108 Names of Nrisinha – Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali in English

॥ Sri Nrusinha Ashtottarashata Namavali English Lyrics ॥

॥ srinrsimhastottarasatanamavali ॥

Om nrsimhaya namah ।
Om puskaraya namah ।
Om karaiaya namah ।
Om vikrataya namah ।
Om hiranyakasipo namah ।
Om vrksodaranaya namah ।
Om nakhankuraya namah ।
Om vikrtaya namah ।
Om prahladavaradaya namah ।
Om srimate namah ॥ 10 ॥

Om aprameya parakramaya namah ।
Om navacchatabhinnaghanaya namah ।
Om bhaktanam abhayapradaya namah ।
Om jvalamukhaya namah ।
Om tiksnakesaya namah ।
Om jagatamkaranaya namah ।
Om sarvabhitasamadhanaya namah ।
Om sadunambalavardhanaya namah ।
Om trinetraya namah ।
Om kapilaya namah ॥ 20 ॥

Om pramsave namah ।
Om somasuryagnilocanaya namah ।
Om sthulagrivaya namah ।
Om prasannatmane namah ।
Om jambunadaparaskrtaya namah ।
Om sri vyomakesaprabhratiye namah ।
Om tridaseirabhisamsthutaya namah ।
Om upasamhrta saptarcitaya namah ।
Om kabaiikrtamarutaya namah ।
Om digdantavaiidarpaya namah ॥ 30 ॥

Om kadrujyollananasaghnaya namah । ।
Om acarakriyahantreya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om bhaktavatsalaya namah ।
Om samudrasalilodbhuta halahala visirnakrtaye namah ।
Om ojah papuritasesa caracara jagatraya namah ।
Om hrsikesaya namah ।
Om jagatranaya namah ।
Om sarvagaya namah ।
Om sarvaraksaya namah ॥ 40 ॥

Om nastika pratyavayartha darsitartha prabhavate namah ।
Om hiranyakasiporagre stambhasthambha samudbhavaya namah ।
Om ugraya namah ।
Om agnijvala maline namah ।
Om sutisnaya namah ।
Om bhimadarsanaya namah ।
Om mugdakhila jagadjivaya namah । ।
Om jagatam karanaya namah ।
Om sarvabhuta samadhanaya namah ।
Om isvaraya namah ॥ 50 ॥

Om nrasimhaya namah ।
Om sarvadharakaya namah ।
Om visnuve namah ।
Om jisnave namah ।
Om jagaddhamne namah ।
Om bahiranthah prakasakrate namah ।
Om yogihrtpadma madyasthayine namah ।
Om yogine namah ।
Om yogividuttamaya namah ।
Om kraste namah ॥ 60 ॥

Om hantre namah ।
Om akhilatratre namah ।
Om vyomarupaya namah ।
Om jannardanaya namah ।
Om cinmayaya namah ।
Om prakrtaye namah ।
Om saksine namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om gunatmakaya namah ॥
Om papavischedakrte namah ॥ 70 ॥

Om kartre namah ।
Om sarvapapavimocakaya namah ।
Om vyaktavyaktasvarupaya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om anantaya namah ।
Om virajite namah ।
Om paramesvaraya namah ।
Om mayavine namah ॥ 80 ॥

Om jagadadharaya namah ।
Om animisaya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om anadinidhanaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om parabrahmabhidayakaya namah ।
Om sankhacakragadasarmgavirajita caturbhujaya namah ।
Om pitambaradharaya namah ।
Om dhyasitavaksase namah ।
Om santaya namah ॥ 90 ॥

Om satapuspaissupujitaya namah ।
Om candoddandatandavaya namah ।
Om jvalitananaya namah ।
Om bhimaparakramaya namah ।
Om bahurupadrte namah ।
Om srasvine namah ।
Om srivatsyenavirajitaya namah ।
Om laksmipriyaparigrahaya namah ।
Om kathorakutileksanaya namah ।
Om daiteyavaksodaianasardhikrta nakhayudhaya namah ॥ 100 ॥

Om asesapranibhayadapracandoddandatandavaya namah ।
Om nitilasutagharmambu bindu samjvalitananaya namah ।
Om vajrjivhaya namah ।
Om mahamurtaye namah ।
Om bhimaya namah ।
Om bhimaparakramaya namah ।
Om svabhaktarpita karunyaya namah ।
Om bahudaya bahurupadhrte namah ।
Om sri hariye namah । 109 ।
॥ iti sri narsimha astottarasata namavalih ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Narasimha:
108 Names of Nrisinha – Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *