108 Names of Ganesha 3 in Kannada

॥ 108 Names of Ganesha 3 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 3 ॥
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ।
ವಿನಾಯಕಾಯ ।
ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ।
ಸುಮುಖಾಯ ।
ಪ್ರಮುಖಾಯ ।
ಸನ್ಮುಖಾಯ ।
ಕೃತಿನೇ ।

ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ।
ಸುಖನಿಧಯೇ ।
ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಸುರಾರಿಭಿದೇ ।
ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ।
ಮಾನ್ಯಾಯ ।
ಮಹನ್ಮಾನ್ಯಾಯ ।
ಮೃಡಾತ್ಮಜಾಯ ।
ಪುರಾಣಾಯ ।
– ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷಾಯ ।
ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ।
ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ।
ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ।
ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ ।
ಸರ್ವಸ್ಮೈ ।
ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ ।
ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಯ ।
ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಲಾಯ ।
ಮಹಾಬಲಾಯ ।
ಹೇರಮ್ಬಾಯ ।
ಲಮ್ಬಜಠರಾಯ ।
ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ।
ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹಾವೀರಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಮಂಗಲದಾಯ ।
ಪ್ರಮಥಾಚಾರ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ।
ಪ್ರಮೋದಾಯ ।
ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಧೃತಿಮತೇ ।

ಮತಿಮತೇ ।
ಕಾಮಿನೇ ।
ಕಪಿತ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾಯ ।
ಜಿಷ್ಣವೇ ।
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭಕ್ತಜೀವಿತಾಯ ।
ಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಗುಹಜ್ಯಾಯಸೇ ।
ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾಯ ।
ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ।
ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ।
ವಿರಾಜೇ ।
ಸ್ವರಾಜೇ ।
ಶ್ರೀಪತಯೇ ।
ವಾಕ್ಪತಯೇ ।
ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ।
ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ।
ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ಶಿವನನ್ದನಾಯ ।
ಬಲೋದ್ಧಾಯ ।
ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ।
ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಮಹತೇ ।
ಮಂಗಲದಾಯಿನೇ ।
ಮಹೇಶಾಯ ।
ಮಹಿತಾಯ ।
ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ।
ಸದಾಧಾರಾಯ ।
ಸತ್ಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಶುಭಾಂಗಾಯ ।
ಶುಭ್ರದನ್ತಾಯ ।
ಶುಭದಾಯ ।
ಶುಭವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನೇ ।
ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ।
ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ।
ವಿಬುಧ ಆರಾಧ್ಯಪದಾಯ ।

ವೀರವರಾಗ್ರಗಾಯ ।
ಕುಮಾರಗುರುವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ಕುಂಜರಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಲ್ಲಭಾವಲ್ಲಭಾಯ ।
ವರಾಭಯಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಸುಧಾಕಲಶಹಸ್ತಾಯ ।
ಸುಧಾಕರಕಲಾಧರಾಯ ।
ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನೇಶಾಯ ।
ಪುರಾತನಾಯ ।
ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Ganesha Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Ganesha 3 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *