108 Names of Guru in Kannada

॥ 108 Names of Guru Kannada Lyrics ॥

॥ ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಗುರು ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –
ಓಂ ಗ್ರಾँ ಗ್ರೀಂ ಗ್ರೌಂ ಸಃ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಜಯನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಂಗಿರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ವರಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ವರಕೃತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೈತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಶಿಖಂಡಿಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಕಾರ್ಯಕೃತೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಧೀವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಿಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಮೀನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗಿರೋವರ್ಷಸಂಜತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗಿರಃಕುಲಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ಧುದೇಶಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಕಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಾಂಗದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಯರಾಗಮಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಪುಷ್ಪಸಮಾನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾದ್ಯಮರಸಂಘಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಮಾನಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಗುಣಸಮ್ಪದ್ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಭೂಸುರಾಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರಿಯಶಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸ್ವಮತಾನುಗತಾಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಗ್ವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಕ್ಷರಾಶಿಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಸುರಾಸುರಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಲೋಕತ್ರಯಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೋ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

॥ ಇತಿ ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Guru Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Guru Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *