108 Names of Sri Tripura Bhairavi in Kannada

॥ 108 Names of Sri Tripura Bhairavi Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದಿತದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಕುಹ್ವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಬೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಬಕರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಲಂಬಿತಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಾಣವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮೋಹಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕರಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾರುಣರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮೋದಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮುದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವೀನಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ನೀರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿಕೇಶ್ವರಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಘರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘರ್ಘರಾರಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಧರ್ಮಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

ಓಂ ಕಲಿಕೌತುಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಶೋರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೇಶಸಂಘನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋನ್ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ಮಹಾವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಂದರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ದೀರ್ಘಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಘೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದನುಜಾಂತಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಮಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ದಯಾಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುವಂಶಪ್ರವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಭುವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Tripura Bhairavi Ashtottarshat Shatanamavali » 108 Names of Sri Tripura Bhairavi Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

108 Names of Sri Tripura Bhairavi in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top