108 Names of Sri Hariharaputra in English

॥ 108 Names of Sri Hariharaputra English Lyrics ॥

॥ srihariharaputrastottarasatanamavali ॥

asya sri hariharaputrastottarasatanamavalyasya ।
brahma rsih । anustup chandah ।
sri hariharaputro devata । hrim bijam ।
srim saktih । klim kilakam ।
sri hariharaputra prityarthe jape viniyogah ॥

hrim ityadibhih sadanganyasah ॥

dhyanam ॥

trigunitamanipadmam vajramanikyadandam
sitasumasarapasamiksukodandakandam
ghrtamadhupatram bibhrtam hastapadmaih
hariharasutamide cakramantratmamurtim ॥

asyama-komala-visalatanum vicitra-
vasodadhanamarunotpala-damahastam ।
uttungaratna-makutam kutilagrakesam
sastaramistavaradam pranato’sti nityam ॥

Om mahasastre namah ।
Om visvasastre namah ।
Om lokasastre namah ।
Om dharmasastre namah ।
Om vedasastre namah ।
Om kalasastre namah ।
Om gajadhipaya namah ।
Om gajarudhaya namah ।
Om ganadhyaksaya namah ।
Om vyaghrarudhaya namah ॥ 10 ॥

Om mahadyutaye namah ।
Om goptre namah ।
Om girvana samsevyaya namah ।
Om gatatankaya namah ।
Om ganagranye namah ।
Om rgvedarupaya namah ।
Om naksatraya namah ।
Om candrarupaya namh ।
Om balahakaya namah ।
Om durvasyamaya namah ।
Om maharupaya namah ।
Om kruradrstaye namah ॥ 20 ॥

Om anamayaya namah ।
Om trinetraya namah ।
Om utpalakaraya namah ।
Om kalahantre namah ।
Om naradhipaya namah ।
Om khandendu maulitanayaya namah ।
Om kalharakusumapriyaya namah ।
Om madanaya namah ।
Om madhavasutaya namah ।
Om mandarakusumarcitaya namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om mahotsahaya namah ।
Om mahapapavinasanaya namah ।
Om mahasuraya namah ।
Om mahadhiraya namah ।
Om mahasarpa vibhusanaya namah ।
Om asihastaya namah ।
Om saradharaya namah ॥ 40 ॥

Om halahaladharatmajaya namah ।
Om arjunesaya namah ।
Om agni nayanaya namah ।
Om anangamadanaturaya namah ।
Om dustagrahadhipaya namah ।
Om sridaya namah ।
Om sistaraksanadiksitaya namah ।
Om kasturitilakaya namah ।
Om rajasekharaya namah ।
Om rajasattamaya namah ॥ 50 ॥

Om rajarajarcitaya namah ।
Om visnuputraya namah ।
Om vanajanadhipaya namah ।
Om varcaskaraya namah ।
Om vararucaye namah ।
Om varadaya namah ।
Om vayuvahanaya namah ।
Om vajrakayaya namah ।
Om khadgapanaye namah ।
Om vajrahastaya namah ॥ 60 ॥

Om baloddhataya namah ।
Om trilokajnaya namah ।
Om atibalaya namah ।
Om puskalaya namah ।
Om vrttapavanaya namah ।
Om purnadhavaya namah ।
Om puskalesaya namah ।
Om pasahastaya namah ।
Om bhayapahaya namah ।
Om phatkararupaya namah ॥ 70 ॥

Om papaghnaya namah ।
Om pasandarudhirasanaya namah ।
Om pancapandavasantratre namah ।
Om parapancaksarasritaya namah ।
Om pancavaktrasutaya namah ।
Om pujyaya namah ।
Om panditaya namah ।
Om paramesvaraya namah ।
Om bhavatapaprasamanaya namah ।
Om bhaktabhista pradayakaya namah ॥ 80 ॥

Om kavaye namah ।
Om kavinamadhipaya namah ।
Om krpaluve namah ।
Om klesanasanaya namah ।
Om samaya namah ।
Om arupaya namah ।
Om senanye namah ।
Om bhakta sampatpradayakaya namah ।
Om vyaghracarmadharaya namah ।
Om suline namah ।
Om kapaline namah ।
Om venuvadanaya namah ।
Om kambukanthaya namah ।
Om kalaravaya namah ।
Om kiritadivibhusanaya namah ।
Om dhurjataye namah ।
Om viranilayaya namah ।
Om viraya namah ।
Om virenduvanditaya namah ।
Om visvarupaya namah ॥ 100 ॥

Om vrsapataye namah ।
Om vividhartha phalapradaya namah ।
Om dirghanasaya namah ।
Om mahabahave namah ।
Om caturbahave namah ।
Om jatadharaya namah ।
Om sanakadimunisresthastutyaya namah ।
Om hariharatmajaya namah । 108 ।
iti sri hariharaputrastottarasatanamavalih sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa Slokam » Ayyappa Ashtottara Shatanamavali » 108 Names of Sri Hariharaputra Lyrics in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Sri Hariharaputra in English
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top