108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi in English

॥ Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi English Lyrics ॥

॥ srijayendrasarasvati astottarasatanamavalih ॥
॥ srigurunamavalih ॥

srikancikamakotipithadhipati jagadguru srijayendrasarasvati
sripadanamastottarasatanamavalih ।

jayakhyaya prasiddhendrasarasvatyai namo namah ।
tamo’pahagramaratna sambhutaya namo namah ।
mahadeva mahidevatanujaya namo namah ।
sarasvatigarbhasuktimuktaratnaya te namah ।
subrahmanyabhidhanitakaumaraya namo namah ।
madhyarjunagajaranyadhitavedaya te namah ।
svavrttapranitasesadhyapakaya namo namah ।
taponisthagurujnatavaibhavaya namo namah ।
gurvajnapalanaratapitrdattaya te namah ।
jayabde svikrtaturiyasramaya namo namah ॥ 10 ॥

jayakhyaya svaguruna diksitaya namah ।
brahmacaryadeva labdhapravrajyaya namo namah ।
sarvatirthatate labdhacaturthasramine namah ।
kasayavasassamvitasariraya namo namah ।
vakyajnacaryopadistamahavakyaya te namah ।
nityam gurupadadvandvanatisilaya te namah ।
lilaya vamahastagradhrtadandaya te namah ।
bhaktopahrtabilvadimaladhartre namo namah ।
jambiratulasimalabhusitaya namo namah ।
kamakotimahapithadhisvaraya namo namah ॥ 20 ॥

suvrttanrhrdakasanivasaya namo namah ।
padanatajanaksemasadhakaya namo namah ।
jnanadanoktamadhurabhasanaya namo namah ।
gurupriya brahmasutravrttikartre namo namah ।
jagadguruvaristhaya mahate mahase namah ।
bharatiyasadacaraparitratre namo namah ।
maryadollanghijanatasuduraya namo namah ।
sarvatra samabhavaptasauhrdaya namo namah ।
viksavivasitasesabhavukaya namo namah ।
srikamakotipithagryaniketaya namo namah ॥ 30 ॥

karunyapurapurnantahkaranaya namo namah ।
sricandrasekharacittabjahladakaya namo namah ।
puritasvaguruttamsasankalpaya namo namah ।
trivaram candramaulisapujakaya namo namah ।
kamaksidhyanasamlinamanasaya namo namah ।
sunirmitasvarnarathavahitambaya te namah ।
pariskrtakhilandesitatankaya namo namah ।
ratnabhusitanrtyesahastapadaya te namah ।
venkatadrisakaruna”plavitaya namo namah ।
kasyam srikamakotisalayakartre namo namah ॥ 40 ॥

kamaksyambalayasvarnacchadakaya namo namah ।
kumbhabhisekasandiptalayavrataya te namah ।
kalatyam sankarayasahstambhakartre namo namah ।
rajarajakhyacolasya svarnamaulikrte namah ।
gosalanirmitikrtagoraksaya namo namah ।
tirthesu bhagavatpadasmrtyalayakrte namah ।
sarvatra sankaramathanirvahitre namo namah ।
vedasastradhitiguptidiksitaya namo namah ।
dehalyam skandagiryakhyalayakartre namo namah ।
bharatiyakalacaraposakaya namo namah ॥ 50 ॥

stotranitigranthapatharucidaya namo namah ।
yuktya hariharabhedadarsayitre namo namah ।
svabhyastaniyamonnitadhyanayogaya te namah ।
paradhama parakasalinacittaya te namah ।
anaratatapasyaptadivyasobhaya te namah ।
samadisadgunayata svacittaya namo namah ।
samastabhaktajanataraksakaya namo namah ।
svasariraprabhadhutahemabhase namo namah ।
agnitaptasvarnapattatulyaphalaya te namah ।
vibhutivilasacchubhralalataya namo namah ॥ 60 ॥

parivradganasamsevyapadabjaya namo namah ।
artartisravanapoharatacittaya te namah ।
graminajanatavrttikalpakaya namo namah ।
janakalyanaracanacaturaya namo namah ।
janajagaranasaktidayakaya namo namah ।
sankaropajnasupathasancaraya namo namah ।
advaitasastraraksayam sulagnaya namo namah ।
pracyapraticyavijnanayojakaya namo namah ।
gairvanavanisamraksadhurinaya namo namah ।
bhagavatpujyapadanamaparakrtaye namah ॥ 70 ॥

svapadayatraya putabharataya namo namah ।
nepalabhupamahitapadabjaya namo namah ।
cintitaksanasampurnasankalpaya namo namah ।
yathajnakarmakrdvargotsahakaya namo namah ।
madhurabhasanapritasvasritaya namo namah ।
sarvada subhamastvityasamsakaya namo namah ।
citriyamanajanatasandrstaya namo namah ।
saranagatadinartaparitratre namo namah ।
saubhagyajanakapangaviksanaya namo namah ।
duravasthitahrttapasamakaya namo namah ॥ 80 ॥

duryojyavimatavratasamanvayakrte namah ।
nirastalasyamohasaviksepaya namo namah ।
anugantrdurasadyapadavegaya te namah ।
anyairajnatasankalpavicitraya namo namah ।
sada hasanmukhabjanitasesasuce namah ।
navasastitamacaryasankaraya namo namah ।
vividhaptajanaprarthyasvagrhagataye namah ।
jaitrayatravyajakrstajanasvantaya te namah ।
vasisthadhaumyasadrsadesikaya namo namah ।
asakrtksetratirthadiyatratrptaya te namah ॥ 90 ॥

sricandrasekharaguroh ekasisyaya te namah ।
gurorhrdgatasankalpakriyanvayakrte namah ।
guruvaryakrpalabdhasamabhavaya te namah ।
yogalingendumaulisapujakaya namo namah ।
vayovrddhanathajanasrayadaya namo namah ।
avrttikopadrutanam vrttidaya namo namah ।
svagurupajnaya visvavidyalayakrte namah ।
visvarastriyasadgranthakosagarakrte namah ।
vidyalayesu saddharmabodhadatre namo namah ।
devalayesvarcakadivrttidatre namo namah ॥ 100 ॥

kailase bhagavatpadamurtisthapakaya te namah ।
kailasamanasasaroyatraputahrde namah ।
asame balasaptadrinathalayakrte namah ।
sistavedadhyapakanam manayitre namo namah ।
maharudratirudradi tositesaya te namah ।
asakrcchatacandibhirarhitambaya te namah ।
dravidagamagatṝnam khyapayitre namo namah ।
sistasankaravijayasvarcyamanapade namah ॥ 108 ॥

parityajya maunam vatadhahsthitim ca
vrajan bharatasya pradesatpradesam ।
madhusyandivaca janandharmamarge
nayan srijayendro gururbhati citte

॥ sriguru sricandrasekharendrasarasvati sricaranasmrtih ॥

srijagadguru srikancikamakotipithadhipati srisankaracarya
srijayendrasarasvati sricaranaih pranita ।

aparakarunasindhum jnanadam santarupinam ।
sricandrasekharagurum pranamami mudanvaham ॥ 1 ॥

lokaksemahitarthaya gurubhirbahusatkrtam ।
smrtva smrtva namamastan janmasaphalyahetave ॥ 2 ॥

guruvarasabhadvara sastrasamraksanam krtam ।
anuradhasabhadvara vedasamraksanam krtam ॥ 3 ॥

margasirse masavare stotrapathapracaranam ।
vedabhasyapracarartham ratnosavanidhih krtah ॥ 4 ॥

karmakandapracaraya vedadharmasabha krta ।
vedantarthavicaraya vidyaranyanidhih krtah ॥ 5 ॥

silalekhapracararthamuttankita nidhih krtah ।
gobrahmanahitarthaya vedaraksanagonidhih ॥ 6 ॥

gosala pathasala ca gurubhistatra nirmite ।
balikanam vivahartham kanyadananidhih krtah ॥ 7 ॥

devarcakanam sahyartham kaccimudurnidhih krtah ।
balavrddhaturanam ca vyavastha paripalane ॥ 8 ॥

anathapretasamskaradasvamedhaphalam bhavet ।
iti vakyanusarena vyavastha tatra kalpita ॥ 9 ॥

yatra sribhagavatpadaih ksetraparyatanam krtam ।
tatra tesam smaranaya silamurtinivesita ॥ 10 ॥

bhaktavanchabhisiddhyartham namatarakalekhanam ।
rajatam ca ratham krtva kamaksyah parivahanam ॥ 11 ॥

kamaksyambavimanasya svarnenavaranam krtam ।
mulasyotsavakamaksyah svarnavarma pariskrtih ॥ 12 ॥

lalitanamasahasrasvarnamalavibhusanam ।
sridevyah parvakalesu suvarnarathacalanam ॥ 13 ॥

cidambaranatesasya sadvaiduryakiritakam ।
kare’bhayaprade pade kuncite ratnabhusanam ॥ 14 ॥

mustitanduladanena daridranam ca bhojanam ।
rugnalaye bhagavatah prasadaviniyojanam ॥ 15 ॥

jagaddhitaisibhirdinajanavanaparayanaih ।
gurubhiscarite marge vicarema muda sada ॥ 16 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *