108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi in Tamil

॥ 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஜயேந்த்³ரஸரஸ்வதீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥
॥ ஶ்ரீகு³ருநாமாவளி: ॥

ஶ்ரீகாஞ்சீகாமகோடிபீடா²தி⁴பதி ஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீஜயேந்த்³ரஸரஸ்வதீ
ஶ்ரீபாதா³நாமஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ।

ஜயாக்²யயா ப்ரஸித்³தே⁴ந்த்³ரஸரஸ்வத்யை நமோ நம: ।
தமோঽபஹக்³ராமரத்ந ஸம்பூ⁴தாய நமோ நம: ।
மஹாதே³வ மஹீதே³வதநூஜாய நமோ நம: ।
ஸரஸ்வதீக³ர்ப⁴ஶுக்திமுக்தாரத்நாய தே நம: ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யாபி⁴தா⁴நீதகௌமாராய நமோ நம: ।
மத்⁴யார்ஜுநக³ஜாரண்யாதீ⁴தவேதா³ய தே நம: ।
ஸ்வவ்ருʼத்தப்ரணீதாஶேஷாத்⁴யாபகாய நமோ நம: ।
தபோநிஷ்ட²கு³ருஜ்ஞாதவைப⁴வாய நமோ நம: ।
கு³ர்வாஜ்ஞாபாலநரதபித்ருʼத³த்தாய தே நம: ।
ஜயாப்³தே³ ஸ்வீக்ருʼததுரீயாஶ்ரமாய நமோ நம: ॥ 10 ॥

ஜயாக்²யயா ஸ்வகு³ருணா தீ³க்ஷிதாய நம: ।
ப்³ரஹ்மசர்யாதே³வ லப்³த⁴ப்ரவ்ரஜ்யாய நமோ நம: ।
ஸர்வதீர்த²தடே லப்³த⁴சதுர்தா²ஶ்ரமிணே நம: ।
காஷாயவாஸஸ்ஸம்வீதஶரீராய நமோ நம: ।
வாக்யஜ்ஞாசார்யோபதி³ஷ்டமஹாவாக்யாய தே நம: ।
நித்யம் கு³ருபத³த்³வந்த்³வநதிஶீலாய தே நம: ।
லீலயா வாமஹஸ்தாக்³ரத்⁴ருʼதத³ண்டா³ய தே நம: ।
ப⁴க்தோபஹ்ருʼதபி³ல்வாதி³மாலாத⁴ர்த்ரே நமோ நம: ।
ஜம்பீ³ரதுளஸீமாலாபூ⁴ஷிதாய நமோ நம: ।
காமகோடிமஹாபீடா²தீ⁴ஶ்வராய நமோ நம: ॥ 20 ॥

ஸுவ்ருʼத்தந்ருʼஹ்ருʼதா³காஶநிவாஸாய நமோ நம: ।
பாதா³நதஜநக்ஷேமஸாத⁴காய நமோ நம: ।
ஜ்ஞாநதா³நோக்தமது⁴ரபா⁴ஷணாய நமோ நம: ।
கு³ருப்ரியா ப்³ரஹ்மஸூத்ரவ்ருʼத்திகர்த்ரே நமோ நம: ।
ஜக³த்³கு³ருவரிஷ்டா²ய மஹதே மஹஸே நம: ।
பா⁴ரதீயஸதா³சாரபரித்ராத்ரே நமோ நம: ।
மர்யாதோ³ல்லங்கி⁴ஜநதாஸுதூ³ராய நமோ நம: ।
ஸர்வத்ர ஸமபா⁴வாப்தஸௌஹ்ருʼதா³ய நமோ நம: ।
வீக்ஷாவிவஶிதாஶேஷபா⁴வுகாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீகாமகோடிபீடா²க்³ர்யநிகேதாய நமோ நம: ॥ 30 ॥

காருண்யபூரபூர்ணாந்த:கரணாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரசித்தாப்³ஜாஹ்லாத³காய நமோ நம: ।
பூரிதஸ்வகு³ரூத்தம்ஸஸங்கல்பாய நமோ நம: ।
த்ரிவாரம் சந்த்³ரமௌலீஶபூஜகாய நமோ நம: ।
காமாக்ஷீத்⁴யாநஸம்லீநமாநஸாய நமோ நம: ।
ஸுநிர்மிதஸ்வர்ணரத²வாஹிதாம்பா³ய தே நம: ।
பரிஷ்க்ருʼதாகி²லாண்டே³ஶீதாடங்காய நமோ நம: ।
ரத்நபூ⁴ஷிதந்ருʼத்யேஶஹஸ்தபாதா³ய தே நம: ।
வேங்கடாத்³ரீஶகருணாঽঽப்லாவிதாய நமோ நம: ।
காஶ்யாம் ஶ்ரீகாமகோடீஶாலயகர்த்ரே நமோ நம: ॥ 40 ॥

காமாக்ஷ்யம்பா³லயஸ்வர்ணச்சா²த³காய நமோ நம: ।
கும்பா⁴பி⁴ஷேகஸந்தீ³ப்தாலயவ்ராதாய தே நம: ।
காலட்யாம் ஶங்கரயஶ:ஸ்தம்ப⁴கர்த்ரே நமோ நம: ।
ராஜராஜாக்²யசோலஸ்ய ஸ்வர்ணமௌலிக்ருʼதே நம: ।
கோ³ஶாலாநிர்மிதிக்ருʼதகோ³ரக்ஷாய நமோ நம: ।
தீர்தே²ஷு ப⁴க³வத்பாத³ஸ்ம்ருʼத்யாலயக்ருʼதே நம: ।
ஸர்வத்ர ஶங்கரமட²நிர்வஹித்ரே நமோ நம: ।
வேத³ஶாஸ்த்ராதீ⁴திகு³ப்திதீ³க்ஷிதாய நமோ நம: ।
தே³ஹல்யாம் ஸ்கந்த³கி³ர்யாக்²யாலயகர்த்ரே நமோ நம: ।
பா⁴ரதீயகலாசாரபோஷகாய நமோ நம: ॥ 50 ॥

ஸ்தோத்ரநீதிக்³ரந்த²பாட²ருசிதா³ய நமோ நம: ।
யுக்த்யா ஹரிஹராபே⁴த³த³ர்ஶயித்ரே நமோ நம: ।
ஸ்வப்⁴யஸ்தநியமோந்நீதத்⁴யாநயோகா³ய தே நம: ।
பரதா⁴ம பராகாஶலீநசித்தாய தே நம: ।
அநாரததபஸ்யாப்ததி³வ்யஶோபா⁴ய தே நம: । 55 ।
ஶமாதி³ஷட்³கு³ணயத ஸ்வசித்தாய நமோ நம: ।
ஸமஸ்தப⁴க்தஜநதாரக்ஷகாய நமோ நம: ।
ஸ்வஶரீரப்ரபா⁴தூ⁴தஹேமபா⁴ஸே நமோ நம: ।
அக்³நிதப்தஸ்வர்ணபட்டதுல்யபா²லாய தே நம: ।
விபூ⁴திவிலஸச்சு²ப்⁴ரலலாடாய நமோ நம: ॥ 60 ॥

பரிவ்ராட்³க³ணஸம்ஸேவ்யபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
ஆர்தார்திஶ்ரவணாபோஹரதசித்தாய தே நம: ।
க்³ராமீணஜநதாவ்ருʼத்திகல்பகாய நமோ நம: ।
ஜநகல்யாணரசநாசதுராய நமோ நம: ।
ஜநஜாக³ரணாஸக்திதா³யகாய நமோ நம: ।
ஶங்கரோபஜ்ஞஸுபத²ஸஞ்சாராய நமோ நம: ।
அத்³வைதஶாஸ்த்ரரக்ஷாயாம் ஸுலக்³நாய நமோ நம: ।
ப்ராச்யப்ரதீச்யவிஜ்ஞாநயோஜகாய நமோ நம: ।
கை³ர்வாணவாணீஸம்ரக்ஷாது⁴ரீணாய நமோ நம: ।
ப⁴க³வத்பூஜ்யபாதா³நாமபராக்ருʼதயே நம: ॥ 70 ॥

ஸ்வபாத³யாத்ரயா பூதபா⁴ரதாய நமோ நம: ।
நேபாலபூ⁴பமஹிதபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
சிந்திதக்ஷணஸம்பூர்ணஸங்கல்பாய நமோ நம: ।
யதா²ஜ்ஞகர்மக்ருʼத்³வர்கோ³த்ஸாஹகாய நமோ நம: ।
மது⁴ராபா⁴ஷணப்ரீதஸ்வாஶ்ரிதாய நமோ நம: ।
ஸர்வதா³ ஶுப⁴மஸ்த்வித்யாஶம்ஸகாய நமோ நம: ।
சித்ரீயமாணஜநதாஸந்த்³ருʼஷ்டாய நமோ நம: ।
ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராத்ரே நமோ நம: ।
ஸௌபா⁴க்³யஜநகாபாங்க³வீக்ஷணாய நமோ நம: ।
து³ரவஸ்தி²தஹ்ருʼத்தாபஶாமகாய நமோ நம: ॥ 80 ॥

து³ர்யோஜ்யவிமதவ்ராதஸமந்வயக்ருʼதே நம: ।
நிரஸ்தாலஸ்யமோஹாஶாவிக்ஷேபாய நமோ நம: ।
அநுக³ந்த்ருʼது³ராஸாத்³யபத³வேகா³ய தே நம: ।
அந்யைரஜ்ஞாதஸங்கல்பவிசித்ராய நமோ நம: ।
ஸதா³ ஹஸந்முகா²ப்³ஜாநீதாஶேஷஶுசே நம: ।
நவஷஷ்டிதமாசார்யஶங்கராய நமோ நம: ।
விவிதா⁴ப்தஜநப்ரார்த்²யஸ்வக்³ருʼஹாக³தயே நம: ।
ஜைத்ரயாத்ராவ்யாஜக்ருʼஷ்டஜநஸ்வாந்தாய தே நம: ।
வஸிஷ்ட²தௌ⁴ம்யஸத்³ருʼஶதே³ஶிகாய நமோ நம: ।
அஸக்ருʼத்க்ஷேத்ரதீர்தா²தி³யாத்ராத்ருʼப்தாய தே நம: ॥ 90 ॥

ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரகு³ரோ: ஏகஶிஷ்யாய தே நம: ।
கு³ரோர்ஹ்ருʼத்³க³தஸங்கல்பக்ரியாந்வயக்ருʼதே நம: ।
கு³ருவர்யக்ருʼபாலப்³த⁴ஸமபா⁴வாய தே நம: ।
யோக³லிங்கே³ந்து³மௌலீஶபூஜகாய நமோ நம: ।
வயோவ்ருʼத்³தா⁴நாத²ஜநாஶ்ரயதா³ய நமோ நம: ।
அவ்ருʼத்திகோபத்³ருதாநாம் வ்ருʼத்திதா³ய நமோ நம: ।
ஸ்வகு³ரூபஜ்ஞயா விஶ்வவித்³யாலயக்ருʼதே நம: ।
விஶ்வராஷ்ட்ரீயஸத்³க்³ரந்த²கோஶாகா³ரக்ருʼதே நம: ।
வித்³யாலயேஷு ஸத்³த⁴ர்மபோ³த⁴தா³த்ரே நமோ நம: ।
தே³வாலயேஷ்வர்சகாதி³வ்ருʼத்திதா³த்ரே நமோ நம: ॥ 100 ॥

கைலாஸே ப⁴க³வத்பாத³மூர்திஸ்தா²பகாய தே நம: ।
கைலாஸமாநஸஸரோயாத்ராபூதஹ்ருʼதே³ நம: ।
அஸமே பா³லஸப்தாத்³ரிநாதா²லயக்ருʼதே நம: ।
ஶிஷ்டவேதா³த்⁴யாபகாநாம் மாநயித்ரே நமோ நம: ।
மஹாருத்³ராதிருத்³ராதி³ தோஷிதேஶாய தே நம: ।
அஸக்ருʼச்ச²தசண்டீ³பி⁴ரர்ஹிதாம்பா³ய தே நம: ।
த்³ரவிடா³க³மகா³த்ரூʼணாம் க்²யாபயித்ரே நமோ நம: ।
ஶிஷ்டஶங்கரவிஜயஸ்வர்ச்யமாநபதே³ நம: । 108 ।

பரித்யஜ்ய மௌநம் வடாத:⁴ஸ்தி²திம் ச
வ்ரஜந் பா⁴ரதஸ்ய ப்ரதே³ஶாத்ப்ரதே³ஶம் ।
மது⁴ஸ்யந்தி³வாசா ஜநாந்த⁴ர்மமார்கே³
நயந் ஶ்ரீஜயேந்த்³ரோ கு³ருர்பா⁴தி சித்தே

॥ ஶ்ரீகு³ரு ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ரஸரஸ்வதீ ஶ்ரீசரணஸ்ம்ருʼதி: ॥

ஶ்ரீஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீகாஞ்சீகாமகோடிபீடா²தி⁴பதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய
ஶ்ரீஜயேந்த்³ரஸரஸ்வதீ ஶ்ரீசரணை: ப்ரணீதா ।

அபாரகருணாஸிந்து⁴ம் ஜ்ஞாநத³ம் ஶாந்தரூபிணம் ।
ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரகு³ரும் ப்ரணமாமி முதா³ந்வஹம் ॥ 1 ॥

லோகக்ஷேமஹிதார்தா²ய கு³ருபி⁴ர்ப³ஹுஸத்க்ருʼதம் ।
ஸ்ம்ருʼத்வா ஸ்ம்ருʼத்வா நமாமஸ்தாந் ஜந்மஸாப²ல்யஹேதவே ॥ 2 ॥

கு³ருவாரஸபா⁴த்³வாரா ஶாஸ்த்ரஸம்ரக்ஷணம் க்ருʼதம் ।
அநூராதா⁴ஸபா⁴த்³வாரா வேத³ஸம்ரக்ஷணம் க்ருʼதம் ॥ 3 ॥

மார்க³ஶீர்ஷே மாஸவரே ஸ்தோத்ரபாட²ப்ரசாரணம் ।
வேத³பா⁴ஷ்யப்ரசாரார்த²ம் ரத்நோஸவநிதி:⁴ க்ருʼத: ॥ 4 ॥

கர்மகாண்ட³ப்ரசாராய வேத³த⁴ர்மஸபா⁴ க்ருʼதா ।
வேதா³ந்தார்த²விசாராய வித்³யாரண்யநிதி:⁴ க்ருʼத: ॥ 5 ॥

ஶிலாலேக²ப்ரசாரார்த²முட்டங்கித நிதி:⁴ க்ருʼத: ।
கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதார்தா²ய வேத³ரக்ஷணகோ³நிதி:⁴ ॥ 6 ॥

கோ³ஶாலா பாட²ஶாலா ச கு³ருபி⁴ஸ்தத்ர நிர்மிதே ।
பா³லிகாநாம் விவாஹார்த²ம் கந்யாதா³நநிதி:⁴ க்ருʼத: ॥ 7 ॥

தே³வார்சகாநாம் ஸாஹ்யார்த²ம் கச்சிமூதூ³ர்நிதி:⁴ க்ருʼத: ।
பா³லவ்ருʼத்³தா⁴துராணாம் ச வ்யவஸ்தா² பரிபாலநே ॥ 8 ॥

அநாத²ப்ரேதஸம்ஸ்காராத³ஶ்வமேத⁴ப²லம் ப⁴வேத் ।
இதி வாக்யாநுஸாரேண வ்யவஸ்தா² தத்ர கல்பிதா ॥ 9 ॥

யத்ர ஶ்ரீப⁴க³வத்பாதை:³ க்ஷேத்ரபர்யடநம் க்ருʼதம் ।
தத்ர தேஷாம் ஸ்மாரணாய ஶிலாமூர்திநிவேஶிதா ॥ 10 ॥

ப⁴க்தவாஞ்சா²பி⁴ஸித்³த்⁴யர்த²ம் நாமதாரகலேக²நம் ।
ராஜதம் ச ரத²ம் க்ருʼத்வா காமாக்ஷ்யா: பரிவாஹணம் ॥ 11 ॥

காமாக்ஷ்யம்பா³விமாநஸ்ய ஸ்வர்ணேநாவரணம் க்ருʼதம் ।
மூலஸ்யோத்ஸவகாமாக்ஷ்யா: ஸ்வர்ணவர்ம பரிஷ்க்ருʼதி: ॥ 12 ॥

லலிதாநாமஸாஹஸ்ரஸ்வர்ணமாலாவிபூ⁴ஷணம் ।
ஶ்ரீதே³வ்யா: பர்வகாலேஷு ஸுவர்ணரத²சாலநம் ॥ 13 ॥

சித³ம்ப³ரநடேஶஸ்ய ஸத்³வைதூ³ர்யகிரீடகம் ।
கரேঽப⁴யப்ரதே³ பாதே³ குஞ்சிதே ரத்நபூ⁴ஷணம் ॥ 14 ॥

முஷ்டிதண்டு³லதா³நேந த³ரித்³ராணாம் ச போ⁴ஜநம் ।
ருக்³ணாலயே ப⁴க³வத: ப்ரஸாத³விநியோஜநம் ॥ 15 ॥

ஜக³த்³தி⁴தைஷிபி⁴ர்தீ³நஜநாவநபராயணை: ।
கு³ருபி⁴ஶ்சரிதே மார்கே³ விசரேம முதா³ ஸதா³ ॥ 16 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *