108 Names of Matangi Devi in Sanskrit

॥ 108 Names of Matangi Devi Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीमातङ्गीअष्टोत्तरशतनामावली ॥
श्रीमहामत्तमातङ्गिन्यै नमः ।
श्रीसिद्धिरूपायै नमः ।
श्रीयोगिन्यै नमः ।
श्रीभद्रकाल्यै नमः ।
श्रीरमायै नमः ।
श्रीभवान्यै नमः ।
श्रीभयप्रीतिदायै नमः ।
श्रीभूतियुक्तायै नमः ।
श्रीभवाराधितायै नमः ।
श्रीभूतिसम्पत्तिकर्यै नमः ॥ १० ॥

श्रीजनाधीशमात्रे नमः ।
श्रीधनागारदृष्ट्यै नमः ।
श्रीधनेशार्चितायै नमः ।
श्रीधीवरायै नमः ।
श्रीधीवराङ्ग्यै नमः ।
श्रीप्रकृष्टायै नमः ।
श्रीप्रभारूपिण्यै नमः ।
श्रीकामरूपायै नमः ।
श्रीप्रहृष्टायै नमः ।
श्रीमहाकीर्तिदायै नमः ॥ २० ॥

श्रीकर्णनाल्यै नमः ।
श्रीकाल्यै नमः ।
श्रीभगाघोररूपायै नमः ।
श्रीभगाङ्ग्यै नमः ।
श्रीभगावाह्यै नमः ।
श्रीभगप्रीतिदायै नमः ।
श्रीभिमरूपायै नमः ।
श्रीभवानीमहाकौशिक्यै नमः ।
श्रीकोशपूर्णायै नमः ।
श्रीकिशोर्यै नमः ॥ ३० ॥

श्रीकिशोरप्रियानन्दईहायै नमः ।
श्रीमहाकारणायै नमः ।
श्रीकारणायै नमः ।
श्रीकर्मशीलायै नमः ।
श्रीकपाल्यै नमः ।
श्रीप्रसिद्धायै नमः ।
श्रीमहासिद्धखण्डायै नमः ।
श्रीमकारप्रियायै नमः ।
श्रीमानरूपायै नमः ।
श्रीमहेश्यै नमः ॥ ४० ॥

श्रीमहोल्लासिन्यै नमः ।
श्रीलास्यलीलालयाङ्ग्यै नमः ।
श्रीक्षमायै नमः ।
श्रीक्षेमशीलायै नमः ।
श्रीक्षपाकारिण्यै नमः ।
श्रीअक्षयप्रीतिदाभूतियुक्ताभवान्यै नमः ।
श्रीभवाराधिताभूतिसत्यात्मिकायै नमः ।
श्रीप्रभोद्भासितायै नमः ।
श्रीभानुभास्वत्करायै नमः ।
श्रीचलत्कुण्डलायै नमः ॥ ५० ॥

श्रीकामिनीकान्तयुक्तायै नमः ।
श्रीकपालाऽचलायै नमः ।
श्रीकालकोद्धारिण्यै नमः ।
श्रीकदम्बप्रियायै नमः ।
श्रीकोटर्यै नमः ।
श्रीकोटदेहायै नमः ।
श्रीक्रमायै नमः ।
श्रीकीर्तिदायै नमः ।
श्रीकर्णरूपायै नमः ।
श्रीकाक्ष्म्यै नमः ॥ ६० ॥

श्रीक्षमाङ्यै नमः ।
श्रीक्षयप्रेमरूपायै नमः ।
श्रीक्षपायै नमः ।
श्रीक्षयाक्षायै नमः ।
श्रीक्षयाह्वायै नमः ।
श्रीक्षयप्रान्तरायै नमः ।
श्रीक्षवत्कामिन्यै नमः ।
श्रीक्षारिण्यै नमः ।
श्रीक्षीरपूषायै नमः ।
श्रीशिवाङ्ग्यै नमः ॥ ७० ॥

श्रीशाकम्भर्यै नमः ।
श्रीशाकदेहायै नमः ।
श्रीमहाशाकयज्ञायै नमः ।
श्रीफलप्राशकायै नमः ।
श्रीशकाह्वाशकाख्याशकायै नमः ।
श्रीशकाक्षान्तरोषायै नमः ।
श्रीसुरोषायै नमः ।
श्रीसुरेखायै नमः ।
श्रीमहाशेषयज्ञोपवीतप्रियायै नमः ।
श्रीजयन्तीजयाजाग्रतीयोग्यरूपायै नमः ॥ ८० ॥

श्रीजयाङ्गायै नमः ।
श्रीजपध्यानसन्तुष्टसंज्ञायै नमः ।
श्रीजयप्राणरूपायै नमः ।
श्रीजयस्वर्णदेहायै नमः ।
श्रीजयज्वालिन्यै नमः ।
श्रीयामिन्यै नमः ।
श्रीयाम्यरूपायै नमः ।
श्रीजगन्मातृरूपायै नमः ।
श्रीजगद्रक्षणायै नमः ।
श्रीस्वधावौषडन्तायै नमः ॥ ९० ॥

श्रीविलम्बाविलम्बायै नमः ।
श्रीषडङ्गायै नमः ।
श्रीमहालम्बरूपाऽसिहस्ताऽऽप्दाहारिण्यै नमः ।
श्रीमहामङ्गलायै नमः ।
श्रीमङ्गलप्रेमकीर्त्यै नमः ।
श्रीनिशुम्भक्षिदायै नमः ।
श्रीशुम्भदर्पत्वहायै नमः ।
आनन्दबीजादिस्वरूपायै नमः ।
श्रीमुक्तिस्वरूपायै नमः ।
श्रीचण्डमुण्डापदायै नमः ॥ १०० ॥

श्रीमुख्यचण्डायै नमः ।
श्रीप्रचण्डाऽप्रचण्डायै नमः ।
श्रीमहाचण्डवेगायै नमः ।
श्रीचलच्चामरायै नमः ।
श्रीचामराचन्द्रकीर्त्यै नमः ।
श्रीसुचामिकरायै नमः ।
श्रीचित्रभूषोज्ज्वलाङ्ग्यै नमः ।
श्रीसुसङ्गीतगीतायै नमः ॥ १०८ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Matangi Devi Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Matangi Devi Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Matangi Devi in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top