108 Names of Ganga in Kannada

॥ 108 Names of Ganga Kannada Lyrics ॥

॥ ಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲೇನ್ದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಮಂಡಲಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾರಾತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗರಾತ್ಮಜತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಸಮಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ಧುಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಭಾಗೀರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೀರತರಥಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುಕ್ಷೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರವೃಕ್ಷಸಮಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಜಟಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರಃಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಕಭೀತಿಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾನನ್ದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಲಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಸಲಿಲಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬುಸಮೇಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುಸರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಸಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧವಲಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಆಖಂಡಲವನವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಠೇನ್ದುಕೃತಶೇಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಕಾರಸಲಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಲಿಂಗಿತಪರ್ವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಿಕಲಶಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗತ ಅಘೌಘಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖದುಂದುಭಿನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀಘ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಶೇಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಫರೀಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಮೂರ್ಧಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗೀರತಭೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಕಲ್ಲೋಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಅಂಬಃಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಹನ್ತ್ರ್ಯೈನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿಸನ್ತಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರವಿಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಯಾಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸುಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಭೂದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತತ್ರಿಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಗಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಹ್ನುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಂಭೂದ್ವೀಪವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಹೃತೇ ನಮಃ । 108 ।

॥ಓಂ ತತ್ಸತ್॥

॥ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali » 108 Names Ganga Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *