108 Names of Ganga 2 in Kannada

॥ 108 Names of Ganga 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ । ಮಾಹಾಮಾಯಾಯೈ । ವರಪ್ರದಾಯೈ ।
ನನ್ದಿನ್ಯೈ । ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ । ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಯೈ । ಭಾಗಿರತ್ಯೈ ।
ಪದ್ಮಭೃತೇ । ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ । ರಮಾಯೈ । ಪರಾಯೈ । ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ । ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ । ಮಹಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಮಾಲಿನ್ಯೈ ।
ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ । ಮಹಾಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ । ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ । ಸುರವನ್ದಿತಾಯೈ ।
ಭಗವತ್ಯೈ । ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ । ಮಹಾಕಾರಾಯೈ । ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ । ವೀತಾಯೈ ।
ವಿಮಲಾಯೈ । ವಿಶ್ವಾಯೈ । ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ।
ಚನ್ದ್ರವದನಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ । ಶುಚ್ಯೈ । ಸುರಸಾಯೈ ।
ದೇವ್ಯೈ । ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ । ವಸುಧಾಯೈ । ಕೋಮಲಾಯೈ । ಮಾಹಾಭದ್ರಾಯೈ । ಮಹಾಬಲಾಯೈ ।
ಭೋಗದಾಯೈ । ಭಾರತ್ಯೈ । ಭಾಮಾಯೈ । ಗೋವಿನ್ದಾಯೈ । ಗೋಮತ್ಯೈ । ಶಿವಾಯೈ ।
ಜಟಿಲಾಯೈ । ಹಿಮಾಲಯವಾಸಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣ್ಯೈ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ।
ವಿಷ್ಣುಪಾದಸಮ್ಭವಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುಲೋಕಸಾಧನಾಯೈ । ಸೌದಾಮನ್ಯೈ ।
ಸುಧಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ । ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ । ಸುನಾಸಾಯೈ ।
ವಿನಿದ್ರಾಯೈ । ಮೀನಲೋಚನಾಯೈ । ಪವಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ।
ಶಿವಜಾಯಾಯೈ । ಮಹಾಫಲಾಯೈ । ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ । ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ।
ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯೈ । ಸ್ವಚ್ಛಪ್ರದಾಯೈ । ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ।
ಸಕಲಪಾಪವಿನಾಶಕಾಯೈ । ಶಿವಸ್ಯ ಜಟಾಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮಕರವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾಯೈ ।
ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯೈ । ಸೌಮ್ಯಾಯೈ । ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ । ಕಾರುಣ್ಯಾಯೈ ।
ಅಪರಾಧಧರಾಯೈ । ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ । ರಕ್ಷಕಾಯೈ । ವರಾರೋಹಾಯೈ ।
ಅಮೃತಕಲಶಧಾರಿಣ್ಯೈ । ವಾರಿಜಾಸನಾಯೈ । ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಯೈ । ಚಿತ್ರಗನ್ಧಾಯೈ ।
ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ । ಕಾನ್ತಾಯೈ । ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ । ವನ್ದ್ಯಾಯೈ ।
ಮುನಿಗಣಸುಪೂಜಿತಾಯೈ । ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ । ತಾರಾಯೈ । ಅಭಯಪ್ರದಾಯೈ । ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾಯೈ ।
ನಿರಂಜನಾಯೈ । ಮಕರಾಸನಾಯೈ । ನೀಲಜಂಘಾಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali » 108 Names Ganga 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *