108 Names of Chyutapurisha in Kannada

॥ Sri Chyutapurisha Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಚ್ಯುತಪುರೀಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚ್ಯುತಪುರೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಮಸ್ತಕನರ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಾಮ್ಬುದಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣನಾಥೈರಭಿಷ್ಟುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಸಭಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪಟ್ಟವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮ
ಓಂ ವಿರಾಡೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಮುಖಾಮ್ಭೋಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಶೂಲಚರ್ಮಾಸಿನಾಗಢಕ್ಕಾಲಸದ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾವೃತಿರತಕರದ್ವಯಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರ್ಯಕ್ಪ್ರಕುಂಚಿತಸವ್ಯಪಾದಪದ್ಮಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ । 20
ಓಂ ಹಸ್ತಿಮಸ್ತಕನೃತ್ತೋದ್ಯದ್ದಕ್ಷಿಣಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪಾದಲಮ್ಬಿಮಾಣಿಕ್ಯಘಂಟಾಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಂಕುರಾಮ್ಬಿಕಾಲೋಕ ಲೋಲಲೋಚನಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಾಕಟಿಯಗಾಂಗೇಯಸೂಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸರಸ್ತೀರವಿಹಾರರಸಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪಾಯಿಗಣೇಶೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಿಚಂಡಮುಖಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾಸುರಭಯತ್ರಸ್ತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜದಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಕ್ತವಂಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಕವಾಚಾಲಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಗುಪದದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷುವೇಷಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರೀಸುಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮೋಹಿನೀವೇಷಧೃಗ್ವಿಷ್ಣುಸಹಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮೋಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತೃಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತೃದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದಾರುವನಾನ್ತಃಸ್ಥವಿಪ್ರಮೋಹನರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಪೇಕ್ಷಫಲದಕರ್ಮವಾದನಿಬರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಕರ್ಮಠವಿಪ್ರೌಘಮತಿಭೇದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುಕಾವನವಿಪ್ರಸ್ತ್ರೀಮೋಹನಾಯತ್ತಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುಕಾವನವಾಸೇಚ್ಛವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನವ್ರತಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಕಲತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹನೀಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುವನಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಕೃತಾರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಸೂಯಾರುನ್ಧತೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾತ್ರಿಕೃತಾರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರಸಂಘಪ್ರೇಷಿತಾಶ್ಮಯಷ್ಟಿಲೋಷ್ಟಸುಮರ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರೇರಿತವಹ್ನ್ಯೇಣಡಮರ್ವಹಿಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪ್ರಾಭಿಚಾರಕರ್ಮೋತ್ಥವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭಿಚಾರೋತ್ಥಮತ್ತೇಭಪಾರ್ಶ್ವದಾರಣನಿರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಶ್ಚಲೀದೋಷನಿರ್ಮುಕ್ತವಿಪ್ರಾಂಗನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನೀತವಿಪ್ರಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟವೀರ್ಯಪ್ರಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಸ್ಥಾನಪ್ರಥಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃತ್ತಾಪಹೃತ್ತೀರ್ಥಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವತೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ರಿಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಮೃತರಸ್ತೀರಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಾಭಿಧಹರಿಪುರೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಕೃತಾನರ್ಘವ್ಯಾಖ್ಯಾಪೀಠಗದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಪದ್ಮಭವಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವತಾರಾಯೋಗದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವವೈದ್ಯಕೃತಾರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಾಪೀಲ್ವಲಹತ್ಯಾಘದೂನಾಗಸ್ತ್ಯಪ್ರಮೋದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಬದರೀದೇವದಾರುವಹ್ನಿವನಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವೇರೀದಕ್ಷತೀರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಣ್ವಕಾತ್ಯಾಯನಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಕಮೋಚನತೀರ್ಥೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸರೋಽಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಪರಾಧಸಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನ್ತರನಾಯಕ್ಯಾಃಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಮದಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಶ್ರೇಣೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಸಭೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದತ್ತಚೋಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಚೋಲೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಿಕ್ರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌತುಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಲಾಶಪುಷ್ಪಾರಣ್ಯಾದಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಗಿರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಘಪಂಚಾಬ್ದದಲಗಯನ್ತ್ರಗೋಮೇಶವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಶ್ರೀಬಾಲಾಂಕುರಾಮ್ಬಿಕಾಸಮೇತಕೃತ್ತಿವಾಸೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Chyutapurisha Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Shri Chyutapurisha Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *