108 Names of Sri Lalita Devi in English – Sri Lalita Namavali

॥ Lalita Namavali | Different Names of Sri Lalita॥

Om-ain-hrim-srim ।
rajatacala-srngagra-madhya-sthayai namo namah ।
himacala-maha-vamsa-pavanayai namo namah ।
sankara-ardhanga-saundarya-sarirayai namo namah ।
lasan-marakata-svaccha-vigrahayai namo namah ।
mahatisaya-saundarya-lavanyayai namo namah ।
sasanka-sekhara-prana-vallabhayai namo namah ।
sada-panca-dasatmaikya-svarupayai namo namah ।
vajra-manikya-kataka-kiritayai namo namah ।
kasturi-tilakolla-sanitilayai namo namah ।
bhasma-rekhankita-lasan-mastakayai namo namah ॥ 10 ॥

vikachambhoruha-dala-locanayai namo namah ।
saraccampeya-puspabhana-sikayai namo namah ।
lasat-kancana-tatanka-yugalayai namo namah ।
mani-darpana-sankasa-kapolayai namo namah ।
tambula-purita-smera-vadanayai namo namah ।
supakva-dadimi-bija-radanayai namo namah ।
kambu-puga-samacchaya-kandharayai namo namah ।
sthula-mukta-phalodara-suharayai namo namah ।
girisa-baddha-mangalya-mangalayai namo namah ।
padma-pasankusa-lasat-karabjayai namo namah ॥ 20 ॥

padma-kairava-mandara-sumalinyai namo namah ।
suvarna-kumbha-yugmabhasu-kuchayai namo namah ।
ramaniya-caturbahu-sanyuktayai namo namah ।
kanakangada-keyura-bhusitayai namo namah ।
brhat-sauvarna-saundarya-vasanayai namo namah ।
brhan-nitamba-vilasajjaghanayai namo namah ।
saubhagya-jata-srngara-madhyamayai namo namah ।
divya-bhusana-sandoha-ranjitayai namo namah ।
parijata-gunadhikya-padabjayai namo namah ।
supadma-raga-sankasa-caranayai namo namah ॥ 30 ॥

kama-koti-mahapadma-pithasthayai namo namah ।
srikanta-netra-kumuda-candrikayai namo namah ।
sancara-mara-rama-vani-vijitayai namo namah ।
bhakta-raksana-daksinya-kataksayai namo namah ।
bhutesa-linganodbhuta-pula-kangyai namo namah ।
ananga-janakapanga-viksanayai namo namah ।
brahmopendra-siro-ratna-ranjitayai namo namah ।
saci-mukhyamara-vadhu-sevitayai namo namah ।
lila-kalpita-brahmanda-mandalayai namo namah ।
amrtadi-maha-sakti-sanvrtayai namo namah ॥ 40 ॥

ekata-patra-samrajya-dayikayai namo namah ।
sanakadi-samaradhya-padukayai namo namah ।
devarsibhis-stuyamana-vaibhavayai namo namah ।
kalasodbhava-durvasah-pujitayai namo namah ।
matte-bhava-ktra-sad-vaktra-vatsalayai namo namah ।
cakraraja-maha-yantra-madhya-vartinyai namo namah ।
cid-agni-kunda-sambhuta-sudehayai namo namah ।
sasanka-khanda-samyukta-makutayai namo namah ।
mattahamsa-vadhu-manda-gamanayai namo namah ।
vandarujana sandoha vanditayai namo namah ॥ 50 ॥

antar-mukha-janananda-phala-dayai namo namah ।
pati-vratanga-nabhista-phala-dayai namo namah ।
avyaja-karuna-pura-puritayai namo namah ।
nitanta-saccidananda-samyuktayai namo namah ।
sahasra-surya-samyukta-prakasayai namo namah ।
ratna-cintamani-grha-madhya-sthayai namo namah ।
hani-vrddhi-gunadhikya-rahitayai namo namah ।
maha-padmatavi-madhya-nivasayai namo namah ।
jagrat-svapna-susuptinan-saksi-bhutyai namo namah ।
maha-papaugha-papanan vinasinyai namo namah ॥ 60 ॥

dusta-bhiti-maha-bhiti-bhanjanayai namo namah ।
samasta-deva-danuja-prerakayai namo namah ।
samasta-hrdayambhuja-nilayayai namo namah ।
anahata-maha-padma-mandirayai namo namah ।
sahasrara-sarojata-vasitayai namo namah ।
punaravrtti-rahita-purasthayai namo namah ।
vani-gayatri-savitri-sannutayai namo namah ।
rama-bhumi-sutaradhya-padabjayai namo namah ।
lopamudrarcita-sri-maccaranayai namo namah ।
sahasra-rati-saundarya-sarirayai namo namah ॥ 70 ॥

bhavana-matra-santusta-hrdayayai namo namah ।
satya-sampurna-vijnana-siddhi-dayai namo namah ।
sri-locana-krtollasa-phala-dayai namo namah ।
sri-sudhabdhi-mani-dvipa-madhya-gayai namo namah ।
daksadhvara-vinirbheda-sadhanayai namo namah ।
sri-natha-sodaribhuta-sobhitayai namo namah ।
candra-sekhara-bhaktarti-bhanjanayai namo namah ।
sarvopadhi-vinirmukta-caitanyayai namo namah ।
nama-parayanabhista-phala-dayai namo namah ।
srsti-sthiti-tirodhana-sankalpayai namo namah ॥ 80 ॥

sri-sodasaksari-mantra-madhya-gayai namo namah ।
anadyanta-svayambhuta-divya-murtyai namo namah ।
bhakta-hamsa-pari-mukhya-viyogayai namo namah ।
matr-mandala-samyukta-lalitayai namo namah ।
bhanda-daitya-maha-sattva-nasanayai namo namah ।
krura-bhanda-siraccheda-nipunayai namo namah ।
dhatr-acyuta-suradhisa-sukha-dayai namo namah ।
canda-munda-nisumbhadi-khandanayai namo namah ।
raktaksa-raktajihvadi-siksanayai namo namah ।
mahisasura-dor-virya-nigrahayai namo namah ॥ 90 ॥

abhrakesa-mahotsaha-karanayai namo namah ।
mahesa-yukta-natana-tat-parayai namo namah ।
nija-bhartr-mukhambhoja-cintanayai namo namah ।
vrsabha-dhvaja-vijnana-bhavanayai namo namah ।
janma-mrtyu-jara-roga-bhanjanayai namo namah ।
vidheya-mukta-vijnana-siddhidayai namo namah ।
kama-krodhadi-sad-varga-nasanayai namo namah ।
rajarajarcita-padasarojayai namo namah ।
sarva-vedanta-sansiddha-sutattvayai namo namah ॥ 100 ॥

sri-vira-bhakta-vijnana-vidhanayai namo namah ।
asesa-dusta-danuja-sudanayai namo namah ।
saksacchri-daksina-murti-manojnayai namo namah ।
haya-medhagra-sampujya-mahimayai namo namah ।
daksa-prajapati-sutavesadhyayai namo namah ।
sumabaneksu-kodanda-manditayai namo namah ।
nitya-yauvana-mangalya-mangalayai namo namah ।
mahadeva-samayukta-sarirayai namo namah ।
mahadeva-rata-utsukya-mahadevyai namo namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *