108 Names of Ganga in Odia

॥ 108 Names of Ganga Odia Lyrics ॥

॥ ଗଂଗାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ଗଂଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପାଦସଂଭୂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିମାଚଲେନ୍ଦ୍ରତନୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିମଣ୍ଡଲଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକାରାତିଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଗରାତ୍ମଜତାରକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତୀସମୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଘୋଷାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସିନ୍ଧୁଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଭାଗୀରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାଗ୍ୟଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗୀରତରଥାନୁଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଦୋଦ୍ଭୂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକପଥଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୀରଶୁଭ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବହୁକ୍ଷୀରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୀରଵୃକ୍ଷସମାକୁଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନଜଟାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଋଣତ୍ରୟଵିମୋଚିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ତ୍ରିପୁରାରିଶିରଃଚୂଡାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାହ୍ନଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନରକଭୀତିହୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୟନାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନଗପୁତ୍ରିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀରଜାଲିପରିଷ୍କୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ସଲିଲାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଗରାଂବୁସମେଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବିନ୍ଦୁସରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତରୂପଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାସପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧଵଲାଂବରାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଆଖଣ୍ଡଲଵନଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଂଠେନ୍ଦୁକୃତଶେକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାକାରସଲିଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୀଲାଲିଂଗିତପର୍ଵତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରିଞ୍ଚିକଲଶାଵାସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵେଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂଗତ ଅଘୌଘଶମନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀତିହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖଦୁଂଦୁଭିନିସ୍ଵନାୟୈ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଭାଗ୍ୟଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନନ୍ଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୀଘ୍ରଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିଶେକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଙ୍କର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଫରୀପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭର୍ଗମୂର୍ଧକୃତାଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗୀରତଭୃତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରନିଭାନନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଂକାରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୀଡାକଲ୍ଲୋଲକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵର୍ଗସୋପାନଶରଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ଅଂବଃପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ର୍ୟୈନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତିସନ୍ତାନକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟହନ୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂସାରଵିଷନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୟାଗନିଲୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାପତ୍ରୟଵିମୋଚିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣାଗତଦୀନାର୍ତପରିତ୍ରାଣାୟୈ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ସୁମୁକ୍ତିଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପହନ୍ତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଵନାଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାତନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଵାହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଲୋମଜାର୍ଚିତାୟୈ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ଭୂଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂତତ୍ରିଭୁଵନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଂଗମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଂଗମାଧାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଲରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଭୂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନାର୍ଚିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜହ୍ନୁପୁତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଜଗନ୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଂଭୂଦ୍ଵୀପଵିହାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀଷ୍ମମାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମ୍ୟରୂପଧୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାସହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜ୍ଞାନତିମିରାପହୃତେ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

॥ଓଂ ତତ୍ସତ୍॥

॥ଶ୍ରୀ ଗଂଗାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲିଃ ସଂପୂର୍ଣା॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali » 108 Names Ganga Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

108 Names of Ganga in Odia
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top