108 Names of Sri Rama in English

॥ 108 Names of Sri Rama English Lyrics ॥

om sri ramaya namah
rama bhadraya namah
rama candraya namah
sasvataya namah
rajivalocanaya namah
srimate namah
rajendraya namah
raghu pungavaya namah
janaki vallabhaya namah
jaitraya namah ॥ 10 ॥

jita mitraya namah
janardanaya namah
visvamitra priyaya namah
dantaya namah
sarana trana tat paraya namah
vali pramathanaya namah
vagmine namah
satya vace namah
satya vikramaya namah
satya vrataya namah ॥ 20 ॥

vrata dharaya namah
hanumad asritaya namah
kausaleyaya namah
khara dhvamsine namah
viradhavadha panditaya namah
vibhisana paritratre namah
hara kodanda khandanaya namah
sapta talaprabhetre namah
dasa griva siro haraya namah
jamadagnya maha darpa dalanaya namah ॥ 30 ॥

tatakantakaya namah
vedanta saraya namah
vedatmane namah
bhava rogasya bhesajaya namah
dusanatri siro hantre namah
tri murtaye namah
tri gunatmakaya namah
tri vikramaya namah
tri lokatmane punya caritra kirtanaya namah ॥ 40 ॥

tri loka raksakaya namah
dhanvine namah
dandakaranya punya krte namah
ahalya sapa samanaya। pitr bhaktaya namah
vara pradaya namah
jitendriyaya namah
jita krodhaya namah
jita mitraya namah
jagadgurave namah ॥ 50 ॥

rksa vanara sanghatine namah
citra kuta samasrayaya namah
jayanta trana varadaya namah
sumitra putra sevitaya namah
sarva devadi devaya namah
mrta vanara jivanaya namah
mayamarica hantre namah
maha devaya namah
maha bhujaya namah
sarva deva stutaya namah ॥ 60 ॥

saranyaya namah
brahmanyaya namah
muni samstutaya namah
maha yogine namah
mahodaraya namah
sugriv epsita rajya daya namah
sarva punyadhika phalaya namah
smrta sarvagha nasaya namah
adi purusaya namah
parama purusaya namah ॥ 70 ॥

maha purusaya namah
punyodayaya namah
daya saraya namah
purana purusottamaya namah
smitavaktraya namah
mita bhasine namah
purva bhasine namah
raghavaya namah
ananta guna gambhiraya namah
dhirodatta gunottamaya ॥ 80 ॥

maya manusa caritraya namah
maha devadi pujitaya namah
setu krte namah
jita varasaye namah
sarvatirtha mayaya namah
haraye namah
syamangaya namah
sundaraya namah
suraya namah
pita vasase namah ॥ 90 ॥

dhanur dharaya namah
sarva yajnadhipaya namah
yajvane namah
jara marana varjitaya namah
vibhisana pratisthatre namah
sarvapa guna varjitaya namah
paramatmane namah
para brahmane namah
sac cid ananda vigrahaya namah
parasmai jyotise namah ॥ 100 ॥

parasmai dhamne namah
parakasaya namah
paratparaya namah
paresaya namah
paragaya namah
paraya namah
sarva devatmakaya namah
m parasmai brahmane namah ॥ 108 ॥

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *