108 Names of Sri Nrisinha 2 – Ashtottara Shatanamavali in English

॥ NrusinhaAshtottarashata Namavali 2 English Lyrics ॥

srinrsimhastottarasatanamavali 2

Om narasimhaya namah ।
Om tiksnadamstraya namah ।
Om vajranakhaya namah ।
Om visnave namah ।
Om jisnave namah ।
Om sarvabijaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om sarvacaitanyarupine namah ।
Om sarvadharaya namah ।
Om sarvasmai namah ॥ 10 ॥

Om sarvagaya namah ।
Om visvasmai namah ।
Om visvavandyaya namah ।
Om virincijanakaya namah ।
Om vagisvaraya namah ।
Om vedyaya namah ।
Om vedhase namah ।
Om vedamaulaye namah ।
Om rudraya namah ।
Om bhadraya namah ॥ 20 ॥

Om mangalaya namah ।
Om mahatmane namah ।
Om karanaya namah ।
Om turiyaya namah ।
Om sivaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om hiranyakasipu-pranaharanaya namah ।
Om prahlada-dhyeyamanaya namah ।
Om prahladartiharaya namah ।
Om prahlada-sthirasamrajya-dayakaya namah ॥ 30 ॥

Om daitya-vaksovidalana-vyagra-vajranakhaya namah ।
Om antramala-vibhusanaya namah ।
Om maharaudraya namah ।
Om ugraya namah ।
Om viraya namah ।
Om jvalate namah ।
Om bhisanaya namah ।
Om sarvatomukha-durvara-tejovikrama-saline namah ।
Om narasimhaya namah ।
Om raudraya namah ॥ 40 ॥

Om mrtyumrtyave namah ।
Om matsyadyananta-kalyana-lilavaibhava-karine namah ।
Om vyuha-catuskaya namah ।
Om divyarcarupa-dharine namah ।
Om parasmai namah ।
Om pancajanyadi-panca-divyayudhaya namah ।
Om trisamne namah ।
Om tridhamne namah ।
Om trigunatita-murtaye namah ।
Om yogarudhaya namah ॥ 50 ॥

Om laksyaya namah ।
Om mayatitaya namah ।
Om mayine namah ।
Om mantrarajaya namah ।
Om durdosa-samanaya namah ।
Om istadaya namah ।
Om kirita-haradi-divyabharana-dharine namah ।
Om sarvalankara-yuktaya namah ।
Om akantha-harirupaya namah ।
Om laksmilolaya namah ॥ 60 ॥

Om akantha-nararupine namah ।
Om citraya namah ।
Om citrarupaya namah ।
Om jagaccitrakaraya namah ।
Om sarva-vedantasiddhanta-sarasattamayaya namah ।
Om sarvamantradhidevaya namah ।
Om stambha-dimbhaya namah ।
Om sambhave namah ।
Om ananta-kalyanaguna-ratnakaraya namah ।
Om bhagavacchabda-vacyaya namah ॥ 70 ॥

Om vagatitaya namah ।
Om kalarupaya namah ।
Om kalyaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om aghaharine namah ।
Om gurave namah ।
Om sarvasatkarma-phaladaya namah ।
Om asesa-dosa-duraya namah ।
Om suvarnaya namah ।
Om atmadarsine namah ॥ 80 ॥

Om vaikunthapada-nathaya namah ।
Om narayanaya namah ।
Om kesavadi-caturvimsatyavatara-svarupine namah ।
Om jivesayanamah ।
Om svatantraya namah ।
Om mrgendraya namah ।
Om brahmaraksasa-bhutadi-nanabhaya-vinasine namah ।
Om akhandananda-rupaya namah ।
Om mantramurtaye namah ।
Om siddhaye namah ॥ 90 ॥

Om siddhabijaya namah ।
Om sarvadevatmakaya namah ।
Om sarvaprapanca-janmadi-nimittaya namah ।
Om sankaraya namah ।
Om saranyaya namah ।
Om sastrayonaye namah ।
Om jyotise namah ।
Om jivarupaya namah ।
Om nirbhedaya namah ।
Om nityabhagavataradhya-satya-lilavibhutaye namah ॥ 100 ॥

Om narakesaritavyakta-sadasanmaya-murtaye namah ।
Om sattamatra-rupaya namah ।
Om svadhisthanatmakaya namah ।
Om samsayagranthi-bhedaya namah ।
Om samyajjnana-svarupine namah ।
Om sarvottamesaya namah ।
Om purana-purusaya namah ।
Om purusottama-rupaya namah ॥ 108 ॥

॥ iti srinrsimhastottarasatanamavalih sampurna॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Nrusinha 2:
108 Names of Sri Nrisinha 2 – Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *