108 Names of Gauranga in Kannada

॥ 108 Names of Gauranga Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗೌರನ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಮನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾಯೀನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಿನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಾತಿಪೂಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪಟ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಪಾಣಯೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ಂಗಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣುಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಲೀಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಯೂನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲರತ್ನಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪ್ಯಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ವನ್ಮಣಿಧೃಕೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಂಕನೀಲಶ್ರೀಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಲೀಲಾಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಸ್ವನಾಮಗುಣವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮೋಪದೇಶದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಚಂಡಾಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಹಿತೇರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ಧ್ಯಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀತಲಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಸೀಮಕರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯಗೀತನಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗವತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾದಿಸರ್ವಲೋಕೇಶವನ್ದಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಾಸಿಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂನ್ಯಾಸಆಶ್ರಮಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಧೃಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನ್ಯಸ್ತದಂಡಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಧೂತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಷಡ್ಭುಜದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಮುಕುನ್ದಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಮೃತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ತಿಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಿಂಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದೋಷದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರಸನ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾನನ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೈಕಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಾಭಿಮತರೂಪಧೃಕೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಯೂಷವಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥ್ವೀಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಡದೇಶಜನಾನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ದೋಹಾಮೃತರೂಪಧೃಕೇ ನಮಃ । 111 ।

ಇತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀಗೌರಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gauranga Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Gauranga Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *