108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi in Gujarati

॥ 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીજયેન્દ્રસરસ્વતી અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥
॥ શ્રીગુરુનામાવલિઃ ॥

શ્રીકાઞ્ચીકામકોટિપીઠાધિપતિ જગદ્ગુરુ શ્રીજયેન્દ્રસરસ્વતી
શ્રીપાદાનામષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ।

જયાખ્યયા પ્રસિદ્ધેન્દ્રસરસ્વત્યૈ નમો નમઃ ।
તમોઽપહગ્રામરત્ન સમ્ભૂતાય નમો નમઃ ।
મહાદેવ મહીદેવતનૂજાય નમો નમઃ ।
સરસ્વતીગર્ભશુક્તિમુક્તારત્નાય તે નમઃ ।
સુબ્રહ્મણ્યાભિધાનીતકૌમારાય નમો નમઃ ।
મધ્યાર્જુનગજારણ્યાધીતવેદાય તે નમઃ ।
સ્વવૃત્તપ્રણીતાશેષાધ્યાપકાય નમો નમઃ ।
તપોનિષ્ઠગુરુજ્ઞાતવૈભવાય નમો નમઃ ।
ગુર્વાજ્ઞાપાલનરતપિતૃદત્તાય તે નમઃ ।
જયાબ્દે સ્વીકૃતતુરીયાશ્રમાય નમો નમઃ ॥ ૧૦ ॥

જયાખ્યયા સ્વગુરુણા દીક્ષિતાય નમઃ ।
બ્રહ્મચર્યાદેવ લબ્ધપ્રવ્રજ્યાય નમો નમઃ ।
સર્વતીર્થતટે લબ્ધચતુર્થાશ્રમિણે નમઃ ।
કાષાયવાસસ્સંવીતશરીરાય નમો નમઃ ।
વાક્યજ્ઞાચાર્યોપદિષ્ટમહાવાક્યાય તે નમઃ ।
નિત્યં ગુરુપદદ્વન્દ્વનતિશીલાય તે નમઃ ।
લીલયા વામહસ્તાગ્રધૃતદણ્ડાય તે નમઃ ।
ભક્તોપહૃતબિલ્વાદિમાલાધર્ત્રે નમો નમઃ ।
જમ્બીરતુલસીમાલાભૂષિતાય નમો નમઃ ।
કામકોટિમહાપીઠાધીશ્વરાય નમો નમઃ ॥ ૨૦ ॥

સુવૃત્તનૃહૃદાકાશનિવાસાય નમો નમઃ ।
પાદાનતજનક્ષેમસાધકાય નમો નમઃ ।
જ્ઞાનદાનોક્તમધુરભાષણાય નમો નમઃ ।
ગુરુપ્રિયા બ્રહ્મસૂત્રવૃત્તિકર્ત્રે નમો નમઃ ।
જગદ્ગુરુવરિષ્ઠાય મહતે મહસે નમઃ ।
ભારતીયસદાચારપરિત્રાત્રે નમો નમઃ ।
મર્યાદોલ્લઙ્ઘિજનતાસુદૂરાય નમો નમઃ ।
સર્વત્ર સમભાવાપ્તસૌહૃદાય નમો નમઃ ।
વીક્ષાવિવશિતાશેષભાવુકાય નમો નમઃ ।
શ્રીકામકોટિપીઠાગ્ર્યનિકેતાય નમો નમઃ ॥ ૩૦ ॥

કારુણ્યપૂરપૂર્ણાન્તઃકરણાય નમો નમઃ ।
શ્રીચન્દ્રશેખરચિત્તાબ્જાહ્લાદકાય નમો નમઃ ।
પૂરિતસ્વગુરૂત્તંસસઙ્કલ્પાય નમો નમઃ ।
ત્રિવારં ચન્દ્રમૌલીશપૂજકાય નમો નમઃ ।
કામાક્ષીધ્યાનસંલીનમાનસાય નમો નમઃ ।
સુનિર્મિતસ્વર્ણરથવાહિતામ્બાય તે નમઃ ।
પરિષ્કૃતાખિલાણ્ડેશીતાટઙ્કાય નમો નમઃ ।
રત્નભૂષિતનૃત્યેશહસ્તપાદાય તે નમઃ ।
વેઙ્કટાદ્રીશકરુણાઽઽપ્લાવિતાય નમો નમઃ ।
કાશ્યાં શ્રીકામકોટીશાલયકર્ત્રે નમો નમઃ ॥ ૪૦ ॥

કામાક્ષ્યમ્બાલયસ્વર્ણચ્છાદકાય નમો નમઃ ।
કુમ્ભાભિષેકસન્દીપ્તાલયવ્રાતાય તે નમઃ ।
કાલટ્યાં શઙ્કરયશઃસ્તમ્ભકર્ત્રે નમો નમઃ ।
રાજરાજાખ્યચોલસ્ય સ્વર્ણમૌલિકૃતે નમઃ ।
ગોશાલાનિર્મિતિકૃતગોરક્ષાય નમો નમઃ ।
તીર્થેષુ ભગવત્પાદસ્મૃત્યાલયકૃતે નમઃ ।
સર્વત્ર શઙ્કરમઠનિર્વહિત્રે નમો નમઃ ।
વેદશાસ્ત્રાધીતિગુપ્તિદીક્ષિતાય નમો નમઃ ।
દેહલ્યાં સ્કન્દગિર્યાખ્યાલયકર્ત્રે નમો નમઃ ।
ભારતીયકલાચારપોષકાય નમો નમઃ ॥ ૫૦ ॥

સ્તોત્રનીતિગ્રન્થપાઠરુચિદાય નમો નમઃ ।
યુક્ત્યા હરિહરાભેદદર્શયિત્રે નમો નમઃ ।
સ્વભ્યસ્તનિયમોન્નીતધ્યાનયોગાય તે નમઃ ।
પરધામ પરાકાશલીનચિત્તાય તે નમઃ ।
અનારતતપસ્યાપ્તદિવ્યશોભાય તે નમઃ ।
શમાદિષડ્ગુણયત સ્વચિત્તાય નમો નમઃ ।
સમસ્તભક્તજનતારક્ષકાય નમો નમઃ ।
સ્વશરીરપ્રભાધૂતહેમભાસે નમો નમઃ ।
અગ્નિતપ્તસ્વર્ણપટ્ટતુલ્યફાલાય તે નમઃ ।
વિભૂતિવિલસચ્છુભ્રલલાટાય નમો નમઃ ॥ ૬૦ ॥

પરિવ્રાડ્ગણસંસેવ્યપદાબ્જાય નમો નમઃ ।
આર્તાર્તિશ્રવણાપોહરતચિત્તાય તે નમઃ ।
ગ્રામીણજનતાવૃત્તિકલ્પકાય નમો નમઃ ।
જનકલ્યાણરચનાચતુરાય નમો નમઃ ।
જનજાગરણાસક્તિદાયકાય નમો નમઃ ।
શઙ્કરોપજ્ઞસુપથસઞ્ચારાય નમો નમઃ ।
અદ્વૈતશાસ્ત્રરક્ષાયાં સુલગ્નાય નમો નમઃ ।
પ્રાચ્યપ્રતીચ્યવિજ્ઞાનયોજકાય નમો નમઃ ।
ગૈર્વાણવાણીસંરક્ષાધુરીણાય નમો નમઃ ।
ભગવત્પૂજ્યપાદાનામપરાકૃતયે નમઃ ॥ ૭૦ ॥

સ્વપાદયાત્રયા પૂતભારતાય નમો નમઃ ।
નેપાલભૂપમહિતપદાબ્જાય નમો નમઃ ।
ચિન્તિતક્ષણસમ્પૂર્ણસઙ્કલ્પાય નમો નમઃ ।
યથાજ્ઞકર્મકૃદ્વર્ગોત્સાહકાય નમો નમઃ ।
મધુરાભાષણપ્રીતસ્વાશ્રિતાય નમો નમઃ ।
સર્વદા શુભમસ્ત્વિત્યાશંસકાય નમો નમઃ ।
ચિત્રીયમાણજનતાસન્દૃષ્ટાય નમો નમઃ ।
શરણાગતદીનાર્તપરિત્રાત્રે નમો નમઃ ।
સૌભાગ્યજનકાપાઙ્ગવીક્ષણાય નમો નમઃ ।
દુરવસ્થિતહૃત્તાપશામકાય નમો નમઃ ॥ ૮૦ ॥

દુર્યોજ્યવિમતવ્રાતસમન્વયકૃતે નમઃ ।
નિરસ્તાલસ્યમોહાશાવિક્ષેપાય નમો નમઃ ।
અનુગન્તૃદુરાસાદ્યપદવેગાય તે નમઃ ।
અન્યૈરજ્ઞાતસઙ્કલ્પવિચિત્રાય નમો નમઃ ।
સદા હસન્મુખાબ્જાનીતાશેષશુચે નમઃ ।
નવષષ્ટિતમાચાર્યશઙ્કરાય નમો નમઃ ।
વિવિધાપ્તજનપ્રાર્થ્યસ્વગૃહાગતયે નમઃ ।
જૈત્રયાત્રાવ્યાજકૃષ્ટજનસ્વાન્તાય તે નમઃ ।
વસિષ્ઠધૌમ્યસદૃશદેશિકાય નમો નમઃ ।
અસકૃત્ક્ષેત્રતીર્થાદિયાત્રાતૃપ્તાય તે નમઃ ॥ ૯૦ ॥

શ્રીચન્દ્રશેખરગુરોઃ એકશિષ્યાય તે નમઃ ।
ગુરોર્હૃદ્ગતસઙ્કલ્પક્રિયાન્વયકૃતે નમઃ ।
ગુરુવર્યકૃપાલબ્ધસમભાવાય તે નમઃ ।
યોગલિઙ્ગેન્દુમૌલીશપૂજકાય નમો નમઃ ।
વયોવૃદ્ધાનાથજનાશ્રયદાય નમો નમઃ ।
અવૃત્તિકોપદ્રુતાનાં વૃત્તિદાય નમો નમઃ ।
સ્વગુરૂપજ્ઞયા વિશ્વવિદ્યાલયકૃતે નમઃ ।
વિશ્વરાષ્ટ્રીયસદ્ગ્રન્થકોશાગારકૃતે નમઃ ।
વિદ્યાલયેષુ સદ્ધર્મબોધદાત્રે નમો નમઃ ।
દેવાલયેષ્વર્ચકાદિવૃત્તિદાત્રે નમો નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

કૈલાસે ભગવત્પાદમૂર્તિસ્થાપકાય તે નમઃ ।
કૈલાસમાનસસરોયાત્રાપૂતહૃદે નમઃ ।
અસમે બાલસપ્તાદ્રિનાથાલયકૃતે નમઃ ।
શિષ્ટવેદાધ્યાપકાનાં માનયિત્રે નમો નમઃ ।
મહારુદ્રાતિરુદ્રાદિ તોષિતેશાય તે નમઃ ।
અસકૃચ્છતચણ્ડીભિરર્હિતામ્બાય તે નમઃ ।
દ્રવિડાગમગાતૄણાં ખ્યાપયિત્રે નમો નમઃ ।
શિષ્ટશઙ્કરવિજયસ્વર્ચ્યમાનપદે નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

પરિત્યજ્ય મૌનં વટાધઃસ્થિતિં ચ
વ્રજન્ ભારતસ્ય પ્રદેશાત્પ્રદેશમ્ ।
મધુસ્યન્દિવાચા જનાન્ધર્મમાર્ગે
નયન્ શ્રીજયેન્દ્રો ગુરુર્ભાતિ ચિત્તે

॥ શ્રીગુરુ શ્રીચન્દ્રશેખરેન્દ્રસરસ્વતી શ્રીચરણસ્મૃતિઃ ॥

શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીકાઞ્ચીકામકોટિપીઠાધિપતિ શ્રીશઙ્કરાચાર્ય
શ્રીજયેન્દ્રસરસ્વતી શ્રીચરણૈઃ પ્રણીતા ।

અપારકરુણાસિન્ધું જ્ઞાનદં શાન્તરૂપિણમ્ ।
શ્રીચન્દ્રશેખરગુરું પ્રણમામિ મુદાન્વહમ્ ॥ ૧ ॥

લોકક્ષેમહિતાર્થાય ગુરુભિર્બહુસત્કૃતમ્ ।
સ્મૃત્વા સ્મૃત્વા નમામસ્તાન્ જન્મસાફલ્યહેતવે ॥ ૨ ॥

ગુરુવારસભાદ્વારા શાસ્ત્રસંરક્ષણં કૃતમ્ ।
અનૂરાધાસભાદ્વારા વેદસંરક્ષણં કૃતમ્ ॥ ૩ ॥

માર્ગશીર્ષે માસવરે સ્તોત્રપાઠપ્રચારણમ્ ।
વેદભાષ્યપ્રચારાર્થં રત્નોસવનિધિઃ કૃતઃ ॥ ૪ ॥

કર્મકાણ્ડપ્રચારાય વેદધર્મસભા કૃતા ।
વેદાન્તાર્થવિચારાય વિદ્યારણ્યનિધિઃ કૃતઃ ॥ ૫ ॥

શિલાલેખપ્રચારાર્થમુટ્ટઙ્કિત નિધિઃ કૃતઃ ।
ગોબ્રાહ્મણહિતાર્થાય વેદરક્ષણગોનિધિઃ ॥ ૬ ॥

ગોશાલા પાઠશાલા ચ ગુરુભિસ્તત્ર નિર્મિતે ।
બાલિકાનાં વિવાહાર્થં કન્યાદાનનિધિઃ કૃતઃ ॥ ૭ ॥

દેવાર્ચકાનાં સાહ્યાર્થં કચ્ચિમૂદૂર્નિધિઃ કૃતઃ ।
બાલવૃદ્ધાતુરાણાં ચ વ્યવસ્થા પરિપાલને ॥ ૮ ॥

અનાથપ્રેતસંસ્કારાદશ્વમેધફલં ભવેત્ ।
ઇતિ વાક્યાનુસારેણ વ્યવસ્થા તત્ર કલ્પિતા ॥ ૯ ॥

યત્ર શ્રીભગવત્પાદૈઃ ક્ષેત્રપર્યટનં કૃતમ્ ।
તત્ર તેષાં સ્મારણાય શિલામૂર્તિનિવેશિતા ॥ ૧૦ ॥

ભક્તવાઞ્છાભિસિદ્ધ્યર્થં નામતારકલેખનમ્ ।
રાજતં ચ રથં કૃત્વા કામાક્ષ્યાઃ પરિવાહણમ્ ॥ ૧૧ ॥

કામાક્ષ્યમ્બાવિમાનસ્ય સ્વર્ણેનાવરણં કૃતમ્ ।
મૂલસ્યોત્સવકામાક્ષ્યાઃ સ્વર્ણવર્મ પરિષ્કૃતિઃ ॥ ૧૨ ॥

લલિતાનામસાહસ્રસ્વર્ણમાલાવિભૂષણમ્ ।
શ્રીદેવ્યાઃ પર્વકાલેષુ સુવર્ણરથચાલનમ્ ॥ ૧૩ ॥

ચિદમ્બરનટેશસ્ય સદ્વૈદૂર્યકિરીટકમ્ ।
કરેઽભયપ્રદે પાદે કુઞ્ચિતે રત્નભૂષણમ્ ॥ ૧૪ ॥

મુષ્ટિતણ્ડુલદાનેન દરિદ્રાણાં ચ ભોજનમ્ ।
રુગ્ણાલયે ભગવતઃ પ્રસાદવિનિયોજનમ્ ॥ ૧૫ ॥

જગદ્ધિતૈષિભિર્દીનજનાવનપરાયણૈઃ ।
ગુરુભિશ્ચરિતે માર્ગે વિચરેમ મુદા સદા ॥ ૧૬ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *