108 Names of Sri Krishna 1 in Kannada

॥ 108 Names of Sri Krishna 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತಚಕ್ರಾಸಿಗದಾಶಂಖ್ಯಾದ್ಯುದಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಗೋಪಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂತನಾಜೀವಿತಾಪಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದವ್ರಜಜನಾನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನವನೀತವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನೀತನಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನೀತಲವಾಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಚುಕುನ್ದಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧಿನ್ದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಗೋವಿದಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸವಾಟೀಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃಣೀಕೃತತೃಣಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತಾಲತಾಲಭೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಲಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾದವೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯದೂದ್ವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಥುರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃನ್ದಾವನಾನ್ತಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣೇರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬ್ಜಾಕೃಷ್ಟಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಪೂರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರಚಾಣೂರಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರವೈರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಸಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುರಾರಯೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ನರಕಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಿಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಕರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದುರಾಕ್ರೂರವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣುನಾದವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭಾಸುರವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಣಾಸುರಕರಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ಬಾಣಾಸುರಬಲಾನ್ತಕಾಯ
(ಓಂ ಬಕಾರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಣನಾಹುಕೃತೇ ನಮಃ ।)
ಓಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಗೀತಾಮೃತಮಹೋದಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲೀಯಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯರಂಜಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪನ್ನಗಾಶನವಾಹನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vishnu Slokam » 108 Names of Krishna 1 » Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

108 Names of Sri Krishna 1 in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top