108 Names of Devi – Devi Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Sri Devi Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ
ಓಂ ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ವನದುರ್ಗಾ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಆರಣ್ಯಕ
ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ವನದುರ್ಗಾ
ದೇವತಾ ॥

[ ಓಂ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪುರುಷಿ – ಕಿಂ ಸ್ವಪಿಷಿ – ಭಯಂ ಮೇ
ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ – ಯದಿ ಶಕ್ಯಂ ಅಶಕ್ಯಂ ವಾ – ತನ್ಮೇ ಭಗವತಿ –
ಶಮಯ ಸ್ವಾಹಾ ]
ಏವಂ ನ್ಯಾಸಮಾಚರೇತ್ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ಹೇಮಪ್ರಖ್ಯಾಮಿನ್ದುಖಂಡಾತ್ಮಮೌಲೀಂ ಶಂಖಾರೀಷ್ಟಾಭೀತಿಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ ।
ಹೇಮಾಬ್ಜಸ್ಥಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಂ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ನಮಾಮಿ ॥

॥ಅಥ ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಾಃ ನಾಮಾವಲಿಃ॥

ಓಂ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾತ್ಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಗಣಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೂಹಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಜನಪರಿಪಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಪ್ರಭಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಪರಿಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶುಭನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಮತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿವೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸುರಕ್ಷಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಮಿರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಿಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಅದ್ಭುತರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವತಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಂಶೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸತ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಸುಮತಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಮುಖಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಸನ್ದೋಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವಿಪುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಠಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ದುರ್ಗಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಟಭಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಮೌಲಿಕೃತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶತ್ಸುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನಕೋತ್ತಮಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿರೌದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರುಕುಟೀಕರಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಪ್ರಾಣವಿಮೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಅನ್ತಕಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋವಿನಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಪವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕುಂಡಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಸ್ತೂರಿಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರನ್ದರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿರೀಟಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಣಿನೂಪುರಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಚನ್ದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೋಕಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಗಾರಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।
॥ಓಂ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sridevi:
108 Names of Devi – Devi Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

108 Names of Devi – Devi Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top