108 Names of Rahu Deva in English – Rahu Graha Namavali

॥ Rahu Namavali | Different Names of Rahu Graham ॥

om rahave namah ।
saimhikaya namah ।
vidhuntaya namah ।
sura satrave namah ।
tamase namah ।
pranaye namah ।
gargyananaya namah ।
suragave namah ।
nila jimuta sankasaya namah ।
catur bhujaya namah ॥ 10 ॥

khadga khetaka dharine namah ।
varadayaka hastakaya namah ।
sula yudhaya namah ।
megha varnaya namah ।
krsna dhvaja patakavate namah ।
daksinasa mukha rathaya namah ।
tiksna damstra karaya namah ।
surpakarasana sthaya namah ।
gomedha bharana priyaya namah ।
masa priyaya namah ॥ 20 ॥

kasyapa rsi nandanaya namah ।
bhujagesvaraya namah ।
ulka patayitre namah ।
sula nidhipaya namah ।
krsnasarpa raje namah ।
vrsat pala vrtasyaya namah ।
ardha sariraya namah ।
jadava pradaya namah ।
ravindu bhikaraya namah ।
chaya svarupine namah ॥ 30 ॥

katinanga kaya namah ।
dvisac cakrac chedakaya namah ।
karalasyaya namah ।
bhayankaraya namah ।
krurakarmane namah ।
tamo rupaya namah ।
syamatmane namah ।
nila lohitaya namah ।
kiritine namah ।
nila vasanaya namah ॥ 40 ॥

sani samanta vartmagaya namah ।
candala varnaya namah ।
asva rksya bhavaya namah ।
mesabhavaya namah ।
sanivat phala daya namah ।
suraya namah ।
apasavya gataya namah ।
uparaga karaya namah ।
suryendu cchavi hlada karakaya namah ।
nila puspa viharaya namah ॥ 50 ॥

graha sresthaya namah ।
astama grahaya namah ।
kabandha matra dehaya namah ।
yatudhana kulodbhavaya namah ।
govinda vara patraya namah ।
deva jati pravistakaya namah ।
kruraya namah ।
ghoraya namah ।
saner mitraya namah ।
sukra mitraya namah ॥ 60 ॥

agocaraya namah ।
mane ganga snana datre namah ।
sva grhe bhubaladya kaya namah ।
sadgrhe’nya bala dhrte namah ।
caturthe matr nasakaya namah ।
candra yute candala jati sucakaya namah ।
janmasimhaya namah ।
rajya datre namah ।
maha kayaya namah ।
janma kartre namah ॥ 70 ॥

vidhuri bhave namah ।
mattakajnana daya namah ।
janma kanya rajya datre namah ।
janma hanidaya namah ।
navame pitr nasaya namah ।
pancame soka dayakaya namah ।
dyute kalatra hantre namah ।
saptamekalaha pradaya namah ।
saste vitta datre namah ।
caturthe vaira dayakaya namah ॥ 80 ॥

navame papa datre namah ।
dasame soka dayakaya namah ।
adau yasah pradatre namah ।
ante vairapradayakaya namah ।
kalatmane namah ।
gocaracaraya namah ।
dhaneka kutpradaya namah ।
pancame drsanasrnga daya namah ।
svarbhanave namah ।
baline namah ॥ 90 ॥

maha saukhya pradayine namah ।
candra vairine namah ।
sasvataya namah ।
sura satrave namah ।
papagrahaya namah ।
sambhavaya namah ।
pujyakaya namah ।
patin puranarthaya namah ।
paitinasa kulodbhavaya namah ।
bhakta raksaya namah ॥ 100 ॥

rahu murtaye namah ।
sarvabhista phala pradaya namah ।
dirghaya namah ।
krsnaya namah ।
asirase namah ।
visnunetraraye namah ।
devaya namah ।
danavaya namah ॥ 108 ॥

108 Names of Rahu Deva in English – Rahu Graha Namavali
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top