108 Names of Ganesh in Kannada

॥ 108 Names of Ganesh Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ।
ವಿಶ್ವವರದಾಯ (ವಿಶ್ವವದನಾಯ) ।
ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ (ಜಗತ್ಪತಯೇ) ।
ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ।
ಜಗನ್ಮಯಾಯ ।
ಊಧ್ವರೇತಸೇ ।
ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಅಮೇಯಾಯ ।
ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಯ (ಮಹಾಕಾಯಾಯ) ।
ವಿದ್ಯಾನಿಧಯೇ ।
ಅನಾಮಯಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಸರ್ವಗಾಯ ।
ಶಾನ್ತಾಯ ।
ಗಜಾಸ್ಯಾಯನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಚಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ ।
ವಿಗತಜ್ವರಾಯ ।
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ ।
ಸನಾತನಾಯ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಸತ್ತ್ವಾಧಾರಾಯ ।
ಸುರಾಧೀಶಾಯ (ಸುರಾಧಿಪಾಯ) ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ।
ನಿರ್ಲೋಕಾಯ (ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾಯ) ।
ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಾಯ ।
ಕಾಮದಾಯ ।
ಕಾನ್ತಿದಾಯ (ಕವಯೇ) ।
ಕಾಮರೂಪಿಣೇ। ಕಾಮಪೋಷಿಣೇ (ಕಾಮವೇಷಾಯ) ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಾಯ ।
ಗಜಾನನಾಯ (ಕಲಾಧರಾಯ) ।
ಸುಮುಖಾಯ ।
ಶರ್ಮದಾಯ ।
ಮೂಷಕಾಧಿಪವಾಹನಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾಯ ।
ದೀರ್ಘತುಂಡಾಯ (ದೀರ್ಘತುಂಡಧರಾಯ) ।
ಶ್ರೀಪತಯೇ (ಶ್ರೀಮತೇ) ।
ಅನನ್ತಾಯ ।
ಮೋಹವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ।
ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ।
ಪರಮಾಯ (ಪವನಾಯ ಪಾವನಾಯ) ಯೋಗೀಶಾಯ ।
ಯೋಗಧಾಮ್ನೇ (ಯೋಗಿವನ್ದ್ಯಾಙ್ಧ್ರಯೇ) ।
ಉಮಾಸುತಾಯ (ಉಮಾಸೂನವೇ) ।
ಆಪದ್ಧನ್ತ್ರೇ (ಅಘಾಪಹಾಯ) ।
ಏಕದನ್ತಾಯ ।
ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಸೇನಾಯ (ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾಯ) ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧವೇದಾಯ (ಸಿದ್ಧಿದಾಯ) ।
ಕರುಣಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾಯ ।
(ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ) ಭಗವತೇ ।
ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ (ಭವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ) ।
ವಿಕಟಾಯ ।
ಕಪಿಲಾಯ ।
ಢುಂಢಿರಾಜಾಯ (ಢುಂಢಯೇ) ।
ಉಗ್ರಾಯ ।
ಭೀಮೋದರಾಯ (ಭೀಮಾಯ) ।
ಹರಾಯನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಶುಭಾಯ ।
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಗಣೇಶಾಯ ।
ಗಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಗಣನಾಯಕಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಭೂತಾತ್ಮನೇ ।
ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ।
ಅನುಕೂಲಾಯ ।
ಕುಮಾರಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಆನನ್ದಾಯ ।
ಹೇರಮ್ಬಾಯ ।
ವೇದಸ್ತುತಾಯ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ।
ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ।
ಬಾಲದೂರ್ವಾಂಕುರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭಾಲಚನ್ದ್ರಾಯ ।
ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೇ (ವಿಶ್ವಧಾಮ್ನೇ) ।
ಶಿವಪುತ್ರಾಯ ।
ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಲೀಲಾಸೇವಿತಾಯ (ಲೀಲಾವಲಮ್ಬಿತವಪುಷೇ) ।
ಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಪರಮಸುನ್ದರಾಯ ।
ವಿಘ್ನಾನ್ತಕಾರಾಯ (ವಿಘ್ನಾನ್ಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ವಿಘ್ನಾರಣ್ಯದಾವಾನಲಾಯ) ।
ಸಿನ್ದೂರವದನಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾಯ ।
ವಿಭವೇ ।
ಪ್ರಥಮಪೂಜಿತಾಯ (ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಪೂಜಿತಾಯ) ।
ದಿವ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ (ಶರಣ್ಯದಿವ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ) ।
ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಾಯ (ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಭೂರುಹಾಯ) ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಯ (ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ) ।
ಮಣಿಕುಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣಾಯ (ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದಾಯ) ।
ಅಮೇಯಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣಗುರವೇ ।
(ಅಮೇಯಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಂಶ್ರಯಾಯ) ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೇ ।
ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesh Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesh Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *