108 Names of Sri Krishna in English

॥ 108 Names of Sri Krishna English Lyrics॥

om sri krsnaya namah
kamala nathaya namah
vasudevaya namah
sanatanaya namah
vasudevatmajaya namah
punyaya namah
lila manusa vigrahaya namah
srivatsa kaustubha dharaya namah
yasoda vatsalaya namah
haraye namah ॥ 10 ॥

catur bhujatta cakrasi gada sankhad yuda yudhaya namah
devaki nandanaya namah
srisaya namah
nanda gopa priyatmajaya namah
yamuna vega samharine namah
bala bhadra priyanujaya namah
putana jivita haraya namah
sakatasura bhanjanaya namah
nanda vraja jananandine namah
saccidananda vigrahaya namah ॥ 20 ॥

navanita viliptangaya namah
navanita nataya namah
anaghaya namah
navanita nava haraya namah
mucukunda prasadakaya namah
sodasa stri sahasresaya namah
tri bhangine namah
lalitakrtaye namah
suka vag amrtabdhindave namah
govindaya namah ॥ 30 ॥

yoginam pataye namah
vatsa vata caraya namah
anantaya namah
dhenukasura mardanaya namah
trnikrta trnavartaya namah
yamalarjuna bhanjanaya namah
uttala tala bhetre namah
tamala syamalakrtaye namah
gopa gopisvaraya namah
yogine namah ॥ 40 ॥

koti surya sama prabhaya namah
ila pataye namah
parasmai jyotise namah
yadav endraya namah
yadudvahaya namah
vanamaline namah
pitavasase namah
parijata apaharakaya namah
govardhanaacaloddhartre namah
gopalaya namah ॥ 50 ॥

sarva palakaya namah
ajaya niranjanaya namah
kama janakaya namah
kanja locanaya namah
madhughne namah
mathura nathaya namah
dvaraka nayakaya namah
baline namah
vrndavan antarasancarine namah
tulasi dama bhusanaya namah ॥ 60 ॥

syamantaka maner hartre namah
nara narayana atmakaya namah
kubja akrstambara dharaya namah
mayine namah
parama purusaya namah
mustikasura canura mallayudh visaradhaya namah
samsara vairine namah
kamsaraye namah
muraraye namah
narakantakaya namah ॥ 70 ॥

anadi brahma carine namah
krsna vyasana karsakaya namah
sisupala siras chetre namah
duryodhana kulantakaya namah
vidurakrura varadaya namah
visvarupa pradarsakaya ।satya sankalpaya namah
satya vace namah
satyabhama rataye namah
jayine namah ॥ 80 ॥

subhadra purvajaya namah
visnave namah
bhisma mukti pradayakaya namah
jagad gurave namah
jagan nathaya namah
venu nada visaradaya namah
vrsabhasura vidhvamsine namah
banasurakarantakaya namah
yudhisthira pratisthatre namah
barhi barhavat amsakaya namah ॥ 90 ॥

partha sarathaye namah
avyaktaya namah
gitamrta mahodadhaye namah
kaliya phani manikyaranjita sri padambujaya namah
damodaraya namah
yajna bhoktre namah
danavendra vinasakaya namah
narayanaya namah
para brahmane namah
pannagasana vahanaya namah ॥ 100 ॥

jala krida samasakta gopi vastrapaharakaya namah
punya slokaya namah
tirtha padaya namah
veda vedyaya namah
dayanidhaye namah
sarva bhutatmakaya namah
sarva graha rupine namah
paratparaya namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *