108 Names of Lord Vishnu in English

॥ 108 Names of Lord Vishnu English Lyrics॥

om visnave namah
laksmi pataye namah
gopalaya namah
vaikunthaya namah
garuda dhvajaya namah
para brahmane namah
jagan nathaya namah
vasudevaya namah
tri vikramaya namah
daityantakaya namah ॥ 10 ॥

madhu ripave namah
tarksya vahaya namah
sanatanaya namah
narayanaya namah
padma nabhaya namah
hrsikesaya namah
sudha pradaya namah
madhavaya namah
pundarikaksaya namah
sthiti kartre namah ॥ 20 ॥

paratparaya namah
vanamaline namah
yajna rupaya namah
cakra panaye namah
gada dharaya namah
upendraya namah
kesavaya namah
hamsaya namah
samudra mathanaya namah
haraye namah ॥ 30 ॥

govindaya namah
brahma janakaya namah
kaitabhasura mardanaya namah
sridharaya namah
kamajanakaya namah
sesa sayine namah
catur bhujaya namah
pancajanya dharaya namah
srimate namah
sarngapanaye namah ॥ 40 ॥

janardanaya namah
pitambara dharaya namah
devaya namah
surya candra vilocanaya namah
matsyarupaya namah
kurma rupaya namah
krodha rupaya namah
nrkesarini namah
vamanaya namah
bhargavaya namah ॥ 50 ॥

ramaya namah
haline namah
krsnaya namah
hayananaya namah
visvambaraya namah
simsumaraya namah
sridharaya namah
kapilaya namah
dhruvaya namah
dattatreyaya namah ॥ 60 ॥

acyutaya namah
anantaya namah
mukundaya namah
dadhi vamanaya namah
dhanvantaraye namah
srinivasaya namah
pradyumnaya namah
purusottamaya namah
srivatsa kaustubhoraskaya namah
murarataye namah ॥ 70 ॥

adhoksajaya namah
vrsabhaya namah
mohini rupa dharine namah
sankarsanaya namah
prthave namah
ksirabdhi sayine namah
bhutatmane namah
bhagavate namah
bhakta vatsalaya namah
aniruddhaya namah ॥ 80 ॥

aprameyatmane namah
tri dhamne namah
bhuta bhavanaya namah
sveta dvipe nivastavyaya namah
surya mandala madhya gaya namah
sanakadi samsevitaya namah
gajendra varadaya namah
narayanaya namah
nila kantaya namah
dhara kantaya namah ॥ 90 ॥

vedatmane namah
badarayanaya namah
bhagirathi janma bhumi pada padmaya namah
satamprabhave namah
svabhuve namah
vibhave namah
ganasyamaya namah
jagat karanaya namah
avyayaya namah
buddhavataraya namah ॥ 100 ॥

santatmane namah
liladhrta varakrtaye namah
damodaraya namah
virat rupaya namah
bhuta bhavatprabhave namah
adi devaya namah
deva devaya namah
prahlada paripalakaya namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *