108 Names of Sri Dhanvantari – Ashtottara Shatanamavali in Kannada

॥ Dhanvantari Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

ಶ್ರೀಧನ್ವನ್ತರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ಧನ್ವನ್ತರಯೇ ನಮಃ । ಸುಧಾಪೂರ್ಣಕಲಶಾಢ್ಯಕರಾಯ । ಹರಯೇ ।
ಜರಾಮೃತಿತ್ರಸ್ತದೇವಪ್ರಾರ್ಥನಾಸಾಧಕಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ।
ನಿಸ್ಸಮಾನಾಯ । ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ । ಆಂಜನೇಯಪ್ರಾಪಿತಾದ್ರಯೇ ।
ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥವಿನತಾಸುತಾಯ । ನಿಮಗ್ನಮನ್ದರಧರಾಯ । ಕೂರ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ಬೃಹತ್ತನವೇ । ನೀಲಕುಂಚಿತಕೇಶಾನ್ತಾಯ । ಪರಮಾದ್ಭುತರೂಪಧೃತೇ ।
ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಾಶ್ವಸ್ತವಾಸುಕಯೇ । ಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಸ್ಮರ್ತೃಹೃದ್ರೋಗಹರಣಾಯ । ಮಹಾವಿಷ್ಣ್ವಂಶಸಮ್ಭವಾಯ ।
ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಆಯುರ್ವೇದಾಧಿದೈವತಾಯ ನಮಃ । ಭೇಷಜಗ್ರಹಣಾನೇಹಸ್ಸ್ಮರಣೀಯಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ನವಯೌವನಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಕಿರೀಟಾನ್ವಿತಮಸ್ತಕಾಯ ।
ನಕ್ರಕುಂಡಲಸಂಶೋಭಿಶ್ರವಣದ್ವಯಶಷ್ಕುಲಯೇ । ದೀರ್ಘಪೀವರದೋರ್ದಂಡಾಯ ।
ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾಯ । ಅಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಾಯ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ । ಶಂಖಧರಾಯ ।
ಚಕ್ರಹಸ್ತಾಯ । ವರಪ್ರದಾಯ । ಸುಧಾಪಾತ್ರೇ ಪರಿಲಸದಾಮ್ರಪತ್ರಲಸತ್ಕರಾಯ ।
ಶತಪದ್ಯಾಢ್ಯಹಸ್ತಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯ । ಸುಕಪೋಲಾಯ । ಸುನಾಸಾಯ ।
ಸುನ್ದರಭ್ರೂಲತಾಂಚಿತಾಯ । ಸ್ವಂಗುಲೀತಲಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ ।
ಗೂಢಜತ್ರವೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ । ದಿವ್ಯಾಂಗದಲಸದ್ಬಾಹವೇ । ಕೇಯೂರಪರಿಶೋಭಿತಾಯ ।
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಖಚಿತವಲಯದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ । ಸಮೋಲ್ಲಸತ್ಸುಜಾತಾಂಸಾಯ ।
ಅಂಗುಲೀಯವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಸುಧಾಗನ್ಧರಸಾಸ್ವಾದಮಿಲದ್ಭೃಂಗಮನೋಹರಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮರ್ಪಿತೋತ್ಫುಲ್ಲಕಂಜಮಾಲಾಲಸದ್ಗಲಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭಿತವಕ್ಷಸ್ಕಾಯ ।
ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಾಯ । ನವರತ್ನಮಣೀಕ್ಲೃಪ್ತಹಾರಶೋಭಿತಕನ್ಧರಾಯ ।
ಹೀರನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾದಿಶೋಭಾರಂಜಿತದಿಙ್ಮುಖಾಯ । ವಿರಜೋಽಮ್ಬರಸಂವೀತಾಯ ।
ವಿಶಾಲೋರಸೇ । ಪೃಥುಶ್ರವಸೇ । ನಿಮ್ನನಾಭಯೇ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಧ್ಯಾಯ ।
ಸ್ಥೂಲಜಂಘಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ಸುಲಕ್ಷಣಪದಾಂಗುಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಸರ್ವಸಾಮುದ್ರಿಕಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । ಅಲಕ್ತಕಾರಕ್ತಪಾದಾಯ । ಮೂರ್ತಿಮದ್ವಾರ್ಧಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ಸುಧಾರ್ಥಾನ್ಯೋನ್ಯಸಂಯುಧ್ಯದ್ದೇವದೈತೇಯಸಾನ್ತ್ವನಾಯ । ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸಂಕಾಶಾಯ ।
ಸರ್ವಾವಯವಸುನ್ದರಾಯ । ಅಮೃತಾಸ್ವಾದನೋದ್ಯುಕ್ತದೇವಸಂಘಾಪರಿಷ್ಟುತಾಯ ।
ಪುಷ್ಪವರ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಗನ್ಧರ್ವಕುಲಸೇವಿತಾಯ ।
ಶಂಖತೂರ್ಯಮೃದಂಗಾದಿಸುವಾದಿತ್ರಾಪ್ಸರೋವೃತಾಯ ।
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಯುಕ್ಪಾರ್ಶ್ವಾಯ । ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ।
ಸಾಶ್ಚರ್ಯಸಸ್ಮಿತಚತುರ್ಮುಖನೇತ್ರಸಮೀಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಸಾಶಂಕಸಮ್ಭ್ರಮದಿತಿದನುವಂಶ್ಯಸಮೀಡಿತಾಯ ।
ನಮನೋನ್ಮುಖದೇವಾದಿಮೌಲಿರತ್ನಲಸತ್ಪದಾಯ । ದಿವ್ಯತೇಜಃಪುಂಜರೂಪಾಯ ।
ಸರ್ವದೇವಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ । ಸ್ವನಿರ್ಗಮಕ್ಷುಬ್ಧದುಗ್ಧವಾರಾಶಯೇ । ದುನ್ದುಭಿಸ್ವನಾಯ ।
ಗನ್ಧರ್ವಗೀತಾಪದಾನಶ್ರವಣೋತ್ಕಮಹಾಮನಸೇ ।
ನಿಷ್ಕಿಂಚನಜನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಭವಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತರೋಗಹೃತೇ ನಮಃ । ಅನ್ತರ್ಹಿತಸುಧಾಪಾತ್ರಾಯ ।
ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮಾಯಿಕಾಗ್ರಣ್ಯೈ । ಕ್ಷಣಾರ್ಧಮೋಹಿನೀರೂಪಾಯ ।
ಸರ್ವಸ್ತ್ರೀಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ । ಮದಮತ್ತೇಭಗಮನಾಯ ।
ಸರ್ವಲೋಕವಿಮೋಹನಾಯ । ಸ್ರಂಸನ್ನೀವೀಗ್ರನ್ಥಿಬನ್ಧಾಸಕ್ತದಿವ್ಯಕರಾಂಗುಲಯೇ ।
ರತ್ನದರ್ವೀಲಸದ್ಧಸ್ತಾಯ । ದೇವದೈತ್ಯವಿಭಾಗಕೃತೇ ।
ಸಂಖ್ಯಾತದೇವತಾನ್ಯಾಸಾಯ । ದೈತ್ಯದಾನವವಂಚಕಾಯ । ದೇವಾಮೃತಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ಪರಿವೇಷಣಹೃಷ್ಟಧಿಯೇ । ಉನ್ಮುಖೋನ್ಮುಖದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರದನ್ತಪಂಕ್ತಿವಿಭಾಜಕಾಯ ।
ಪುಷ್ಪವತ್ಸುವಿನಿರ್ದಿಷ್ಟರಾಹುರಕ್ಷಃಶಿರೋಹರಾಯ ।
ರಾಹುಕೇತುಗ್ರಹಸ್ಥಾನಪಶ್ಚಾದ್ಗತಿವಿಧಾಯಕಾಯ ।
ಅಮೃತಾಲಾಭನಿರ್ವಿಣ್ಣಯುಧ್ಯದ್ದೇವಾರಿಸೂದನಾಯ ।
ಗರುತ್ಮದ್ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಸರ್ವೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರಸನ್ತುಷ್ಟಶಕ್ರವಹ್ನ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ಮೋಹಿನೀದರ್ಶನಾಯಾತಸ್ಥಾಣುಚಿತ್ತವಿಮೋಹಕಾಯ ।
ಶಚೀಸ್ವಾಹಾದಿದಿಕ್ಪಾಲಪತ್ನೀಮಂಡಲಸನ್ನುತಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕೈಕರಕ್ಷಕಾಯ । ರಾಜರಾಜಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಧನ್ವನ್ತರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Dhanvantri:

108 Names of Sri Dhanvantari – Ashtottara Shatanamavali in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top