108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi in Malayalam

॥ 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീജയേന്ദ്രസരസ്വതീ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥
॥ ശ്രീഗുരുനാമാവലിഃ ॥

ശ്രീകാഞ്ചീകാമകോടിപീഠാധിപതി ജഗദ്ഗുരു ശ്രീജയേന്ദ്രസരസ്വതീ
ശ്രീപാദാനാമഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ।

ജയാഖ്യയാ പ്രസിദ്ധേന്ദ്രസരസ്വത്യൈ നമോ നമഃ ।
തമോഽപഹഗ്രാമരത്ന സംഭൂതായ നമോ നമഃ ।
മഹാദേവ മഹീദേവതനൂജായ നമോ നമഃ ।
സരസ്വതീഗര്‍ഭശുക്തിമുക്താരത്നായ തേ നമഃ ।
സുബ്രഹ്മണ്യാഭിധാനീതകൌമാരായ നമോ നമഃ ।
മധ്യാര്‍ജുനഗജാരണ്യാധീതവേദായ തേ നമഃ ।
സ്വവൃത്തപ്രണീതാശേഷാധ്യാപകായ നമോ നമഃ ।
തപോനിഷ്ഠഗുരുജ്ഞാതവൈഭവായ നമോ നമഃ ।
ഗുര്‍വാജ്ഞാപാലനരതപിതൃദത്തായ തേ നമഃ ।
ജയാബ്ദേ സ്വീകൃതതുരീയാശ്രമായ നമോ നമഃ ॥ 10 ॥

ജയാഖ്യയാ സ്വഗുരുണാ ദീക്ഷിതായ നമഃ ।
ബ്രഹ്മചര്യാദേവ ലബ്ധപ്രവ്രജ്യായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥതടേ ലബ്ധചതുര്‍ഥാശ്രമിണേ നമഃ ।
കാഷായവാസസ്സംവീതശരീരായ നമോ നമഃ ।
വാക്യജ്ഞാചാര്യോപദിഷ്ടമഹാവാക്യായ തേ നമഃ ।
നിത്യം ഗുരുപദദ്വന്ദ്വനതിശീലായ തേ നമഃ ।
ലീലയാ വാമഹസ്താഗ്രധൃതദണ്ഡായ തേ നമഃ ।
ഭക്തോപഹൃതബില്വാദിമാലാധര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
ജംബീരതുലസീമാലാഭൂഷിതായ നമോ നമഃ ।
കാമകോടിമഹാപീഠാധീശ്വരായ നമോ നമഃ ॥ 20 ॥

സുവൃത്തനൃഹൃദാകാശനിവാസായ നമോ നമഃ ।
പാദാനതജനക്ഷേമസാധകായ നമോ നമഃ ।
ജ്ഞാനദാനോക്തമധുരഭാഷണായ നമോ നമഃ ।
ഗുരുപ്രിയാ ബ്രഹ്മസൂത്രവൃത്തികര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
ജഗദ്ഗുരുവരിഷ്ഠായ മഹതേ മഹസേ നമഃ ।
ഭാരതീയസദാചാരപരിത്രാത്രേ നമോ നമഃ ।
മര്യാദോല്ലങ്ഘിജനതാസുദൂരായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വത്ര സമഭാവാപ്തസൌഹൃദായ നമോ നമഃ ।
വീക്ഷാവിവശിതാശേഷഭാവുകായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീകാമകോടിപീഠാഗ്ര്യനികേതായ നമോ നമഃ ॥ 30 ॥

കാരുണ്യപൂരപൂര്‍ണാന്തഃകരണായ നമോ നമഃ ।
ശ്രീചന്ദ്രശേഖരചിത്താബ്ജാഹ്ലാദകായ നമോ നമഃ ।
പൂരിതസ്വഗുരൂത്തംസസങ്കല്‍പായ നമോ നമഃ ।
ത്രിവാരം ചന്ദ്രമൌലീശപൂജകായ നമോ നമഃ ।
കാമാക്ഷീധ്യാനസംലീനമാനസായ നമോ നമഃ ।
സുനിര്‍മിതസ്വര്‍ണരഥവാഹിതാംബായ തേ നമഃ ।
പരിഷ്കൃതാഖിലാണ്ഡേശീതാടങ്കായ നമോ നമഃ ।
രത്നഭൂഷിതനൃത്യേശഹസ്തപാദായ തേ നമഃ ।
വേങ്കടാദ്രീശകരുണാഽഽപ്ലാവിതായ നമോ നമഃ ।
കാശ്യാം ശ്രീകാമകോടീശാലയകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ॥ 40 ॥

കാമാക്ഷ്യംബാലയസ്വര്‍ണച്ഛാദകായ നമോ നമഃ ।
കുംഭാഭിഷേകസന്ദീപ്താലയവ്രാതായ തേ നമഃ ।
കാലട്യാം ശങ്കരയശഃസ്തംഭകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
രാജരാജാഖ്യചോലസ്യ സ്വര്‍ണമൌലികൃതേ നമഃ ।
ഗോശാലാനിര്‍മിതികൃതഗോരക്ഷായ നമോ നമഃ ।
തീര്‍ഥേഷു ഭഗവത്പാദസ്മൃത്യാലയകൃതേ നമഃ ।
സര്‍വത്ര ശങ്കരമഠനിര്‍വഹിത്രേ നമോ നമഃ ।
വേദശാസ്ത്രാധീതിഗുപ്തിദീക്ഷിതായ നമോ നമഃ ।
ദേഹല്യാം സ്കന്ദഗിര്യാഖ്യാലയകര്‍ത്രേ നമോ നമഃ ।
ഭാരതീയകലാചാരപോഷകായ നമോ നമഃ ॥ 50 ॥

സ്തോത്രനീതിഗ്രന്ഥപാഠരുചിദായ നമോ നമഃ ।
യുക്ത്യാ ഹരിഹരാഭേദദര്‍ശയിത്രേ നമോ നമഃ ।
സ്വഭ്യസ്തനിയമോന്നീതധ്യാനയോഗായ തേ നമഃ ।
പരധാമ പരാകാശലീനചിത്തായ തേ നമഃ ।
അനാരതതപസ്യാപ്തദിവ്യശോഭായ തേ നമഃ ।
ശമാദിഷഡ്ഗുണയത സ്വചിത്തായ നമോ നമഃ ।
സമസ്തഭക്തജനതാരക്ഷകായ നമോ നമഃ ।
സ്വശരീരപ്രഭാധൂതഹേമഭാസേ നമോ നമഃ ।
അഗ്നിതപ്തസ്വര്‍ണപട്ടതുല്യഫാലായ തേ നമഃ ।
വിഭൂതിവിലസച്ഛുഭ്രലലാടായ നമോ നമഃ ॥ 60 ॥

പരിവ്രാഡ്ഗണസംസേവ്യപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
ആര്‍താര്‍തിശ്രവണാപോഹരതചിത്തായ തേ നമഃ ।
ഗ്രാമീണജനതാവൃത്തികല്‍പകായ നമോ നമഃ ।
ജനകല്യാണരചനാചതുരായ നമോ നമഃ ।
ജനജാഗരണാസക്തിദായകായ നമോ നമഃ ।
ശങ്കരോപജ്ഞസുപഥസഞ്ചാരായ നമോ നമഃ ।
അദ്വൈതശാസ്ത്രരക്ഷായാം സുലഗ്നായ നമോ നമഃ ।
പ്രാച്യപ്രതീച്യവിജ്ഞാനയോജകായ നമോ നമഃ ।
ഗൈര്‍വാണവാണീസംരക്ഷാധുരീണായ നമോ നമഃ ।
ഭഗവത്പൂജ്യപാദാനാമപരാകൃതയേ നമഃ ॥ 70 ॥

സ്വപാദയാത്രയാ പൂതഭാരതായ നമോ നമഃ ।
നേപാലഭൂപമഹിതപദാബ്ജായ നമോ നമഃ ।
ചിന്തിതക്ഷണസമ്പൂര്‍ണസങ്കല്‍പായ നമോ നമഃ ।
യഥാജ്ഞകര്‍മകൃദ്വര്‍ഗോത്സാഹകായ നമോ നമഃ ।
മധുരാഭാഷണപ്രീതസ്വാശ്രിതായ നമോ നമഃ ।
സര്‍വദാ ശുഭമസ്ത്വിത്യാശംസകായ നമോ നമഃ ।
ചിത്രീയമാണജനതാസന്ദൃഷ്ടായ നമോ നമഃ ।
ശരണാഗതദീനാര്‍തപരിത്രാത്രേ നമോ നമഃ ।
സൌഭാഗ്യജനകാപാങ്ഗവീക്ഷണായ നമോ നമഃ ।
ദുരവസ്ഥിതഹൃത്താപശാമകായ നമോ നമഃ ॥ 80 ॥

ദുര്യോജ്യവിമതവ്രാതസമന്വയകൃതേ നമഃ ।
നിരസ്താലസ്യമോഹാശാവിക്ഷേപായ നമോ നമഃ ।
അനുഗന്തൃദുരാസാദ്യപദവേഗായ തേ നമഃ ।
അന്യൈരജ്ഞാതസങ്കല്‍പവിചിത്രായ നമോ നമഃ ।
സദാ ഹസന്‍മുഖാബ്ജാനീതാശേഷശുചേ നമഃ ।
നവഷഷ്ടിതമാചാര്യശങ്കരായ നമോ നമഃ ।
വിവിധാപ്തജനപ്രാര്‍ഥ്യസ്വഗൃഹാഗതയേ നമഃ ।
ജൈത്രയാത്രാവ്യാജകൃഷ്ടജനസ്വാന്തായ തേ നമഃ ।
വസിഷ്ഠധൌംയസദൃശദേശികായ നമോ നമഃ ।
അസകൃത്ക്ഷേത്രതീര്‍ഥാദിയാത്രാതൃപ്തായ തേ നമഃ ॥ 90 ॥

ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഗുരോഃ ഏകശിഷ്യായ തേ നമഃ ।
ഗുരോര്‍ഹൃദ്ഗതസങ്കല്‍പക്രിയാന്വയകൃതേ നമഃ ।
ഗുരുവര്യകൃപാലബ്ധസമഭാവായ തേ നമഃ ।
യോഗലിങ്ഗേന്ദുമൌലീശപൂജകായ നമോ നമഃ ।
വയോവൃദ്ധാനാഥജനാശ്രയദായ നമോ നമഃ ।
അവൃത്തികോപദ്രുതാനാം വൃത്തിദായ നമോ നമഃ ।
സ്വഗുരൂപജ്ഞയാ വിശ്വവിദ്യാലയകൃതേ നമഃ ।
വിശ്വരാഷ്ട്രീയസദ്ഗ്രന്ഥകോശാഗാരകൃതേ നമഃ ।
വിദ്യാലയേഷു സദ്ധര്‍മബോധദാത്രേ നമോ നമഃ ।
ദേവാലയേഷ്വര്‍ചകാദിവൃത്തിദാത്രേ നമോ നമഃ ॥ 100 ॥

കൈലാസേ ഭഗവത്പാദമൂര്‍തിസ്ഥാപകായ തേ നമഃ ।
കൈലാസമാനസസരോയാത്രാപൂതഹൃദേ നമഃ ।
അസമേ ബാലസപ്താദ്രിനാഥാലയകൃതേ നമഃ ।
ശിഷ്ടവേദാധ്യാപകാനാം മാനയിത്രേ നമോ നമഃ ।
മഹാരുദ്രാതിരുദ്രാദി തോഷിതേശായ തേ നമഃ ।
അസകൃച്ഛതചണ്ഡീഭിരര്‍ഹിതാംബായ തേ നമഃ ।
ദ്രവിഡാഗമഗാതൄണാം ഖ്യാപയിത്രേ നമോ നമഃ ।
ശിഷ്ടശങ്കരവിജയസ്വര്‍ച്യമാനപദേ നമഃ ॥ 108 ॥

പരിത്യജ്യ മൌനം വടാധഃസ്ഥിതിം ച
വ്രജന്‍ ഭാരതസ്യ പ്രദേശാത്പ്രദേശം ।
മധുസ്യന്ദിവാചാ ജനാന്ധര്‍മമാര്‍ഗേ
നയന്‍ ശ്രീജയേന്ദ്രോ ഗുരുര്‍ഭാതി ചിത്തേ

॥ ശ്രീഗുരു ശ്രീചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്രസരസ്വതീ ശ്രീചരണസ്മൃതിഃ ॥

ശ്രീജഗദ്ഗുരു ശ്രീകാഞ്ചീകാമകോടിപീഠാധിപതി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ
ശ്രീജയേന്ദ്രസരസ്വതീ ശ്രീചരണൈഃ പ്രണീതാ ।

അപാരകരുണാസിന്ധും ജ്ഞാനദം ശാന്തരൂപിണം ।
ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഗുരും പ്രണമാമി മുദാന്വഹം ॥ 1 ॥

ലോകക്ഷേമഹിതാര്‍ഥായ ഗുരുഭിര്‍ബഹുസത്കൃതം ।
സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ നമാമസ്താന്‍ ജന്‍മസാഫല്യഹേതവേ ॥ 2 ॥

ഗുരുവാരസഭാദ്വാരാ ശാസ്ത്രസംരക്ഷണം കൃതം ।
അനൂരാധാസഭാദ്വാരാ വേദസംരക്ഷണം കൃതം ॥ 3 ॥

മാര്‍ഗശീര്‍ഷേ മാസവരേ സ്തോത്രപാഠപ്രചാരണം ।
വേദഭാഷ്യപ്രചാരാര്‍ഥം രത്നോസവനിധിഃ കൃതഃ ॥ 4 ॥

കര്‍മകാണ്ഡപ്രചാരായ വേദധര്‍മസഭാ കൃതാ ।
വേദാന്താര്‍ഥവിചാരായ വിദ്യാരണ്യനിധിഃ കൃതഃ ॥ 5 ॥

ശിലാലേഖപ്രചാരാര്‍ഥമുട്ടങ്കിത നിധിഃ കൃതഃ ।
ഗോബ്രാഹ്മണഹിതാര്‍ഥായ വേദരക്ഷണഗോനിധിഃ ॥ 6 ॥

ഗോശാലാ പാഠശാലാ ച ഗുരുഭിസ്തത്ര നിര്‍മിതേ ।
ബാലികാനാം വിവാഹാര്‍ഥം കന്യാദാനനിധിഃ കൃതഃ ॥ 7 ॥

ദേവാര്‍ചകാനാം സാഹ്യാര്‍ഥം കച്ചിമൂദൂര്‍നിധിഃ കൃതഃ ।
ബാലവൃദ്ധാതുരാണാം ച വ്യവസ്ഥാ പരിപാലനേ ॥ 8 ॥

അനാഥപ്രേതസംസ്കാരാദശ്വമേധഫലം ഭവേത് ।
ഇതി വാക്യാനുസാരേണ വ്യവസ്ഥാ തത്ര കല്‍പിതാ ॥ 9 ॥

യത്ര ശ്രീഭഗവത്പാദൈഃ ക്ഷേത്രപര്യടനം കൃതം ।
തത്ര തേഷാം സ്മാരണായ ശിലാമൂര്‍തിനിവേശിതാ ॥ 10 ॥

ഭക്തവാഞ്ഛാഭിസിദ്ധ്യര്‍ഥം നാമതാരകലേഖനം ।
രാജതം ച രഥം കൃത്വാ കാമാക്ഷ്യാഃ പരിവാഹണം ॥ 11 ॥

കാമാക്ഷ്യംബാവിമാനസ്യ സ്വര്‍ണേനാവരണം കൃതം ।
മൂലസ്യോത്സവകാമാക്ഷ്യാഃ സ്വര്‍ണവര്‍മ പരിഷ്കൃതിഃ ॥ 12 ॥

ലലിതാനാമസാഹസ്രസ്വര്‍ണമാലാവിഭൂഷണം ।
ശ്രീദേവ്യാഃ പര്‍വകാലേഷു സുവര്‍ണരഥചാലനം ॥ 13 ॥

ചിദംബരനടേശസ്യ സദ്വൈദൂര്യകിരീടകം ।
കരേഽഭയപ്രദേ പാദേ കുഞ്ചിതേ രത്നഭൂഷണം ॥ 14 ॥

മുഷ്ടിതണ്ഡുലദാനേന ദരിദ്രാണാം ച ഭോജനം ।
രുഗ്ണാലയേ ഭഗവതഃ പ്രസാദവിനിയോജനം ॥ 15 ॥

ജഗദ്ധിതൈഷിഭിര്‍ദീനജനാവനപരായണൈഃ ।
ഗുരുഭിശ്ചരിതേ മാര്‍ഗേ വിചരേമ മുദാ സദാ ॥ 16 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi in Malayalam
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top