108 Names of Ganesh in English

॥ 108 Names of Ganesh English Lyrics ॥

॥ sriganesastottarasatanamavalih ॥

Om vighnesaya namah ।
visvavaradaya (visvavadanaya) namah ।
visvacaksuse namah ।
jagatprabhave (jagatpataye) namah ।
hiranyarupaya namah ।
sarvatmane namah ।
jñanarupaya namah ।
jaganmayaya namah ।
udhvaretase namah ।
mahabahave namah ॥ 10 ॥

Om ameyaya namah ।
amitavikramaya namah ।
vedavedyaya namah ।
mahakalaya (mahakayaya) namah ।
vidyanidhaye namah ।
anamayaya namah ।
sarvajñaya namah ।
sarvagaya namah ।
santaya namah ।
gajasyayanamah ॥ 20 ॥

Om cittesvaraya namah ।
vigatajvaraya namah ।
visvamurtaye namah ।
ameyatmane namah ।
visvadharaya namah ।
sanatanaya namah ।
samaganapriyaya namah ।
mantrine namah ।
sattvadharaya namah ।
suradhisaya (suradhipaya) namah ॥ 30 ॥

Om samastasaksine namah ।
nirdvandvaya namah ।
nirlokaya (nirliptaya) namah ।
amoghavikramaya namah ।
nirmalaya namah ।
punyaya namah ।
kamadaya namah ।
kantidaya (kavaye) namah ।
kamarupine। kamaposine (kamavesaya) namah ॥ 40 ॥

Om kamalaksaya namah ।
gajananaya (kaladharaya) namah ।
sumukhaya namah ।
sarmadaya namah ।
musakadhipavahanaya namah ।
suddhaya namah ।
dirghatundaya (dirghatundadharaya) namah ।
sripataye (srimate) namah ।
anantaya namah ।
mohavarjitaya namah ॥ 50 ॥

Om vakratundaya namah ।
surpakarnaya namah ।
paramaya (pavanaya pavanaya) yogisaya namah ।
yogadhamne (yogivandyandhraye) namah ।
umasutaya (umasunave) namah ।
apaddhantre (aghapahaya) namah ।
ekadantaya namah ।
mahagrivaya namah ।
siddhasenaya (siddhisevitaya) namah ।
60

Om siddhavedaya (siddhidaya) namah ।
karunaya namah ।
siddhaya namah ।
(karunasindhave) bhagavate namah ।
avyagraya (bhavyavigrahaya) namah ।
vikataya namah ।
kapilaya namah ।
dhundhirajaya (dhundhaye) namah ।
ugraya namah ।
bhimodaraya (bhimaya) namah ।
haraya namah ।
70

Om subhaya namah ।
ganadhyaksaya namah ।
ganesaya namah ।
ganaradhyaya namah ।
gananayakaya namah ।
jyotihsvarupaya namah ।
bhutatmane namah ।
dhumraketave namah ।
anukulaya namah ।
kumaragurave namah ॥ 80 ॥

Om anandaya namah ।
herambaya namah ।
vedastutaya namah ।
nagayajñopavitine namah ।
durdharsaya namah ।
baladurvankurapriyaya namah ।
bhalacandraya namah ।
visvadhatre (visvadhamne) namah ।
sivaputraya namah ।
vinayakaya namah ॥ 90 ॥

Om lilasevitaya (lilavalambitavapuse) namah ।
purnaya namah ।
paramasundaraya namah ।
vighnantakaraya (vighnandhakaramartandaya vighnaranyadavanalaya) namah ।
sinduravadanaya namah ।
nityaya namah ।
vibhave namah ।
prathamapujitaya (visnuprathamapujitaya) namah ।
divyapadabjaya (saranyadivyapadabjaya) namah ।
bhaktamandaraya (bhaktamandarabhuruhaya) namah ॥ 100 ॥

Om mahasuraya namah ।
ratnasimhasanaya (ratnasimhasanasinaya) namah ।
manikudalamanditaya namah ।
bhaktakalyanaya (bhaktakalyanadaya) namah ।
ameyaya namah ।
kalyanagurave namah ।
(ameyakalyanagunasamsrayaya) sahasrasirsne namah ।
mahaganapataye namah ॥ 108 ॥

iti ganesastottarasatanamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesh Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesh Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Ganesh in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top