108 Names of Ganga 2 in English

॥ 108 Names of Ganga 2 English Lyrics ॥

॥ gangastottarasatanamavalih 2 ॥
Om gangayai namah । mahabhadrayai । mahamayayai । varapradayai ।
nandinyai । padmanilayayai । mīnaksyai । padmavaktrayai । bhagiratyai ।
padmabhrte । jnanamudrayai । ramayai । parayai । kamarupayai ।
mahavidyayai । mahapatakanasinyai । mahasrayayai । malinyai ।
mahabhogayai । mahabhujayai namah ॥ 20 ॥

Om mahabhagayai namah । mahotsahayai । divyangayai । suravanditayai ।
bhagavatyai । mahapasayai । mahakarayai । mahankusayai । vītayai ।
vimalayai । visvayai । vidyunmalayai । vaisnavyai । candrikayai ।
candravadanayai । candralekhavibhusitayai । sucyai । surasayai ।
devyai । divyalankarabhusitayai namah ॥ 40 ॥

Om sītalayai namah । vasudhayai । komalayai । mahabhadrayai । mahabalayai ।
bhogadayai । bharatyai । bhamayai । govindayai । gomatyai । sivayai ।
jatilayai । himalayavasayai । krsnayai । visnurupinyai । vaisnavyai ।
visnupadasambhavayai । visnulokasadhanayai । saudamanyai ।
sudhamurtyai namah ॥ 60 ॥

Om subhadrayai namah । surapujitayai । suvasinyai । sunasayai ।
vinidrayai । mīnalocanayai । pavitrarupinyai । visalaksyai ।
sivajayayai । mahaphalayai । trayīmurtaye । trikalajnayai । trigunayai ।
sastrarupinyai । samsararnavatarakayai । svacchapradayai । svaratmikayai ।
sakalapapavinasakayai । sivasya jatasthitayai । mahadevyai namah ॥ 80 ॥

Om makaravahinyai namah । dhumralocanamardanayai ।
sarvadevastutayai । saumyayai । surasuranamaskrtayai । karunyayai ।
aparadhadharayai । rupasaubhagyadayinyai । raksakayai । vararohayai ।
amrtakalasadharinyai । varijasanayai । citrambarayai । citragandhayai ।
citramalyavibhusitayai । kantayai । kamapradayai । vandyayai ।
muniganasupujitayai । svetananayai namah ॥ 100 ॥

Om nīlabhujayai namah । tarayai । abhayapradayai । anugrahapradayai ।
niranjanayai । makarasanayai । nīlajanghayai ।
brahmavisnusivatmikayai namah ॥ 108 ॥

iti gangastottarasatanamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali » 108 Names Ganga 2 Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *