadhyayai namah ।
Om srimaccaranavaibhavayai namah । 108 ।

srim hrim aim Om ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Devi Vaibhava Ashcharya:
108 Names of Devi Vaibhavashcharya – Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *