108 Names of Sri Dhumavati in Kannada

॥ 108 Names of Sri Dhumavati Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಧೂಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಪಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನ್ಯಸ್ಥಾನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಚಾರಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಚಾರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಮಂತ್ರಸಂಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ಅಘೋರಮಂತ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಿನಾಂಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಲಾದ್ವಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಘೋಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಕುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಧ್ವಜರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇವಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಕಠಿನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಹ್ವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾರ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಓಂ ದೀರ್ಘಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮುಕ್ತಕುಂತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ದುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡನಿಃಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಮುಂಡವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಂಡಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ಕ್ರಿಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಭಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಪಾನವಿಹ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶವಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶವಗತಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಜನಪ್ರೀತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಕಲಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಂಕಟನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಗತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮನಯನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ಬಹುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali » Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *