108 Names of Lord Kuber in Kannada

॥ ಕುಬೇರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅಲಕಾಧೀಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಕುಬೇರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।

ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ
ಧನಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ
ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದಾಪಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಶ್ರೀಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಕುಬೇರ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ।
ಸಮೇಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು ।
ಕುಬೇರಾಜ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಮನುಜಬಾಹ್ಯವಿಮಾನವರಸ್ತುತಂ
ಗರುಡರತ್ನನಿಭಂ ನಿಧಿನಾಯಕಮ್ ।
ಶಿವಸಖಂ ಮುಕುಟಾದಿವಿಭೂಷಿತಂ
ವರರುಚಿಂ ತಮಹಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಸದಾ ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ದೇವದೇವೇಶ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಹಿತೇಚ್ಛಯಾ ।
ಪೂಜಯಾಮಿ ವಿಧಾನೇನ ಪ್ರಸನ್ನಸುಮುಖೋ ಭವ ॥

ಅಥ ಕುಬೇರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

॥ 108 Names of God Kubera Kannada Lyrics ॥

ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಪದ್ಮನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಾಖ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕರಾಖ್ಯನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕಚ್ಛಪಾಖ್ಯನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದನಿಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಾಖ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲನಿತ್ಯಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರನಿಧಿದೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಲಪಿಲಾಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೋಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಕೂಬರನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಗ್ರೀವಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಗೂಢಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಾಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಪಿನಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಕಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಶೈಲನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಚಿತ್ರಚೈತ್ರರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಯಾನವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಹಾರಸುಕುತೂಹಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಪುಷ್ಪಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾದಿಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಹುತಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾಪ್ರಾಕ್ತನನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣೀವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣೀಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಮ್ಪುರುಷನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುವಾಮಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮುಖಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ರಿತಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಷಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀನಿತ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಸದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಥಿರಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಜನ್ಮಗೇಹಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೂಪಾಧಿಕವಾಸಭುವೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಣಿಕರುಣಾಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಕೃಪಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಿಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣನಗರೀವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿಪೀಠಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹಾಮೇರೂತ್ತರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿಗಣಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಣಖಾಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪೂಜಾರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಯೋಗಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಶೇಖರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ ॥ 109 ॥

ಇತಿ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kuber Ashtottara Shatanamavali » Kuvera » Kuberudu » 108 Names of Kuberan Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *