108 Names of Gauri 1 in Odia

॥ 108 Names of Gauri 1 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଗୌର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୧ ॥

ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନମ୍ରଭୂଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନୁତଵୈଭଵାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶିଖାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମ୍ଭୁସଂଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶିଭୂଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୁତଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ରାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଲୋଚନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାତ୍ମତାଟଙ୍କାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟକୁଚଦ୍ଵୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବୁଜଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବୁରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପ୍ୟାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ସ୍ଥିରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାଙ୍କସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଭନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁମ୍ଭନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗହସ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖେଟଧରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଖାଽଚ୍ଛନିଭାକୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୌସୁମ୍ଭଚେଲାୟୈ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ କୌସୁମ୍ଭପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁନ୍ଦନିଭଦ୍ଵିଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୂରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରଵାଲକରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଟିଲାୟୈ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ କୁମାରାମ୍ବାୟୈ ନମଃ
ଓଂ କୁଲେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗଶାଵାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଦୁଦେହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଗପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃକଣ୍ଡୁପୂଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧ୍ଵୀପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୃଗଣେଡିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତୃକାୟୈ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ମାଧଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଦ୍ୟନ୍ମାନସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦିରେକ୍ଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋଦରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୋଦକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିଧ୍ୟେୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋନ୍ମନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵତସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପର୍ଵପୂଜ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାୟୈ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ପରମାର୍ଥଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାମର୍ଶମୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିଣତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାଶିସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁପତିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶୁଵୃଷସ୍ତୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରଚିଦ୍ରୂପାୟୈ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ପରୀଵାଦହରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତସ୍ୟୈ ସର୍ଵରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାୟୈ ନମଃ । ଦେଲେତେ
ଓଂ ସମ୍ପତ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସମ୍ପଦୁନ୍ନତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆପନ୍ନିଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତସୁଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାମୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାଵତ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ କଲାମୂଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାକଲିତଵିଗ୍ରହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣସେଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣେଶାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଗମନଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଈଶାନଦୟିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମିତପାତକାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପୀଠଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀଠିକାରୂପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଷତ୍ପୂଜ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାମୟ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମତଙ୍ଗେଷ୍ଟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଲୋକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାଙ୍ଗନାୟୈ ନମଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ଇତି ଗୌର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gauri Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Gauri 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *