108 Names of Matangi Devi in Kannada

॥ 108 Names of Matangi Devi Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಶ್ರೀಮಹಾಮತ್ತಮಾತಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಯಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೂತಿಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭವಾರಾಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭೂತಿಸಮ್ಪತ್ತಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೀಜನಾಧೀಶಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧನಾಗಾರದೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧನೇಶಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೀವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಧೀವರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರಭಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಶ್ರೀಕರ್ಣನಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗಾಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗಾವಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಗಪ್ರೀತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಿಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭವಾನೀಮಹಾಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋಶಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಿಶೋರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಶ್ರೀಕಿಶೋರಪ್ರಿಯಾನನ್ದಈಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಪಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಸಿದ್ಧಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಕಾರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಶ್ರೀಮಹೋಲ್ಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಲಾಸ್ಯಲೀಲಾಲಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷೇಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಪಾಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಅಕ್ಷಯಪ್ರೀತಿದಾಭೂತಿಯುಕ್ತಾಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭವಾರಾಧಿತಾಭೂತಿಸತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಭಾನುಭಾಸ್ವತ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಲತ್ಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಶ್ರೀಕಾಮಿನೀಕಾನ್ತಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಪಾಲಾಽಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಕೋದ್ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕದಮ್ಬಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋಟರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೋಟದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಶ್ರೀಕ್ಷಮಾಙ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಯಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಯಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಯಾಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಯಪ್ರಾನ್ತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷವತ್ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕ್ಷೀರಪೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಿವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಶ್ರೀಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಾಕದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಕಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಫಲಪ್ರಾಶಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಕಾಹ್ವಾಶಕಾಖ್ಯಾಶಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶಕಾಕ್ಷಾನ್ತರೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುರೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಶೇಷಯಜ್ಞೋಪವೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಯನ್ತೀಜಯಾಜಾಗ್ರತೀಯೋಗ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಶ್ರೀಜಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಪಧ್ಯಾನಸನ್ತುಷ್ಟಸಂಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಯಪ್ರಾಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಯಸ್ವರ್ಣದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಯಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಯಾಮ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಗನ್ಮಾತೃರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸ್ವಧಾವೌಷಡನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಶ್ರೀವಿಲಮ್ಬಾವಿಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಷಡಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಲಮ್ಬರೂಪಾಽಸಿಹಸ್ತಾಽಽಪ್ದಾಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಂಗಲಪ್ರೇಮಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀನಿಶುಮ್ಭಕ್ಷಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಶುಮ್ಭದರ್ಪತ್ವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆನನ್ದಬೀಜಾದಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಂಡಮುಂಡಾಪದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರಚಂಡಾಽಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಹಾಚಂಡವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಲಚ್ಚಾಮರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಾಮರಾಚನ್ದ್ರಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುಚಾಮಿಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಚಿತ್ರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸುಸಂಗೀತಗೀತಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Matangi Devi Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Matangi Devi Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Matangi Devi in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top